Re: Wniosek o nadanie obywatelstwa


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

Wniosek przyjęty.

--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson/B0044

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.