Postanowienie Prezydentki o powierzeniu pełnienia obowiązków rektorki Ludowego Uniwersytetu Wandejskiego


Polyna <polyna@...>
 

1. Działając na zasadzie rewolucyjnej słuszności, powierzam samej sobie tymczasowe pełnienie obowiązków rektorki Ludowego Uniwersytetu Wandejskiego do dnia 29 lutego 2020 r.

2. Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

--
(—) Polyna,
prezydentka Mandragoratu Wandystanu

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.