Re: Hello there!


Ola Kaarina Isadora Hughson <f.helyanvy@...>
 

Udostępnić kodu systemów MW nie łaska, ale do MW śmiecie wrócić? Nieładnie.
--
(-)
Ola Kaarina Isadora Hughson

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.