Re: Wir haben eine Wanda, Dalajwanda!


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 20.02.2020 o 10:21, Alojzy Pupka pisze:
Zaprawdę, w cajtach niezwykłych żyjemy.
Jawohl, wir leben in die interessante Zeiten und in die Sozietät. Niedertext!

--
Paulina Laura Emilia

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.