Re: Bugu bugu


Tow. Radziecki
 

Czołem Helmut!

Hej, gdyby prowadziło na główną, to jeszcze. Ale nie na Bieruta.
Zwracam uwagę, że Bierut *jest* główną stroną Wandei
(https://wandea.wandystan.eu/)

--
☭ PTR

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.