Dekret Buduara Winnicy nr 3 (o tytułach)


Polyna <polyna@...>
 

DEKRET BUDUARA WINNICY NR 3
Z DNIA 2 MARCA 2020 R.

Artykuł I [O dekrecie…]

Niniejszy dekret ustanawia wykaz i zasady nadawania tytułów osobistych w Winnicy-Radziecku, zwanych dalej po prostu tytułami.

Artykuł II [Wykaz tytułów]

Tytułami są:

* goplana,
* mamba,
* milka,
* nutella,
* princessa.

Artykuł III [Równość tytułów]

Tytuły nie tworzą żadnej hierarchii i są sobie wzajemnie równe.

Artykuł IV [Tytuł goplany]

Tytuł goplany przysługuje każdemu, kto utworzy własny tytuł spełniający warunki artykułu X.

Artykuł V [Tytuł mamby]

Tytuł mamby może nadać sobie każda osoba i każda osoba może zabrać go wcześniejszemu posiadaczowi tego tytułu, ale tylko jedna osoba w mikroświecie może go nosić w danym momencie. Utrata tytułu mamby następuje w momencie zaprzestania aktywności w mikroświecie.

Artykuł VI [Tytuł milki]

Tytuł milki przysługuje każdej osobie, która utworzyła co najmniej 25 stron w przestrzeni Nowej Biblioteki Narodowej bądź Encyklopedii Wandejskiej.

Artykuł VII [Tytuł nutelli]

Tytuł nutelli przysługuje osobie, która danego dnia napisze pierwszą wiadomość na Liście Dyskusyjnej Mandragoratu Wandystanu (wg strefy czasowej UTC+01:00), do końca tego dnia.

Artykuł VIII [Tytuł princessy]

Tytuł princessy przysługuje urzędującemu buduarowi Winnicy-Radziecka, każdemu wcześniejszemu buduarowi Winnicy-Radziecka, i każdej osobie, której urzędujący buduar Winnicy-Radziecka uzna za stosowne go nadać, ale tylko na czas urzędowania tego buduara.

Artykuł IX [Obostrzenia]

Tytułów goplany, mamby oraz milki nie może nosić żadna osoba, która splamiła się afobią, bifobią, homofobią, ksenofobią, transfobią, klasizmem, rasizmem, nietolerancją religijną, każdym innym rodzajem bigoterii, oraz hejtowaniem jakiegokolwiek rodzaju muzyki pop utworzonej po roku 1989.

Artykuł X [Kreacja tytułów]

1. Każdy może tworzyć w Winnicy-Radziecku własne tytuły.

2. Nowostworzone tytuły muszą być w rodzaju żeńskim, nawiązywać do nazwy słodyczy i posiadać określone warunki ich nadawania.

3. Warunki nadawania tytułów nie mogą prowadzić do inflacji tytułów, muszą być oparte na czynnikach nieuznaniowych i być zaakceptowane przez buduara Winnicy-Radziecka.

Artykuł XI [Numerologia]

[Ten artykuł został celowo pozostawiony pustym.]

Artykuł XII [Przepis końcowy]

Dekret wchodzi w życie w chwili ogłoszenia go na Liście Dyskusyjnej Mandragoratu Wandystanu.

--
(—) Polyna
Buduar Robotniczo-Włościańskiego
Ludowego Miasta Winnicy-Radziecka

Join wandystan@wandystan.groups.io to automatically receive all group messages.