Date   

[OT] gotuj z Hitlerem

Prezydent MW <aleksander.keller@...>
 

"Die beste raritassen von Gestapo - ein scheiswurstfish"

http://www.gnutella.pl/~bogien/download/gotuj_z_hitlerem.avi


[reklama] Gazeta Furlandzka

Kaworu Nagisa
 


Korsarze - opowidanie Asmodeusza

Piotr Krupinski <khand@...>
 


Rusza WANDEA!

Piotr Krupinski <khand@...>
 

http://www.wandystan.only.pl/wandea

A w nich:

1. wolny dostęp do pisania artykułów (wymagane obywatelstwo)
2. wolny dostęp do publikacji grafiki (wymagane obywatelstwo)
3. brak limitów dziennych.

KHAND


Brama wandejska zrobiona!

Piotr Krupinski <khand@...>
 

Skrypty zrobione.

Jeszcze tylko lejaut i podpiecia pod strone glowna i sarmacka i
ogloszenie zasad.

KHAND


Karty Sarmackie w Galerii Mandragorskiej

Piotr Krupinski <khand@...>
 


Bardzo dobre orzeczenie SN!

Piotr Krupinski <khand@...>
 

Ciesze sie z orzeczenia SN, ktory uznal za sluszny moj wniosek.
Dla zaintersowanych zalaczam tresc wniosku i wyroku.
Inspirujace.

KHAND

=============
wniosek
=============

Sšd Najwyszy Księstwa Sarmacji
Wydzial Konstytucyjny

Wniosek


Wnioskodawca: (imię i nazwisko lub nazwa) Piotr Krupinski KHAND
ID wniskodawcy: A1952
Adres e-mail wnioskodawcy: khand@...
Miejsce zamieszkania wnioskodawcy: Wandystan, Precelkhanda, Jarugi
Nowackiej 2

Wysoki Sšdzie,

Zwracam się z wnioskiem o zbadanie zgodno�ci Dekretu Księcia Sarmacji
z mocš ustawy nr 308
o Rzšdzie Księstwa Sarmacji z Konstytucjš Księstwa Sarmacji.

Konstytucja Księstwa Sarmacji stanowi w art. 7 ust. 5, że Ksišżę
okre�la skład i kompetencję rzšdu. Oznacza to, że jest to uprawnienie
własne monarchy. Tym samym przejęcie okre�lenia składu i kompetencji
rzšdu jak i poszczególnych ministrów przez organ władzy ustawodawczej
(Księcia nie jako samoistnie dekretujšcego lecz Księcia - legislatora
korzystajšcego warunkowo z uprawnień Sejmu, wydajšcego dekret z mocš
ustawy) jest niedopuszczalne i sprzeczne z Konstytucjš.

Uznanie takiej ustawy za zgodnš z konstytucjš w �wietle
hierarchicznej wyższo�ci ustaw nad dekretami ksišżęcymi czyni
uprawnieni konstytucyjne Księcia niebyłymi. Ksišżę krępowany ustawš
nie może samoistnym dekretem zmieniać składu i kompetencji rzšdu do
czego jest konstytucyjnie uprawnionym. Tym samym ograniczone jest
Jego prawo konstytucyjne.

Z chwilš przyjęcia zaskarżonej ustawy okre�lanie składu i kompetencji
rzšdu staje się domenš władzy ustawodawczej a nie nieograniczonego w
tym przedmiocie monarchy. Nawet prawo do wydawania dekretów z mocš
ustawy w �wietle możliwo�ci odrzucenia takiego dekretu, chociaż
merytorycznie zbieżne, nie może równać się z niczym nieskrępowanym
prawem monarchy samoistnie, w my�l konstytucji, okre�lajšcym skład i
kompetencje swojego rzšdu.

Nie jest istotnym fakt, że w istocie Księcia, w moim przekonaniu,
powinna krępować taka ustawa. Jednakże w obecnym reżimie
konstytucyjnym takie, nota bene słuszne, rozwišzanie jest uzurpacjš
konstytucyjnych kompetencji Monarchy.

W zwišzku z powyższym wnoszę o uchylenie ustawy w cało�ci jako
niezgodnej z konstytucjš. W cało�ci - bo nieliczne regulacje zgodę z
konstytucjš sš trwale powišzane z pozostałš, niezgodš z konstytucjš,
czę�ciš aktu normatywnego.

Jednosczesnie w przypadku brakow formalnych mojego wniosku prosze o
rozpozanie sprawy z urzedu bez potrzeby wzywania mnie do uzupelnienia
tychze.

diuk mandragor KHAND

=======================
wyrok
=======================
Genosse-Wanda-Stadt, 16.08.2006

UCHWAŁA

Sšdu Najwyższego
w składzie:
Prezes Sšdu Najwyższego, Przemysław Figiel

w sprawie

stwierdzenia nieważno�ci

Dekretu Księcia Sarmacji z mocš ustawy nr 308 o Rzšdzie Księstwa
Sarmacji.


UZASADNIENIE:
Sšd podzielił punkt widzenia wnioskodawcy. Zgodnie z art. 7 pkt. 5 i
7 Konstytucji Księstwa Sarmacji, ustalanie składu rzšdu, tak pod
wzgledem ilo�ci i rodzaju ministerstw, jak i pod względem osobowym
jest wyłšcznym i niczym nieskrępowanym uprawnieniem Księcia. To do
jego zadań należy rodzielanie obowišzków pomiędzy poszczególnych
ministrów.

Tymczasem, jak zauważył wnioskodawca, dekret z mocš ustawy jest aktem
ustawodawczym, a nie wykonawczym. �wiadczy o tym chociażby art. 2
Konstytucji, który na równi stawia ustawy Sejmu i dekrety z mocš
ustawy, czy też art. 8. ust. 1, który daje Izbie Poselskiej prawo
uchylenia dekretu z mocš ustawy. Widać więc wyra�nie, że ustalenie
składu rzšdu dekretem z mocš ustawy byłoby de facto podaniem tej
kwestii pod osšd Izby Poselskiej, a w perspektywie - całego Sejmu.
Jednak, jak wspomniano wcze�niej, w �wietle zapisów konstytucyjnych
jest to niedopuszczalne.

Nie ma znaczenia fakt, że dekrety z mocš ustawy sš wydawane osobi�cie
przez Księcia. Jak wspomniał wnioskodawca - Ksišżę w tej sytuacji nie
występuje jako osoba, ale organ konstytucyjny i to organ władzy
ustawodawczej, która nie ma prawa ingerencji w skład rzšdu.

Dlatego też Sšd uznał, że zapisy zaskarżonego dekretu z mocš ustawy
naruszajš art. 7 pkt. 5 i 7 Konstytucji i w zwišzku z tym postanowił
orzec o jego nieważno�ci w cało�ci.


Prezes Sšdu Najwyższego,
Przemysław Figiel


Wandystan: Postanowienie w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o rejestrację komitetu wyborczego

Najwyższa Komisja Wyborcza <ramzes@...>
 

===============================================================
N A J W Y ďż˝ S Z A K O M I S J A W Y B O R C Z A
M a n d r a g o r a t u W a n d y s t a n u

Genosse Wanda Stadt, al. Wolno�ci 7
===============================================================

P O S T A N O W I E N I E
Najwy�szej Komisji Wyborczej
w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o rejestracjďż˝
komitetu wyborczego i kandydat�w w wyborach do Chura�u Ludowego.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Genosse Wanda Stadt, dnia 17 sierpnia 2006 r.

Najwy�sza Komisja Wyborcza Mandragoratu Wandystanu, po otrzymaniu oraz
kontroli zg�oszenia Komitetu Wyborczego Socjalistycznej Partii
Wandystanu, w zwi�zku z postanowieniem NKW z dnia 6 sierpnia 2006 r.,
w sprawie rejestracji komitetu wyborczego "Socjalistyczna Partia
Wandystanu" oraz kandydat�w tego�, p o s t a n a w i a :

I. Wniosek Komitetu pozostawiďż˝ bez rozpoznania wskutek dokonania
wcze�niejszej rejestracji zar�wno Komitetu, jak i wszystkich
kandydat�w przeze� zg�oszonych

II. Postanowienie dor�czy� pe�nomocnikowi wyborczemu oraz
niezw�ocznie poda� do wiadomo�ci publicznej.

Na niniejsze postanowienie nie przys�uguje skarga do S�du
Krajowego.

(-) S�dzia Micha� Pawe� Sobczak
p.o. Przewodnicz�cego NKW
z up. Przewodnicz�cego NKW


Krytyka- Zachęcam serdecznie

"Podpułkownik Winnicki
 

Zachcam do lektury nowego numeru Krytyki Pornopgraficznej.

W numerze wiele wierszy, proza, pasjonujce teksty krytyczne, wywiady i
analizy.

Na szczegolna uwage zasluguje recenzja z przedpremierowego pokazu
ekranizacji powieci Roberta Czekaskiego "Spotkanie po latach!"

http://www.wandystan.only.pl/jutrzenka/index.php?co=galeria

m.


[Non-text portions of this message have been removed]


KRYTYKA PORNOGRAFICZNA NR 69

Piotr Krupinski <khand@...>
 

Szescdziewiaty dziewiaty numer Krytyki Pornograficznej dostepny w
Galerii Mandragorskiej.

http://www.wandystan.only.pl/jutrzenka/index.php?co=galeria

(-)
Piotr Krupinski

(-)
Michal Sobczak

(-)
Michas Winnicki


Re: Wandystan: komunikacja miejska

"Podpułkownik Winnicki
 

06-08-15, albusboreed <albusboreed@...> napisa(a):Czekam na samoloty!

Boreed-Bumbum


Wspaniaa strona!

Czsto jed Ikarusami KM Wand na trasie Stadion KS Wandea-Kidzongilowo.

m.


[Non-text portions of this message have been removed]


Re: Wandystan: komunikacja miejska

albusboreed <albusboreed@...>
 

--- In wandystan@..., "Prezydent MW" <aleksander.keller@.
..> wrote:

Brakuje mi jedynie ikarusa.
Nie ogl±dali¶cie Towarzyszu dok³adnie :) s± nawet dwa - krótki i
przegub.

Czekam na samoloty!

Boreed-Bumbum


Re: Wandystan: komunikacja miejska

Prezydent MW <aleksander.keller@...>
 

Bardzo piekna strona.
Ustawicznie w opracowaniu.

Brakuje mi jedynie ikarusa.
Nie ogl�dali�cie Towarzyszu dok�adnie :) s� nawet dwa - kr�tki i przegub.

Moze dac linka na strone glowna?
Zawsze jakies urozmaicenie.

Czemu nie, szczeg�lnie �e b�d� rozbudowywa�.

mandragor KHAND
Pozdr.

Keller


Yahoo! Groups Links


Obwieszczenie NKW

Piotr Krupinski <khand@...>
 

W imieniu:
=====================
Obwieszczenie Najwyższej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2006 r.
w sprawie wydłużenia terminu zgłaszania kandydatur w wyborach do
Churału Ludowego

D.P.M.W. 7/2006 poz. 380Na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 24 listopada 2005 r., Ordynacja
Wyborcza do Churału Ludowego Mandragoratu Wandystanu (DPMW 6/2005
poz. 230), Najwyższa Komisja Wyborcza podaje do wiadomo�ci
publicznej, co następuje:

I.

W zwišzku z brakiem wymaganej liczby zgłoszeń kandydatów i list
wyborczych w wyborach do Churału Ludowego, termin zgłaszania
kandydatów, zgodnie z art. 16 ustawy powołanej na wstępie, ulega
przedłużeniu o dwa dni, tj. do dnia 16 sierpnia 2006 r., a pozostałe
terminy- odpowiedniemu przesunięciu.

II.

W zwišzku z przedłużeniem terminu zgłoszeń kandydatów i list
wyborczych, termin głosowania przypada na dni 19 (20:00)- 24 (20:00)
sierpnia 2006 r.

III.

Zgłoszeń kandydatów mogš dokonywać komitety wyborcze utworzone przez
partie polityczne i ich koalicje.

IV.

Przypomina się, że zgłoszenie komitetu wyborczego powinno zawierać:

Nazwę komitetu wyborczego
Wymienienie partii politycznych wchodzšcych w jego skład wraz z
numerami identyfikacyjnymi
Okre�lenie pełnomocnika wyborczego, wraz z jego numerem
identyfikacyjnym i adresem e-mail.
Imiona, nazwiska, identyfikatory i adresy e-mail kandydatów
Podpis zgłaszajšcego lub podpisy członków organów uprawnionych do
reprezentacji podmiotu, z podaniem stanowisk służbowych.
V.

Ilo�ć kandydatów zgłaszanych przez komitet, nie może być mniejsza,
niż dwóch.


(m.p.)

(�) w.z. Przewodniczšcego NKW
Sędzia Michał P. Sobczak
============================================
http://www.wandystan.only.pl/prawo/akt,395.html


Nowa (łódzka) wystawa w Galerii Mandragorskiej

Piotr Krupinski <khand@...>
 

Zapraszam na :
http://www.wandystan.only.pl/jutrzenka/index.php?co=wystawa2

Nowa wystawa w Galerii Mandragorskiej.
Z wizyty M. Sobczaka u Serdecznego Przywodcy, czyli mnie.

KHAND


Re: Wandystan: komunikacja miejska

Piotr Krupinski <khand@...>
 

--- In wandystan@..., "Prezydent MW"
<aleksander.keller@...> wrote:

Słusznie: http://komunikacja-wandystan.bloog.pl/
Bardzo piekna strona.
Brakuje mi jedynie ikarusa.

Moze dac linka na strone glowna?
Zawsze jakies urozmaicenie.

mandragor KHAND


[reklama] Supereksfakty 10

Łukasz Wakowski <wakowski@...>
 

Ju� za kilka minut w salonach prasowych w ca�ym Kr�lestwie oraz poza
granicami Dreamlandu pojawi si� najnowszy numer Supereksfakt�w. ! To
juďż˝ 10 numer.A w nim:


* przedstawiamy plany inwazji Armii Kr�lestwa na pa�stwa osi z�a.
[TEMAT NUMERU!!]
* obrzucamy b�otem wp�ywowych Dreamlandczykow - nowy dzia�!
* po raz pierwszy wst�pniak
* skandal z udzia�em markiza Bagera.
* skandal nobilitacyjny
* ca�a prawda o Edwardzie K.- wywiad
* Republika w niebezpiecze�stwie !
* i inne.


Wp�a� 4 engelsy/liberty na konto: "supereksfakty" w Cintra Bank i wy�lij e-mail z informacj� o dokonaniu wp�aty na e-mail: wakowski@... lub supereksfakty@..., a wy�lemy do Ciebie najnowszy numer poczt�!

Numery archiwalne po 1 engels/libert. Prosimy podaďż˝ w e-mailu zamawiane numery!

Zesp� Supereksfakt�w

/////
Supereksfakty Dystrybucja SA nie ponosi odpowiedzialno�ci za tre�ci znajduj�ce si� w gazecie.

�ukasz baron Wakowski
Prezes Supereksfakty Dystrybucja SA z siedzibďż˝ w Wandystanie


50 rocznica śmierci Bertolta Brechta

"Podpułkownik Winnicki
 

Z okazji 50 rocznicy mierci Bertolta Brechta, wielkiego autora
socjalistycznego, Bohatera Pracy NRD, ycz wszystkim Sarmatom stu lat
dobrego dramatu.


m.


Re: Wandystan: komunikacja miejska

Prezydent MW <aleksander.keller@...>
 


Re: komunikacja miejska

Piotr Krupinski <khand@...>
 

--- In wandystan@..., Bartłomiej Jasiński
<aleksander.keller@...> wrote:
komunikacja-wandystan@
no nie taki nie moze byc adres. Jak zmieniam @ na '.' tez nie dziala

KHAND