Date   

Rozstrzygnięcie konkursu na plakat

Prezydent MW <aleksander.keller@...>
 

======================================================
RADA KOMISARZY LUDOWYCH MANDRAGORATU WANDYSTANU
======================================================

Genosse Wanda Stadt, 20 sierpnia 2006 r.

KOMISJA KONKURSOWA w sk�adzie:

Aleksander Keller - Prezydent MW, Komisarz Ludowy ds. Promocji
Kryspin v-hr. Czeka�ski - Sekretarz Stanu w KL ds. Wewn�trznych i
Administracji

po zapoznaniu si� z nades�an� prac� na konkurs na plakat promujacy MW, stwierdza i� nie przyzna�a nagrody trzeciej.

Komisja Konkursowa postanowi�a po��czy� nagrod� drug� i nagrod� pierwsz� i przyzna� j� autorowi zwyci�skiego plakatu:

�ukaszowi Stelmachowi (A7554)

��czn� nagrod� w wysoko�ci 320 engels�w.

Praca laureata tymczasowo dost�pna pod adresem:

www.keller.bloog.pl

Przewodnicz�cy Komisji Konkursowej
/-/ Aleksander Keller
Prezydent MW, KLP


POWTÓRKA KONKURSU

Prezydent MW <aleksander.keller@...>
 

======================================================
RADA KOMISARZY LUDOWYCH MANDRAGORATU WANDYSTANU
======================================================

Genosse Wanda Stadt, 20 sierpnia 2006 r.


Komisja Konkursowa w sk�adzie:

Aleksander Keller - Prezydent MW, Komisarz Ludowy ds. Promocji
Kryspin v-hr. Czeka�ski - Sekretarz Stanu w KL ds. Wewn�trznych i Administracji

wobec nie nades�ania prac na konkurs na przygotowanie tekstu promocyjnego MW
postanowi�a konkurs UNIEWA�NI�.

Wobec powy�szego w imieniu Komisarza Ludowego ds. Finans�w i Gospodarki Mandragoratu
Wandystanu publikuj� og�oszenie ponownym o Konkursie.

/-/ Aleksander Keller
Prezydent MW


REGULAMIN KONKURSU

Komisarz Ludowy ds. Finans�w i Gospodarki Mandragoratu Wandystanu
og�asza

KONKURS

na

przygotowanie tekstu promuj�cego Mandragorat Wandystanu. Tekst promocyjny
wynien by� adresowany do os�b dotychczas nie zwi�zanych z pa�stwami
wirtualnymi (informacja czym jest mikronacja). Tekst winien zawieraďż˝
informacje dotycz�ce demokratycznego ustroju pa�stwa, pozycji w Sarmacji,
socjalistycznej otoczki pa�stwa, panuj�cych zwyczaj�w oraz tre�ci, kt�re
autor tekstu uwa�a za godne zawarcia. Tekst winien mie� od 1000 do 2000
znak�w, jednak Komisja Konkursowa w tym zakresie mo�e potraktowa� zg�oszone
do konkursu teksty elestycznie. Teksty nale�y przesy�a� w plikach formatu
*.doc na adres Komisarza Ludowego ds. Promocji aleksander.keller@wp.pl .
Komisja Konkursowa mo�e nie przyzna� kt�rej� z nagr�d i/lub je po��czy�.

W konkursie moga braďż˝ udziaďż˝ osoby fizyczne i prawne.

Przewiduje siďż˝ 3 nagrody (pula 150 en):
I Nagroda - 75 en
II Nagroda - 50 en
III Nagroda - 25 en

Prawa autorskie nagrodzonych w ca�o�ci przechodz� na Mandragorat Wandystanu.

Prace b�da oceniane wg. nast�puj�cych kryteri�w (odpowiednio):
1. pomys�owo��;
2. styl;
3. s�ownictwo.

Termin sk�adania projekt�w mija w ciagu 7 dni [tj. do 27 sierpnia w��cznie]
od og�oszenia konkursu.

/-/ Komisarz Ludowy ds. Finans�w i Gospodarki


Re: Wandystan: [reklama] Gazeta Furlandzka

Kaworu Nagisa
 

Witaj Paweďż˝,

Saturday, August 19, 2006, 11:17:46 PM, you wrote:

PC> Dnia 19-08-2006 o 01:45:34 Kaworu Nagisa <kawnag@gmail.com> napisaďż˝:

http://swietliki.only.pl/gf/
PC> Hm, zastanawiam siďż˝, czy plonka za spamowanie daďż˝ juďż˝ teraz, czy kiedy
PC> pojawi siďż˝ kolejna reklama Microartu... Ale jak na razie:

PC> Plonk warning.

Pan naprawde lubi sobie w rozmaite, niemadre sposoby robic wrogow,
tak? ::)

--
Pozdrawiam,
Kaworu Nagisa
Gazeta Furlandzka
http://www.gazeta.furlandia.net/


Re: Wandystan: [reklama] Gazeta Furlandzka

Paweł Ciupak <pc-wandystan@...>
 

Dnia 19-08-2006 o 01:45:34 Kaworu Nagisa <kawnag@gmail.com> napisaďż˝:

http://swietliki.only.pl/gf/
Hm, zastanawiam siďż˝, czy plonka za spamowanie daďż˝ juďż˝ teraz, czy kiedy pojawi siďż˝ kolejna reklama Microartu... Ale jak na razie:

Plonk warning.

--
Paweďż˝ Ciupak, pozdrawiam

e-mail >> pawel-ciupak//o2.pl
jabber >> pawel-ciupak//jabber.wp.pl
strona www >> http://www.pawelciupak.webpark.pl/

Nie jestem Sarmatďż˝, angielskiem Parem czy wandejskim Bojarem!


[OT] gotuj z Hitlerem

Prezydent MW <aleksander.keller@...>
 

"Die beste raritassen von Gestapo - ein scheiswurstfish"

http://www.gnutella.pl/~bogien/download/gotuj_z_hitlerem.avi


[reklama] Gazeta Furlandzka

Kaworu Nagisa
 


Korsarze - opowidanie Asmodeusza

Piotr Krupinski <khand@...>
 


Rusza WANDEA!

Piotr Krupinski <khand@...>
 

http://www.wandystan.only.pl/wandea

A w nich:

1. wolny dostęp do pisania artykułów (wymagane obywatelstwo)
2. wolny dostęp do publikacji grafiki (wymagane obywatelstwo)
3. brak limitów dziennych.

KHAND


Brama wandejska zrobiona!

Piotr Krupinski <khand@...>
 

Skrypty zrobione.

Jeszcze tylko lejaut i podpiecia pod strone glowna i sarmacka i
ogloszenie zasad.

KHAND


Karty Sarmackie w Galerii Mandragorskiej

Piotr Krupinski <khand@...>
 


Bardzo dobre orzeczenie SN!

Piotr Krupinski <khand@...>
 

Ciesze sie z orzeczenia SN, ktory uznal za sluszny moj wniosek.
Dla zaintersowanych zalaczam tresc wniosku i wyroku.
Inspirujace.

KHAND

=============
wniosek
=============

Sšd Najwyszy Księstwa Sarmacji
Wydzial Konstytucyjny

Wniosek


Wnioskodawca: (imię i nazwisko lub nazwa) Piotr Krupinski KHAND
ID wniskodawcy: A1952
Adres e-mail wnioskodawcy: khand@tlen.pl
Miejsce zamieszkania wnioskodawcy: Wandystan, Precelkhanda, Jarugi
Nowackiej 2

Wysoki Sšdzie,

Zwracam się z wnioskiem o zbadanie zgodno�ci Dekretu Księcia Sarmacji
z mocš ustawy nr 308
o Rzšdzie Księstwa Sarmacji z Konstytucjš Księstwa Sarmacji.

Konstytucja Księstwa Sarmacji stanowi w art. 7 ust. 5, że Ksišżę
okre�la skład i kompetencję rzšdu. Oznacza to, że jest to uprawnienie
własne monarchy. Tym samym przejęcie okre�lenia składu i kompetencji
rzšdu jak i poszczególnych ministrów przez organ władzy ustawodawczej
(Księcia nie jako samoistnie dekretujšcego lecz Księcia - legislatora
korzystajšcego warunkowo z uprawnień Sejmu, wydajšcego dekret z mocš
ustawy) jest niedopuszczalne i sprzeczne z Konstytucjš.

Uznanie takiej ustawy za zgodnš z konstytucjš w �wietle
hierarchicznej wyższo�ci ustaw nad dekretami ksišżęcymi czyni
uprawnieni konstytucyjne Księcia niebyłymi. Ksišżę krępowany ustawš
nie może samoistnym dekretem zmieniać składu i kompetencji rzšdu do
czego jest konstytucyjnie uprawnionym. Tym samym ograniczone jest
Jego prawo konstytucyjne.

Z chwilš przyjęcia zaskarżonej ustawy okre�lanie składu i kompetencji
rzšdu staje się domenš władzy ustawodawczej a nie nieograniczonego w
tym przedmiocie monarchy. Nawet prawo do wydawania dekretów z mocš
ustawy w �wietle możliwo�ci odrzucenia takiego dekretu, chociaż
merytorycznie zbieżne, nie może równać się z niczym nieskrępowanym
prawem monarchy samoistnie, w my�l konstytucji, okre�lajšcym skład i
kompetencje swojego rzšdu.

Nie jest istotnym fakt, że w istocie Księcia, w moim przekonaniu,
powinna krępować taka ustawa. Jednakże w obecnym reżimie
konstytucyjnym takie, nota bene słuszne, rozwišzanie jest uzurpacjš
konstytucyjnych kompetencji Monarchy.

W zwišzku z powyższym wnoszę o uchylenie ustawy w cało�ci jako
niezgodnej z konstytucjš. W cało�ci - bo nieliczne regulacje zgodę z
konstytucjš sš trwale powišzane z pozostałš, niezgodš z konstytucjš,
czę�ciš aktu normatywnego.

Jednosczesnie w przypadku brakow formalnych mojego wniosku prosze o
rozpozanie sprawy z urzedu bez potrzeby wzywania mnie do uzupelnienia
tychze.

diuk mandragor KHAND

=======================
wyrok
=======================
Genosse-Wanda-Stadt, 16.08.2006

UCHWAŁA

Sšdu Najwyższego
w składzie:
Prezes Sšdu Najwyższego, Przemysław Figiel

w sprawie

stwierdzenia nieważno�ci

Dekretu Księcia Sarmacji z mocš ustawy nr 308 o Rzšdzie Księstwa
Sarmacji.


UZASADNIENIE:
Sšd podzielił punkt widzenia wnioskodawcy. Zgodnie z art. 7 pkt. 5 i
7 Konstytucji Księstwa Sarmacji, ustalanie składu rzšdu, tak pod
wzgledem ilo�ci i rodzaju ministerstw, jak i pod względem osobowym
jest wyłšcznym i niczym nieskrępowanym uprawnieniem Księcia. To do
jego zadań należy rodzielanie obowišzków pomiędzy poszczególnych
ministrów.

Tymczasem, jak zauważył wnioskodawca, dekret z mocš ustawy jest aktem
ustawodawczym, a nie wykonawczym. �wiadczy o tym chociażby art. 2
Konstytucji, który na równi stawia ustawy Sejmu i dekrety z mocš
ustawy, czy też art. 8. ust. 1, który daje Izbie Poselskiej prawo
uchylenia dekretu z mocš ustawy. Widać więc wyra�nie, że ustalenie
składu rzšdu dekretem z mocš ustawy byłoby de facto podaniem tej
kwestii pod osšd Izby Poselskiej, a w perspektywie - całego Sejmu.
Jednak, jak wspomniano wcze�niej, w �wietle zapisów konstytucyjnych
jest to niedopuszczalne.

Nie ma znaczenia fakt, że dekrety z mocš ustawy sš wydawane osobi�cie
przez Księcia. Jak wspomniał wnioskodawca - Ksišżę w tej sytuacji nie
występuje jako osoba, ale organ konstytucyjny i to organ władzy
ustawodawczej, która nie ma prawa ingerencji w skład rzšdu.

Dlatego też Sšd uznał, że zapisy zaskarżonego dekretu z mocš ustawy
naruszajš art. 7 pkt. 5 i 7 Konstytucji i w zwišzku z tym postanowił
orzec o jego nieważno�ci w cało�ci.


Prezes Sšdu Najwyższego,
Przemysław Figiel


Wandystan: Postanowienie w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o rejestrację komitetu wyborczego

Najwyższa Komisja Wyborcza <ramzes@...>
 

===============================================================
N A J W Y ďż˝ S Z A K O M I S J A W Y B O R C Z A
M a n d r a g o r a t u W a n d y s t a n u

Genosse Wanda Stadt, al. Wolno�ci 7
===============================================================

P O S T A N O W I E N I E
Najwy�szej Komisji Wyborczej
w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o rejestracjďż˝
komitetu wyborczego i kandydat�w w wyborach do Chura�u Ludowego.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Genosse Wanda Stadt, dnia 17 sierpnia 2006 r.

Najwy�sza Komisja Wyborcza Mandragoratu Wandystanu, po otrzymaniu oraz
kontroli zg�oszenia Komitetu Wyborczego Socjalistycznej Partii
Wandystanu, w zwi�zku z postanowieniem NKW z dnia 6 sierpnia 2006 r.,
w sprawie rejestracji komitetu wyborczego "Socjalistyczna Partia
Wandystanu" oraz kandydat�w tego�, p o s t a n a w i a :

I. Wniosek Komitetu pozostawiďż˝ bez rozpoznania wskutek dokonania
wcze�niejszej rejestracji zar�wno Komitetu, jak i wszystkich
kandydat�w przeze� zg�oszonych

II. Postanowienie dor�czy� pe�nomocnikowi wyborczemu oraz
niezw�ocznie poda� do wiadomo�ci publicznej.

Na niniejsze postanowienie nie przys�uguje skarga do S�du
Krajowego.

(-) S�dzia Micha� Pawe� Sobczak
p.o. Przewodnicz�cego NKW
z up. Przewodnicz�cego NKW


Krytyka- Zachęcam serdecznie

"Podpułkownik Winnicki
 

Zachcam do lektury nowego numeru Krytyki Pornopgraficznej.

W numerze wiele wierszy, proza, pasjonujce teksty krytyczne, wywiady i
analizy.

Na szczegolna uwage zasluguje recenzja z przedpremierowego pokazu
ekranizacji powieci Roberta Czekaskiego "Spotkanie po latach!"

http://www.wandystan.only.pl/jutrzenka/index.php?co=galeria

m.


[Non-text portions of this message have been removed]


KRYTYKA PORNOGRAFICZNA NR 69

Piotr Krupinski <khand@...>
 

Szescdziewiaty dziewiaty numer Krytyki Pornograficznej dostepny w
Galerii Mandragorskiej.

http://www.wandystan.only.pl/jutrzenka/index.php?co=galeria

(-)
Piotr Krupinski

(-)
Michal Sobczak

(-)
Michas Winnicki


Re: Wandystan: komunikacja miejska

"Podpułkownik Winnicki
 

06-08-15, albusboreed <albusboreed@yahoo.com> napisa(a):Czekam na samoloty!

Boreed-Bumbum


Wspaniaa strona!

Czsto jed Ikarusami KM Wand na trasie Stadion KS Wandea-Kidzongilowo.

m.


[Non-text portions of this message have been removed]


Re: Wandystan: komunikacja miejska

albusboreed <albusboreed@...>
 

--- In wandystan@yahoogroups.com, "Prezydent MW" <aleksander.keller@.
..> wrote:

Brakuje mi jedynie ikarusa.
Nie ogl±dali¶cie Towarzyszu dok³adnie :) s± nawet dwa - krótki i
przegub.

Czekam na samoloty!

Boreed-Bumbum


Re: Wandystan: komunikacja miejska

Prezydent MW <aleksander.keller@...>
 

Bardzo piekna strona.
Ustawicznie w opracowaniu.

Brakuje mi jedynie ikarusa.
Nie ogl�dali�cie Towarzyszu dok�adnie :) s� nawet dwa - kr�tki i przegub.

Moze dac linka na strone glowna?
Zawsze jakies urozmaicenie.

Czemu nie, szczeg�lnie �e b�d� rozbudowywa�.

mandragor KHAND
Pozdr.

Keller


Yahoo! Groups Links


Obwieszczenie NKW

Piotr Krupinski <khand@...>
 

W imieniu:
=====================
Obwieszczenie Najwyższej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2006 r.
w sprawie wydłużenia terminu zgłaszania kandydatur w wyborach do
Churału Ludowego

D.P.M.W. 7/2006 poz. 380Na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 24 listopada 2005 r., Ordynacja
Wyborcza do Churału Ludowego Mandragoratu Wandystanu (DPMW 6/2005
poz. 230), Najwyższa Komisja Wyborcza podaje do wiadomo�ci
publicznej, co następuje:

I.

W zwišzku z brakiem wymaganej liczby zgłoszeń kandydatów i list
wyborczych w wyborach do Churału Ludowego, termin zgłaszania
kandydatów, zgodnie z art. 16 ustawy powołanej na wstępie, ulega
przedłużeniu o dwa dni, tj. do dnia 16 sierpnia 2006 r., a pozostałe
terminy- odpowiedniemu przesunięciu.

II.

W zwišzku z przedłużeniem terminu zgłoszeń kandydatów i list
wyborczych, termin głosowania przypada na dni 19 (20:00)- 24 (20:00)
sierpnia 2006 r.

III.

Zgłoszeń kandydatów mogš dokonywać komitety wyborcze utworzone przez
partie polityczne i ich koalicje.

IV.

Przypomina się, że zgłoszenie komitetu wyborczego powinno zawierać:

Nazwę komitetu wyborczego
Wymienienie partii politycznych wchodzšcych w jego skład wraz z
numerami identyfikacyjnymi
Okre�lenie pełnomocnika wyborczego, wraz z jego numerem
identyfikacyjnym i adresem e-mail.
Imiona, nazwiska, identyfikatory i adresy e-mail kandydatów
Podpis zgłaszajšcego lub podpisy członków organów uprawnionych do
reprezentacji podmiotu, z podaniem stanowisk służbowych.
V.

Ilo�ć kandydatów zgłaszanych przez komitet, nie może być mniejsza,
niż dwóch.


(m.p.)

(�) w.z. Przewodniczšcego NKW
Sędzia Michał P. Sobczak
============================================
http://www.wandystan.only.pl/prawo/akt,395.html


Nowa (łódzka) wystawa w Galerii Mandragorskiej

Piotr Krupinski <khand@...>
 

Zapraszam na :
http://www.wandystan.only.pl/jutrzenka/index.php?co=wystawa2

Nowa wystawa w Galerii Mandragorskiej.
Z wizyty M. Sobczaka u Serdecznego Przywodcy, czyli mnie.

KHAND


Re: Wandystan: komunikacja miejska

Piotr Krupinski <khand@...>
 

--- In wandystan@yahoogroups.com, "Prezydent MW"
<aleksander.keller@...> wrote:

Słusznie: http://komunikacja-wandystan.bloog.pl/
Bardzo piekna strona.
Brakuje mi jedynie ikarusa.

Moze dac linka na strone glowna?
Zawsze jakies urozmaicenie.

mandragor KHAND