Date   

Wandystan: Postanowienie w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o rejestrację komitetu wyborczego

Najwyższa Komisja Wyborcza <ramzes@...>
 

===============================================================
N A J W Y ďż˝ S Z A K O M I S J A W Y B O R C Z A
M a n d r a g o r a t u W a n d y s t a n u

Genosse Wanda Stadt, al. Wolno�ci 7
===============================================================

P O S T A N O W I E N I E
Najwy�szej Komisji Wyborczej
w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o rejestracjďż˝
komitetu wyborczego i kandydat�w w wyborach do Chura�u Ludowego.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Genosse Wanda Stadt, dnia 17 sierpnia 2006 r.

Najwy�sza Komisja Wyborcza Mandragoratu Wandystanu, po otrzymaniu oraz
kontroli zg�oszenia Komitetu Wyborczego Socjalistycznej Partii
Wandystanu, w zwi�zku z postanowieniem NKW z dnia 6 sierpnia 2006 r.,
w sprawie rejestracji komitetu wyborczego "Socjalistyczna Partia
Wandystanu" oraz kandydat�w tego�, p o s t a n a w i a :

I. Wniosek Komitetu pozostawiďż˝ bez rozpoznania wskutek dokonania
wcze�niejszej rejestracji zar�wno Komitetu, jak i wszystkich
kandydat�w przeze� zg�oszonych

II. Postanowienie dor�czy� pe�nomocnikowi wyborczemu oraz
niezw�ocznie poda� do wiadomo�ci publicznej.

Na niniejsze postanowienie nie przys�uguje skarga do S�du
Krajowego.

(-) S�dzia Micha� Pawe� Sobczak
p.o. Przewodnicz�cego NKW
z up. Przewodnicz�cego NKW


Krytyka- Zachęcam serdecznie

"Podpułkownik Winnicki
 

Zachcam do lektury nowego numeru Krytyki Pornopgraficznej.

W numerze wiele wierszy, proza, pasjonujce teksty krytyczne, wywiady i
analizy.

Na szczegolna uwage zasluguje recenzja z przedpremierowego pokazu
ekranizacji powieci Roberta Czekaskiego "Spotkanie po latach!"

http://www.wandystan.only.pl/jutrzenka/index.php?co=galeria

m.


[Non-text portions of this message have been removed]


KRYTYKA PORNOGRAFICZNA NR 69

Piotr Krupinski <khand@...>
 

Szescdziewiaty dziewiaty numer Krytyki Pornograficznej dostepny w
Galerii Mandragorskiej.

http://www.wandystan.only.pl/jutrzenka/index.php?co=galeria

(-)
Piotr Krupinski

(-)
Michal Sobczak

(-)
Michas Winnicki


Re: Wandystan: komunikacja miejska

"Podpułkownik Winnicki
 

06-08-15, albusboreed <albusboreed@yahoo.com> napisa(a):Czekam na samoloty!

Boreed-Bumbum


Wspaniaa strona!

Czsto jed Ikarusami KM Wand na trasie Stadion KS Wandea-Kidzongilowo.

m.


[Non-text portions of this message have been removed]


Re: Wandystan: komunikacja miejska

albusboreed <albusboreed@...>
 

--- In wandystan@yahoogroups.com, "Prezydent MW" <aleksander.keller@.
..> wrote:

Brakuje mi jedynie ikarusa.
Nie ogl±dali¶cie Towarzyszu dok³adnie :) s± nawet dwa - krótki i
przegub.

Czekam na samoloty!

Boreed-Bumbum


Re: Wandystan: komunikacja miejska

Prezydent MW <aleksander.keller@...>
 

Bardzo piekna strona.
Ustawicznie w opracowaniu.

Brakuje mi jedynie ikarusa.
Nie ogl�dali�cie Towarzyszu dok�adnie :) s� nawet dwa - kr�tki i przegub.

Moze dac linka na strone glowna?
Zawsze jakies urozmaicenie.

Czemu nie, szczeg�lnie �e b�d� rozbudowywa�.

mandragor KHAND
Pozdr.

Keller


Yahoo! Groups Links


Obwieszczenie NKW

Piotr Krupinski <khand@...>
 

W imieniu:
=====================
Obwieszczenie Najwyższej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2006 r.
w sprawie wydłużenia terminu zgłaszania kandydatur w wyborach do
Churału Ludowego

D.P.M.W. 7/2006 poz. 380Na podstawie art. 16 Ustawy z dnia 24 listopada 2005 r., Ordynacja
Wyborcza do Churału Ludowego Mandragoratu Wandystanu (DPMW 6/2005
poz. 230), Najwyższa Komisja Wyborcza podaje do wiadomo�ci
publicznej, co następuje:

I.

W zwišzku z brakiem wymaganej liczby zgłoszeń kandydatów i list
wyborczych w wyborach do Churału Ludowego, termin zgłaszania
kandydatów, zgodnie z art. 16 ustawy powołanej na wstępie, ulega
przedłużeniu o dwa dni, tj. do dnia 16 sierpnia 2006 r., a pozostałe
terminy- odpowiedniemu przesunięciu.

II.

W zwišzku z przedłużeniem terminu zgłoszeń kandydatów i list
wyborczych, termin głosowania przypada na dni 19 (20:00)- 24 (20:00)
sierpnia 2006 r.

III.

Zgłoszeń kandydatów mogš dokonywać komitety wyborcze utworzone przez
partie polityczne i ich koalicje.

IV.

Przypomina się, że zgłoszenie komitetu wyborczego powinno zawierać:

Nazwę komitetu wyborczego
Wymienienie partii politycznych wchodzšcych w jego skład wraz z
numerami identyfikacyjnymi
Okre�lenie pełnomocnika wyborczego, wraz z jego numerem
identyfikacyjnym i adresem e-mail.
Imiona, nazwiska, identyfikatory i adresy e-mail kandydatów
Podpis zgłaszajšcego lub podpisy członków organów uprawnionych do
reprezentacji podmiotu, z podaniem stanowisk służbowych.
V.

Ilo�ć kandydatów zgłaszanych przez komitet, nie może być mniejsza,
niż dwóch.


(m.p.)

(�) w.z. Przewodniczšcego NKW
Sędzia Michał P. Sobczak
============================================
http://www.wandystan.only.pl/prawo/akt,395.html


Nowa (łódzka) wystawa w Galerii Mandragorskiej

Piotr Krupinski <khand@...>
 

Zapraszam na :
http://www.wandystan.only.pl/jutrzenka/index.php?co=wystawa2

Nowa wystawa w Galerii Mandragorskiej.
Z wizyty M. Sobczaka u Serdecznego Przywodcy, czyli mnie.

KHAND


Re: Wandystan: komunikacja miejska

Piotr Krupinski <khand@...>
 

--- In wandystan@yahoogroups.com, "Prezydent MW"
<aleksander.keller@...> wrote:

Słusznie: http://komunikacja-wandystan.bloog.pl/
Bardzo piekna strona.
Brakuje mi jedynie ikarusa.

Moze dac linka na strone glowna?
Zawsze jakies urozmaicenie.

mandragor KHAND


[reklama] Supereksfakty 10

Łukasz Wakowski <wakowski@...>
 

Ju� za kilka minut w salonach prasowych w ca�ym Kr�lestwie oraz poza
granicami Dreamlandu pojawi si� najnowszy numer Supereksfakt�w. ! To
juďż˝ 10 numer.A w nim:


* przedstawiamy plany inwazji Armii Kr�lestwa na pa�stwa osi z�a.
[TEMAT NUMERU!!]
* obrzucamy b�otem wp�ywowych Dreamlandczykow - nowy dzia�!
* po raz pierwszy wst�pniak
* skandal z udzia�em markiza Bagera.
* skandal nobilitacyjny
* ca�a prawda o Edwardzie K.- wywiad
* Republika w niebezpiecze�stwie !
* i inne.


Wp�a� 4 engelsy/liberty na konto: "supereksfakty" w Cintra Bank i wy�lij e-mail z informacj� o dokonaniu wp�aty na e-mail: wakowski@gmail.com lub supereksfakty@gmail.com, a wy�lemy do Ciebie najnowszy numer poczt�!

Numery archiwalne po 1 engels/libert. Prosimy podaďż˝ w e-mailu zamawiane numery!

Zesp� Supereksfakt�w

/////
Supereksfakty Dystrybucja SA nie ponosi odpowiedzialno�ci za tre�ci znajduj�ce si� w gazecie.

�ukasz baron Wakowski
Prezes Supereksfakty Dystrybucja SA z siedzibďż˝ w Wandystanie


50 rocznica śmierci Bertolta Brechta

"Podpułkownik Winnicki
 

Z okazji 50 rocznicy mierci Bertolta Brechta, wielkiego autora
socjalistycznego, Bohatera Pracy NRD, ycz wszystkim Sarmatom stu lat
dobrego dramatu.


m.


Re: Wandystan: komunikacja miejska

Prezydent MW <aleksander.keller@...>
 


Re: komunikacja miejska

Piotr Krupinski <khand@...>
 

--- In wandystan@yahoogroups.com, Bartłomiej Jasiński
<aleksander.keller@...> wrote:
komunikacja-wandystan@
no nie taki nie moze byc adres. Jak zmieniam @ na '.' tez nie dziala

KHAND


komunikacja miejska

Bartłomiej Jasiński <aleksander.keller@...>
 

Towarzyszki i Towarzysze!

Pod adresem komunikacja-wandystan@bloog.pl znajduje si� serwis po�wi�cony komunikacji na terenie Mandragoratu Wandystanu. Na razie znajduj� si� informacje nt. komunikacji miejskiej autobusowej sukcesywnie, w miar� zainteresowania, serwis b�dzie uzupe�niany.

P.S. Czekam na uwagi

pozdrawiam

Aleksander Keller

----------------------------------------------------
Gooor�ce Last Minute! Egipt, Tunezja, Turcja... Kliknij i zarezerwuj:
http://klik.wp.pl/?adr=http%3A%2F%2Fwycieczki.pasaz.wp.pl&;sid=844


KURIER GRODZISKI za darmo!

"Podpułkownik Winnicki
 

Informuje, ze zamowilem wlasnie 30 numerow Kuriera Grodziskiego.

Chetnych do lektury prosze o zgloszenie sie do Kryspina Bobera, a Kryspina
prosze o darmowe przeslanie pisma 30 pierwszym chetnym. I mnie oczywiscie :D

pplk Winnicki


Re: Brama Wandystanu

albusboreed <albusboreed@...>
 

--- In wandystan@yahoogroups.com, "Piotr Krupinski" <khand@...> wrote:
tyle ze brame trzeba oskryptowac.

wzialem sie za to ale z powodu tego ze ciagle mam jakies wakacyjne
rzeczy do zrobienia nie mam na to czasu.

moze dzisiaj...?

kto wie.

khand
Spokojnie :) Powiadom tylko Asmodeusza, kiedy bêdzie móg³ pisaæ.

Boreed


[KP] Obowiązki

Bartłomiej Jasiński <aleksander.keller@...>
 

===========================
KANCELARIA PREZYDENTA
Mandragoratu Wandystanu
Al. Wolno�ci 1, Genosse Wanda Stadt
===========================

Genosse Wanda Stadt, 13 sierpnia 2006 r.

W dniu dzisiejszym, po urlopie, przejmuj� obowi�zki Prezydenta Mandragoratu Wandystanu.

/-/ Aleksander Keller
Prezydent MW

----------------------------------------------------
Czy 10 minut rozmowy = ponad 11 z� oszcz�dno�ci ?
Sprawdďż˝: http://klik.wp.pl/?adr=http%3A%2F%2Ftelefon.wp.pl%2Foszczednosci.html&;sid=842


[KP] Obowiązki

Prezydent MW <aleksander.keller@...>
 

===========================
KANCELARIA PREZYDENTA
Mandragoratu Wandystanu
Al. Wolnoci 1, Genosse Wanda Stadt
===========================

Genosse Wanda Stadt, 13 sierpnia 2006 r.

W dniu dzisiejszym, po urlopie, przejmuj obowizki Prezydenta Mandragoratu Wandystanu.

/-/ Aleksander Keller
Prezydent MW

[Non-text portions of this message have been removed]


Re: Brama Wandystanu

Piotr Krupinski <khand@...>
 

--- In wandystan@yahoogroups.com, "albusboreed" <albusboreed@...> wrote:

Witam, pisałem już wiele postów na LDMW, ale od jakichś trzech
miesięcy NIC nie dochodziło. Teraz nagle to piekielne Yahoo zaczęło
dostarczać moje listy.
Więc, do pana Bruthusa- Brama Wandystanu, wg. Ustawy o Wandejskich
Mediach Publicznych. Popularnie Brama lub ostatnio Wandea.

Co do samej pracy BW. Konieczny zobowiązał się do postawienia jej na
nogi, do szałowego kambeku ;) Ale wyjechał czasowo, więc powierzam
stery Bramy tymczasowo Asmodeuszowi.
Zatrudniam go i mianuję zastępcą redaktora naczelnego. Do dzieła.
tyle ze brame trzeba oskryptowac.

wzialem sie za to ale z powodu tego ze ciagle mam jakies wakacyjne
rzeczy do zrobienia nie mam na to czasu.

moze dzisiaj...?

kto wie.

khand


Brama Wandystanu

albusboreed <albusboreed@...>
 

Witam, pisałem już wiele postów na LDMW, ale od jakichś trzech
miesięcy NIC nie dochodziło. Teraz nagle to piekielne Yahoo zaczęło
dostarczać moje listy.
Więc, do pana Bruthusa- Brama Wandystanu, wg. Ustawy o Wandejskich
Mediach Publicznych. Popularnie Brama lub ostatnio Wandea.

Co do samej pracy BW. Konieczny zobowiązał się do postawienia jej na
nogi, do szałowego kambeku ;) Ale wyjechał czasowo, więc powierzam
stery Bramy tymczasowo Asmodeuszowi.
Zatrudniam go i mianuję zastępcą redaktora naczelnego. Do dzieła.

podlord major Albus Boreed-Bumbum