Date   

Re: Wandystan: [Churał] Projekt Mandragorski Ustawy o Mediach Publicznych

Krzysiek <krzyss86@...>
 

Media publiczne (nale��ce i b�d�ce pod kontrol� pa�stwa) realizuj�
politykďż˝
pa�stwa. Ich istnienie nie wyklucza istnienia medi�w niezaleznych,
prywatnych. Ponownie wyra�am swoje uznanie dla projektu ustawy i samej
propozycji.

Kwesti� imienia uwa�am za drugorz�dn�. Osobi�cie mi Urban nie przeszkadza,
cho� mo�na rozwa�y� inne propozycje, np. wspomnianego Nikity. A mo�e
lepiej
Cyrankiewicza???
***************************

Kolega kwiaton g��boko si� myli. Media publiczne wcale nie powinny
realizowa� polityki pa�stwa, powinny za� realizowa� tzw. misj� publiczn�,
kt�ra nie przynosi dochod�w i nie jest prowadzona przez media komercyjne.
Akurat w Polsce pe�nienie misji publicznej TVP w og�le nie wychodzi, ale
powinno. W zwi�zku z tym ca�kowite uzale�nienie medi�w publicznych od
pa�stwa jest niedopuszczalne.

Tow. Krzysztof Szczucki


[Churał] wniosek

Krzysiek <krzyss86@...>
 

Zwracam si do Towarzysza Khanda o przedstawienie Churaowi zbiorczej listy poprawek do ustawy o samorzdzie terytorialnym. Powsta baagan i nie mam moliwoci merytorycznego odniesienia si do poprawek.

Tow. Krzysztof Szczucki

[Non-text portions of this message have been removed]


Re: Wandystan: [Churał] Głosowanie

Krzysiek <krzyss86@...>
 

Wysoki Churale,

W pierwszej kolejnosci glosujemy nad poprawkami natomiast nastepnie w
razie przyjecia/odrzucenia nad calym projektem. Teraz wyznaczam
glosowanie nad poprawkami :

GLOSOWANIE NAD POPRAWKAMI :

*****
*****
I POPRAWKA WPROWADZAJ�CA POJ�CIE WANDEJSKIEGO PRZEDSI�BIORSTWA
PA�STWOWEGO, JEDNOSTEK ORGRANIZACYJNYCH ORAZ SZCZEG�LOWY PRZEPIS
DOTYCZACY WOLNOSCI PRASY ORAZ DODAJ�CA UPRAWNIENIE PREZYDENTOWI
MANDRAGORATU WANDYSTANU
[ZMIENIAJ�CA TRE�� ARTYKU��W 1, 2, 5, 6 i 7-go]
(wniesiona przez mandragora jutrzenki, mandragor socjogramu - poparl
zmiany dotyczace formalnej formy przedsiebiorstwa

Zak�ada ona nastepujace brzmienie przepisow :

Art. 1 [Przepis og�lny]
1. Tworzy siďż˝ &#92;'Wandejskie Media Publiczne
Wandejskie Przedsi�biorstwo Pa�stwowe&#92;'. Dopuszczalne jest u�ywanie w
obrocie skr�tu &#92;'Wandejskie Media Publiczne W.P.P.&#92;'.

2. Zadaniem jest prowadzenie wewn�trznej polityki informacyjnej w
Wandystanie. Przepis powy�szy nie narusza wolno�ci s�owa, prasy, radia
i telewizji w szczeg�lno�ci prawa to tworzenia niezale�nych od pa�stwa
gazet, czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych oraz innych �rodk�w
przekazu.

3. W sprawach nieuregulowanych stosuje siďż˝ przepisy kodeksu cywilengo
dotycz�ce wandejskich przedsi�biorstw pa�stowych.
4. Wandejskie Media Publiczne W.P.P. zwane sďż˝ dalej w ustawie &#92;'WMP&#92;'.

Art. 2 [Organy WMP]
1.
Organami WMP sďż˝ :
1) Nadzorca
2) Dyrektor
2.
Nadzorc� jest Mandragor Socjogramu. Nadzorca powo�uje i odwo�uje
dyrektora WMP lub sprawuje funckje dyrektora osobiscie.
3.
Zarzad na WMP sprawuje dyrektor. Do jego uprawnie� dyrektora nale�y:
a/ powo�ywanie i odwo�ywanie Redaktor�w Naczelnych jednostek
organizacyjnych wchodzacych w sklad WMP zasi�gaj�c opinii Komisarza
Ludowego w�a�ciwego do spraw kultury,
b/ tworzenie w drodze edyktu jednostek organizacyjnych
wchodzacych w sklad WMP oraz i ich rozwiazywanie,
c/ dysponowanie �rodkami finansowymi WMP

Art. 5 [Redaktorzy Naczelni]
Do kompetencji Redaktor�w Naczelnych nale�y:
a/ zatrudnianie dziennikarzy i innych pracownik�w redakcji,
b/ organizacja bie��cej pracy redakcji i zatwierdzanie materia��w do
publikacji.

Art. 6 [Sta�e przedsi�biorstwa medialne]
Stale funkcjonuj�cymi jednostkami organizacyjnymi WMP s�
Brama Wandystanu, b�d�ca dziennikiem i Rude Prawo, b�d�ce
periodykiem.

Art. 7 [Prawa najwy�szych funkcjonariuszy pa�stowych]
Mandragorzy, Dekameronowie Wszechczasu oraz Prezydent Mandragoratu
Wandystanu maj� nieograniczon� mo�liwo�� publikacji w
medialnach publicznych

*****
*****

II. POPRAWKA USUWAJACA ARTYKU� 8-my PROJEKTU oraz ZMIENIAJ�CA
NUMERACJE ART 9-go NA 8-my.

1. Usuwa si� art. 8-my projektu, kt�ry stanowi�
Art. 8 [Przepis przej�ciowy]
Redaktor Naczelny Bramy Wandystanu mo�e by� powo�any tylko za zgod�
jej za�o�ycieli, do czasu ich rezygnacji z tego uprawnienia, lub
utraty przez nich Obywatelstwa Wandystanu.
2. Zmienia si� numeracje art 9 na art 8. zachowuj�c przez to w�a�ciw�
kolejno�� artyku��w

*****
*****

Wysoki Churale,
Zgloszono jedynie dwie poprawki - pierwsza poprawka wymaga szeregu
zmian - ale wynika to z faktu ze zmiany te sa polaczone ze soba w
intergralna calosc i w zwiazku z powyszym wnioskodawca proponowal
glosowanie laczne.

PANOWIE KWIATONOWIE :
Kto z panow kwiatonow jest za

I. PRZYJ�CIEM POPRAWKI PIERWSZEJ
II. PRZYJ�CIEM POPRAWKI DRUGIEJ

Prawo glosowania maja kwiatoni. Mozna glosowac :
1) za przyjeciem poprawki
2) przeciw przyjeciu poprawki
3) wstrzymac sie od glosu

Uchwala podejmowana jest zwykla wiekszoscia glosow przy kworum
wynoszacym co najmniej 3-ch kwiatonow.
Wyznaczam termin glosowania od teraz do godziny 20:35 dnia
jutrzejszego (wtorek 18 stycznia 2005r)
Za

Tow. Krzysztof Szczucki


Re: Wandystan: [Churał]Zbiorcza lista poprawek

Krzysiek <krzyss86@...>
 

To by by�o na tyle :). Mam nadziej�, �e o niczym nie zapomnia�em? ;)

--
Jeszcze moja poprawka o zmianie buduara na naczelnika gminy.

Tow. Krzysztof Szczucki


komitet wyborczy

Krzysiek <krzyss86@...>
 

Towarzysze, obywatele ludu pracujcego miast i wsi,

Ogaszam powstanie Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego - komitetu wyborczego Ligi Wandejskich Rodzin. Informuj, e Towarzysz Micha Sobczak umocowa mnie jako penomocnika tego komitetu.

Niniejszym zgaszam nastpujc list kandydatw do Churau - przedstawcielstwa mas robotniczo - chopskich:

1. sekretar Arivio Medyceo Medyceusz B0011
2. oksymoron Micha Ramzes Sobczak B0007
3. podlord Krzysztof Szczucki B0008


Tow. Krzysztof Szczucki
LKSWiA


[Non-text portions of this message have been removed]


Re: Wandystan: [Churał] Dyskusja

Krzysiek <krzyss86@...>
 

Prosze Kwiatonow oraz takze wszystkich obywateli o odpowiedz na
pytanie dotyczacy kalendarza?

1. Czy tworzymy kalendarz wlasny czy uzywamy francuskiego?
***************************
Lepiej utworzy� w�asny wzgl�dnie pozosta� przy gregoria�skim.

2. Jesli tworzymy wlasny to czy pierwszy rok istnienia panstwa ma byc
rokiem pierwszym czy tez liczyc rok od innej daty
**********************************
Naj�atwiej by by�o liczy� od dnia powstania pa�stwa.


4. Jesli zdecydujemy sie na wlasny to proponuje zeby rok zaczynaďż˝ sie
dla latwej rachuby
1 marca - po czym nastepowalo by 8 miesiecy po 45 dni
a po tych osmiu miesiacach tydzieďż˝ swiat ktore konczylyby rok :
(5 lub 6 dni - w latach przestepnych) od 24 do 28/29 lutego - przez co
unikniemy wszelkim zakretow z tymi latami

Miesiace trwaja sie w takim ukladzie
I) 1 marca do 14 kwietnia
II) 15 kwietnia do 29 maja
III) 30 maja do 13 lipca
IV) 14 lipca do 27 sierpnia
V) 28 sierpnia do 11 pazdziernika
VI) 12 pazdziernika do 25 listopada
VII) 26 listopada do 9 stycznia
VIII) 10 stycznia do 23 lutego
IX*) 24 lutego - 28/29 lutego

* - Tydzien Swiateczny.

I teraz pytania :

5) o to abysmy wymyslili jakas konwencje nazw miesiecy
a) czy to maja byc jak w poprzednim projekcie jakies wartosci
postepowo (typu niepodleglosc, itd)
b) czy jak we francuskim zwiazane z przyrodďż˝
c) czy moze jakas inna stylistyka

6) jesli macie stylistyke to prosze nazwy...
jesli bedzie jakas taka ogolna to ja proponuje
I) Jutrznik
VIII) Socjogram
ale... prosze o nazwy latwe

Kalendarz bardziej regularny bedzie bardziej przeliczywalny i
skrypto�atwiejszy ;d

***********************
Jak dla mnie to ten zaproponowany podzia� wcale nie jest �atwy. Utrudniamy
sobie �ycie drodzy Towarzysze.


Tow. Krzysztof Szczucki


Re: Wandystan: [churał] przewodniczacy

Krzysiek <krzyss86@...>
 

ja proponowalbym kogos kto ma doswaidczenie parlamentarne i
umiejetnosci sformalizowanej pracy.
Proponuje tow. Szczuckiego.
Poslow lewicowych pod tym wzgledem jeszcze nie poznalem. Tylko pytanie
czy K.Szczucki sie zgodzi?
Towarzyszu, dzi�kuj� za propozycj�. Bardzo trudne pytanie. Ale je�eli
pa�stwo robotnik�w i ch�op�w tego ode mnie oczekuje, to chyba musz� si�
zgodziďż˝, dla dobra mas ludowych Wandystanu.

Tow. Krzysztof Szczucki


Wandea (Brama Wandejska?)

Bruthus Perun
 

Wybaczcie, ale nie wiem, jaka jest w�a�ciwa nazwa agencji informacyjnej. Chcia�em zapyta�, co si� sta�o z pismem? Czemu nie pojawiaj� si� �adne nowo�ci i czy oznacza to �mier� tej inicjatywy? Czy istnieje szansa na ponowny rozruch? A mo�e mogliby�my przekszta�ci� Wandea'� (?) w np. pismo prezentuj�ce d�u�sze artyku�y na temat Wandystanu, ale i ca�ej Sarmacji, a nawet v-�wiata?

Pozdrawiam

--
mgr Bruthus Perun
Minister Dziedzictwa Narodowego,
dyrektor Sarmackiego Instytutu Wolnej Kultury,
redaktor "Bramy Sarmackiej"i "Magazynu Talk".


----------------------------------------------------------------------
PS. Fajny portal... >>> http://link.interia.pl/f196a


Re: Wandystan: [OT] Bardzo fajna gra internetowa

Jacek <rhadmor@...>
 

Bambuła XIII napisał(a):
http://nowa.dyplomacja.org

Polecam.

Przypomina mi to trochę Polityczny RPG - http://prpg.pl

Rhadmor Van Helsing
Ksiaze Cyberii

54061 - 54069 of 54069