Date   
Re: Wandystan: [churał] przewodniczacy

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

Witam.

Krzysiek, dnia 13 grudnia 2001 (00:04:30) napisaďż˝(a):

Towarzyszu, dzi�kuj� za propozycj�. Bardzo trudne pytanie. Ale je�eli
pa�stwo robotnik�w i ch�op�w tego ode mnie oczekuje, to chyba musz� si�
zgodziďż˝, dla dobra mas ludowych Wandystanu.

Towarzyszu doskona�a decyzja. Masy robotniczo- ch�opskie nadci�gaj� z ka�dego zak�tka kraju, �eby pod gmachem Chura�u Ludowego manifestowa� poparcie dla tej decyzji.

--
Michaďż˝ Sobczak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
*** http://www.wandystan.work.only.pl/ ***
Gadu- gadu: 3186643 :: ICQ:331193240

Re: Wandystan: [Churał]Zbiorcza lista poprawek

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

Witam.

Krzysiek, dnia 13 grudnia 2001 (00:12:31) napisaďż˝(a):
To by by�o na tyle :). Mam nadziej�, �e o niczym nie zapomnia�em? ;)

--
Jeszcze moja poprawka o zmianie buduara na naczelnika gminy.
Fakt. Sk�adam samokrytyk�. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina :).


--
Michaďż˝ Sobczak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
*** http://www.wandystan.work.only.pl/ ***
Gadu- gadu: 3186643 :: ICQ:331193240

Re: Wandystan: Incognito c.d.

a_medyceusz@...
 

Uytkownik khandkruper napisa:
red.: Wszyscy wiemy, e to Sarmacja ma problemy wewntrzne, jestemy
wiadkami powstania Mandragoratu Wandystanu - co Pan o tym sdzi
prywatnie?
MM: Na razie nie mam co ocenia, chocia byem na stronie tego ",
v-pastwa". Myl, e jest to may bunt osob pochodzcych z Sarmacji.
red.: Czy komunistyczny ssiad (ew. imigracja do naszego kraju) jest
dla nas, w Paskiej ocenie, szans czy zagroeniem?
MM: Myl, e na razie takowego zagroenia nie ma, a szansy pewnie te
nie. Na razie jest to niepewny kraj.
red.: Czy ministerstwo zamierza wykorzysta wanie sarmackie do
promocji Scholandii?
MM: Nie zamierzam, poniewa musimy byc odrbni od Sarmacji, a i bez
nich sobie poradzimy.

(z ministrem Mateuszem Mikolajem)

Khand
niepewny kraj hymm dlaczego ??:D
---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam, sekretar Arivio Medyceusz

Incognito c.d.

khandkruper <khand@...>
 

red.: Wszyscy wiemy, że to Sarmacja ma problemy wewnętrzne, jesteśmy
świadkami powstania Mandragoratu Wandystanu - co Pan o tym sądzi
prywatnie?
MM: Na razie nie mam co oceniać, chociaż byłem na stronie tego ",
v-państwa". Myślę, że jest to mały bunt osob pochodzących z Sarmacji.
red.: Czy komunistyczny sąsiad (ew. imigracja do naszego kraju) jest
dla nas, w Pańskiej ocenie, szansą czy zagrożeniem?
MM: Myślę, że na razie takowego zagrożenia nie ma, a szansy pewnie też
nie. Na razie jest to niepewny kraj.
red.: Czy ministerstwo zamierza wykorzystać waśnie sarmackie do
promocji Scholandii?
MM: Nie zamierzam, ponieważ musimy byc odrębni od Sarmacji, a i bez
nich sobie poradzimy.

(z ministrem Mateuszem Mikolajem)

Khand

Z Incognito [gazeta scholandzka]

khandkruper <khand@...>
 

Wywiad z MSZ Scholandii. Cytuje fragment :

JL: Ostatnio na łamach jednej z gazet komputerowych ukazał się atrykuł
dotyczący v-państw. Dla obywateli Scholandii szokująca jest
informacja, że "wiekszość mikronacji nie przepada za Scholandczykami".
Czy ta wypowiedź ma się do rzeczywistości?
KvS: Nie mogę zgodzić się z tą opinią. Bardzo wielu mieszkańców innych
mikronacji daży nas sympatią. Problem jest natomiast z Sarmatami,
którzy z reguły nastawieni są negatywnie do innych nacji, chociaż
nawet po lekturze tego artykułu nie wszyscy zgodzili się z tą opnią.
JL: A jaka jest geneza złych stosunków z Sarmacją? Przecież na
początku istnienia Scholandii oba kraje wiazały traktaty o wzajemnej
współpracy.
KvS: Wspólne antagonizmy między naszymi państwami są wynikiem
działalności w naszym państwie sarmackich przedsiębiorców, którzy
stosuąjc dumpingowe ceny chcieli zostać monopolistami, ale to nie
wszystko. Generalnie nasze stosunki zepsuły wielokrotne, złosliwe i
obrażające nas wypowiedzi Sarmackich dziennikarzy i polityków.
JL: A czy wsród Narodu Sarmackiego jest wogóle wola pojednania?
KvS: Dla Sarmatów była to zwykła zabawa i pokaz ich "humoru", ale
nawet w tym państwie istnieją jednostki trzeźwo myślące i nie
zamykające się we własnych czterech kątach, które wyrażają chęć
pojednania. Weźmy np. byłego kanclerza Krupińskiego. Zaczynając od
nowa stosunki z nami, przeprosił naszego władcę z swoje wybryki.
JL: Czy powstanie Wandystanu należy traktować jak kolejną zabawę
Sarmatów?
KvS: Sądzę, że nie gdyż znająć twórców tego państwa będzie to na pewno
twór bardzo aktywny. Z drugiej strony same władze Sarmacji nie
odebrały tego jako żartu.
JL: W takim razie jakie były powody z których powstał Wandystan, oraz
na jakich zasadach wyłączył się on z Sarmacji?
KvS: Nie znam powodów utworzenia Mandrgoratu, a co do zasad wyłączenia
się go to trudno tutaj nawet mowić o jakiejś secesji, gdyż ziemie na
których został utorzony nigdy nie należały do Sarmacji, a obywatele
którzy posiadali wcześniej obywatelstwa Saramckie zrzekli sie go.
Traktujemy to bardziej jako ogłoszenie niepodległości.
JL: A czy ktoreś z v-państw uznało już tą niepodległość?
KvS: Tak, Natania.
JL: Nasza polityka w sprawie Wandystanu jest podobna do polityki
Dreamlandu, jest to podyktowane zapisami traktatu sojuszniczego. Co
prócz wspólną polityką zagraniczną zakłada ten traktat?
KvS: Współprace z zakresu obronności, kultury, nauki.

[churał] przewodniczacy

khandkruper <khand@...>
 

ja proponowalbym kogos kto ma doswaidczenie parlamentarne i
umiejetnosci sformalizowanej pracy.
Proponuje tow. Szczuckiego.
Poslow lewicowych pod tym wzgledem jeszcze nie poznalem. Tylko pytanie
czy K.Szczucki sie zgodzi?

Khand

[Churał]Zbiorcza lista poprawek

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

Witam.

Co prawda nie jestem Khandem, ale pozwoli�em sobie zebra� list� poprawek w formie jednego maila, tak jak o to prosi� Towarzysz Kwiaton Szczucki. Mam nadziej�, �e Wysoka Izba wybaczy :)


[pisownia oryginalna]
POPRAWKA Tow. Kwiatona Aleksandra Kellera:

JEST: Art. 3
Do samorz�du gminnego nale�� sprawy nie zastrze�one dla innych organ�w
pa�stwowych.

TOWARZYSZ PROPONUJE, ABY BY�O: Do samorzadu gminnego nale�� sprawy nie zastrze�onego dla innych organ�w
pa�stwowych na obszarze jej dzia�ania.

UZASADNIENIE: dokokre�lenie zakresu (terytorialnego) kompetencji gminy.
************************************************************************
POPRAWKI Tow. Kwiatona Arvivio Medyceusza:

I
JEST: Art. 1. ust.5 Gmina posiada statut. Statut nadaje w drodze edyktu
Komisarz w�a�ciwy do spraw administracji publicznej na wniosek za�o�ycielamiasta lub wsi.

TOWARZYSZ PROPONUJE, ABY BY�O: Gmina posiada statut. Statu zpisany przez Bduara ,Komisarz w�a�ciwy do spraw administracji zatwierdza lub zg�asza poprawki i po zaakceptowaniu poprawek przez obie strony zatwierdza do i nadaje Gminie.

II
JEST: Art. 4. ust. 1. Gminna Rada Narodowa sk�ada si� z dw�ch radnych oraz Buduara Miasta lub So�tysa Wsi.

TOWARZYSZ PROPONUJE, ABY BY�O: Gminna Rada Narodowa sk�ada si� z� Buduara Miasta lub So�tysa Wsi oraz dw�ch radnych lub wi�cej je�li gmina posiada wi�cej ni� 30 mieszka�c�w i ilo�� radnych jest zapisana w statucie gminy, a Komisarz w�a�ciwy do spraw administracji akceptuje wi�ksz� liczb� radnych. Buduara Miasta lub So�tysa Wsi.

p r z e f o r m u � o w a n e n a : Gminna Rada Narodowa sk�ada si� z Buduara Miasta albo So�tysa Wsi oraz dw�ch radnych. W przypadku, gdy gmin� zamieszkuje wi�cej ni� 30 mieszka�c�w, dopuszcza si� podwy�szenie przez Statut gminy liczby radnych.

III
JEST:Art. 4. ust. 2.Gminna Rada Narodowa obraduje na sesjach pod
przewodnictwem wybranego przez siebie Przewodnicz�cego.

TOWARZYSZ PROPNUJE, ABY BY�O:Gminna Rada Narodowa obraduje na sesjach pod przewodnictwem wybranego przez siebie Przewodnicz�cego. Podczas g�osowania nad projektem uchwa�y g�osy radnych i Buduara s� r�wne jednak Buduar posiada prawo weta. Je�li radni uznaj� �e Buduar podj�� z�� decyzj� konsultuj� to z Komisarzem do spraw administracji.
************************************************************************
POPRAWKI Tow. Kwiatona Paw�a Milewskiego

I
WNIOSEK O ZMIAN� NUMERACJI W SPOS�B NAST�PUJ�CY:
art. 2 na art. 3;
art. 3 na art. 4;
art. 4 na art. 5;
art. 5 na art. 6;
art. 6 na art. 7;
art. 7 na art. 8 oraz
art. 8 na art. 9.

II
TOWARZYSZ PROPONUJE DODAďż˝
Art. 2[po zmianie numeracji]
1. Buduar Miasta mo�e wnie�� do Mandragor�w wniosek, o powo�anie Vice
Buduara, kt�remu mo�e przekaza� cz�� swoich uprawnie�, oraz kt�ry b�dzie zarz�dza� miastem podczas nieobecno�ci Buduara lub na jego pro�b�.
2. Buduar Miasta ma mo�liwo�� odwo�ania Vice Buduara, powo�anego na jego
wniosek.
z m i e n i o n e n a:
1. Buduar Miasta mo�e wnie�� do Komisarza Ludowego w�a�ciwego do spraw
administracji publicznej wniosek, o powo�anie Vice Buduara, kt�remu mo�e
przekaza� cz�� swoich uprawnie�, oraz kt�ry b�dzie zarz�dza� miastem
podczas nieobecno�ci Buduara lub na jego pro�b�.
2. Buduar Miasta ma mo�liwo�� odwo�ania Vice Buduara, powo�anego na jego
wniosek.

III
JEST:
Art. 3[w nowej numeracji; w numeracji starej: art. 2]
1. Organem stanowi�cym gminy posiadaj�cej wi�cej ni� 15 mieszka�c�w jest
Gminna Rada Narodowa.
2. Kadencja Rady trwa trzy miesi�ce.
3. Organem wykonawczym gminy miejskiej jest Buduar Miasta.
4. Organem stanowi�cym i wykonawczym gminy wiejskiej lub miejskiej
posiadaj�cej, je�li posiadaj� mniej ni� 15 mieszka�c�w, jest So�tys Wsi lub
Buduar Miasta.
5. Statuty gmin mog� powo�a� Gminn� Rad� Narodow�, nawet w przypadku
posiadania ilo�ci mieszka�c�w mniejszej od 15, je�li uznaj� to za stoswne.
6. W celu obs�ugi administracyjnej Gminnych Rad Narodowych, Buduar�w i
W�jt�w Gmin tworzy si� Gminne Komisariaty Ludowe. Spos�b organizacji
Gminnego Komisariatu Ludowego ustala Gminna Rada Narodowa w drodze uchwa�y.

TOWARZYSZ PROPONUJE, ABY BY�O:
Art. 3[w nowej numeracji; art. 2 w starej]
1. Organem stanowi�cym gminy posiadaj�cej wi�cej ni� 15 mieszka�c�w jest
Gminna Rada Narodowa.
2. Kadencja Rady trwa trzy miesi�ce.
3. Organem wykonawczym gminy miejskiej jest Buduar Miasta lub Vice Buduar
podczas nieobecno�ci lub na pro�b� Buduara Miasta.
4. Organem stanowi�cym i wykonawczym gminy wiejskiej lub miejskiej
posiadaj�cej, je�li posiadaj� mniej ni� 15 mieszka�c�w, jest So�tys Wsi lub
Buduar Miasta oraz ew. Vice Buduar podczas nieobecno�ci lub na pro�b�
Buduara Miasta.
5. Statuty gmin mog� powo�a� Gminn� Rad� Narodow�, nawet w przypadku
posiadania ilo�ci mieszka�c�w mniejszej od 15, je�li uznaj� to za stoswne.
6. W celu obs�ugi administracyjnej Gminnych Rad Narodowych, Buduar�w, Vice
Buduar�w i W�jt�w Gmin tworzy si� Gminne Komisariaty Ludowe. Spos�b
organizacji Gminnego Komisariatu Ludowego ustala Gminna Rada Narodowa w
drodze uchwa�y.

IV
JEST:
Art. 4[w nowej numeracji; art. 3 w starej]
1. Gminna Rada Narodowa sk�ada si� z dw�ch radnych oraz Buduara Miasta lub
So�tysa Wsi
2. Gminna Rada Narodowa obraduje na sesjach pod przewodnictwem wybranego
przez siebie Przewodnicz�cego.
3. Uchwa�y podejmowane przez Gminn� Rad� Narodow� stanowi� akty prawa
miejscowego.
4. Wybory do Gminnych Rad Narodowych s� powszechne, wolne, r�wne, tajne i
proporcjonalne.
5. Ordynacj� wyborcz� do Gminnych Rad Narodowych okre�li odr�bna ustawa.

TOWARZYSZ PROPONUJE, ABY BY�O:
Art. 4[w nowej numeracji; art. 3 w starej]
1. Gminna Rada Narodowa sk�ada si� z dw�ch radnych oraz Buduara Miasta lub
So�tysa Wsi, a tak�e z ew. Vice Buduara powo�anego na wniosek Buduara Miasta
2. Gminna Rada Narodowa obraduje na sesjach pod przewodnictwem wybranego
przez siebie Przewodnicz�cego.
3. Uchwa�y podejmowane przez Gminn� Rad� Narodow� stanowi� akty prawa
miejscowego.
4. Wybory do Gminnych Rad Narodowych s� powszechne, wolne, r�wne, tajne i proporcjonalne.
5. Ordynacj� wyborcz� do Gminnych Rad Narodowych okre�li odr�bna ustawa.
************************************************************************
POPRAWKA Tow. Mandragora Piotra Krupi�skiego
do poprawki nr II Tow. Kwiatona Paw�a Milewskiego:

1. Urz�d wicebudura ustanawia i likwiduje buduar.
2. Wicebuduara powo�uje i odwo�uje buduar.
3. Wicebuduar :
a) wykonuje zadania zlecone przez buduara.
b) zast�puje buduara podczas jego nieobecno�ci.
************************************************************************
(Auto)poprawka Tow. Prezydenta Micha�a Sobczaka:

TOWARZYSZ PROPONUJE DODA�: Art. 9.[w numeracji oryginalnej; art. 10 w numeracji zaproponowanej przez Tow. Milewskiego] Ustawa wchodzi w �ycie z chwil� og�oszenia

UZASADNIENIE: Ustawa powinna okresla�, kiedy wchodzi w �ycie. W tym przypadku projektodawca o tym zapomnia� :)
************************************************************************
To by by�o na tyle :). Mam nadziej�, �e o niczym nie zapomnia�em? ;)

--
oksymoron Michaďż˝ Sobczak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
*** http://www.wandystan.work.only.pl ***
Gadu- gadu: 3186643 :: ICQ:331193240

Re: Wandystan: [Churał] Dwie inicjaty wy ustawodawcze

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

Witam.

a_medyceusz@..., dnia 22 stycznia 2005 (12:08:53) napisaďż˝(a):Niech to b�dzie skuteczny zaw�r musi byc o tym w ustawie , �eby nie
wprowadzono bublu legislacyjnego :D podoba mi sie to okre�lenie ..... musi
byďż˝ !! w tej czy w innej formie niech w takim razie Buduarowi przyslugje
prawo zgloszenia trefnej ustawy do Trybuna�u Ludowego jesli Trybunal uzna ze
ustawa jest do niczego to nie wchodzi w �ycie .....
Towarzyszu mylicie poprawki... Ja odnios�em si� do poprawki numer jeden, kt�ra komplikowa�a proces nadawania statutu i proponuj�ca proces nast�puj�cy: Za�o�yciel zg�asza projekt---> Komisarz zg�asza poprawki---> gadaj�, gadaj�, gadaj� i je�li poprawki zostan� zaakceptowane przez obie strony, to Komisarz nadaje statut gminie.

Odnosi�em si� do tej poprawki. Pisa�em, �e Komisarz nie jest od tego, �eby kszta�towa� postanowienia statutu w spos�b dla siebie wygodny, tylko blokowa� ewidentne bezmy�lno�ci czy niezgodno�ci z aktami prawnymi wy�szego rz�du.

Natomiast Twoja Towarzyszu poprawka wprowadza�a dla Komisarza mozliwo�� zaproponowania poprawek do statutu, czyli wetkni�cia we� swoich trzech groszy, co jest sprzeczne z forsowan� przeze mnie zasad� zaworu bezpiecze�stwa [patrz: akapit wy�ej].

Teraz po drugie:
1. Gminna Rada Narodowa uchwala uchwa�y, nie ustawy. To tak dla jasno�ci.
2. Trybuna� Ludowy jest od orzekania, czy dany akt prawny jest zgodny z aktami wy�szego rz�du, a nie od orzekania, czy dana uchwa�a jest sensowna, potrzebna, czy tez nie. Zachwia�oby to zasad� tr�jpodzia�u w�adzy. Trybubuna� Ludowy nie mo�e wchodzic w kompetencje niezale�nej i samorz�dnej w�adzy uchwa�odawczej na terenie gminy, dlatego propozycja zaskar�enia uchwa�y do TL TYLKO dlatego, �e jest do niczego, sama jest do niczego :)[To jest oczywi�cie tylko moje prywatne zdanie. Chura� i tak zrobi z tym, co b�dzie chcia�]--
Michaďż˝ Sobczak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
*** http://www.wandystan.work.only.pl/ ***
Gadu- gadu: 3186643 :: ICQ:331193240

Re: Wandystan: ambasador

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

Witam.

Jacek, dnia 22 stycznia 2005 (09:58:49) napisaďż˝(a):


czy Wandystan ma ambasad� na terenie Dreamlandu? bo ja ch�tnie bym nim zosta�.
Mandragorat Wandystanu nie nawi�za� jeszcze stosunk�w dyplomatycznych z Kr�lestwem Dramlandu.

Jednak Departameny Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta stworzy� niedawno rezerw� kadrow� dyplomat�w. Jesli jest Pan ch�tny do obj�cia w p�niejszym czasie plac�wki dyplomatycznej prosz� napisa� do mnie na priv.


--
Michaďż˝ Sobczak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
*** http://www.wandystan.work.only.pl/ ***
Gadu- gadu: 3186643 :: ICQ:331193240

[Churał] Przewodniczący

Lord Wander
 

Dla ostatecznego przekazania wadzy w rce organw demokratycznych zwracam si do towarzyszy kwiatonw o dokonanie wyboru Przewodniczcego Churau, ktry kierowa bdzie jego pracami.

Termin na zgaszanie kandydatur wyznaczam do jutra do godziny 24.

Mandragor Socjogramu
ppk Michas Winnicki-Konieczny
_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )

NOWY ARTYKUŁ W Bramie Wandystanu !!

a_medyceusz@...
 

Zapraszamy do czytania http://www.bramawan.blox.plZAPRASZAMY do komentowania !! :D
---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam, sekretar Arivio Medyceusz


[Non-text portions of this message have been removed]

Re: Wandystan: [Churał] Dwie inicjaty wy ustawodawcze

a_medyceusz@...
 

Uytkownik Micha Sobczak napisa:
Witam.

a_medyceusz@..., dnia 21 stycznia 2005 (20:36:23) napisa(a):


[..]
Artykuu 1. punkt >>5. "Gmina posiada statut.
Artykuu 1. punkt >>Statut nadaje w drodze edyktu
Komisarz waciwy do spraw administracji publicznej na wniosek
zaoyciela
miasta lub wsi. "
zmian na 5. Gmina posiada statut. Statu zpisany przez Bduara ,Komisarz
waciwy do spraw administracji zatwierdza lub zgasza poprawki i po
zaakceptowaniu poprawek przez obie strony zatwierdza do i nadaje
Gminie.
[...]
-----------------------------------------------------------------
Tutaj mona wstawi zaoyciela miasta bd wsi
Ale po co taka skomplikowana procedura? Przecie to chyba jasne, e
Komisarz i zaoyciel bd konsultowa tre statutu... Poza tym uwaam, e
Komisarz ds. administracji publicznej ma by tylko od tego, eby blokowa
ewidentne statutowe bzdury, albo niezgodnoci z aktami prawnymi wyszego
rzdu i nie powinien blokowa statutu tylko dlatego, e mu si nie podoba.
Wierz, e Komisarz bdzie tylko zaworem bezpieczestwa...
-----------------------------------------------------------------

Niech to bdzie skuteczny zawr musi byc o tym w ustawie , eby nie
wprowadzono bublu legislacyjnego :D podoba mi sie to okrelenie ..... musi
by !! w tej czy w innej formie niech w takim razie Buduarowi przyslugje
prawo zgloszenia trefnej ustawy do Trybunau Ludowego jesli Trybunal uzna ze
ustawa jest do niczego to nie wchodzi w ycie .....


---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam, sekretar Arivio Medyceusz


[Non-text portions of this message have been removed]

ambasador

Jacek <rhadmor@...>
 

czy Wandystan ma ambasad na terenie Dreamlandu? bo ja chtnie bym nim zosta.
Toov.Jacek Serwach


[Non-text portions of this message have been removed]

Wandystan: Smutna rocznica...

kkuban@...
 

Witaj Mandragorze,

W Twoim li�cie datowanym 22 stycznia 2005 (02:05:27) mo�na przeczyta�:

MS> ....Przykro....
MS> ....I bardzo smutno.....

MS> WIL- nie zapomnimy Ciďż˝ nigdy.

Oj tak.
Jednak�e mamy Ciebie jutrzenko narod�w.
--
Pozdrowienia, Kuban
...always look on the bright side of life...

Re: Wandystan: Smutna rocznica...

Lord Wander
 

From: "MarcusleR"


Hello wandystan,

To ju� dok�adnie 81 lat bez W�odzimierza Iljicza Lenina...
....Przykro....
....I bardzo smutno.....

WIL- nie zapomnimy Ciďż˝ nigdy.

m.


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )

Re: Wandystan: Fwd: Sarmacja: Muzyka w sarmacji i Sarmidol, czyli śpiewać każdy może...

Lord Wander
 

From: "MarcusleR"Hehe. Chyba sie do tego zglosze, jak wystartuje. co Wy na to?
Ja teďż˝!

Nawet mam gotowe utwory ("Szaraki" no i oczywi�cie "Hej M�ody Sarmato" ;)

Mam nadziej�, �e przyjmuj� obcokrajowc�w.

m.w.


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )

[Mandragor Socjogramu] Wyrażenie zgody

Lord Wander
 

Niniejszym wyrazam zgode na uchwalenie ustawy o mediach publicznych w
brzmieniu uchwalonym przez Chural Ludowy

Wielki Jzykoznawca
Blask Tczy Narodw
Mandragor Socjogramu
ppk Michas Winnicki-Konieczny
_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


[Non-text portions of this message have been removed]

Re: Wandystan: Re: Międzynarodówka

Lord Wander
 

From: "MRSadowski"


Nale�alo by w zwi�zku z tym nawi�za� z nimi jak�� ��czno�� (nie tylko przez
osobe naszego kochanego Mandragora Socjogramu, ale tak�e przez jak��
organizacje. Mog�aby si� ona nazywa� np. "Interkom" [inna nazwa
mi�dzynarod�wki komunistycznej] i zrzesza�aby partie socjalistyczne,
komunistyczne, wandeistyczne i w og�le lewicowe.)

**********

Towarzyszu Pupka!

Pomysďż˝ godny jest uwagi.

By� mo�e tam, gdzie partii ludowo-rewolucyjnych jeszcze nie ma, warto je
za�o�y�!

pozdrawiam,

Wielki J�zykoznawca
pp�k Winnicki


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )

Re: Wandystan: [Churał] Dwie inicjatywy ustawodawcze

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

Witam.

a_medyceusz@..., dnia 21 stycznia 2005 (20:36:23) napisaďż˝(a):


[..]
Artyku�u 1. punkt >>5. "Gmina posiada statut.
Artyku�u 1. punkt >>Statut nadaje w drodze edyktu
Komisarz w�a�ciwy do spraw administracji publicznej na wniosek
za�o�yciela
miasta lub wsi. "
zmianďż˝ na 5. Gmina posiada statut. Statu zpisany przez Bduara ,Komisarz
w�a�ciwy do spraw administracji zatwierdza lub zg�asza poprawki i po
zaakceptowaniu poprawek przez obie strony zatwierdza do i nadaje Gminie.
[...]
-----------------------------------------------------------------
Tutaj mo�na wstawi� za�o�yciela miasta b�d� wsi
Ale po co taka skomplikowana procedura? Przecie� to chyba jasne, �e Komisarz i za�o�yciel b�d� konsultowa� tre�� statutu... Poza tym uwa�am, �e Komisarz ds. administracji publicznej ma by� tylko od tego, �eby blokowa� ewidentne statutowe bzdury, albo niezgodno�ci z aktami prawnymi wy�szego rz�du i nie powinien blokowa� statutu tylko dlatego, �e mu si� nie podoba. Wierz�, �e Komisarz b�dzie tylko zaworem bezpiecze�stwa...

--
Michaďż˝ Sobczak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
*** http://www.wandystan.work.only.pl/ ***
Gadu- gadu: 3186643 :: ICQ:331193240

Re: Wandystan: [Churał] Dwie inicjaty wy ustawodawcze

a_medyceusz@...
 


do artykuu 4. punktu >"2. Gminna Rada Narodowa obraduje na sesjach pod
przewodnictwem wybranego przez siebie Przewodniczcego."
zmian na 2. Gminna Rada Narodowa obraduje na sesjach pod przewodnictwem
wybranego przez siebie Przewodniczcego. Podczas gosowania nad
projektem
uchway gosy radnych i Buduara s rwne jednak Buduar posiada prawo
weta.
Jeli radni uznaj e Buduar podj z decyzj konsultuj to z
Komisarzem
do spraw administracji.
Nie widze uzasadnienia weta dla Buduara. Jeli Towarzysz bdzie uprzejmy
przedstawi mi uzasadnienie poprawki, bd wdziczny. Przecie obydwa
organy
s przedstawicielami mas ludowych...
Chyba si nie dogadamy :D chodzi mi o to by w przypadku gdy uchwala
zatwierdzoan przez rad jest beznadziejna to eby Buduar mogl j zawetowac
wstrzymujac jej wprowadzenie. Mona zrobi inaczej niech buduar zawiesza
wprowadzenie ustawy do czasu az zostanie ona przanalizowana dokladnie i
ewentualnie poprawiona jesli czlonkowie komisji bd komsiarze kwestia do
ustaleenia przyjma ustawe buduar nie ma juz nic do powiedzenia i wchodzi ona
w ycie co Towarzysz na to ?


---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam, sekretar Arivio Medyceusz