Date   
Re: Wandystan: [Churał] Zgłoszenie poprawek (uwaga autoprawki)

khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@..., Michał Sobczak <ramzes@m...> wrote:
Witam.

khandkruper, dnia 24 stycznia 2005 (10:44:51) napisał(a):--- In wandystan@..., Michał Sobczak <ramzes@m...>
wrote:
Witam.

TOWARZYSZU!!!! GMINNE RADY NARODOWE! NIE LUDOWE! Dla ścisłości :)
AUTOPOPRAWKA :
Prosze zmienic GRN na GRL w moim projekcie!
Ależ Towarzyszu! Obydwa projekty ustaw używają nazwy "Gminne Rady
Narodwe". Chcecie w swoim projekcie zminić wszystkie Narodwe na
Ludowe. Będzie to oznaczało, że w ustawach raz będzie Rada Narodowa, a
raz Rada Ludowa, tak? Cyz tylko przejęzyczyliście się? ;)

Przejezyczylem się. WSZEDZIE MA BYC TAK SAMO GMINNE RADY NARODOWE.
Mysle ze taka poprawka moze byc uwzgledniona takze po terminie (ktory
minal wczoraj) - gdyz ma forme zwyklego sprostowania. Powiedzmy ze
program pocztowy - mi sam zmienil nazewnictwo:D

Khand

Re: Wandystan: [Churał] Zgłoszenie poprawek (uwaga autoprawki)

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

Witam.

khandkruper, dnia 24 stycznia 2005 (10:44:51) napisaďż˝(a):--- In wandystan@..., Michaďż˝ Sobczak <ramzes@m...> wrote:
Witam.

TOWARZYSZU!!!! GMINNE RADY NARODOWE! NIE LUDOWE! Dla �cis�o�ci :)
AUTOPOPRAWKA :
Prosze zmienic GRN na GRL w moim projekcie!
Ale� Towarzyszu! Obydwa projekty ustaw u�ywaj� nazwy "Gminne Rady Narodwe". Chcecie w swoim projekcie zmini� wszystkie Narodwe na Ludowe. B�dzie to oznacza�o, �e w ustawach raz b�dzie Rada Narodowa, a raz Rada Ludowa, tak? Cyz tylko przej�zyczyli�cie si�? ;)

--
Michaďż˝ Sobczak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
*** http://www.wandystan.work.only.pl/ ***
Gadu- gadu: 3186643 :: ICQ:331193240

Wyprawa!!!

Salwador Salwadori <amish@...>
 

Wyprawa wbrew pozorom jeszcze si� nie zako�czy�a - szczeg�y na naszej stronie http://wandystan.blox.pl

s.

[Churał] Zgłoszenie poprawek (uwaga autoprawki)

khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@..., Michał Sobczak <ramzes@m...> wrote:
Witam.

TOWARZYSZU!!!! GMINNE RADY NARODOWE! NIE LUDOWE! Dla ścisłości :)
AUTOPOPRAWKA :
Prosze zmienic GRN na GRL w moim projekcie!

Chodziło mi o to, aby tuż przed wyborami nie było masowych
przeprowadzek :). Jeśli skrypt zadba o to, żeby uprawnionymi do
głosowania byli tylko Ci, którzy obszar gminy zamieszkiwali w dniu
ogłoszenia wyborów [por. art. 2 projektu ustawy]

Tak da sie. Kazdy bedzie mial jeden glos - jak zaglosuje w gminie GWS
to nie bedzie mogl glosowac w PK czy W - pozatym - przeprowadzka
zgodnie z ustawą kosztowac bedzie 5 en. Wiec pewien bam. Co do dni
wyborow - to mozna na te 3 dni ograniczyc prawo do przeprowadzki - w
sumie do 'recznego' z automatika - ktory doslownie na dniach
wprowadze...(mam teraz te egzamin ble - wiec nie mam za bardzo czasu)

Khand

Re: Wandystan: [Churał] Zgłoszenie poprawek

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

Witam.

khandkruper, dnia 23 stycznia 2005 (21:26:20) napisaďż˝(a):

Art. 7 ust. 2. stanowi :
2. Organ wykonawczy gmniny, najp�niej do dnia 10 ka�dego miesi�ca,
sk�ada organowi stanowi�cemu oraz Komisarzowi w�a�ciwemu do spraw
finans�w publicznych, sprawozdanie z rachunk�w Gminy za miesic
poprzedzaj�cy
Wnioskuje o zmianďż˝ na :
2. Organ wykonawczy gmniny, najp�niej do dnia 10 stycznia, kwietnia,
lipca, pa�dziernika, sk�ada organowi stanowi�cemu oraz Komisarzowi
w�a�ciwemu do spraw finans�w publicznych, sprawozdanie z rachunk�w
Gminy za kwarta� poprzedzaj�cy
Motywuje to checia wykonywania tej ustawy - a co miesiac to moze byc
zbyt czesto. Chociaz... nie upieram sie - bo z drugiej strony mozna
wtedy to skordynowac latwiej z budzetem panstwa - wiec jesli takie
bylo ratio legis - to prosze glosowac przeciw poprawce mojej.
W pocz�tkowym projekcie by�a propozycja, aby gminy uchwala�y bud�ety co roku [kalendarzowego]. Rada Komisarzy Ludowych zmieni�a to na sprawozdania co miesi�c, w�a�nie m.in. celem skoordynowania z bud�etem ca�ego kraju. Poniewa� gminy mog� [co nie jest powiedziane, �e b�d�] otrzymywa� dotacje i subwencje z bud�etu, uwa�am, �e ich sprawozdania powinny by� sk�adane tak cz�to, jak b�dzie mo�liwo�c otrzymania dotacji, czyli co miesi�c, dlatego do tej poprawki odnosz� si� sceptycznie.

USTAWA ORDYNACJA WYBOCZA
Art. 5.
1. Organem w�a�ciwym do og�oszenia i przeprowadzenia wybor�w
jest organ wykonawczy danej gminy.
2. Je�li w danej gminie organ wykonawczy nie jest jeszcze
powo�any, organem w�a�ciwym do przeprowadzenia wybor�w jest Komisarz
Ludowy w�a�ciwy do spraw administracji publicznej. Je�li ustawa m�wi o
organie wykonawczym, donosi si� to r�wnie� do Komisarza w�a�ciwego do
spraw administracji publicznej.
Proponujďż˝ zmieniďż˝
Art. 5.
1. Wybory przeprowadza Ludowy Komitet Wyborczy sk�adaj�cy si� z
Mandragor�w, Dekameron�w i s�dzi�w Trybuna�u Ludowego. Komitetowi
przewodniczy Mandragor Socjogramu. Do zada� komitetu nale�y:
a) rejestracja kandydat�w
b) przygotowanie skrypt�w wyborczych
c) przeprowadzenie g�osowania
d) podanie do wiadomo�ci wyniku wybor�w.
2. Wybory we wszystkich gminach posiadaj�cych Gminne Rady Ludowe
przeprowadza si� jednocze�nie (wybory zwyczajne)
3. Przepisu powy�szego nie stosuje si� (wybory nadzwyczajne) w razie :
a) przeprowadzenia wybor�w do nowopowsta�ej Gminnej Rady Ludowej
b) przeprowadzenia wybor�w do Gminnej Rady Ludowej w skutek skr�cenia
kadencji istniej�cej Gminnej Rady Ludowej.
3. Kadencja Gminnych Rad Ludowych pochodz�cych z wybor�w nadzyczajny
ko�czy si� z up�ywam trzymiesi�cznej kadencji Gminnych Rad Ludowych
pochodz�cych z wybor�w zwyczajnych.
TOWARZYSZU!!!! GMINNE RADY NARODOWE! NIE LUDOWE! Dla �cis�o�ci :)


Art. 7. Organ wykonawczy w obwieszczeniu o og�oszeniu wybor�w
umieszcza list� os�b uprawnionych do kandydowania oraz do oddania
g�os�w.
Proponuje WYPIEPRZYďż˝! Lista wszystkich uprawnionych to niech jďż˝ skrypt
oblicza - za duzo roboty - lista kandydatow jasne - ale tego chyba nie
trzeba pisac
Chodzi�o mi o to, aby tu� przed wyborami nie by�o masowych przeprowadzek :). Je�li skrypt zadba o to, �eby uprawnionymi do g�osowania byli tylko Ci, kt�rzy obszar gminy zamieszkiwali w dniu og�oszenia wybor�w [por. art. 2 projektu ustawy]--
Michaďż˝ Sobczak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
*** http://www.wandystan.work.only.pl/ ***
Gadu- gadu: 3186643 :: ICQ:331193240

[Churał] Zgłoszenie poprawek

khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@..., Michał Sobczak <ramzes@m...> wrote:

============================
POPRAWKA NUMER 1

A]
Art. 2 ust 4. stanowi :"Organem stanowiącym i wykonawczym gminy
wiejskiej lub miejskiej posiadającej(, jeśli posiadają) mniej niż 15
mieszkańców, jest Sołtys Wsi lub Buduar Miasta."

B] Wnoszę o wykreślenie słów 'jeśli posiadają' - jakis lapsus językowy
tutaj jest.

================================
POPRAWKA NUMER 2

Art. 7 ust. 2. stanowi :
2. Organ wykonawczy gmniny, najpóźniej do dnia 10 każdego miesiąca,
składa organowi stanowiącemu oraz Komisarzowi właściwemu do spraw
finansów publicznych, sprawozdanie z rachunków Gminy za miesic
poprzedzający

Wnioskuje o zmianę na :
2. Organ wykonawczy gmniny, najpóźniej do dnia 10 stycznia, kwietnia,
lipca, października, składa organowi stanowiącemu oraz Komisarzowi
właściwemu do spraw finansów publicznych, sprawozdanie z rachunków
Gminy za kwartał poprzedzający

Motywuje to checia wykonywania tej ustawy - a co miesiac to moze byc
zbyt czesto. Chociaz... nie upieram sie - bo z drugiej strony mozna
wtedy to skordynowac latwiej z budzetem panstwa - wiec jesli takie
bylo ratio legis - to prosze glosowac przeciw poprawce mojej.

UWAGA MERYTORYCZNA
Skoro gmina ma miec >3 mieszkancow - i moze byc likwidowana - od razu
mowie - ze systemowo bedzie mozliwe istnienie budynkow poza gminami
tak jakby - w miejsce tych zlikwidowanych praw - wiec istnienie osad -
nieposiadających praw miejskich lub wiejskich... Bo nie widze
mozliwosci "zburzenia" budynkow... oczywiscie zycie na takim odludziu
moze byc bardzo utrudnione.. np brak wytyczania nowych dzialek,
infrastruktury itp... wiec de facto osada wymarła jakos tak istniec
bedzie - co bedzie zachecalo KL do np lokowania na jej miejsce nowej
osody albo coś;d

USTAWA ORDYNACJA WYBOCZA

Art. 5.
1. Organem właściwym do ogłoszenia i przeprowadzenia wyborów
jest organ wykonawczy danej gminy.
2. Jeśli w danej gminie organ wykonawczy nie jest jeszcze
powołany, organem właściwym do przeprowadzenia wyborów jest Komisarz
Ludowy właściwy do spraw administracji publicznej. Jeśli ustawa mówi o
organie wykonawczym, donosi się to również do Komisarza właściwego do
spraw administracji publicznej.

Proponuję zmienić
Art. 5.
1. Wybory przeprowadza Ludowy Komitet Wyborczy składający się z
Mandragorów, Dekameronów i sędziów Trybunału Ludowego. Komitetowi
przewodniczy Mandragor Socjogramu. Do zadań komitetu należy:

a) rejestracja kandydatów
b) przygotowanie skryptów wyborczych
c) przeprowadzenie głosowania
d) podanie do wiadomości wyniku wyborów.

2. Wybory we wszystkich gminach posiadających Gminne Rady Ludowe
przeprowadza się jednocześnie (wybory zwyczajne)
3. Przepisu powyższego nie stosuje się (wybory nadzwyczajne) w razie :
a) przeprowadzenia wyborów do nowopowstałej Gminnej Rady Ludowej
b) przeprowadzenia wyborów do Gminnej Rady Ludowej w skutek skrócenia
kadencji istniejącej Gminnej Rady Ludowej.
3. Kadencja Gminnych Rad Ludowych pochodzących z wyborów nadzyczajny
kończy się z upływam trzymiesięcznej kadencji Gminnych Rad Ludowych
pochodzących z wyborów zwyczajnych.

Wysoki Churale!
Zalezy mi na tym zeby wybory byly przeporwadzone łącznie w calym kraju
przy jednym skrypcie - bedzie ciekawiej. I bedzie kampania. Mozliwe są
wybory przedterminowe (nadzwyczajne) - w tym przypadku - np jesli beda
w polowie kadencji - to wowczas mandat bedzie odpowiednio krotszy
(czyli do czasu - kiedy bedzie koncowka kadencji wszystkich Gminnych
Rad Ludowcy.
Wprowadz sie w nawiasach teminy ustawowe - to praktyka przyjeta np.
przez polskeigo ustawodawce. Na tej zmienie mi zalezy akurat.


Art. 6.
1. Organ wykonawczy ogłasza wybory do Gminnej Rady Narodowej na
co najmniej tydzień przed upływem kadencji Gminnej Rady Narodowej.
2. Wybory do Gminnej Rady Narodowej I kadencji ogłasza się
niezwłocznie po wprowadzeniu w Statucie gminy zmiany powodującej
powołanie Gminnej Rady Narodowej albo po nadaniu Statutu taki organ
powołującego.

Proponuje zmienic na :
Art. 6.
1. Wybory do Gminnej Rady Narodowej ogłasza sie na co najmniej
tydzień przed upływem kadencji Gminnej Rady Narodowej.
2. Wybory do Gminnej Rady Narodowej I kadencji ogłasza się
niezwłocznie po wprowadzeniu w Statucie gminy zmiany powodującej
powołanie Gminnej Rady Narodowej albo po nadaniu Statutu taki organ
powołującego.


Art. 7. Organ wykonawczy w obwieszczeniu o ogłoszeniu wyborów
umieszcza listę osób uprawnionych do kandydowania oraz do oddania
głosów.

Proponuje WYPIEPRZYĆ! Lista wszystkich uprawnionych to niech ją skrypt
oblicza - za duzo roboty - lista kandydatow jasne - ale tego chyba nie
trzeba pisac

Art. 8. Czas trwania wyborów równa się jednemu tygodniowi, z
czego pierwsze trzy dni są przeznaczone na składanie organowi
wykonawczemu kandydatur, po czym następuje jeden dzień przerwy, a
kolejne trzy dni przeznaczone są na głosowanie.

Proponuje zmienic na :
Art. 8. Czas trwania wyborów równa się jednemu tygodniowi, z czego
pierwsze trzy dni są przeznaczone na składanie kandydatur, po czym
następuje jeden dzień przerwy, a kolejne trzy dni przeznaczone są na
głosowanie.
(wywalilem wyrazy "organowi wykonawczemu")


Art. 9. Wybory mogą zakończyć się wcześniej, jeśli wszyscy
uprawnieni do głosowania oddadzą swoje głosy.

Proponuje wykreslic - skoro wybory beda razem w calym kraju

Art. 10. Organ wykonawczy gminy ustala wyniki głosowania oraz
podaje je do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu następującym po
dniu zamknięcia wyborów.

zmienic na :

Art. 10. Ludowy Komitet Wyborczy ustala wyniki głosowania oraz
podaje je do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu następującym po
dniu zamknięcia wyborów.

============================
MOJE POPRAWKI DOTYCZĄCE ORDYNACJI PROSZĘ GŁOSOWAĆ ŁĄCZNIE - inaczej
nie mają one sensu

Khand
Mandragor Jutrzenki

Piszą o nas...

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

...w Scholandzkiej gazecie Res Publica :)

www.respublica.prv.pl

Zapraszam do przeczytania.

--
Michaďż˝ Sobczak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
*** http://www.wandystan.work.only.pl/ ***
Gadu- gadu: 3186643 :: ICQ:331193240

Brama! [Wandejskie Media Publiczne WPP]

kowalmistrz@o2.pl <kowalmistrz@...>
 

Brama Wandystanu!! Zapraszamy do czytania naszych artykul�w i brania udzia�u w dyskusji na tematy w nich poruszane!!
http://www.bramawan.blox.pl
Pojawi�a si� nowa notka!

Pozdrowienia,
sekretar Albus Boreed, Redaktor Naczelny

[Churał] Wybory Przewodniczącego

Lord Wander
 

W zwizku ze zgoszeniem kandydatw przez wszystkie zainteresowane siy polityczne w Churale, niniejszym skracam czas zgaszania kandydatur.

Zgoszone kandydatury to (w kolejnoci zgaszania):

1. Krzysztof Szczucki (Liga Wandejskich Rodzin)
2. Aleksander Keller (Wandejska Socjalistyczna Partia Jednoci)

Ogaszam rozpoczcie gosowania tajnego, ktre potrwa do wtorku, 25 stycznia, do godziny 24. Gosy prosz przesya w postaci e-maili na adres mj- sami-hypia@... do wiadomoci Mandragora Jutrzenki- khand@... .

Mandragor Socjogramu
ppk Michas Winnicki-Konieczny


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )

Re: Wandystan: ambasador

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

Witam.

Jacek, dnia 23 stycznia 2005 (11:12:41) napisaďż˝(a):


Jestem chetny.
grrrr. Na priv :). ramzes@...

Proszďż˝ coďż˝ o sobie napisaďż˝ :).


--
Michaďż˝ Sobczak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
*** http://www.wandystan.work.only.pl/ ***
Gadu- gadu: 3186643 :: ICQ:331193240

Re: Wandystan: ambasador

Jacek <rhadmor.wishmaster@...>
 

Jestem chetny.

Re: Wandystan: POPRAWKI

a_medyceusz@...
 

Uytkownik Micha Sobczak napisa:
Witam.

a_medyceusz@..., dnia 22 stycznia 2005 (19:28:34) napisa(a):


2. W artykule 4. dodanie punktu:
- 3.Na wniosek Buduara Komisarz waciwy do spraw administracji bada
zgodno uchway z prawem Wandytanu. W razie stwierdzenia niezgodnoci
uchway z prawem Wandystanu, Komisarz Ludowy waciwy do spraw
administracji
uchyla uchwa.
Towarzysz wybaczy, ale od tego jest sd, a nie Komisarz...

4. Dodanie artykuu 9. o treci
- Buduar na wniosek Rady Gminy zwraca si do osoby posiadajcej
inicjatyw
ustawodawcz, aby tawystpia do Churau z wnioskiem o nowelizacj
ustawy o
samorzdzie terytorialnym. Chura ludowy przyjmuje lub odrzuca wniosek
zwyk wikszoci gosw.
Znw dla cisoci: nie Rada Gminy a Gminna Rada Narodowa... :)

Czy mog prosi o uzasadnienie tej poprawki?

Buduar moe zwrci si do osoby posiadajcej inicjatyw ustawodawcz z
prob o wystpienie z inicjatyw zmiany jakiejkolwiek ustawy i to nawet bez
tego przepisu. Oczywicie osoba taka moe prob ola. Moim zdaniem
niedopuszczalny jest zapis, e osoba, do ktrej wniosek si skieruje, musi
taki wniosek przedoy Churaowi, bo ponosi ona polityczn odpowiedzialno
za swoje inicjatywy i nie moe by mowy o zmuszeniu osoby do skierowania
projektu ustawy, ktry do takiej osoby wcale nie trafia...

Co prawda nie wynika to jednoznacznie z poprawki, ale jeli taka osoba
mogaby wniosek ola, to nie widze potrzeby zapisywania tego w ustawie, wic
sdz, e projektodawcy chodzio o to, eby osoba majca inicjatyw MUSIAA
taki wniosek skierowa pod obrady Churau.

To, e Chura ustaw o zmianiu ustawy [tak jak kad inn prcz
konstytucyjnej z reszt...] uchwala zwyka wikszoci gosw, wic nie
widz potrzby zapisywania tego po raz wtry.

--
Micha Sobczak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
*** http://www.wandystan.work.only.pl/ ***
-----------------------------------------------------------------

jasne nie ma przymuszania . moze byc sedzia w zasadzie :] okej to poprawione
a od swego nie odejde :P


---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam, sekretar Arivio Medyceusz


[Non-text portions of this message have been removed]

Re: Wandystan: POPRAWKI

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

Witam.

a_medyceusz@..., dnia 22 stycznia 2005 (19:28:34) napisaďż˝(a):


2. W artykule 4. dodanie punktu:
�- 3.Na wniosek Buduara Komisarz w�a�ciwy do spraw administracji bada
zgodno�� uchwa�y z prawem Wandytanu. W razie stwierdzenia niezgodno�ci
uchwa�y z prawem Wandystanu, Komisarz Ludowy w�a�ciwy do spraw administracji
uchyla uchwa��.
Towarzysz wybaczy, ale od tego jest s�d, a nie Komisarz...

4. Dodanie artyku�u 9. o tre�ci
- Buduar na wniosek Rady Gminy zwraca si� do osoby posiadaj�cej inicjatyw�
ustawodawcz�, aby ta�wyst�pi�a do Chura�u z wnioskiem o nowelizacj� ustawy o
samorz�dzie terytorialnym. Chura� ludowy przyjmuje lub odrzuca wniosek
zwyk�� wi�kszo�ci� g�os�w.
Zn�w dla �cis�o�ci: nie Rada Gminy a Gminna Rada Narodowa... :)

Czy mogďż˝ prosiďż˝ o uzasadnienie tej poprawki?

Buduar mo�e zwr�ci� si� do osoby posiadaj�cej inicjatyw� ustawodawcz� z pro�b� o wyst�pienie z inicjatyw� zmiany jakiejkolwiek ustawy i to nawet bez tego przepisu. Oczywi�cie osoba taka mo�e pro�b� ola�. Moim zdaniem niedopuszczalny jest zapis, �e osoba, do kt�rej wniosek si� skieruje, musi taki wniosek przed�o�y� Chura�owi, bo ponosi ona polityczn� odpowiedzialno�� za swoje inicjatywy i nie mo�e by� mowy o zmuszeniu osoby do skierowania projektu ustawy, kt�ry do takiej osoby wcale nie trafia...

Co prawda nie wynika to jednoznacznie z poprawki, ale je�li taka osoba mog�aby wniosek ola�, to nie widze potrzeby zapisywania tego w ustawie, wi�c s�dz�, �e projektodawcy chodzi�o o to, �eby osoba maj�ca inicjatyw� MUSIA�A taki wniosek skierowa� pod obrady Chura�u.

To, �e Chura� ustaw� o zmianiu ustawy [tak jak ka�d� inn� pr�cz konstytucyjnej z reszt�...] uchwala zwyk�a wi�kszo�ci� g�os�w, wi�c nie widz� potrzby zapisywania tego po raz wt�ry.

--
Michaďż˝ Sobczak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
*** http://www.wandystan.work.only.pl/ ***
Gadu- gadu: 3186643 :: ICQ:331193240

Re: Wandystan: Incognito c.d.

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

Witam.

Salwador Salwadori, dnia 22 stycznia 2005 (19:28:22) napisaďż˝(a):


khandkruper wrote:
(z ministrem Mateuszem Mikolajem)

Bosch!!! Mateusz Miko�aj zosta� ministrem? Jaki resort obj��?

Promocji :)

--
Michaďż˝ Sobczak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
*** http://www.wandystan.work.only.pl/ ***
Gadu- gadu: 3186643 :: ICQ:331193240

POPRAWKI

a_medyceusz@...
 

Wycofuje moje trzy poprawki.

I zgaszam poprawki do USTAWY o samorzdzie terytorialnym
o nastepujcym brzmieniu:1. Wnosze o zmian numeracji w Artykule 4.

punkt nr 3. na punkt nr 4

punkt nr 4. na punkt nr 5

punkt nr 5. na punkt nr 62. W artykule 4. dodanie punktu:

- 3.Na wniosek Buduara Komisarz waciwy do spraw administracji bada
zgodno uchway z prawem Wandytanu. W razie stwierdzenia niezgodnoci
uchway z prawem Wandystanu, Komisarz Ludowy waciwy do spraw administracji
uchyla uchwa.

3. Zmian numeracji w poprawce kwaitona Milewskiego

artyku 9. na artyku 10.4. Dodanie artykuu 9. o treci

- Buduar na wniosek Rady Gminy zwraca si do osoby posiadajcej inicjatyw
ustawodawcz, aby tawystpia do Churau z wnioskiem o nowelizacj ustawy o
samorzdzie terytorialnym. Chura ludowy przyjmuje lub odrzuca wniosek
zwyk wikszoci gosw.======================================---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam, sekretar Arivio Medyceusz

Re: Wandystan: Incognito c.d.

Salwador Salwadori <amish@...>
 

khandkruper wrote:

(z ministrem Mateuszem Mikolajem)
Bosch!!! Mateusz Miko�aj zosta� ministrem? Jaki resort obj��?

Id� zm�wi� trzy litania do Wandy i syna jego Mirtha w intencji bratniego narodu scholandzkiego...

Publikacja ustawy o mediach publicznych

khandkruper <khand@...>
 

Re: Wandystan: Michal Miotke

Michal Michaelus
 

----- Original Message -----
From: "khandkruper" <khand@...>

zapisal sie do Wandystanu.
Elo! :D
To prze�omowy moment w historii Wandystanu ;-)

MS

Re: Wandystan: Michal Miotke

kowalmistrz@o2.pl <kowalmistrz@...>
 

Yahooooo!!!!!!!!! )to nie jest reklama:)) B�dzie niez�a jazda! Ciekawe c� poczyni pan Mitoke...........................oczywiscie KU CHWALE OJCZYZNY!


zapisal sie do Wandystanu.
Elo! :D

KhandYahoo! Groups Links---
sekretar, lord Albus Boreed, "KOWALMISTRZ"
Tlen- kowalmistrz; GG- 6944970
"Mo�liwo�� wzrostu i zyskiwania czego�, coraz szerszych horyzont�w; �wiadomo�� tego, �e jestem wolny, �e mog� sta� prosto bez zginania kolan, �e nie jestem ruchomo�ci� pa�stwow�; �e jestem tw�rc� w�asnego losu... oto, co nazywam inicjatyw� prywatn�. "
Herbert Cason
----------------------------------------
Redaktor Naczelny Bramy Wandystanu; http://www.bramawan.blox.pl

Re: Wandystan: Michal Miotke

a_medyceusz@...
 

Uytkownik khandkruper napisa:
zapisal sie do Wandystanu.
Elo! :D

Khand
WYMIATAMY MIOTKE :D jo :P my CIe nauczymy jak si yje :P

---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam, sekretar Arivio Medyceusz


[Non-text portions of this message have been removed]