Date   

Re: [Mostostal Winnica] Informacja miesiêczna (raport SA-M, WZA)

albusboreed <albusboreed@...>
 

--- In wandystan@yahoogroups.com, Micha³ Sobczak <ramzes@m...> wrote:
=====================================================================
===
&#92;&#92; &#92;&#92; M O S T O S T A L
// &#92;&#92; &#92;&#92;

&#92;&#92; &#92;&#92; // W I N N I C A
&#92;&#92; &#92;&#92;

-------------------------------------------------------------------
-----
I n f o r m a c j a m i e s i ê c z n a
=====================================================================
===
I. [Podzia³ zysku]
Zarz±d Mostostalu Winnica informujê, ¿e ustali³ nastêpuj±cy
podzia³
zysku netto za ubieg³y okres obrotowy:

1. Dywidenda.......................................0% (0 en)
2. Wynagrodzenie Zarz±du...........................0% (0 en)
3. Odpisy na kapita³ zapasowy......................0% (0 en)
4. Odpisy na kapita³y rezerwowe i fundusze.........n/d
5. Pokrycie straty za ubieg³y okres obrotowy.......n/d
6. Pozostawienie zysku w postaci nieposzielonego...100% (490,30
en)

Taki podzia³ zysku uzasadniony jest przeprowadzonymi przez Zarz±d
rozmowami handlowymi, które zapowiadaj± w przysz³ym miesi±cu
obrotowym nap³yniêcie do spó³ki zamówieñ, do których realizacji
bêdzie niezbêdna du¿a ilo¶æ ¶rodków pieniê¿nych.
szkoda, ¿e nie bêdzie dywidendy!


Nadto, Spó³ka rozwa¿a dokonanie kilku powa¿nych inwestycji oraz
podniesienia warto¶ci maj±tku trwa³ego nieruchomego.

Zysk z obecnego okresu, dziêki pozostawieniu jako
niepodzielonego, a nie odpisaniu go na kapita³ zapasowy, bêdzie
móg³
byæ wyp³acony jako dywidenda w kolejnych okresach.

Zarz±d nie uwa¿a jednak takiej polityki dywidendowej za
sta³± i
dopuszcza mo¿liwo¶æ wyp³acenia dywidendy w przysz³ych
okresach
obrotowych.
no ja myœlê! przcie¿ zainwestowa³em w te akcje po to, aby mieæ z
nich korzyœci! :D


-------------------------------------------------------------------
----
Z a ³ ± c z n i k:
wyci±g z raportu okresowego SA-M
-------------------------------------------------------------------
----
Oto najwa¿niejsze wska¼niki ekonomiczne dotycz±ce spó³ki:
Warto¶æ ksiêgowa na jedna akcjê.............................1,16 en
Zysk netto na jedn± akcjê...................................0,41 en
Zwrot z kapita³u zak³adowego.................................81,72%
Zysk/ kapita³ w³asny.........................................35,09%
Zysk/ aktywa.................................................33,61%
Cena rynkowa akcji..........................................2,00 en
Kapitalizacja...............................................2400 en
C/WK...........................................................1,72
C/Z............................................................4,88

===================================================================
W y c i ± g z e s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o
===================================================================

B i l a n s (w engelsach)

AKTYWA
I. Maj±tek trwa³y............................................807,30
II. Maj±tek obrotowy.........................................650,27
III. Rozliczenia miêdzyokresowe................................0,00
A k t y w a r a z e m.....................................1457,57

PASYWA
I. Kapita³
w³asny...........................................1397,30,
w tym:
1. Kapita³ zak³adowy.....................................600,00
2. Kapita³ zapasowy......................................307,00
3. Zysk (strata) netto...................................490,30
II. Rezerwy...................................................60,27
III. Zobowi±zania..............................................0,00
VI. Rozliczenia miêdzyokresowe i przychody przysz³ych okresów..0,00
P a s y w a r a z e m.....................................1457,57


R a c h u n e k z y s k ó w i s t r a t


I. Przychody netto ze sprzeda¿y..............................805,30
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia³ów.......315,00
III. Zysk (strata) brutto na sprzeda¿y.......................490,30
IV. Koszty sprzeda¿y...........................................0,00
V. Koszty ogólnego zarz±du.....................................0,00
VI. Zysk (strata) na sprzeda¿y...............................490,30
VII. Pozosta³e przychody operacyjne............................0,00
VIII. Pozosta³e koszty operacyjne..............................0,00
IX. Zysk (strata) na dzia³alno¶ci operacyjnej................490,30
X. Przychody z akcji i udzia³ów w innych jednostkach...........0,00
XI. Przychody z pozosta³ego finansowego maj±tku trwa³ego.......0,00
XII. Pozosta³e przychody finansowe.............................0,00
XIII. Koszty finansowe.........................................0,00
XIV. Zysk (strata) na dzia³alno¶ci gospodarczej..............490,30
XV. Wynik zdarzeñ nadzwyczajnych...............................0,00
XVI. Zysk (strata) brutto....................................490,30
XVII. Pozosta³e obowi±zkowe zmniejszenia zysku.................0,00
XIX. Zysk (strata) netto.....................................490,30

===================================================================

Ca³o¶æ raportu (26 stron), wraz z pe³nym sprawozdaniem finansowym,
zawieraj±cym:
1. Wprowadzenie,
2. Bilans
3. Zobowi±zania pozabilansowe
4. Rachunek zysków i strat
5. Zestawienie zmian w kapitale w³asnym
6. Noty objasniaj±ce do bilansu i rachunku zysków i strat,
7. Dodatkowe noty obja¶niaj±ce,
mo¿na pobraæ z adresu
http://www.work.only.pl/ramzes/mostostal_kwiecien.pdf .
nieŸle! :]

Boreed


Niepodlegla Solardia

majkel_bumbum@...
 

Cytat z listy Dreamlandu:
"Po licznych konsultacjach, zebranych glosach w Solardii i Furlandii
postanowilismy wybrac opcje zaproponowana przez Krola pozwalajaca na
przeniesienie Solardii na nowe tereny. (...)
w imieniu wlasnym i reprezentowanych spolecznosci
Morfeusz Tyler"

Po niepodleglym Baridasie przyszla kolej na niepodlegla Solardie

sir Majkel Bumbum


Re: Wandystan: Niepodlegla Solardia

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

Witam.

majkel_bumbum@o2.pl, dnia 6 maja 2005 (23:43:49) napisaďż˝(a):

Cytat z listy Dreamlandu:
"Po licznych konsultacjach, zebranych glosach w Solardii i Furlandii
postanowilismy wybrac opcje zaproponowana przez Krola pozwalajaca na
przeniesienie Solardii na nowe tereny. (...)
w imieniu wlasnym i reprezentowanych spolecznosci
Morfeusz Tyler"
Po niepodleglym Baridasie przyszla kolej na niepodlegla Solardie
Z rado�cia przyjmuj� wiadomo�� o przyj�ciu przez Ksi�stwo Solardii
jednego z rozwi�za� proponowanych przez Jego Kr�lewsk� Mo�� i �e
powstanie nowego pa�stwa odb�dzie si� w spos�b b�d� co b�d� pokojowy.
Zawsze ceni�em sobie kompromis jako spos�b na
rozwi�zywanie r�nych spor�w. �a�uj� jednak, �e w podobny spos�b nie
uda�o si� za�atwi� sprawy Ksi�stwa Furlandii.


--
Michaďż˝ Sobczak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
Dekameron Wszechjutrzni
Generalny Inspektor Skarbu
*** http://www.wandystan.only.pl/ ***
Gadu- gadu: 3186643 :: ICQ:331193240
tlen: michal-sobczak


Podziêkowania dla Wandystanu i jej mieszkañcow.

bglegola <b.glegola@...>
 

Witam,

W imieniu Rz±du Solardii oraz ca³ego Niepodleg³ego Ksiêstwa Solardii
pragne podziêkowaæ za pomoc w tych ciê¿kich chwilach i mam nadzieje ¿e
to dopiero pocz±tek wspólnej drogi ku lepszemu.

Pozdrawiam
Kanclerz Solardii
sir Bogu¶


Re: Wandystan: Lista Donpedrowicza

Aleksander Keller <aleksander.keller@...>
 

Komitet Wykonawczy Chrze�cija�skiej Unii Jedno�ci dotar� do tajnych
dokument�w Komisariatu Ludowego Spraw Wewn�trznych. Jak poinformowa�
nas anonimowy informator Arivio M. (TW Medycyna) w tajnych dokumentach
znajduj� si� kompromituj�ce materia�y dla wandysta�skiej klasy
pr�niaczo-oligarchicznej. Oto kilka przyk�ad�w :

Don Pedro del Pormidorr
Prezez i cz�onek CHuJ


TO PROWOKACJA POLITYCZNA!!! Inspirowana jest przed si�y reakcyjne i rewizjonistyczne oraz zgni�ego kapitalizmu i krwio�erczego imperializmu!

tow. Keller


Re: Wandystan: Decyzja

markiz Kowalczykowski <krzysztof.kowalczykowski@...>
 

Witaj Michasiu

W Twoim liście datowanym 3 maja 2005 (21:47:16) można przeczytać:

No barwny, i uznanie. Urban I zawsze lubił eintopfy, oraz tort
szwarcwaldzki. Teraz ma okazję, by pozdrowić bratnią religię, oraz
cieszyć się z radości Braci Niemców.
O, ja też lubię tort szwarcwaldzki!
Mają tam także fantastyczną szynkę, wspaniałe lasy i doskonałego
pstrąga z wody z cytrynką (już od 20 oiro). Lubię Szwarcwald :D

markiz Kowalczykowski


Re: [Mostostal Winnica] Informacja miesięczna (raport SA-M, WZA)

khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@yahoogroups.com, Michał Sobczak <ramzes@m...> wrote:
§8. Kapitał zakładowy spółki wynosi 900 engelsów i dzieli się na:
1. 1000 niepodzielnych akcji zwykłych, na okaziciela serii A
oznaczonych numerami od 00001 do 01000, o wartości nominalnej 0,75
engelsa każda, pokrytych w 66,(6)% aportem przez założycieli, a w
33,(3)%
środkami z rozwiązanego kapitału zapasowego,
A czemu aport wynosi 66,66..% a nie 33.33 % ?? Wydawalo mi sie ze
podnioslo sie wartosc nominalna z 25 do 75 kimow to chyba kapital
zapasowy pokryl podwyzszenie kapitalu zakladowego w 66%? Ale moze cos
mi umknelo.

Pozatym swietna rzecz. Trzeba pomyslec na KH - ostatnio nawet mialem
egzamin z prawa spolek - pozatym mam juz wirtualna praktyke wiec
trzeba pomyslec o jakims KRSie albo liscie dyskusyjnej z umowami albo
cos takiego. W kazdym razie napisze to. Oczywiscie to co prezentuje
towarzysz Sobczak jest wartoscia skrajna - i milo jest to poczytac -
jest to nasza duma - ale... uwazam ze dla przecietnego przedsiebiorcy
- prezesa SA - to stanowczo za wysoka poprzeczka.

Ja tam na przyklad z 10% rzeczy nie do konca rozumie przy czym i tak
mam latwo - bo te prawnicze rzeczy sa mi w miare znane - natomiast w
ksiegowosci to nieco hardcoru tam jest (choc znow lubie wszelkie
statystyki) - wiec dobrze ze taki raport jest ale przygotujemy KH z
nizszym minimum ustawowym - chociaz oczywiscie MW SA z TAKIMI
raportami - takie RAPORTY to moze wpisac w pozycji AKTYWA pod punktem
KAPITAŁ DOBREGO IMIENIA I ZAUFANIA I PROFESJONALNOSCI.

Swietna rzecz! Brawo
Khand


Martwe Dusze

khandkruper <khand@...>
 

W ramach wstepu pragne podziekowac za olbrzymia robote Arivio
Medyceuszowi - komisarzowi sportu i promocji. Dzieki

Usunieto MD zgodnie z jego zaleceniami czyli 55 osob.

Troche statystyki

Aktualnie w systemie cintra : 99 osob
w tym w Wandystanie : 86 osob
w tym w Wandystanie po weryfikacji : 71 osob

Mozna zatem powiedziec ze 71 osob - jest rzeczywiscie aktywnymi
(oczywiscie mniej lub wiecej osobami) To nie jest zle.

Miasta i wsie
GWS : 56 osob [Miasto - wg nowej ustawy]
Precelkhanda : 20 osob [Miasto]
Winnica : 12 osob [Miasto]
Sigmarstadt : 6 osob [Wies]
Frodowice : 2 osoby [Wies]

Khand


Co z ustawa? (do MS-MW)

khandkruper <khand@...>
 

Prosze podpisac ustawe o samorzadzie. Juz ja Chural uchawalil z pol
miesiace temu.

Khand


Re: Martwe Dusze

khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@yahoogroups.com, "khandkruper" <khand@t...> wrote:
W ramach wstepu pragne podziekowac za olbrzymia robote Arivio
Medyceuszowi - komisarzowi sportu i promocji. Dzieki
Errata : nie usunalem OBYWATELA Lucky Lucka bo... jemu termin (z
powodu obywatelstwa) sie wydluzy i powiadomi raz jeszcze.

Khand


Re: Martwe Dusze

albusboreed <albusboreed@...>
 

--- In wandystan@yahoogroups.com, "khandkruper" <khand@t...> wrote:
W ramach wstepu pragne podziekowac za olbrzymia robote Arivio
Medyceuszowi - komisarzowi sportu i promocji. Dzieki

Usunieto MD zgodnie z jego zaleceniami czyli 55 osob.
tymczasem tow. Arivio stwierdzi³, ¿e 53 osoby s¹ "nie ¿ywe" :]

pozdrawiam, Boreed


Re: Wandystan: Martwe Dusze

a_medyceusz@...
 

Uytkownik khandkruper napisa:
W ramach wstepu pragne podziekowac za olbrzymia robote Arivio
Medyceuszowi - komisarzowi sportu i promocji. Dzieki

Usunieto MD zgodnie z jego zaleceniami czyli 55 osob.

Troche statystyki

Aktualnie w systemie cintra : 99 osob
w tym w Wandystanie : 86 osob
w tym w Wandystanie po weryfikacji : 71 osob

Mozna zatem powiedziec ze 71 osob - jest rzeczywiscie aktywnymi
(oczywiscie mniej lub wiecej osobami) To nie jest zle.

Miasta i wsie
GWS : 56 osob [Miasto - wg nowej ustawy]
Precelkhanda : 20 osob [Miasto]
Winnica : 12 osob [Miasto]
Sigmarstadt : 6 osob [Wies]
Frodowice : 2 osoby [Wies]

Khand
Dziekuj za docenienie mojej pracy.Co do statystyk napawaj optymizmem.


[Non-text portions of this message have been removed]


[REKLAMA] Jedzenie po 0.9 EN !!!!!!!!!!!!! W Weneckiej !

a_medyceusz@...
 

ADRES bo to najwaniejsze z powodu e Khand narazie nie am czasu zmieni
linku podaje tutaj adres
http://www.medyceusz.wandystan.only.pl/restauracja.html TYLKO W WENECKIEJ
!!!!!!!!! NAJTANIEJ Najesz sie za 0.9 en !!!!!!!


Re: Wandystan: Oficjalne Otwarcie!

kuban <kkuban@...>
 

Witaj Ryszard,

W Twoim li�cie datowanym 4 maja 2005 (18:13:54) mo�na przeczyta�:

RM> Mam zasczyt zaprosi� wszystkich pa�stwa do galerii
RM> "Who is Who???" prezentuj�cej wizerunki naszych
RM> wsp�obywateli.

RM> Who is Who znajduje siďż˝ w Frodowicach

RM> Aktualna wirtyna to: www.mvf.boo.pl/twarze

Raczej do gabinetu krzywych zwierciadeďż˝.
--
Pozdrowienia, Kuban
...always look on the bright side of life...


Nowy mieszkaniec

Asmodeusz <asmodeusz666@...>
 

Witam towarzyszy z pi�knego i szcz�liwego pa�stwa Wandystanu!
Nazywam si� Takaris "Asmodeusz" Altharin i jeszcze do niedawna by�em mieszka�cem Sarmacji. Niestety (na szcz�cie?) zosta�em skazany na banicj� przez bur�uazyjny, imperialistyczny system. W nadziei na rozpocz�cie lepszego �ycia przyby�em do Wandystanu, by odkry�, �e jest tu lepiej ni� w Sarmacji! Ju� sam wygl�d "pa�stwa" robi lepsze wra�enie - jest jaki� taki porz�dniejszy.
Chcia�bym r�wnie� pogratulowa� tw�rcy Cintra-Banku - jego dzie�o jest chlub� v-�wiatowej bankowo�ci!

Pozdrawiam,
Takaris "Asmodeusz" Altharin


Re: Wandystan: Raport Komisarza Sportu i Promocji o martwych duszach.

kuban <kkuban@...>
 

Witaj a,

W Twoim li�cie datowanym 6 maja 2005 (21:36:46) mo�na przeczyta�:

aop> 12. B0039 / Konstanty Kuban - BRAK ODPOWIEDZI

Ale� odpisa�em, najszybciej, jak tylko mog�em.
--
Pozdrowienia, Kuban
...always look on the light side of death...


Re: Nowy mieszkaniec

Abraxas <kk_kk_kk@...>
 

Od: Asmodeusz <asmodeusz666@autograf.pl>Witam towarzyszy z pi�knego i szcz�liwego pa�stwa Wandystanu!
Nazywam siďż˝ Takaris "Asmodeusz" Altharin i jeszcze do niedawna
by�em mieszka�cem Sarmacji. Niestety (na szcz�cie?) zosta�em
skazany na banicj� przez bur�uazyjny, imperialistyczny system.
Witam banite-oszusta i wspolczuje Wandystanowi,
ze musi Pana znosic na swojej ziemi.
--
Z powa�aniem,
Prokurator Generalny Ksi�stwa Sarmacji,
Ambasador Ksi�stwa Sarmacji w Mandragoracie Wandystanu,
Rajca Ksi���cego Miasta Grodziska,
Przemys�aw wicehr. Figiel h. Si�dme Niebo,
odznaczony Orderem Pogodnego S�o�ca


Re: Wandystan: Re: Nowy mieszkaniec

Mateusz Suszek <suchy66@...>
 

Abraxas napisaďż˝(a):

Witam banite-oszusta i wspolczuje Wandystanowi,
ze musi Pana znosic na swojej ziemi.

I juz przez Pana ch�opak ma, �e tak powiem, przesrane na starcie...
A mo�e chcia� si� tutaj poprawi� jak Miotke?
Nasz sarmackie problemy powinni�my zostawi� u nas...

--

Pozdrawiam,
Mateusz "SUCHY" Suszek
Podporucznik i Szef III Oddzia�u Sztabu Flotylli Gello�skiej
Radny miasta Fer
Cz�onek SRMK


Re: Wandystan: Re: Nowy mieszkaniec

Avatar <avatar1993@...>
 

Witaj Mateusz! Toruń 2005-05-08 01:05

W Twoim liście datowanym 8 maja 2005 (00:13:15) można przeczytać:

A może chciał się tutaj poprawić jak Miotke?
Nasz sarmackie problemy powinniśmy zostawić u nas...

miotke to wszedzie dobry na początku. dopiero po chwili nikt go nie
chce :P

--
Pozdrawiam, Avatar

Muzeum Historii Naturalnej Mikroświata: http://www.muzeumhistoriinaturalnej.prv.pl/


Re: Wandystan: Lista Donpedrowicza

Ryszard Miotke <m.rysiu@...>
 

W ramach wyjasnien :D fajne to jest ale �eby nie b�o to nie ja
podpowiada�em
:D Zabawne :D
Prosze zostawiac tylko komentowany kawalek tekstu:P

Z powa�aniem MvF

Buduar Miasta Frodowice


----------------------------------------------------
Rozmawiaj ze stacjonarnego do 95% taniej!
Zasi�g Polska i 52 kraje sprawd� nas! -> telefon.wp.pl
http://klik.wp.pl/?adr=www.telefon.wp.pl&sid=373

3201 - 3600 of 54068