Date   

Park

Marcin Antczak <marcin_a_w@...>
 

Witam Wszystkich Szanownych Towarzyszy.

Czy w naszym kraju istnieje jakis park miejski? Bo jesli nie, to czemu by nie zalozyc takowego? Co o tym sadzicie?

Czekam na Wasze opinie.

Pozdrawiam.


---------------------------------
ALL-NEW Yahoo! Messenger - all new features - even more fun!


Re: Park

khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@yahoogroups.com, Marcin Antczak <marcin_a_w@y...>
wrote:
Witam Wszystkich Szanownych Towarzyszy.

Czy w naszym kraju istnieje jakis park miejski? Bo jesli nie, to
czemu by nie zalozyc takowego? Co o tym sadzicie?

Czekam na Wasze opinie.

Pozdrawiam.
mysle ze mozna zalozyc. (jesli bedzie to sie potem go umiesci nawet w
systemie). Pomysl dobry. W parku moze znajdowac sie pomnik - ale to na
priv moze bysmy omowili bo mam pewien pomysl... ktory musialby byc
jednak niespodzianką.

Khand


Re: Wandystan: Park

a_medyceusz@...
 

Uytkownik Marcin Antczak napisa:
Witam Wszystkich Szanownych Towarzyszy.

Czy w naszym kraju istnieje jakis park miejski? Bo jesli nie, to czemu by
nie zalozyc takowego? Co o tym sadzicie?

Czekam na Wasze opinie.

Pozdrawiam.
Jeli pan takowy przygotuje to owszem moznaby np mog go umiescic w stolicy
:]

---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam, sekretar Arivio Medyceusz


[Non-text portions of this message have been removed]


BRAMA WANDYSTANU --> nowy artykuł

a_medyceusz@...
 

Zapraszamy do czytania i komentowania http://www.bramawan.blox.pl

---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam, sekretar Arivio Medyceusz


Re: Wandystan: Propozycja

Salwador Salwadori <amish@...>
 

Aleksander Keller wrote:

Towarzysze i Obywatele!

Projekt ustawy o mediach publicznych-pañstwowych daje mo¿liwo¶æ przekazywania bie¿±cych informacji m.in. z dzia³alno¶ci organów konstytucyjnych naszej Socjalistycznej Ojczyzny. W zwi±zku z tym proponujê aby stworzyæ odrêbn± listê dyskusyjn± Chura³u Ludowego do której bierny dostêp bêdzie mia³ kazdy mieszkaniec i obywatel Wandystanu. Uzasadnieniem dla propozycji jest wprowadzenie porz±dku na li¶cie dyskusyjnej pañstwa oraz, w mojej opinii, u³atwienie znaczne dla kwiatonów. Propozycja pod rozwage.
Póki co, uważam takie rozwiązanie za niepotrzebne. Ruch na liście jest niewielki, obrady Churału mogą go znacząco ożywić. A kto nie będzie chciał czytać mailów z ChL nie będzie ich musiał czytać - po prostu opatrzy się je odpowiednią sygnaturką.

S.


Re: Wandystan: BRAMA WANDYSTANU --> nowy artykuł

kowalmistrz@o2.pl <kowalmistrz@...>
 


Zapraszamy do czytania i komentowania http://www.bramawan.blox.pl
JA R�WNIE�!!!;D;D;D;D;D;D
poz., sekretar Albus Boreed

---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam, sekretar Arivio Medyceusz
Yahoo! Groups Links-------------
sekretar, lord Albus Boreed, "KOWALMISTRZ"
"Mo�liwo�� wzrostu i zyskiwania czego�, coraz szerszych horyzont�w; �wiadomo�� tego, �e jestem wolny, �e mog� sta� prosto bez zginania kolan, �e nie jestem ruchomo�ci� pa�stwow�; �e jestem tw�rc� w�asnego losu... oto, co nazywam inicjatyw� prywatn�. "
Herbert Cason
----------------------------------------------
Redaktor Naczelny Bramy Wandystanu


Re: Wandystan: Kalendarz rewolucyjny francuski

kurioza@...
 

Obywatele Wandystanu!

Szukaj�c informacji o francuskim kalendarzu rewolucyjnym, odkry�em
bardzo fajny i prosty w obs�udze program (francuskoj�zyczny),
pozwalaj�cy przelicza� daty w obr�bie kalendarzy: gregoria�skiego,
julia�skiego (w stylu wschodnioeuropejskim i staro�ytnym rzymskim),
francuskiego rewolucyjnego, �ydowskiego i muzu�ma�skiego.

Program mo�na �ci�gn�� ze strony:
http://ramsesgen.online.fr/fr/charger.htm#ramcal

Poza tym w sieci mo�na znale�� sporo informacji historycznych o tym
kalendarzu, przede wszystkim jednak w j�zyku francuskim i
angielskim, m.in. na stronach:
http://www.fanzine.pl/wikipedia/Francuski_kalendarz_rewolucyjny
http://www.francogene.com/rech-fr/calrep-f.php
http://studentweb.hunter.cuny.edu/students/murrayj/calendrier.html
http://www.neufchatel-en-bray.com/Francais/Astro/calend_repub.htm

Z republika�skim pozdrowieniem -
Jan Kania-Kaniowski

Genosse-Wanda-Stadt, dnia:
poniedzia�ek, 17 Stycznia 2005
4 Stycznia 2005
2 dzie� Non�w Styczniowych 2005 (2758 a. U. c.)
Octidi, 28 Nivose 213
7 Shevat 5765
6 Dhou-lhijja 1425

---- Wiadomo�� Oryginalna ----
Od: Marcin Antczak <marcin_a_w@yahoo.co.uk>
Do: wandystan@yahoogroups.com
Data: Sun, 16 Jan 2005 10:07:08 +0000 (GMT)
Temat: Re: Wandystan: Kalendarz rewolucyjny francuskiMoze to bedzie jakas pomoc, Towarzyszu (uwaga, strona
anglojezyczna):

http://members.tripod.com/~Cook_3/calendar.html

Prosze zwrocic uwage zwlaszcza na dol strony.

Pozdrawiam.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
---------------------------------
ALL-NEW Yahoo! Messenger - all new features - even more fun!
&nbsp;
Yahoo! Groups Links

To visit your group on the web, go
to:http://groups.yahoo.com/group/wandystan/ ;
To unsubscribe from this group, send an email to:wandystan-
unsubscribe@yahoogroups.com&nbsp;
Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of
Service.
Re: Wandystan: [Churał] Projekt Mandragorski Ustawy o Mediach Publicznych

Aleksander Keller <aleksander.keller@...>
 

Kolega kwiaton g��boko si� myli. Media publiczne wcale nie powinny
realizowa� polityki pa�stwa, powinny za� realizowa� tzw. misj� publiczn�,
kt�ra nie przynosi dochod�w i nie jest prowadzona przez media komercyjne.
Akurat w Polsce pe�nienie misji publicznej TVP w og�le nie wychodzi, ale
powinno. W zwi�zku z tym ca�kowite uzale�nienie medi�w publicznych od
pa�stwa jest niedopuszczalne.

Tow. Krzysztof Szczucki

Przecie� Towarzyszu my nie porz�dkujemy medi�w RP tylko Wandystanu. W mojej opinii, jako cz�onka WSPJ, media publiczne winne realizowa� polityk� pa�stwa (uszczeg�lowi�) w zakresie informowania obywateli np. o pracach organ�w konstytucyjnych. Media publiczne cho�by z racji dotacji s� ju� uzale�nione od pa�stwa. Zdania nie zmieniam.

z pozdrowieniami

tow. Keller


[Churał] Głosowanie

khandkruper <khand@...>
 

Wysoki Churale,

W pierwszej kolejnosci glosujemy nad poprawkami natomiast nastepnie w
razie przyjecia/odrzucenia nad calym projektem. Teraz wyznaczam
glosowanie nad poprawkami :

GLOSOWANIE NAD POPRAWKAMI :

*****
*****
I POPRAWKA WPROWADZAJĄCA POJĘCIE WANDEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
PAŃSTWOWEGO, JEDNOSTEK ORGRANIZACYJNYCH ORAZ SZCZEGÓLOWY PRZEPIS
DOTYCZACY WOLNOSCI PRASY ORAZ DODAJĄCA UPRAWNIENIE PREZYDENTOWI
MANDRAGORATU WANDYSTANU
[ZMIENIAJĄCA TREŚĆ ARTYKUŁÓW 1, 2, 5, 6 i 7-go]
(wniesiona przez mandragora jutrzenki, mandragor socjogramu - poparl
zmiany dotyczace formalnej formy przedsiebiorstwa

Zakłada ona nastepujace brzmienie przepisow :

Art. 1 [Przepis ogólny]
1. Tworzy się 'Wandejskie Media Publiczne
Wandejskie Przedsiębiorstwo Państwowe'. Dopuszczalne jest używanie w
obrocie skrótu 'Wandejskie Media Publiczne W.P.P.'.

2. Zadaniem jest prowadzenie wewnętrznej polityki informacyjnej w
Wandystanie. Przepis powyższy nie narusza wolności słowa, prasy, radia
i telewizji w szczególności prawa to tworzenia niezależnych od państwa
gazet, czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych oraz innych środków
przekazu.

3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilengo
dotyczące wandejskich przedsiębiorstw państowych.
4. Wandejskie Media Publiczne W.P.P. zwane są dalej w ustawie 'WMP'.

Art. 2 [Organy WMP]
1.
Organami WMP są :
1) Nadzorca
2) Dyrektor
2.
Nadzorcą jest Mandragor Socjogramu. Nadzorca powołuje i odwołuje
dyrektora WMP lub sprawuje funckje dyrektora osobiscie.
3.
Zarzad na WMP sprawuje dyrektor. Do jego uprawnień dyrektora należy:
a/ powoływanie i odwoływanie Redaktorów Naczelnych jednostek
organizacyjnych wchodzacych w sklad WMP zasięgając opinii Komisarza
Ludowego właściwego do spraw kultury,
b/ tworzenie w drodze edyktu jednostek organizacyjnych
wchodzacych w sklad WMP oraz i ich rozwiazywanie,
c/ dysponowanie środkami finansowymi WMP

Art. 5 [Redaktorzy Naczelni]
Do kompetencji Redaktorów Naczelnych należy:
a/ zatrudnianie dziennikarzy i innych pracowników redakcji,
b/ organizacja bieżącej pracy redakcji i zatwierdzanie materiałów do
publikacji.

Art. 6 [Stałe przedsiębiorstwa medialne]
Stale funkcjonującymi jednostkami organizacyjnymi WMP są
Brama Wandystanu, będąca dziennikiem i Rude Prawo, będące
periodykiem.

Art. 7 [Prawa najwyższych funkcjonariuszy państowych]
Mandragorzy, Dekameronowie Wszechczasu oraz Prezydent Mandragoratu
Wandystanu mają nieograniczoną możliwość publikacji w
medialnach publicznych

*****
*****

II. POPRAWKA USUWAJACA ARTYKUŁ 8-my PROJEKTU oraz ZMIENIAJĄCA
NUMERACJE ART 9-go NA 8-my.

1. Usuwa się art. 8-my projektu, który stanowił
Art. 8 [Przepis przejściowy]
Redaktor Naczelny Bramy Wandystanu może być powołany tylko za zgodą
jej założycieli, do czasu ich rezygnacji z tego uprawnienia, lub
utraty przez nich Obywatelstwa Wandystanu.
2. Zmienia się numeracje art 9 na art 8. zachowując przez to właściwą
kolejność artykułów

*****
*****

Wysoki Churale,
Zgloszono jedynie dwie poprawki - pierwsza poprawka wymaga szeregu
zmian - ale wynika to z faktu ze zmiany te sa polaczone ze soba w
intergralna calosc i w zwiazku z powyszym wnioskodawca proponowal
glosowanie laczne.

PANOWIE KWIATONOWIE :
Kto z panow kwiatonow jest za

I. PRZYJĘCIEM POPRAWKI PIERWSZEJ
II. PRZYJĘCIEM POPRAWKI DRUGIEJ

Prawo glosowania maja kwiatoni. Mozna glosowac :
1) za przyjeciem poprawki
2) przeciw przyjeciu poprawki
3) wstrzymac sie od glosu

Uchwala podejmowana jest zwykla wiekszoscia glosow przy kworum
wynoszacym co najmniej 3-ch kwiatonow.
Wyznaczam termin glosowania od teraz do godziny 20:35 dnia
jutrzejszego (wtorek 18 stycznia 2005r)

Piotr Khand Krupinski
Mandragor Jutrzenki
p.o. Mandragora Socjogramu


Re: Park

Marcin Antczak <marcin_a_w@...>
 

Dziekuje za uwage, Towarzysze. Byc moze niedlugo stworze strone WWW tego parku.

Pozdrawiam.


---------------------------------
ALL-NEW Yahoo! Messenger - all new features - even more fun!


Re: Wandystan: [Churał] Głosowanie

a_medyceusz@...
 

Uytkownik khandkruper napisa:
Wysoki Churale,

W pierwszej kolejnosci glosujemy nad poprawkami natomiast nastepnie w
razie przyjecia/odrzucenia nad calym projektem. Teraz wyznaczam
glosowanie nad poprawkami :

GLOSOWANIE NAD POPRAWKAMI :

*****
*****
I POPRAWKA WPROWADZAJCA POJCIE WANDEJSKIEGO PRZEDSIBIORSTWA
PASTWOWEGO, JEDNOSTEK ORGRANIZACYJNYCH ORAZ SZCZEGLOWY PRZEPIS
DOTYCZACY WOLNOSCI PRASY ORAZ DODAJCA UPRAWNIENIE PREZYDENTOWI
MANDRAGORATU WANDYSTANU
[ZMIENIAJCA TRE ARTYKUW 1, 2, 5, 6 i 7-go]
(wniesiona przez mandragora jutrzenki, mandragor socjogramu - poparl
zmiany dotyczace formalnej formy przedsiebiorstwa

Zakada ona nastepujace brzmienie przepisow :

Art. 1 [Przepis oglny]
1. Tworzy si &#92;'Wandejskie Media Publiczne
Wandejskie Przedsibiorstwo Pastwowe&#92;'. Dopuszczalne jest uywanie w
obrocie skrtu &#92;'Wandejskie Media Publiczne W.P.P.&#92;'.

2. Zadaniem jest prowadzenie wewntrznej polityki informacyjnej w
Wandystanie. Przepis powyszy nie narusza wolnoci sowa, prasy, radia
i telewizji w szczeglnoci prawa to tworzenia niezalenych od pastwa
gazet, czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych oraz innych rodkw
przekazu.

3. W sprawach nieuregulowanych stosuje si przepisy kodeksu cywilengo
dotyczce wandejskich przedsibiorstw pastowych.
4. Wandejskie Media Publiczne W.P.P. zwane s dalej w ustawie &#92;'WMP&#92;'.

Art. 2 [Organy WMP]
1.
Organami WMP s :
1) Nadzorca
2) Dyrektor
2.
Nadzorc jest Mandragor Socjogramu. Nadzorca powouje i odwouje
dyrektora WMP lub sprawuje funckje dyrektora osobiscie.
3.
Zarzad na WMP sprawuje dyrektor. Do jego uprawnie dyrektora naley:
a/ powoywanie i odwoywanie Redaktorw Naczelnych jednostek
organizacyjnych wchodzacych w sklad WMP zasigajc opinii Komisarza
Ludowego waciwego do spraw kultury,
b/ tworzenie w drodze edyktu jednostek organizacyjnych
wchodzacych w sklad WMP oraz i ich rozwiazywanie,
c/ dysponowanie rodkami finansowymi WMP

Art. 5 [Redaktorzy Naczelni]
Do kompetencji Redaktorw Naczelnych naley:
a/ zatrudnianie dziennikarzy i innych pracownikw redakcji,
b/ organizacja biecej pracy redakcji i zatwierdzanie materiaw do
publikacji.

Art. 6 [Stae przedsibiorstwa medialne]
Stale funkcjonujcymi jednostkami organizacyjnymi WMP s
Brama Wandystanu, bdca dziennikiem i Rude Prawo, bdce
periodykiem.

Art. 7 [Prawa najwyszych funkcjonariuszy pastowych]
Mandragorzy, Dekameronowie Wszechczasu oraz Prezydent Mandragoratu
Wandystanu maj nieograniczon moliwo publikacji w
medialnach publicznych

*****
*****

II. POPRAWKA USUWAJACA ARTYKU 8-my PROJEKTU oraz ZMIENIAJCA
NUMERACJE ART 9-go NA 8-my.

1. Usuwa si art. 8-my projektu, ktry stanowi
Art. 8 [Przepis przejciowy]
Redaktor Naczelny Bramy Wandystanu moe by powoany tylko za zgod
jej zaoycieli, do czasu ich rezygnacji z tego uprawnienia, lub
utraty przez nich Obywatelstwa Wandystanu.
2. Zmienia si numeracje art 9 na art 8. zachowujc przez to waciw
kolejno artykuw

*****
*****

Wysoki Churale,
Zgloszono jedynie dwie poprawki - pierwsza poprawka wymaga szeregu
zmian - ale wynika to z faktu ze zmiany te sa polaczone ze soba w
intergralna calosc i w zwiazku z powyszym wnioskodawca proponowal
glosowanie laczne.

PANOWIE KWIATONOWIE :
Kto z panow kwiatonow jest za

I. PRZYJCIEM POPRAWKI PIERWSZEJ
II. PRZYJCIEM POPRAWKI DRUGIEJ

Prawo glosowania maja kwiatoni. Mozna glosowac :
1) za przyjeciem poprawki
2) przeciw przyjeciu poprawki
3) wstrzymac sie od glosu

Uchwala podejmowana jest zwykla wiekszoscia glosow przy kworum
wynoszacym co najmniej 3-ch kwiatonow.
Wyznaczam termin glosowania od teraz do godziny 20:35 dnia
jutrzejszego (wtorek 18 stycznia 2005r)

Piotr Khand Krupinski
Mandragor Jutrzenki
p.o. Mandragora Socjogramu
Gosuj za poprawkami !


---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam, sekretar Arivio Medyceusz


Re: Wandystan: [Churał] Głosowanie

Aleksander Keller <aleksander.keller@...>
 

PANOWIE KWIATONOWIE :
Kto z panow kwiatonow jest za

I. PRZYJ�CIEM POPRAWKI PIERWSZEJ
II. PRZYJ�CIEM POPRAWKI DRUGIEJ

Prawo glosowania maja kwiatoni. Mozna glosowac :
1) za przyjeciem poprawki
2) przeciw przyjeciu poprawki
3) wstrzymac sie od glosu

Uchwala podejmowana jest zwykla wiekszoscia glosow przy kworum
wynoszacym co najmniej 3-ch kwiatonow.
Wyznaczam termin glosowania od teraz do godziny 20:35 dnia
jutrzejszego (wtorek 18 stycznia 2005r)

Piotr Khand Krupinski
Mandragor Jutrzenki
p.o. Mandragora SocjogramuJestem za przyj�ciem poprawki I i poprawki II.

z powa�aniem

Aleksander Keller
FJN WSPJ


Re: Wandystan: [Churał] Głosowanie

Paweł Milewski <aglastel@...>
 

Wysoki Churale,
W pierwszej kolejnosci glosujemy nad poprawkami natomiast nastepnie w
razie przyjecia/odrzucenia nad calym projektem. Teraz wyznaczam
glosowanie nad poprawkami :
GLOSOWANIE NAD POPRAWKAMI :
*****
*****
I POPRAWKA WPROWADZAJ�CA POJ�CIE WANDEJSKIEGO PRZEDSI�BIORSTWA
PA�STWOWEGO, JEDNOSTEK ORGRANIZACYJNYCH ORAZ SZCZEG�LOWY PRZEPIS
DOTYCZACY WOLNOSCI PRASY ORAZ DODAJ�CA UPRAWNIENIE PREZYDENTOWI
MANDRAGORATU WANDYSTANU
[ZMIENIAJ�CA TRE�� ARTYKU��W 1, 2, 5, 6 i 7-go]
(wniesiona przez mandragora jutrzenki, mandragor socjogramu - poparl
zmiany dotyczace formalnej formy przedsiebiorstwa
Zak�ada ona nastepujace brzmienie przepisow :
Art. 1 [Przepis og�lny]
1. Tworzy siďż˝ 'Wandejskie Media Publiczne
Wandejskie Przedsi�biorstwo Pa�stwowe'. Dopuszczalne jest u�ywanie w
obrocie skr�tu 'Wandejskie Media Publiczne W.P.P.'.
2. Zadaniem jest prowadzenie wewn�trznej polityki informacyjnej w
Wandystanie. Przepis powy�szy nie narusza wolno�ci s�owa, prasy, radia
i telewizji w szczeg�lno�ci prawa to tworzenia niezale�nych od pa�stwa
gazet, czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych oraz innych �rodk�w
przekazu.
3. W sprawach nieuregulowanych stosuje siďż˝ przepisy kodeksu cywilengo
dotycz�ce wandejskich przedsi�biorstw pa�stowych.
4. Wandejskie Media Publiczne W.P.P. zwane sďż˝ dalej w ustawie 'WMP'.
Art. 2 [Organy WMP]
1.
Organami WMP sďż˝ :
1) Nadzorca
2) Dyrektor
2.
Nadzorc� jest Mandragor Socjogramu. Nadzorca powo�uje i odwo�uje
dyrektora WMP lub sprawuje funckje dyrektora osobiscie.
3.
Zarzad na WMP sprawuje dyrektor. Do jego uprawnie� dyrektora nale�y:
a/ powo�ywanie i odwo�ywanie Redaktor�w Naczelnych jednostek
organizacyjnych wchodzacych w sklad WMP zasi�gaj�c opinii Komisarza
Ludowego w�a�ciwego do spraw kultury,
b/ tworzenie w drodze edyktu jednostek organizacyjnych
wchodzacych w sklad WMP oraz i ich rozwiazywanie,
c/ dysponowanie �rodkami finansowymi WMP
Art. 5 [Redaktorzy Naczelni]
Do kompetencji Redaktor�w Naczelnych nale�y:
a/ zatrudnianie dziennikarzy i innych pracownik�w redakcji,
b/ organizacja bie��cej pracy redakcji i zatwierdzanie materia��w do
publikacji.
Art. 6 [Sta�e przedsi�biorstwa medialne]
Stale funkcjonuj�cymi jednostkami organizacyjnymi WMP s�
Brama Wandystanu, b�d�ca dziennikiem i Rude Prawo, b�d�ce
periodykiem.
Art. 7 [Prawa najwy�szych funkcjonariuszy pa�stowych]
Mandragorzy, Dekameronowie Wszechczasu oraz Prezydent Mandragoratu
Wandystanu maj� nieograniczon� mo�liwo�� publikacji w
medialnach publicznych
*****
*****
II. POPRAWKA USUWAJACA ARTYKU� 8-my PROJEKTU oraz ZMIENIAJ�CA
NUMERACJE ART 9-go NA 8-my.
1. Usuwa si� art. 8-my projektu, kt�ry stanowi�
Art. 8 [Przepis przej�ciowy]
Redaktor Naczelny Bramy Wandystanu mo�e by� powo�any tylko za zgod�
jej za�o�ycieli, do czasu ich rezygnacji z tego uprawnienia, lub
utraty przez nich Obywatelstwa Wandystanu.
2. Zmienia si� numeracje art 9 na art 8. zachowuj�c przez to w�a�ciw�
kolejno�� artyku��w
*****
*****
Wysoki Churale,
Zgloszono jedynie dwie poprawki - pierwsza poprawka wymaga szeregu
zmian - ale wynika to z faktu ze zmiany te sa polaczone ze soba w
intergralna calosc i w zwiazku z powyszym wnioskodawca proponowal
glosowanie laczne.
PANOWIE KWIATONOWIE :
Kto z panow kwiatonow jest za
I. PRZYJ�CIEM POPRAWKI PIERWSZEJ
II. PRZYJ�CIEM POPRAWKI DRUGIEJ
Prawo glosowania maja kwiatoni. Mozna glosowac :
1) za przyjeciem poprawki
2) przeciw przyjeciu poprawki
3) wstrzymac sie od glosu
Uchwala podejmowana jest zwykla wiekszoscia glosow przy kworum
wynoszacym co najmniej 3-ch kwiatonow.
Wyznaczam termin glosowania od teraz do godziny 20:35 dnia
jutrzejszego (wtorek 18 stycznia 2005r)
Piotr Khand Krupinski
Mandragor Jutrzenki
p.o. Mandragora Socjogramu
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

G�osuj� ZA przyj�ciem poprawki I i II.

sekretar Paweďż˝ Mariusz Milewski


Re: Wandystan: [Churał] Głosowanie

Salwador Salwadori <amish@...>
 

khandkruper wrote:

PANOWIE KWIATONOWIE :
Kto z panow kwiatonow jest za

I. PRZYJ�CIEM POPRAWKI PIERWSZEJ II. PRZYJ�CIEM POPRAWKI DRUGIEJ
G�osuj�:
I. Za
II. Za

kwiaton Salwador Salwadori
Front Jedno�ci Narodu
Frakcja Zielonych


Propozycja

MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello wandystan,

Czy nie lepiej by by�o aby maile dot. dzialalnosci Chura�u przenie��
na innďż˝ listďż˝ dyskusyjnďż˝?


***
Marcusler

Z tego, i� kto� o cnotach rozprawia, nie mo�na wnosi�, �e sam cnoty posiad�. - Konfucjusz


[Churał] Wyniki glosowania i Zarzadzenie Głosowania

khandkruper <khand@...>
 

I. W zwiazku z zaglosowaniem przez wszystkich kwiatonow (niesamowite -
w porowaniu do parlamentu poprzedniego w ktorym przyszlo mi zasiadac -
moze jest to argument za odbywaniem sie obrad wlasnie tutaj na liscie)
SKRACAM TERMIN GLOSOWANIA NAD POPRAWKAMI

II.
Stwierdzam ze Chural Ludowy przyjal obydwie poprawki mojego autorstwa

III.
Zarzadzam glosowanie.
Kto z towarzyszy kwiatonow jest za przyjeciem PROJEKTU USTAWY w
CAŁOSCI.
(oczywiscie - projekt w wersji uzupelnionej poprawkami)

Prosze glosowac
ZA przyjeciem projektu ustawy w calosci
PRZECIW
WSTRZYMAC SIE OD GLOSU

Piotr Khand Krupinski
Mandragor Jutrzenki
pelniac obowiazki Mandragora Socjogramu

PS : powinienem przytoczyc glosowany tekst... ale jutro udaje sie na
egzamin - w zwiazku z czym nie mam za bardzo czasu - prosze mi
wybaczyc to niedociagniecie formalne.


Re: Wandystan: [Churał] Wyniki glosowania i Zarzad zenie Głosowania

a_medyceusz@...
 

Uytkownik Krzysiek napisa:
I. W zwiazku z zaglosowaniem przez wszystkich kwiatonow (niesamowite -
w porowaniu do parlamentu poprzedniego w ktorym przyszlo mi zasiadac -
moze jest to argument za odbywaniem sie obrad wlasnie tutaj na liscie)
SKRACAM TERMIN GLOSOWANIA NAD POPRAWKAMI

II.
Stwierdzam ze Chural Ludowy przyjal obydwie poprawki mojego autorstwa

III.
Zarzadzam glosowanie.
Kto z towarzyszy kwiatonow jest za przyjeciem PROJEKTU USTAWY w
CAOSCI.
(oczywiscie - projekt w wersji uzupelnionej poprawkami)

Prosze glosowac
ZA przyjeciem projektu ustawy w calosci
PRZECIW
WSTRZYMAC SIE OD GLOSU

Piotr Khand Krupinski
Mandragor Jutrzenki
pelniac obowiazki Mandragora Socjogramu

PS : powinienem przytoczyc glosowany tekst... ale jutro udaje sie na
egzamin - w zwiazku z czym nie mam za bardzo czasu - prosze mi
wybaczyc to niedociagniecie formalne.

***********************
Gosuje za ustaw !


---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam, sekretar Arivio Medyceusz


Nowy Artykuł w Bramie Wandystanu !!

a_medyceusz@...
 

Zapraszamy do czytania i komentowania :D http://www.bramawan.blox.pl

---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam, sekretar Arivio Medyceusz


Re: Wandystan: [Churał] Wyniki glosowania i Zarzadzenie Głosowania

Paweł Milewski <aglastel@...>
 

Witam!

G�osuj� ZA przyj�ciem ustawy w ca�o�ci, wraz z przyj�tymi poprawkami.

sekretar Paweďż˝ Mariusz Milewski

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


I. W zwiazku z zaglosowaniem przez wszystkich kwiatonow (niesamowite -
w porowaniu do parlamentu poprzedniego w ktorym przyszlo mi zasiadac -
moze jest to argument za odbywaniem sie obrad wlasnie tutaj na liscie)
SKRACAM TERMIN GLOSOWANIA NAD POPRAWKAMI
II.
Stwierdzam ze Chural Ludowy przyjal obydwie poprawki mojego autorstwa
III.
Zarzadzam glosowanie.
Kto z towarzyszy kwiatonow jest za przyjeciem PROJEKTU USTAWY w
CA�OSCI.
(oczywiscie - projekt w wersji uzupelnionej poprawkami)
Prosze glosowac
ZA przyjeciem projektu ustawy w calosci
PRZECIW
WSTRZYMAC SIE OD GLOSU
Piotr Khand Krupinski
Mandragor Jutrzenki
pelniac obowiazki Mandragora Socjogramu
PS : powinienem przytoczyc glosowany tekst... ale jutro udaje sie na
egzamin - w zwiazku z czym nie mam za bardzo czasu - prosze mi
wybaczyc to niedociagniecie formalne.


Re: Wandystan: Propozycja

kurioza@...
 

Obywatelu Marcusler, popieram Waszďż˝ propozycjďż˝. Ostatnio maile nt.
Chura�u Ludowego - przy ca�ym Szacunku dla tego� Cia�a
Reprezentacyjnego - zdominowa�y list� na tyle, �e w tym g�szczu
mo�na si� pogubi�. OCzywi�cie wszelkie uchwa�y Chura�u, wnioski
poddane pod referendum etc. winny si� tu znale��; cz�� informacyj
jednak dla obywateli nie maj�cych zaszczytu zasiadania w Churale
nie jest przydatnďż˝.

Z republika�skim pozdrowieniem

Jan Kania-Kaniowski
Przewodnicz�cy Ludowo-Konserwatywnej Partji "Demokratyczny
Wandystan"
http://www.freewebs.com/van2005

Genosse-Wanda-Stadt, 29 Nivose 213 roku Republiki.


---- Wiadomo�� Oryginalna ----
Od: MarcusleR <marcusler@tlen.pl>
Do: wandystan@yahoogroups.com
Data: Tue, 18 Jan 2005 11:15:23 +0100
Temat: Wandystan: Propozycja


Hello wandystan,

Czy nie lepiej by by�o aby maile dot. dzialalnosci Chura�u
przenie��
na innďż˝ listďż˝ dyskusyjnďż˝?


***
Marcusler

Z tego, i� kto� o cnotach rozprawia, nie mo�na wnosi�, �e sam
cnoty posiadďż˝. - Konfucjusz------------------------ Yahoo! Groups Sponsor -------------------
-~-->
Take a look at donorschoose.org, an excellent charitable web site
for
anyone who cares about public education!
http://us.click.yahoo.com/O.5XsA/8WnJAA/E2hLAA/8Q3qlB/TM
------------------------------------------------------------------
--~->


Yahoo! Groups Links1201 - 1600 of 54068