Date   

Re: Wandystan: [OT] Bardzo fajna gra internetowa

Jacek <rhadmor@...>
 

Bambuła XIII napisał(a):
http://nowa.dyplomacja.org

Polecam.

Przypomina mi to trochę Polityczny RPG - http://prpg.pl

Rhadmor Van Helsing
Ksiaze Cyberii


Wandea (Brama Wandejska?)

Bruthus Perun
 

Wybaczcie, ale nie wiem, jaka jest w�a�ciwa nazwa agencji informacyjnej. Chcia�em zapyta�, co si� sta�o z pismem? Czemu nie pojawiaj� si� �adne nowo�ci i czy oznacza to �mier� tej inicjatywy? Czy istnieje szansa na ponowny rozruch? A mo�e mogliby�my przekszta�ci� Wandea'� (?) w np. pismo prezentuj�ce d�u�sze artyku�y na temat Wandystanu, ale i ca�ej Sarmacji, a nawet v-�wiata?

Pozdrawiam

--
mgr Bruthus Perun
Minister Dziedzictwa Narodowego,
dyrektor Sarmackiego Instytutu Wolnej Kultury,
redaktor "Bramy Sarmackiej"i "Magazynu Talk".


----------------------------------------------------------------------
PS. Fajny portal... >>> http://link.interia.pl/f196a


Re: Wandystan: [churał] przewodniczacy

Krzysiek <krzyss86@...>
 

ja proponowalbym kogos kto ma doswaidczenie parlamentarne i
umiejetnosci sformalizowanej pracy.
Proponuje tow. Szczuckiego.
Poslow lewicowych pod tym wzgledem jeszcze nie poznalem. Tylko pytanie
czy K.Szczucki sie zgodzi?
Towarzyszu, dzi�kuj� za propozycj�. Bardzo trudne pytanie. Ale je�eli
pa�stwo robotnik�w i ch�op�w tego ode mnie oczekuje, to chyba musz� si�
zgodziďż˝, dla dobra mas ludowych Wandystanu.

Tow. Krzysztof Szczucki


Re: Wandystan: [Churał] Dyskusja

Krzysiek <krzyss86@...>
 

Prosze Kwiatonow oraz takze wszystkich obywateli o odpowiedz na
pytanie dotyczacy kalendarza?

1. Czy tworzymy kalendarz wlasny czy uzywamy francuskiego?
***************************
Lepiej utworzy� w�asny wzgl�dnie pozosta� przy gregoria�skim.

2. Jesli tworzymy wlasny to czy pierwszy rok istnienia panstwa ma byc
rokiem pierwszym czy tez liczyc rok od innej daty
**********************************
Naj�atwiej by by�o liczy� od dnia powstania pa�stwa.


4. Jesli zdecydujemy sie na wlasny to proponuje zeby rok zaczynaďż˝ sie
dla latwej rachuby
1 marca - po czym nastepowalo by 8 miesiecy po 45 dni
a po tych osmiu miesiacach tydzieďż˝ swiat ktore konczylyby rok :
(5 lub 6 dni - w latach przestepnych) od 24 do 28/29 lutego - przez co
unikniemy wszelkim zakretow z tymi latami

Miesiace trwaja sie w takim ukladzie
I) 1 marca do 14 kwietnia
II) 15 kwietnia do 29 maja
III) 30 maja do 13 lipca
IV) 14 lipca do 27 sierpnia
V) 28 sierpnia do 11 pazdziernika
VI) 12 pazdziernika do 25 listopada
VII) 26 listopada do 9 stycznia
VIII) 10 stycznia do 23 lutego
IX*) 24 lutego - 28/29 lutego

* - Tydzien Swiateczny.

I teraz pytania :

5) o to abysmy wymyslili jakas konwencje nazw miesiecy
a) czy to maja byc jak w poprzednim projekcie jakies wartosci
postepowo (typu niepodleglosc, itd)
b) czy jak we francuskim zwiazane z przyrodďż˝
c) czy moze jakas inna stylistyka

6) jesli macie stylistyke to prosze nazwy...
jesli bedzie jakas taka ogolna to ja proponuje
I) Jutrznik
VIII) Socjogram
ale... prosze o nazwy latwe

Kalendarz bardziej regularny bedzie bardziej przeliczywalny i
skrypto�atwiejszy ;d

***********************
Jak dla mnie to ten zaproponowany podzia� wcale nie jest �atwy. Utrudniamy
sobie �ycie drodzy Towarzysze.


Tow. Krzysztof Szczucki


komitet wyborczy

Krzysiek <krzyss86@...>
 

Towarzysze, obywatele ludu pracujcego miast i wsi,

Ogaszam powstanie Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego - komitetu wyborczego Ligi Wandejskich Rodzin. Informuj, e Towarzysz Micha Sobczak umocowa mnie jako penomocnika tego komitetu.

Niniejszym zgaszam nastpujc list kandydatw do Churau - przedstawcielstwa mas robotniczo - chopskich:

1. sekretar Arivio Medyceo Medyceusz B0011
2. oksymoron Micha Ramzes Sobczak B0007
3. podlord Krzysztof Szczucki B0008


Tow. Krzysztof Szczucki
LKSWiA


[Non-text portions of this message have been removed]


Re: Wandystan: [Churał]Zbiorcza lista poprawek

Krzysiek <krzyss86@...>
 

To by by�o na tyle :). Mam nadziej�, �e o niczym nie zapomnia�em? ;)

--
Jeszcze moja poprawka o zmianie buduara na naczelnika gminy.

Tow. Krzysztof Szczucki


Re: Wandystan: [Churał] Głosowanie

Krzysiek <krzyss86@...>
 

Wysoki Churale,

W pierwszej kolejnosci glosujemy nad poprawkami natomiast nastepnie w
razie przyjecia/odrzucenia nad calym projektem. Teraz wyznaczam
glosowanie nad poprawkami :

GLOSOWANIE NAD POPRAWKAMI :

*****
*****
I POPRAWKA WPROWADZAJ�CA POJ�CIE WANDEJSKIEGO PRZEDSI�BIORSTWA
PA�STWOWEGO, JEDNOSTEK ORGRANIZACYJNYCH ORAZ SZCZEG�LOWY PRZEPIS
DOTYCZACY WOLNOSCI PRASY ORAZ DODAJ�CA UPRAWNIENIE PREZYDENTOWI
MANDRAGORATU WANDYSTANU
[ZMIENIAJ�CA TRE�� ARTYKU��W 1, 2, 5, 6 i 7-go]
(wniesiona przez mandragora jutrzenki, mandragor socjogramu - poparl
zmiany dotyczace formalnej formy przedsiebiorstwa

Zak�ada ona nastepujace brzmienie przepisow :

Art. 1 [Przepis og�lny]
1. Tworzy siďż˝ &#92;'Wandejskie Media Publiczne
Wandejskie Przedsi�biorstwo Pa�stwowe&#92;'. Dopuszczalne jest u�ywanie w
obrocie skr�tu &#92;'Wandejskie Media Publiczne W.P.P.&#92;'.

2. Zadaniem jest prowadzenie wewn�trznej polityki informacyjnej w
Wandystanie. Przepis powy�szy nie narusza wolno�ci s�owa, prasy, radia
i telewizji w szczeg�lno�ci prawa to tworzenia niezale�nych od pa�stwa
gazet, czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych oraz innych �rodk�w
przekazu.

3. W sprawach nieuregulowanych stosuje siďż˝ przepisy kodeksu cywilengo
dotycz�ce wandejskich przedsi�biorstw pa�stowych.
4. Wandejskie Media Publiczne W.P.P. zwane sďż˝ dalej w ustawie &#92;'WMP&#92;'.

Art. 2 [Organy WMP]
1.
Organami WMP sďż˝ :
1) Nadzorca
2) Dyrektor
2.
Nadzorc� jest Mandragor Socjogramu. Nadzorca powo�uje i odwo�uje
dyrektora WMP lub sprawuje funckje dyrektora osobiscie.
3.
Zarzad na WMP sprawuje dyrektor. Do jego uprawnie� dyrektora nale�y:
a/ powo�ywanie i odwo�ywanie Redaktor�w Naczelnych jednostek
organizacyjnych wchodzacych w sklad WMP zasi�gaj�c opinii Komisarza
Ludowego w�a�ciwego do spraw kultury,
b/ tworzenie w drodze edyktu jednostek organizacyjnych
wchodzacych w sklad WMP oraz i ich rozwiazywanie,
c/ dysponowanie �rodkami finansowymi WMP

Art. 5 [Redaktorzy Naczelni]
Do kompetencji Redaktor�w Naczelnych nale�y:
a/ zatrudnianie dziennikarzy i innych pracownik�w redakcji,
b/ organizacja bie��cej pracy redakcji i zatwierdzanie materia��w do
publikacji.

Art. 6 [Sta�e przedsi�biorstwa medialne]
Stale funkcjonuj�cymi jednostkami organizacyjnymi WMP s�
Brama Wandystanu, b�d�ca dziennikiem i Rude Prawo, b�d�ce
periodykiem.

Art. 7 [Prawa najwy�szych funkcjonariuszy pa�stowych]
Mandragorzy, Dekameronowie Wszechczasu oraz Prezydent Mandragoratu
Wandystanu maj� nieograniczon� mo�liwo�� publikacji w
medialnach publicznych

*****
*****

II. POPRAWKA USUWAJACA ARTYKU� 8-my PROJEKTU oraz ZMIENIAJ�CA
NUMERACJE ART 9-go NA 8-my.

1. Usuwa si� art. 8-my projektu, kt�ry stanowi�
Art. 8 [Przepis przej�ciowy]
Redaktor Naczelny Bramy Wandystanu mo�e by� powo�any tylko za zgod�
jej za�o�ycieli, do czasu ich rezygnacji z tego uprawnienia, lub
utraty przez nich Obywatelstwa Wandystanu.
2. Zmienia si� numeracje art 9 na art 8. zachowuj�c przez to w�a�ciw�
kolejno�� artyku��w

*****
*****

Wysoki Churale,
Zgloszono jedynie dwie poprawki - pierwsza poprawka wymaga szeregu
zmian - ale wynika to z faktu ze zmiany te sa polaczone ze soba w
intergralna calosc i w zwiazku z powyszym wnioskodawca proponowal
glosowanie laczne.

PANOWIE KWIATONOWIE :
Kto z panow kwiatonow jest za

I. PRZYJ�CIEM POPRAWKI PIERWSZEJ
II. PRZYJ�CIEM POPRAWKI DRUGIEJ

Prawo glosowania maja kwiatoni. Mozna glosowac :
1) za przyjeciem poprawki
2) przeciw przyjeciu poprawki
3) wstrzymac sie od glosu

Uchwala podejmowana jest zwykla wiekszoscia glosow przy kworum
wynoszacym co najmniej 3-ch kwiatonow.
Wyznaczam termin glosowania od teraz do godziny 20:35 dnia
jutrzejszego (wtorek 18 stycznia 2005r)
Za

Tow. Krzysztof Szczucki


[Churał] wniosek

Krzysiek <krzyss86@...>
 

Zwracam si do Towarzysza Khanda o przedstawienie Churaowi zbiorczej listy poprawek do ustawy o samorzdzie terytorialnym. Powsta baagan i nie mam moliwoci merytorycznego odniesienia si do poprawek.

Tow. Krzysztof Szczucki

[Non-text portions of this message have been removed]


Re: Wandystan: [Churał] Projekt Mandragorski Ustawy o Mediach Publicznych

Krzysiek <krzyss86@...>
 

Media publiczne (nale��ce i b�d�ce pod kontrol� pa�stwa) realizuj�
politykďż˝
pa�stwa. Ich istnienie nie wyklucza istnienia medi�w niezaleznych,
prywatnych. Ponownie wyra�am swoje uznanie dla projektu ustawy i samej
propozycji.

Kwesti� imienia uwa�am za drugorz�dn�. Osobi�cie mi Urban nie przeszkadza,
cho� mo�na rozwa�y� inne propozycje, np. wspomnianego Nikity. A mo�e
lepiej
Cyrankiewicza???
***************************

Kolega kwiaton g��boko si� myli. Media publiczne wcale nie powinny
realizowa� polityki pa�stwa, powinny za� realizowa� tzw. misj� publiczn�,
kt�ra nie przynosi dochod�w i nie jest prowadzona przez media komercyjne.
Akurat w Polsce pe�nienie misji publicznej TVP w og�le nie wychodzi, ale
powinno. W zwi�zku z tym ca�kowite uzale�nienie medi�w publicznych od
pa�stwa jest niedopuszczalne.

Tow. Krzysztof Szczucki


Re: Wandystan: [Churał] Wyniki glosowania i Zarzadzenie Głosowania

Krzysiek <krzyss86@...>
 

I. W zwiazku z zaglosowaniem przez wszystkich kwiatonow (niesamowite -
w porowaniu do parlamentu poprzedniego w ktorym przyszlo mi zasiadac -
moze jest to argument za odbywaniem sie obrad wlasnie tutaj na liscie)
SKRACAM TERMIN GLOSOWANIA NAD POPRAWKAMI

II.
Stwierdzam ze Chural Ludowy przyjal obydwie poprawki mojego autorstwa

III.
Zarzadzam glosowanie.
Kto z towarzyszy kwiatonow jest za przyjeciem PROJEKTU USTAWY w
CA�OSCI.
(oczywiscie - projekt w wersji uzupelnionej poprawkami)

Prosze glosowac
ZA przyjeciem projektu ustawy w calosci
PRZECIW
WSTRZYMAC SIE OD GLOSU

Piotr Khand Krupinski
Mandragor Jutrzenki
pelniac obowiazki Mandragora Socjogramu

PS : powinienem przytoczyc glosowany tekst... ale jutro udaje sie na
egzamin - w zwiazku z czym nie mam za bardzo czasu - prosze mi
wybaczyc to niedociagniecie formalne.

***********************

Wybaczam i g�osuj� za przyj�ciem ustawy.

Tow. Krzysztof Szczucki


Re: Wandystan: [Churał] Projekt Mandragorski Ustawy o Mediach Publicznych

Krzysiek <krzyss86@...>
 

�adna Ustawa tylko , mam dwa ale :D mianowicie nie mog� si� zgodiz� �eby to
by�o imienia Jerzego Urbana z powodow chyba oczywistych juz nawet sie zgdoze
na Nikite Chruszczowa ale nie na tego ..... a drugie ale Media nie powinny
by� zale�ne od pa�stwa straca na wiarygodno�ci nawet je�li ingerencja nie
b�dzie widoczna.


**************

Przy��czam si� do stanowiska kolegi kwiatona. Pomys� z nadaniem imienia
Jerzego Urbana jest nie do przyj�cia. Poza tym r�wnie� jestem zwolennikiem
niezale�no�ci medi�w.

Tow. Krzysztof Szczucki
LKSWiA
Kwiaton


Re: Wandystan: Inicjatywa ustawy o wprowadzeniu kalendarza wandejskiego

Krzysiek <krzyss86@...>
 

KOMENTARZ :
przygoduje skrypt kt�ryby to przelicza�! mo�e nawet przed wej�ciem w
�ycie. Pytanie ? czy ustaw� nie powinien zaj�c si� przyszly chura� czy
obecny. Ja jestem za tym �eby jak najszybciej. Prosze ewentualnych
kandydat�w o wypowiedz w powy�szej kwestii.
**************************

Uwa�am, �e spokojnie mo�emy poczeka�. Niech zajmie si� ni� nowy Chura�.

Tow. Krzysztof Szczucki
LKSWiA


biuro kwiatońskie

Krzysiek <krzyss86@...>
 

Towarzysze, Obywatele, Ludu Pracujcy Miast i Wsi,

Informuj, e z dniem dzisiejszym rozpoczo funkcjonowanie biuro kwiatoskie kwiatona Krzysztofa Szczuckiego z siedzib w Winnicy. Wszelkie uwagi, wnioski, skargi, proby prosz kierowa pod numer gg 5132644.

Tow. Krzysztof Szczucki
LKSWiA
Kwiaton


[Non-text portions of this message have been removed]


Re: Wandystan: Ciekawa sprawa -->

Krzysiek <krzyss86@...>
 

Ot� tak zagl�dam dzisiaj na spis mieszka�c�w patrze czytam i nadziwi� si�
nie mog� �e u nas Panowie jest najwiecej PA� to jest nasz sukces :D
Pozdrawaim wszystkie Panie :D z Wandystanu
***************

Tylko szkoda, �e te Panie tak rzadko si� odzywaj�.

Tow. Krzysztof Szczucki
KLSWiA


komitet wyborczy

Krzysiek <krzyss86@...>
 

Towarzysze, obywatele ludu pracujcego miast i wsi,

Ogaszam powstanie Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego - komitetu wyborczego Ligi Wandejskich Rodzin. Informuj, e Towarzysz Micha Sobczak umocowa mnie jako penomocnika tego komitetu.

Niniejszym zgaszam nastpujc list kandydatw do Churau - przedstawcielstwa mas robotniczo - chopskich:

1. sekretar Arivio Medyceo Medyceusz
2. oksymoron Micha Ramzes Sobczak
3. podlord Krzysztof Szczucki


Tow. Krzysztof Szczucki
LKSWiA


Re: Wandystan: Oficjalne Wyniki Wyborów do Churału Ludowego i Parlamentu Unii Wirtualnej

Krzysiek <krzyss86@...>
 

Lista nr 1 - Koalicyjny Komitet Wyborczy "Front Jedno�ci Narodu"
Salwador Salwadori, Paweďż˝ Mariusz Milewski, Aleksander Keller

Lista nr 2- Komitet Wyborczy Ligi Wandejskich Rodzin
Arivio Medyceusz, Krzysztof Szczucki

*****************

Towarzysze, Obywatele, Ludu Wandejski!

Bardzo dzi�kuj� za powierzone mi zaufanie. Funkcj� kwiatona zamierzam
sprawowa� w spos�b godny i spe�niaj�cy Wasze oczekiwania. Wszystkim
pozosta�ym kwiatonom sk�adam �yczenia jak najbardziej owocnej pracy.

Tow. Krzysztof Szczucki
LKSWiA
Kwiaton


Re: ślubowanie

Krzysiek <krzyss86@...>
 

Ja, Krzysztof Szczucki, przysigam sprawowa urzd
kwiatona do Churau Ludowego w zgodzie z prawem i etyk socjalistyczn, w
posuszestwie Mandragorom i w zgodzie z rewolucyjnym duchem wszechczasw.
Przysigam nie szczdzi trudu w budowie silnego Wandystanu, nieustawa w
wysikach i pracy, sprawowa Urzd godnie i z honorem, by przysporzy
Obywatelomdobrostan, a Ojczynie uznanie i dobre imi.
Tak mi dopom Bg.

Tow. Krzysztof Szczucki
Kwiaton
LKSWiA


waluty

Krzysiek <krzyss86@...>
 

Tak sobie pisz, eby zachci Was do wymiany Libertw na Engelsy. Ja wanie wymieniem 180lt.

Tow. Krzysztof Szczucki
LKSWiA


[Non-text portions of this message have been removed]


Re: Wandystan: [Churał] Zgłaszanie poprawek

Krzysiek <krzyss86@...>
 Wysoki Churale,

1. Rozpoczynam prace nad ustawami :
a) ustawa o samorzadzie terytorialnym
b) ustawa Ordynacja Wyborcza do Gminnych Rad Narodowych

2. Szanowny Mandragorze, Dekameroni, Panie Prezydencie, Panowie
Kwiatoni - wyznaczam termin skladania poprawek do dnia 24 stycznia
2004 (wlacznie).
*****************

Wnosz� o wykre�lenie z ustawy o samorz�dzie terytorialnym s�owa buduar i
wpisanie naczelnik gminy.

Tow. Krzysztof Szczucki


Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego

Krzysiek <krzyss86@...>
 

Towrzysze i Obywatele!, Ludu pracujcy miast i wsi!

O pnocy nastpi moment wagi najwyszej. Bdziemy mieli szanse uczestniczenia w procesie wzmacniania socjalizmu w Wandystanie. Kandydaci PRON-u maj nadziej, e masy Wandejskie przystpi tumnie do gosowania.
Towarzysze! Obywatele!
Wybierajc kwiatona zastanwcie si dobrze kto bdzie Was najlepiej reprezentowa, kto bdzie waciwie peni zadania w Churale Wandystanu. PRON - Liga Wandejskich Rodzin chce utrwala sojusz robotniczo - chopski opierajc go na mocnym fundamencie wolnego rynku. Uwaamy, e liberalizm gospodarczy, a zarazem konserwatyzm moralny, s podstaw do waciwego funkcjonowania pastwa. Wandysatn musi by pastwem przyjaznym przedsibiorczoci, powinien w jak najmniejszym stopniu interweniowa w gospodark. Tylko niskie podatki i dobre warunki dla przedsibiorczoci mog nam wszystkim przyniec korzyci.
Towarzysze i obywatele!
Gosujcie na List nr 2. My zrobimy z Wandystanu pastwo mlekiem i miodem pynce.

Krzysztof Szczucki
Penomocnik PRON
Kandydat do Churau


[Non-text portions of this message have been removed]

1 - 20 of 54069