Date   

Wniosek o obywatelstwo

MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello wandystan,

Sk�adam wniosek o przyznanie mi obywatelstwa Mandragoratu
Wandystanu.
Argumentuje to tym, �e chc�.

I przy okazji wyskoczy� m�j ulubiony cytat ;d


***
Marcusler

Krzy�e w �yciu pe�ni� podobn� rol� jak krzy�yki w muzyce: podwy�szaj�. - Ludwig van Beethoven


Odpowiedź na zapotrzebowanie na miasta...

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

Witam Towarzyszy!

W związku ze zgłoszonym w zeszły piątek, przez Mandragora Jutrzenki,
oraz w licznych listach od Przedstawicieli mas robotniczo- chłopskich
[;)], zapotrzebowaniem na miasta, Ja oraz Tow. Krzysztof Szczucki, w
czynie społecznym, zdecydowaliśmy się odpowiedzieć na zapotrzebowanie
i utworzyć miasto. Nazwaliśmy je "Winnica" na cześć Mandragora
Socjogramu, Tow. Michasia Winnickiego.

Zapraszam do odwiedzenia tymczasowych (jak wszystko inne :D) stron
miasta: http;//www.ramzes.work.only.pl/winnica/index.html

--
Tow. Michał Sobczak
Komisarz Miasta Winnica
ramzes@moja.infojama.pl
gg:3186643
ICQ:331193240


Re: Odpowiedź na zapotrzebowanie na miasta...

khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@yahoogroups.com, Michał Sobczak <ramzes@m...> wrote:
Witam Towarzyszy!

W związku ze zgłoszonym w zeszły piątek, przez Mandragora Jutrzenki,
oraz w licznych listach od Przedstawicieli mas robotniczo-
chłopskich
[;)], zapotrzebowaniem na miasta, Ja oraz Tow. Krzysztof Szczucki, w
czynie społecznym, zdecydowaliśmy się odpowiedzieć na
zapotrzebowanie
i utworzyć miasto. Nazwaliśmy je "Winnica" na cześć Mandragora
Socjogramu, Tow. Michasia Winnickiego.

Zapraszam do odwiedzenia tymczasowych (jak wszystko inne :D) stron
Podaje poprawny :
miasta: http://www.ramzes.work.only.pl/winnica/index.html

--
Tow. Michał Sobczak
Komisarz Miasta Winnica
ramzes@m...
gg:3186643
ICQ:331193240
Każdy prowokator, który odważy się podnieść rękę na władze ludową,
może być pewien, że mu tę rękę, władza ludowa odrąbie! W interesie
klasy robotniczej! W interesie chłopstwa pracującego i inteligencji!

Pieknie towarzyszu ! :D
Przypomina mi sie Wanda w czterdziestym dziewiatym

Khand


Re: Wandystan: Re: Odpowiedź na zapotrzebowanie na miasta...

Krzysiek <krzyss86@...>
 

----- Original Message -----
From: "khandkruper" <khand@tlen.pl>
To: <wandystan@yahoogroups.com>
Sent: Wednesday, December 08, 2004 11:14 PM
Subject: Wandystan: Re: Odpowiedďż˝ na zapotrzebowanie na miasta...

Ka�dy prowokator, kt�ry odwa�y si� podnie�� r�k� na w�adze ludow�,
mo�e by� pewien, �e mu t� r�k�, w�adza ludowa odr�bie! W interesie
klasy robotniczej! W interesie ch�opstwa pracuj�cego i inteligencji!

Pieknie towarzyszu ! :D
Przypomina mi sie Wanda w czterdziestym dziewiatym

**************

A nie w 56?

Tow. Krzysztof Szczucki
Komisarz Winnicy


Wandystan: Re: Odpowiedź na zapotrzebowanie na miasta...

khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@yahoogroups.com, "Krzysiek" <krzyss86@w...> wrote:
Pieknie towarzyszu ! :D
Przypomina mi sie Wanda w czterdziestym dziewiatym

**************

A nie w 56?
Nie.W 56-tym tow. Gomułka jedynie cytował wystapienie Wandy z 49-go.

Khand


Re: Wandystan: Re: Odpowiedź na zapotrzebowanie na miasta...

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

-----Original Message-----
From: khandkruper [mailto:khand@tlen.pl]
Sent: Thursday, December 09, 2004 10:44 AM
To: wandystan@yahoogroups.com
Subject: Wandystan: Re: Odpowiedź na zapotrzebowanie na miasta...

--- In wandystan@yahoogroups.com, "Krzysiek" <krzyss86@w...> wrote:
Pieknie towarzyszu ! :D
Przypomina mi sie Wanda w czterdziestym dziewiatym
**************
A nie w 56?
Nie.W 56-tym tow. Gomułka jedynie cytował wystapienie Wandy z 49-go.
Nie, nie, nie... W 56 cytował Tow. Cyrankiewicz ;).
--
Tow. Michał Sobczak
Komisarz Winnicy
ramzes@moja.infojama.pl
gg:3186643
ICQ:331193240


Wandystan: Re: Odpowiedź na zapotrzebowanie na miasta...

khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@yahoogroups.com, Michał Sobczak <ramzes@m...> wrote:
-----Original Message-----
From: khandkruper [mailto:khand@t...]
Sent: Thursday, December 09, 2004 10:44 AM
To: wandystan@yahoogroups.com
Subject: Wandystan: Re: Odpowiedź na zapotrzebowanie na miasta...

--- In wandystan@yahoogroups.com, "Krzysiek" <krzyss86@w...>
wrote:
Pieknie towarzyszu ! :D
Przypomina mi sie Wanda w czterdziestym dziewiatym
**************
A nie w 56?
Nie.W 56-tym tow. Gomułka jedynie cytował wystapienie Wandy z
49-go.

Nie, nie, nie... W 56 cytował Tow. Cyrankiewicz ;).
Nie interesuje sie rewizjonistami :) Wiec moglem sie pomyslic...
Khand


Nowi Obywatele Wandystanu

Lord Wander
 

Niniejszym nadaj obywatelstwa wandystaskie:

1. Mariuszowi Glonkowi
2. Tomaszowi Goliskiemu.

Liczba Obywateli urosa zatem do 9. Co cieszy- ale cieszyoby bardziej, gdyby kolejni Synowie Ludu zgaszali si do okienek mego biura, solidarnie apelujc o wydanie nowego, pachncego farb drukarsk dokumentu.

Mandragor Socjogramu
_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


[Non-text portions of this message have been removed]


Re: Wandystan: Odpowiedź na zapotrzebowanie na miasta...

Lord Wander
 

From: "Michaďż˝ Sobczak"


Witam Towarzyszy!

W zwi�zku ze zg�oszonym w zesz�y pi�tek, przez Mandragora Jutrzenki,
oraz w licznych listach od Przedstawicieli mas robotniczo- ch�opskich
[;)], zapotrzebowaniem na miasta, Ja oraz Tow. Krzysztof Szczucki, w
czynie spo�ecznym, zdecydowali�my si� odpowiedzie� na zapotrzebowanie
i utworzy� miasto. Nazwali�my je "Winnica" na cze�� Mandragora
Socjogramu, Tow. Michasia Winnickiego.

**************************

Jestem zachwycony i wstrz��ni�ty i niemieszany.

Me proletariackie serce wznosi si� pod laickie niebiosa na wie�� o
utworzeniu Miasta. Niezw�ocznie uda�em si� do Winnicy na kr�tk� inspekcj�-
pragn� tu pochwali� niezwyk�y porz�dek i schludno�� na ulicach miasta.

Oby wi�cej takich inicjatyw!

Inicjator�w nie ominie nagroda.

Mandragor Socjogramu


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


Re: Wandystan: Odpowiedź na zapotrzebowanie na miasta...

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

-----Original Message-----
From: Mandragor Socjogramu [mailto:sami-hypia@tlen.pl]
Sent: Thursday, December 09, 2004 9:46 PM
To: wandystan@yahoogroups.com
Subject: Re: Wandystan: Odpowiedź na zapotrzebowanie na miasta...

Me proletariackie serce wznosi się pod laickie niebiosa na wieść o
utworzeniu Miasta. Niezwłocznie udałem się do Winnicy na krótką
inspekcję-
pragnę tu pochwalić niezwykły porządek i schludność na ulicach
miasta.
Nie wiem, czy odwiedziłeś już miejski Ratusz, w którym dzisiaj
rozpoczęli urzędowanie Komisarze, natomiast w budynku obok, Komitet
Kartografii opracowuje właśnie szczegółową mapę miasta. Kiedy te prace
zostaną zakończone, Rada Ludowa wyda pierwsze ukazy dotyczące nazw
ulic.

Aktyw robotniczo- chłopski miasta aż garnie się do prac, wykonując
1300% normy dziennej, co sprawia, że wszystkie zadania wykonywane są w
terminie bardzo przyspieszonym :D

--
Michał Sobczak
Komisarz Winnicy
ramzes@moja.infojama.pl
gg:3186643
ICQ:331193240


Prezydent.

Lord Wander
 

Za chwil przel na list projekt ustawy o urzdzie Prezydenta. W moim przekonaniu szybkie uchwalenie tej ustawy przez tymczasowy Chura jest konieczne, gdy niezbdna jest ludowo-demokratyczna legitymizacja wadzy w naszym pastwie.

Prosz czonkw Churau, jak i wszystkich mieszkacw i Obywateli o uwagi i propozycje do konkretnych zapisw ustawy. W szczeglnoci prosz o opini naszych drogich legislatorw, tow. tow. Sobczaka i Szczuckiego.

Jeli uwag nie bdzie, poddam ustaw pod gosowanie w Churale. Chciabym, eby wybory prezydenckie odbyy si jeszcze przed kocem tego roku. Optymalnym teminem wydaje si 18-24 grudnia.

M.S.
m.w-k.
_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


[Non-text portions of this message have been removed]


Projekt ustawy o urzędzie Prezydenta

Lord Wander
 

USTAWA CHURAU LUDOWEGO nr 1

o urzdzie Prezydenta WandystanuArt 1

Bierne prawo wyborcze w wyborach Prezydenta przysuguje wszystkim Obywatelom ktrzy:

a/ najpniej w pierwszym dniu wyborw ukoczyli 15 rok ycia,

b/ posiadaj obywatelstwo Wandystanu od co najmniej 30 dni, liczc od pierwszego dnia wyborw.

Czynne prawo wyborcze jest powinnoci obywatelsk.

Art.2

Prawo zgaszania kandydatur przysuguje:

a/ partiom politycznym,

b/ organizacjom spoecznym,

c/ obywatelom,

przy czym kady z podmiotw moe zgosi tylko jedn kandydatur.

Art.3

Wybory przeprowadza Ludowy Komitet Wyborczy skadajcy si z Mandragorw, Dekameronw i sdziw Trybunau Ludowego. Komitet wyania ze swego grona przewodniczcego. Do zada komitetu naley:

a/ rejestracja kandydatw

b/ przygotowanie skryptw wyborczych

c/ przeprowadzenie gosowania

d/ podanie do wiadomoci wyniku wyborw.

Art.4

Wybory trwaj 7 dni, przy czym pierwsze 3 dni s okresem oficjalnych: zgaszania i rejestracji kandydatur, za kolejne 4 dni s okresem gosowania. Okres gosowania moe by skrcony w przypadku wczeniejszego osignicia stuprocentowej frekwencji.

Art.5

Komitet podaje wynik wyborw do wiadomoci publicznej niezwocznie po podliczeniu gosw. Jeli aden z kandydatw nie uzyska ponad poowy gosw drugie gosowanie rozpoczyna si nie wczeniej ni 3 dni i nie pniej ni 7 dni od daty ogoszenia wyniku. Prezydent-elekt musi w cigu 5 dni od daty ogoszenia ostatecznego wyniku zoy wobec Mandragora Socjogramu i Ludu Wandejskiego przysig o treci:

"Ja,{imi i nazwisko}, przysigam sprawowa urzd Prezydenta Wandystanu w zgodzie z prawem i etyk socjalistyczn, w posuszestwie Mandragorom i w zgodzie z rewolucyjnym duchem wszechczasw. Przysigam nie szczdzi trudu w budowie silnego Wandystanu, nieustawa w wysikach i pracy, sprawowa Urzd godnie i z honorem, by przysporzy Obywatelom dobrostan, a Ojczynie uznanie i dobre imi."

Art.6

W razie podjcia przez Chura Ludowy uchway skracajcej kadencj Prezydenta nowe wybory musz si rozpocz nie pniej ni po 10 dniach od podjcia uchway. W wyborach tych nie moe kandydowa osoba, ktra sprawowaa Urzd Prezydenta za tej skrconej kadencji.

Art.7

Prezydent realizuje swoje kompetencje w drodze wydawania dekretw.

Prezydent w terminie 7 dni od dnia zoenia przysigi jest zobowizany powoa Rad Komisarzu Ludowych. Szczegow struktur Rady i podzia kompetencji w jej skadzie wyznacza Prezydent, z zastrzeeniem, e w skadzie Rady musz znale si osoby(a) odpowiedzialne(a) za infrastruktur informatyczn, kultur i promocj.

Art.8

Ustawa wchodzi w ycie z dniem ogoszenia, z wyjtkiem art.1 pkt b, ktry wchodzi w ycie z dniem 1 lutego 2005 r._________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


[Non-text portions of this message have been removed]


Debata Nr 1

Lord Wander
 

W dniu 8 grudnia minister Magdalena roda, penomocnik do spraw rwnego statusu kobiet i mczyzn oznajmia na konferncji w Sztokholmie:

"Katolicyzm nie wspiera bezporednio, ale te nie sprzeciwia si przemocy wobec kobiet. Ale s porednie zwizki przez kultur, ktra jest silnie oparta na religii".

Pragnbym pozna opini Pastwa na temat tego wydarzenia.

m.w-k.
_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


Z cyklu: Wandejska sztuka współczesna

Lord Wander
 

Pod adresem www.takaprawda.info znajdziemy nieustannie aktualizowan galeri autorstwa czoowego fotografika wandejskiego, Marka Michaka, znanego take jako Esel.

Zapraszam do konsumpcji.

Mandragor Socjogramu
_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


[Non-text portions of this message have been removed]


Re: Projekt ustawy o urzędzie Prezydenta

khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@yahoogroups.com, "Mandragor Socjogramu"
<sami-hypia@t...> wrote:
USTAWA CHURAŁU LUDOWEGO nr 1

o urzędzie Prezydenta WandystanuArt 1

Bierne prawo wyborcze w wyborach Prezydenta przysługuje wszystkim
Obywatelom którzy:

a/ najpóźniej w pierwszym dniu wyborów ukończyli 15 rok życia,

b/ posiadają obywatelstwo Wandystanu od co najmniej 30 dni, licząc
od pierwszego dnia wyborów.

Czynne prawo wyborcze jest powinnością obywatelską.

Art.2

Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje:

a/ partiom politycznym,

b/ organizacjom społecznym,

c/ obywatelom,

przy czym każdy z podmiotów może zgłosić tylko jedną kandydaturę.

Art.3

Wybory przeprowadza Ludowy Komitet Wyborczy składający się z
Mandragorów, Dekameronów i sędziów Trybunału Ludowego. Komitet wyłania
ze swego grona przewodniczącego. Do zadań komitetu należy:

a/ rejestracja kandydatów

b/ przygotowanie skryptów wyborczych

c/ przeprowadzenie głosowania

d/ podanie do wiadomości wyniku wyborów.

Art.4

Wybory trwają 7 dni, przy czym pierwsze 3 dni są okresem
oficjalnych: zgłaszania i rejestracji kandydatur, zaś kolejne 4 dni są
okresem głosowania. Okres głosowania może być skrócony w przypadku
wcześniejszego osiągnięcia stuprocentowej frekwencji.

Art.5

Komitet podaje wynik wyborów do wiadomości publicznej niezwłocznie
po podliczeniu głosów. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyskał ponad
połowy głosów drugie głosowanie rozpoczyna się nie wcześniej niż 3 dni
i nie później niż 7 dni od daty ogłoszenia wyniku. Prezydent-elekt
musi w ciągu 5 dni od daty ogłoszenia ostatecznego wyniku złożyć wobec
Mandragora Socjogramu i Ludu Wandejskiego przysięgę o treści:

"Ja,{imię i nazwisko}, przysięgam sprawować urząd Prezydenta
Wandystanu w zgodzie z prawem i etyką socjalistyczną, w posłuszeństwie
Mandragorom i w zgodzie z rewolucyjnym duchem wszechczasów. Przysięgam
nie szczędzić trudu w budowie silnego Wandystanu, nieustawać w
wysiłkach i pracy, sprawować Urząd godnie i z honorem, by przysporzyć
Obywatelom dobrostan, a Ojczyźnie uznanie i dobre imię."

Art.6

W razie podjęcia przez Churał Ludowy uchwały skracającej kadencję
Prezydenta nowe wybory muszą się rozpocząć nie później niż po 10
dniach od podjęcia uchwały. W wyborach tych nie może kandydować osoba,
która sprawowała Urząd Prezydenta za tej skróconej kadencji.

Art.7

Prezydent realizuje swoje kompetencje w drodze wydawania dekretów.

Prezydent w terminie 7 dni od dnia złożenia przysięgi jest
zobowiązany powołać Radę Komisarzu Ludowych. Szczegółową strukturę
Rady i podział kompetencji w jej składzie wyznacza Prezydent, z
zastrzeżeniem, że w składzie Rady muszą znaleźć się osoby(a)
odpowiedzialne(a) za infrastrukturę informatyczną, kulturę i promocję.

Art.8

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem art.1 pkt b,
który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2005 r.
Towarzyszu mandragorze :
1) albo zmieni sie wyraz "dekretów" na "edyktów" albo ja zmienie w
konstutucji akty o randze polskich rozporządzeń na dekrety. W sumie
dekrety mi się bardziej podoba - a jeszcze nie ogłosiliśmy
niepodległości więc zmiany redakcyjne są moim zdaniem na miejscu.

2) Konstytucja stanowi ze wybory przeprowadza Towarzysz Mandragor a
nie jakaś tam komisja - dlatego - wnosze o zmiene chociaz w takim
stopniu, żeby tow. socjomandragor był jej przewodniczącym. Skromność
nie jest tutaj wskazana towarzyszu.

3) Zrobiłem już sporo ze strony głównej myślę że jutro można ogłaszać
niepodległośc - przydałby się kontakt na priv.

4) pozatym - jestem za ustawą - jednak proponuję zmiany o których
wyżej.

Khand


Re: Debata Nr 1

khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@yahoogroups.com, "Mandragor Socjogramu"
<sami-hypia@t...> wrote:
W dniu 8 grudnia minister Magdalena Środa, pełnomocnik do spraw
równego statusu kobiet i mężczyzn oznajmiła na konferncji w
Sztokholmie:

"Katolicyzm nie wspiera bezpośrednio, ale też nie sprzeciwia się
przemocy wobec kobiet. Ale są pośrednie związki przez kulturę, która
jest silnie oparta na religii".
Religia to opium dla ludu towarzysze.

Jesli uznamy tą oczywista prawde - mozemy dojsc do wniosku - ze kazda
religia - prowadzi do zachomowania naturalnego postepu spolecznego.
Postep sprzeciwia sie przemocy wobec kobiet. Jezeli zatem religia jest
przeciwna postepowi to POŚREDNIO wspiera przemoc w rodzinie.

Khand


Re: Wandystan: Re: Projekt ustawy o urzędzie Prezydenta

Lord Wander
 

From: "khandkruper"

1) albo zmieni sie wyraz "dekret�w" na "edykt�w" albo ja >zmienie w
konstutucji akty o randze polskich rozporz�dze� na dekrety. W >sumie
dekrety mi si� bardziej podoba - a jeszcze nie og�osili�my
niepodleg�o�ci wi�c zmiany redakcyjne s� moim zdaniem na >miejscu.
Zmieni�em "dekrety" na "edykty".


2) Konstytucja stanowi ze wybory przeprowadza Towarzysz >Mandragor a
nie jakaďż˝ tam komisja - dlatego - wnosze o zmiene chociaz w >takim
stopniu, �eby tow. socjomandragor by� jej przewodnicz�cym. >Skromno��
nie jest tutaj wskazana towarzyszu.
Zmieni�em zgodnie z wol� Prze�wietnego Mandragora.

3) Zrobi�em ju� sporo ze strony g��wnej my�l� �e jutro mo�na >og�asza�
niepodleg�o�c - przyda�by si� kontakt na priv.
Cudownie!

Pojawcie si� wi�c na gg, towarzyszu- czekam tam.

m.


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


Wódz przemówił!!!!

MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello wandystan,

A dok�adniej, skomentowa�.

http://wiadomosci.wp.pl/OID,5705347,kat,1342,wid,6297223,opinie.html


***
Marcusler

Cz�owiek szlachetny nie szafuje obietnicami, lecz czyni wi�cej ni� przyrzek�. - Konfucjusz


Re: Wódz przemówił!!!!

khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@yahoogroups.com, MarcusleR <marcusler@t...> wrote:
Hello wandystan,

A dokładniej, skomentował.

http://wiadomosci.wp.pl/OID,5705347,kat,1342,wid,6297223,opinie.
html

Nie wiem czy to nie prowokacja ze strony imperialistów. To nalezy
najpierw sprawdzic!

Khand


Re: Wandystan: Re: Witam towarzyszy

gloniasz <gloniasz@...>
 

----- Original Message -----
From: "khandkruper" <khand@tlen.pl>


Lza sie w oku kreci. Najglebsze wandyjskie wyrazy >szacunku i prosba o
prace na rzecz ludowo-sarmackiego Mandragoratu >Wandystanu
Poproszďż˝ o konkretne zadania.

Your brand new citizen gloniasz----------------------------------------------------------------------
Startuj z INTERIA.PL!!! >>> http://link.interia.pl/f1837

141 - 160 of 54067