Date   

Wandystan: Re: Witam towarzyszy

khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@yahoogroups.com, "gloniasz" <gloniasz@i...> wrote:
Poproszę o konkretne zadania.
Mozesz załozyć miasto. Albo zając się np. stolicą. Albo inne zadania
moze wyznaczyc Prezydent Winnicki. Mozesz takze przygotowac sie do
startu w wyborach :) np na KWIATONA.

[Kwiaton - to brzmi dumnie]

I ogolnie realizoac cokolwiek - tryskac pomyslami - udzielac sie w
dyskusji :p

Khand


Re: Wandystan: Odpowiedź na zapotrzebowanie na miasta...

Krzysiek <krzyss86@...>
 


Me proletariackie serce wznosi si� pod laickie niebiosa na wie�� o
utworzeniu Miasta. Niezw�ocznie uda�em si� do Winnicy na kr�tk�
inspekcjďż˝-
pragn� tu pochwali� niezwyk�y porz�dek i schludno�� na ulicach
miasta.
W imieniu mas robotniczo - ch�opskich Winnicy zapraszam Towarzysza do mojego
gabinetu na narad� po��czon� z ogl�daniem dna kieliszka (jak to na
przedstawicieli ludu pracuj�cego przysta�o).

Tow. Krzysztof Szczucki
Komisarz Winnicki


Re: Wandystan: Projekt ustawy o urzędzie Prezydenta

Krzysiek <krzyss86@...>
 

USTAWA CHURA�U LUDOWEGO nr 1

o urz�dzie Prezydenta WandystanuArt 1

Bierne prawo wyborcze w wyborach Prezydenta przys�uguje wszystkim Obywatelom
kt�rzy:

a/ najp�niej w pierwszym dniu wybor�w uko�czyli 15 rok �ycia,

b/ posiadaj� obywatelstwo Wandystanu od co najmniej 30 dni, licz�c od
**pierwszego dnia wybor�w**. (mo�na wnioskowa�, ustawodawca chce liczy�
okres posiadania obywatelstwa do piero od rozpocz�cia wybor�w).

Czynne prawo wyborcze jest powinno�ci� obywatelsk�.

Art.2

Prawo zg�aszania kandydatur przys�uguje:

a/ partiom politycznym,

b/ organizacjom spo�ecznym,

c/ obywatelom,

przy czym ka�dy z podmiot�w mo�e zg�osi� tylko jedn� kandydatur�.

Art.3

Wybory przeprowadza Ludowy Komitet Wyborczy sk�adaj�cy si� z Mandragor�w,
Dekameron�w i s�dzi�w Trybuna�u Ludowego. Komitet wy�ania ze swego grona
przewodnicz�cego. Do zada� komitetu nale�y:

a/ rejestracja kandydat�w

b/ przygotowanie skrypt�w wyborczych

c/ przeprowadzenie g�osowania

d/ podanie do wiadomo�ci wyniku wybor�w.

Art.4

Wybory trwajďż˝ 7 dni, przy czym pierwsze 3 dni sďż˝ okresem oficjalnych:
zg�aszania i rejestracji kandydatur, za� kolejne 4 dni s� okresem
g�osowania. Okres g�osowania mo�e by� skr�cony w przypadku wcze�niejszego
osi�gni�cia stuprocentowej frekwencji.

Art.5

Komitet podaje wynik wybor�w do wiadomo�ci publicznej niezw�ocznie po
podliczeniu g�os�w. Je�li �aden z kandydat�w nie uzyska� ponad po�owy g�os�w
drugie g�osowanie rozpoczyna si� nie wcze�niej ni� 3 dni i nie p�niej ni� 7
dni od daty og�oszenia wyniku. Prezydent-elekt musi w ci�gu 5 dni od daty
og�oszenia ostatecznego wyniku z�o�y� wobec Mandragora Socjogramu i Ludu
Wandejskiego przysi�g� o tre�ci:

"Ja,{imi� i nazwisko}, przysi�gam sprawowa� urz�d Prezydenta Wandystanu w
zgodzie z prawem i etyk� socjalistyczn�, w pos�usze�stwie Mandragorom i w
zgodzie z rewolucyjnym duchem wszechczas�w. Przysi�gam nie szcz�dzi� trudu w
budowie silnego Wandystanu, nieustawa� w wysi�kach i pracy, sprawowa� Urz�d
godnie i z honorem, by przysporzy� Obywatelom dobrostan, a Ojczy�nie uznanie
i dobre imiďż˝."

Art.6

**W razie podj�cia przez Chura� Ludowy uchwa�y skracaj�cej kadencj�** (jak�
wi�kszo�ci�, decyzja powinna by� w miar� trudna do podj�cia) Prezydenta nowe
wybory musz� si� rozpocz�� nie p�niej ni� po 10 dniach od podj�cia uchwa�y.
W wyborach tych nie mo�e kandydowa� osoba, kt�ra sprawowa�a Urz�d Prezydenta
za tej skr�conej kadencji.

Art.7

Prezydent realizuje **swoje kompetencje w drodze wydawania dekret�w **(a
jakie dok�adnie s� te kompetencje, nale�y wymieni� enumeratywnie)..

Prezydent w terminie 7 dni od dnia z�o�enia przysi�gi jest zobowi�zany
powo�a� Rad� Komisarzu Ludowych. Szczeg�ow� struktur� Rady i podzia�
kompetencji w jej sk�adzie wyznacza Prezydent, z zastrze�eniem, �e w
sk�adzie Rady musz� znale�� si� osoby(a) odpowiedzialne(a) za infrastruktur�
informatycznďż˝, kulturďż˝ i promocjďż˝.

Art.8

Ustawa wchodzi w �ycie z dniem og�oszenia, z wyj�tkiem art.1 pkt b, kt�ry
wchodzi w �ycie z dniem 1 lutego 2005

******************

Powy�ej zaznaczy�em (**) fragmenty ustawy budz�ce moje w�tpliwo�ci i w
nawiasach napisa�em dlaczego.

Tow. Krzysztof Szczucki
Komisarz Winnicy


Re: Wandystan: Debata Nr 1

Krzysiek <krzyss86@...>
 

W dniu 8 grudnia minister Magdalena �roda, pe�nomocnik do spraw r�wnego
statusu kobiet i m�czyzn oznajmi�a na konferncji w Sztokholmie:

"Katolicyzm nie wspiera bezpo�rednio, ale te� nie sprzeciwia si� przemocy
wobec kobiet. Ale s� po�rednie zwi�zki przez kultur�, kt�ra jest silnie
oparta na religii".

Pragn��bym pozna� opini� Pa�stwa na temat tego wydarzenia.

*************

�roda musi odej��!!!

Tow. Krzysztof Szczucki
Komisarz Winnicy


Re: Wandystan: Debata Nr 1

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

-----Original Message-----
From: Krzysiek [mailto:krzyss86@wp.pl]
Sent: Friday, December 10, 2004 8:22 PM
To: wandystan@yahoogroups.com
Subject: Re: Wandystan: Debata Nr 1

W dniu 8 grudnia minister Magdalena Środa, pełnomocnik do spraw
równego
statusu kobiet i mężczyzn oznajmiła na konferncji w Sztokholmie:

"Katolicyzm nie wspiera bezpośrednio, ale też nie sprzeciwia się
przemocy
wobec kobiet. Ale są pośrednie związki przez kulturę, która jest
silnie
oparta na religii".

Pragnąłbym poznać opinię Państwa na temat tego wydarzenia.
*************
Środa musi odejść!!!
Oj chyba opracowywanie ukazu w sprawie powszechnie obowiązującego
wzoru kieliszka do wódki pochłonęło zbyt dużo czasu, bo już mówisz jak
Lepper :D

A swoją drogą, to jej wypowiedź faktycznie jest poniżej krytyki i
zastanawiam się, czy umieścić ją poniżej poziomu wypowiedzi v-ce
Ministra Niżankowskiego (czy jak się go pisze :)), czy jednak
wypowiedź wiceministra wywołała u mnie większy atak śmiechu :).
Niedługo była [mam nadzieję :)] pełnomocnik Rządu, ma chyba jakiś uraz
z dzieciństwa na punkcie równego statusu kobiet i mężczyzn...
Najbardziej rozbawił mnie fragment: "[Kościół- przyp. mój] jest to
struktura opierająca się na patriarchalnej dominacji Boga Ojca, a
mniej ważna jest rola kobiet [...]", co oznacza ni mniej ni więcej
tyle, że kościół odgrywa negatywna rolę, dlatego, że Bóg jest
mężczyzną :D

Przy pomocy osób, jak p. Środa, czy p. Niżankowski, Polska skutecznie
ośmiesza się na arenie międzynarodowej...

--
Michał Sobczak
ramzes@moja.infojama.pl
gg:3186643
ICQ:331193240


Re: Wandystan: Debata Nr 1

MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello Mandragor,
Friday, December 10, 2004, you wrote:

MS> Pragn��bym pozna� opini� Pa�stwa na temat tego wydarzenia.

Popieram t� pani�. Nic doda� nic uj��.


***
Marcusler

�mier�? Niewa�ne! �ycie? Niewa�ne! Wa�ne - zwyci�y�. - Jan Brzechwa


Re: Wandystan: Re: Debata Nr 1

MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello khandkruper,
Friday, December 10, 2004, you wrote:

k> Jesli uznamy tďż˝ oczywista prawde - mozemy dojsc do wniosku - ze kazda
k> religia - prowadzi do zachomowania naturalnego postepu spolecznego.
k> Postep sprzeciwia sie przemocy wobec kobiet. Jezeli zatem religia jest
k> przeciwna postepowi to PO�REDNIO wspiera przemoc w rodzinie.

Tak jest, Towarzyszu. kilkaset lat palenia na stosie za czary, za
w�asne pogl�dy, za my�lenie. Wszystko to autorstwa pewnej religii.

I bynajmniej nie jest to mirthlanizm.


***
Marcusler

Nie staraj si� zrozumie� wszystkiego, bo wszystko stanie si� niezrozumia�e. - Demokryt


Re: Wandystan: Debata Nr 1

MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello Michaďż˝,
Friday, December 10, 2004, you wrote:

MS> dlatego �e B�g jest
MS> m�czyzn� :D

M�czyzn� mo�e by� cz�owiek.
A B�g nie jest cz�owiekiem. Wi�c nie mo�e by� m�czyzn� :)


***
Marcusler

Staro�� nie jest niczym innym, jak tylko powt�rzeniem wieku dzieci�cego. - Arystoteles


Re: Wandystan: Projekt ustawy o urzędzie Prezydenta

khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@yahoogroups.com, "Krzysiek" <krzyss86@w...> wrote:

**W razie podjęcia przez Churał Ludowy uchwały skracającej
kadencję** (jaką
większością, decyzja powinna być w miarę trudna do podjęcia)
Prezydenta nowePrezydent realizuje **swoje kompetencje w drodze wydawania dekretów
**(a
jakie dokładnie są te kompetencje, należy wymienić enumeratywnie)..
Jezeli chodzi o wiekszosc o ktorej mowa w przepisie dotyczacym Churału
Ludowego to jest ona określona w Konstytucji
::Kadencja prezydenta Wandystanu może być skrócona uchwałą Churału
Ludowego::
co oznacza nie mniej ni wiecej tylko uchwałę zwykłą (która jest trudno
podjac bo wymaga taka zgody mandragorów - i to obydwóch - a ja z
powodów politycznych nie bede usuwał prezydentów - tylko z powodów
pozapolitycznych (np. zdrady, nieobecnosci itp)

Co do kompetencji i enumeracji - to znow CAŁA WŁADZA wykonawcza nalezy
do prezydenta z wyjątkiem zasteżonej dla innych organow - wiec nie ma
sensu wymieniac enumeratywnie - bo się nie da. Wszystko co nie jest
mandragorów, co nie jest samorzadu terytorialnego (powinna byc ustawa
lub chociazby zwyczaj ktory sie ukształtuje) co nie jest kompetencją
sądów, prokuratury JEST KOMPETENCJĄ PREZYDENTA.

Co do przepisu o terminie to chyba masz racje - mozna inaczej
sformułowac - ale ratio legis z tym 30dniowym okresem przejsciowym
jest sluszne i to jak najbardziej - chociaz nie wiem czy w pierwszych
wyborach (moze cos nie doczytalem - ale powinien byc przepis
przejsciowy)

Khand


Re: Wandystan: Debata Nr 1

khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@yahoogroups.com, MarcusleR <marcusler@t...> wrote:
Hello Michał,
Friday, December 10, 2004, you wrote:

MS> dlatego że Bóg jest
MS> mężczyzną :D

Mężczyzną może być człowiek.
A Bóg nie jest człowiekiem. Więc nie może być mężczyzną :)
A Wanda?

Khand


Re: Wandystan: Projekt ustawy o urzędzie Prezydenta

jedi_szef@...
 

Ja- na prezydenta ;-)


Re: Wandystan: Projekt ustawy o urzędzie Prezydenta

khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@yahoogroups.com, jedi_szef@o... wrote:
Ja- na prezydenta ;-)
będą wybory...
A masz obywatelstwo <pytane z powagą>

Khand


Re: Wandystan: Debata Nr 1

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

-----Original Message-----
From: MarcusleR [mailto:marcusler@tlen.pl]
Sent: Friday, December 10, 2004 9:28 PM
To: Michał Sobczak
Subject: Re[2]: Wandystan: Debata Nr 1


Mężczyzną może być człowiek.
A Bóg nie jest człowiekiem. Więc nie może być mężczyzną :)
Może źle się wyraziłem, ale chodziło mi o to, że o Bogu mówi się w
rodzaju męskim...

A religia... Owszem. Jest pewnym hamulcem postępu jeśli chodzi o
równouprawnienie kobiet i mężczyzn (patrz np. kapłani, którymi mogą
być tylko mężczyźni i z tego co wiem, nie ma to żadnego głębszego
uzasadnienia, poza zwyczajem, czy tradycja matki wychowującej dzieci i
gotującej mężowi), ale argumentacja Pani Pełnomocnik w ogóle do mnie
nie trafia... Wręcz chciałoby się powiedzieć- śmieszy...

--
Michał Sobczak
ramzes@moja.infojama.pl
gg:3186643
ICQ:331193240


Re: Wandystan: Debata Nr 1

Krzysiek <krzyss86@...>
 

Mo�e �le si� wyrazi�em, ale chodzi�o mi o to, �e o Bogu m�wi si� w
rodzaju m�skim...

A religia... Owszem. Jest pewnym hamulcem post�pu je�li chodzi o
r�wnouprawnienie kobiet i m�czyzn (patrz np. kap�ani, kt�rymi mog�
by� tylko m�czy�ni i z tego co wiem, nie ma to �adnego g��bszego
uzasadnienia, poza zwyczajem, czy tradycja matki wychowuj�cej dzieci i
gotuj�cej m�owi), ale argumentacja Pani Pe�nomocnik w og�le do mnie
nie trafia... Wr�cz chcia�oby si� powiedzie�- �mieszy...

*************

Pami�tajcie, �e religia nie mo�e by� post�powa. Religia katolicka istnieje
w�asnie dzi�ki temy, �e od 2 tysi�cy lat g�osi t� sam� nauk�. Ko�ci� w
�adnym wypadku nie sprzeciwia si� r�wnouprawnieniu kobiet, sprzeciwa si�
tzw. wojuj�cemu feminizmowi, kt�ry szuka dziury w ca�ym. Nie zapominajmy, �e
nikt tak jak kobieta nie podtrzyma ogniska domowego. Z uwarunkowaďż˝
psychologicznych wynika fakt, �e kobieta nigdy nie b�dzie zdolna do tego, co
m�czyzna i odwrotnie. Ko�ci� stoi te� na stra�y praw moralnych, kt�rych
granice niekt�rze staraj� si� przesuwa�. A to, �e kap�anami s� me�czy�ni
wynika wyra�nie z Pisma Swi�tego,w kt�rym Jezus w�a�nie m�czyzn wybiera na
kap�an�w.


Krzysztof Szczucki
--
Michaďż˝ Sobczak
ramzes@moja.infojama.pl
gg:3186643
ICQ:331193240


Yahoo! Groups Links


Re: Wandystan: Debata Nr 1

MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello khandkruper,
Friday, December 10, 2004, you wrote:

k> A Wanda?

Ja nie piszďż˝ Towarzyszu o Wandzie, tylko o konkretnym Bogu-Jahwe.


***
Marcusler

Z muzyk� powinno by� w�a�nie tak jak z �yciem: i dobrze, i �le, i powa�nie, i �miesznie. - Jerzy Waldorff


Re: Wandystan: Debata Nr 1

MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello Krzysiek,
Friday, December 10, 2004, you wrote:

K> Ko�ci� stoi te� na stra�y praw moralnych, kt�rych
K> granice niekt�rze staraj� si� przesuwa�.

Ko�ci� znaczy si�.. ? ks. Jankowski, bp Paetz i ci inni, kt�rych
sprawy nie wysz�y na �wiat�o dzienne..


***
Marcusler

Z tego, i� kto� o cnotach rozprawia, nie mo�na wnosi�, �e sam cnoty posiad�. - Konfucjusz


Miasto?

MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello wandystan,

Chcia�bym za�o�y� jakie� miasto, ale niestety nie mam umiej�tno�ci
technincyh (HTML itp.)... Je�li kto� takowe posiada i te� ma ochot�
na zrobienie czego� to prosz� o kontakt, to mo�e co� wykombinujemy?
:)


***
Marcusler

Czysty krawat zawsze przyci�ga zup�. - z Praw Murphy'ego


Re: Wandystan: Debata Nr 1

Krzysiek <krzyss86@...>
 

Ko�ci� znaczy si�.. ? ks. Jankowski, bp Paetz i ci inni, kt�rych
sprawy nie wysz�y na �wiat�o dzienne..

***********

W ka�dej grupie znajduja si� czarne owce, a co dopiero w tak du�ej jak
Ko�ci� Katolicki. Poza tym Ko�ci� to nie tylko kap�ani ale ca�a wsp�lnota
ludzi wierz�cych. Zauwa� te�, �e sam sobie przeczysz. Gdyby te spawy nie
wysz�y na �wiat�o dzienne, to by� o nich teraz nic nie wiedzia�.

Krzysztof Szczucki


Re: Wandystan: Miasto?

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

-----Original Message-----
From: MarcusleR [mailto:marcusler@tlen.pl]
Sent: Friday, December 10, 2004 10:00 PM
To: wandystan@yahoogroups.com
Subject: Wandystan: Miasto?

Chciałbym założyć jakieś miasto, ale niestety nie mam umiejętności
technincyh (HTML itp.)... Jeśli ktoś takowe posiada i też ma
ochotę
na zrobienie czegoś to proszę o kontakt, to może coś
wykombinujemy?
:)
W takim razie, w imieniu Tymczasowej Rady Ludowej Miasta Winnica, mam
zaszczyt zaprosić szanownego Towarzysza do tegoż miasta :) Winnica
potrzebuje rąk do tworzenia tego pięknego miasta. Jeśli Szanowny
Towarzysz jest zainteresowany, to zapraszam na gg do mnie lub
Towarzysza Komisarza Szczuckiego (5132644).

--
Michał Sobczak
Komisarz Winnicy
ramzes@moja.infojama.pl
gg:3186643
ICQ:331193240


Re: Wandystan: Debata Nr 1

khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@yahoogroups.com, "Krzysiek" <krzyss86@w...> wrote:

Pamiętajcie, że religia nie może być postępowa. Religia katolicka
istnieje
własnie dzięki temy, że od 2 tysięcy lat głosi tą samą naukę.
Kościół w
żadnym wypadku nie sprzeciwia się równouprawnieniu kobiet, sprzeciwa
się
tzw. wojującemu feminizmowi, który szuka dziury w całym. Nie
zapominajmy, że
nikt tak jak kobieta nie podtrzyma ogniska domowego. Z uwarunkować
psychologicznych wynika fakt, że kobieta nigdy nie będzie zdolna do
tego, co
mężczyzna i odwrotnie. Kościół stoi też na straży praw moralnych,
których
granice niektórze starają się przesuwać. A to, że kapłanami są
meżczyźni
wynika wyraźnie z Pisma Swiętego,w którym Jezus właśnie mężczyzn
wybiera na
kapłanów.
Zgadzam sie w 100% jako Polak. Ale jako mandragor komunistycznej
jutrzenki muszę powiedzieć temu nie :D

Khand

161 - 180 of 54067