Date   

Re: Wandystan: PROKLAMACJA NIEPODLEG£O¦CI

Salwador Salwadori <amish@...>
 

Mandragor Socjogramu wrote:

Genosse-Wanda-Stadt, 11 grudnia 2004

My, Naród Wandejski- Synowie Ziemi Sarmackiej, którzy w poszukiwaniu wolno¶ci i sprawiedliwo¶ci ludowej pod±¿yli na poszukiwanie nowej ziemi i objêli j± we w³adanie,

OG£ASZAMY

i¿ z dniem 11 grudnia Mandragorat Wandystanu staje siê niepodleg³ym pañstwem wirtualnym. Niniejszym wchodzi w ¿ycie Konstytucja Grudniowa z 6 XII 2004 roku. Dzieñ og³oszenia niepodleg³o¶ci obchodzony bêdzie co roku jako ¶wiêto pañstwowe.


Apelujemy do wszystkich pañstw wirtualnych polskiego Internetu o uznanie naszego pañstwa, które w dniu og³oszenia niepodleg³o¶ci liczy 22 mieszkañców i 18 obywateli. Wandystan pragnie pokojowego wspó³istnienia na arenie miêdzynarodowej, prowadziæ bêdzie politykê opart± na wspó³pracy i zdrowej rywalizacji. Wyra¿amy chêæ i gotowo¶æ do zawarcia stosunków dyplomatycznych ze wszystkimi polskimi pañstwami wirtualnymi.

NIECH ¯YJE WANDYSTAN!
NIECH ¯YJE WANDA!
NIECH ¯YJE WIRTUALNY SOCJALIZM!

Podpisano:

MANDRAGOR SOCJOGRAMU-
Michas Winnicki

MANDRAGOR JUTRZENKI-
Piotr Krupiñski

DEKAMERON SOCJOGRAMU-
Damian Konieczny

DEKAMERON WSZECHJUTRZNI-
Tomasz Urban
W tej wiekopomnej chwili pozostaje mi tylko zakrzyknąć ochoczo:

Vivat Wanda!!!
Vivat socjalizm!!!
Vivat Wandystan!!!

Salwador Salwadori


Wandystan: Re: Netykieta

khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@yahoogroups.com, Mirth <Mirthandil@p...> wrote:
khandkruper napisałeś(aś),k> Mysle ze nie ma jednak co szlec - jak w KS - slowem slowo "dupa"
k> dopuszczalne bedzie a i mocniejsze cos - chyba nie urazi naszych
uszu
k> jesli bedzie uzyte w odpowiednim kontekscie.

Bezwzględnie nie możemy powtórzyć błędów i wypaczeń
sarmackiego systemu.

Absurdem jest stosowanie 'prewencyjnej' moderacji za
korzystanie z wulgaryzmów w neutralnym kontekście.

Lista dyskusyjna proletariackiego państwa to nie
burżuazyjny salon!

Kiedy scholandzkie tanki ścinały kłosy sarmackiego
zboża tow. Wanda nie powiedział: "Ojczyzna nasza
znalazła się nad przepaścią', tylko: 'O, kurwa!'.

Naturalnie nie ma nic złego w kulturze języka.
Nadużywający wyrazów z niższej półki powinien się
spodziewać konsekwencji w postaci określonego
wizerunku swojej osoby. Mieszkańcy Wandystanu
szczególnie wrażliwi na tym punkcie mogą zwyczajnie
nie czytać postów pisanych przez wulgarnych chamów.
Tak. Mysle ze granice wolnosc - a one zawsze beda okresli juz Chural
Ludowy demokratycznie wybrany. Ja jestem za granicami takimi jak
okreslil to Mirth - czyli bardzo szerokimi - ale sa sytuacje - kiedy -
owszem nie PREWENCYJNIE - ale wogole - jednak wypowiedz na liscie
bedzie mogla byc penalizowana (np. nawolanie do popelnienia
przestepstwa, oszustwo [w znaczeniu okreslonym przez k.k.])
Ale jesli chodzi o "kurwy" i "dupy" to sam wolalbym ich slyszec
nieduzo - a jesli to w uzasadnionych przypadkach (sam na LDKS - uzylem
wyrazu na k...") ale to jak ujal tow. Mirth ocena zalezy od osoby
piszacej - jednym slowem nie chce narzucac mojego poczucia smaku
innym.

Khand

Khand


Re: Umowa o stosunkach dyplomatycznych z Natanią

khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@yahoogroups.com, "Mandragor Socjogramu"
<sami-hypia@t...> wrote:
Niniejszym ratyfikuję Umowę o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z
Natanią. Wyrażam zadowolenie, że ten dzielny kraj jako pierwszy uznał
naszą niepodległość. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie
efektywna i trwałaMichas Winnicki-Konieczny

Prezydent Wandystanu
Tow. Mandragorze - bardzo dobry krok - ja tylko w kwestii formalnej -
Prezydent PODPISUJE UMOWĘ - i to mialo miejsce. Natomiast umowy
miedzynarodowe RATYFIKUJE zgodnie z konstytucją Churał Ludowy. Zatem
kazda podpisana umowa musi być jeszcze ratyfikowana przez Churał.
Prosze o zarzadzenie glosowania w tej kwestii.

Khand
Mandragor Jutrzenki


Re: Wandystan: Debata Nr 1

Krzysiek <krzyss86@...>
 


Na arenie mi�dzynarodowej nikt nigdy nie us�yszy o
wypowiedzi Pani �rody. Chyba, �e w kontek�cie
ewentualnych prze�ladowa� za pogl�dy sprzeczne
z interesami Ko�cio�a Katolickiego. To raz.

A dwa - mnie osobi�cie bardziej o�miesza obecno�� w
Parlamencie Europejskim pos��w z ramienia LPR,
domagaj�cych si� wieszania w tym gmachu krzy�y.
To jest po prostu powalaj�cy brak gustu.
W tym sezonie modne s� p�ksi�yce.

Nigdy LPR nie popiera�em ale krzy�y mog� si� jednak domaga�. Nie
zapominajmym, �e to w�a�nie g��wnie chrze�cija�stwo zbudowa�o Euop�.
Dzia�ania niekt�rych Pa�stw Europy, by temu zaprzeczy� s� �a�osne.

Krzysiek Szczucki
Komisarz Winnicy


Re: Wandystan: Re: PROKLAMACJA NIEPODLEGŁOŚCI

Mirth <Mirthandil@...>
 

khandkruper napisa�e�(a�),


k> Potwierdzam niniejszym m�j podpis

Ja potwierdzam teďż˝.

Z �ezk� w oku przypominaj�c sobie proklamacj�
niepodleg�o�ci Ksi�stwa Sarmacji.


--
Damian Konieczny-Winnicki
Dekameron Socjogramu


Re: Wandystan: Re: Netykieta

Mirth <Mirthandil@...>
 

khandkruper napisa�e�(a�),k> Mysle ze nie ma jednak co szlec - jak w KS - slowem slowo "dupa"
k> dopuszczalne bedzie a i mocniejsze cos - chyba nie urazi naszych uszu
k> jesli bedzie uzyte w odpowiednim kontekscie.

Bezwzgl�dnie nie mo�emy powt�rzy� b��d�w i wypacze�
sarmackiego systemu.

Absurdem jest stosowanie 'prewencyjnej' moderacji za
korzystanie z wulgaryzm�w w neutralnym kontek�cie.

Lista dyskusyjna proletariackiego pa�stwa to nie
bur�uazyjny salon!

Kiedy scholandzkie tanki �cina�y k�osy sarmackiego
zbo�a tow. Wanda nie powiedzia�: "Ojczyzna nasza
znalaz�a si� nad przepa�ci�', tylko: 'O, kurwa!'.

Naturalnie nie ma nic z�ego w kulturze j�zyka.
Nadu�ywaj�cy wyraz�w z ni�szej p�ki powinien si�
spodziewa� konsekwencji w postaci okre�lonego
wizerunku swojej osoby. Mieszka�cy Wandystanu
szczeg�lnie wra�liwi na tym punkcie mog� zwyczajnie
nie czyta� post�w pisanych przez wulgarnych cham�w.


--
Damian Konieczny-Winnicki
Dekameron Socjogramu


Re: Wandystan: Debata Nr 1

Mirth <Mirthandil@...>
 

Krzysiek napisa�e�(a�),


K> Pami�tajcie, �e religia nie mo�e by� post�powa.

Mo�e by�.

K> Religia katolicka istnieje
K> w�asnie dzi�ki temy, �e od 2 tysi�cy lat g�osi
K> tďż˝ samďż˝ naukďż˝.

Nie g�osi wci�� tej samej nauki. Augustynizm. Tomizm.
Neotomizm. Filozofia chrze�cija�ska podlega nie tylko
ewolucji, ale i zwyczajnym trawestacjom.


K> Z uwarunkowaďż˝
K> psychologicznych wynika fakt, �e kobieta nigdy
K> nie b�dzie zdolna do tego, co
K> m�czyzna i odwrotnie.

Nieprawda.

Z uwarunkowaďż˝ psychologicznych nic takiego
nie wynika. Z uwarunkowaďż˝ biologicznych - jak
najbardziej.--
Damian Konieczny-Winnicki
Dekameron Socjogramu


Re: Wandystan: Debata Nr 1

Mirth <Mirthandil@...>
 

MarcusleR napisa�e�(a�),M> M�czyzn� mo�e by� cz�owiek.
M> A B�g nie jest cz�owiekiem. Wi�c nie mo�e by� m�czyzn� :)

To nie tak.

B�g stworzy� cz�owieka na swoje podobie�stwo.
Dopiero p�niej podarowa� mu kobiet�.


Zgodnie z objawieniem judaistyczno-chrze�cija�skim,
rzecz jasna.


--
Damian Konieczny-Winnicki
Dekameron Socjogramu


Re: Wandystan: Debata Nr 1

Mirth <Mirthandil@...>
 

Micha� napisa�e�(a�),MS> Przy pomocy os�b, jak p. �roda, czy p.
MS> Ni�ankowski, Polska skutecznie
MS> o�miesza si� na arenie mi�dzynarodowej...

Na arenie mi�dzynarodowej nikt nigdy nie us�yszy o
wypowiedzi Pani �rody. Chyba, �e w kontek�cie
ewentualnych prze�ladowa� za pogl�dy sprzeczne
z interesami Ko�cio�a Katolickiego. To raz.

A dwa - mnie osobi�cie bardziej o�miesza obecno�� w
Parlamencie Europejskim pos��w z ramienia LPR,
domagaj�cych si� wieszania w tym gmachu krzy�y.
To jest po prostu powalaj�cy brak gustu.
W tym sezonie modne s� p�ksi�yce.--
Damian Konieczny-Winnicki
Dekameron Socjogramu


Re: Wandystan: Debata Nr 1

Mirth <Mirthandil@...>
 

Mandragor napisa�e�(a�),


MS> "Katolicyzm nie wspiera bezpo�rednio, ale te�
MS> nie sprzeciwia siďż˝ przemocy wobec kobiet. Ale sďż˝
MS> po�rednie zwi�zki przez kultur�, kt�ra jest silnie
MS> oparta na religii".

Ja si� z Pani� �rod� zgadzam. Wi�cej, nie widz� nic
specjalnie odkrywczego w tej wypowiedzi - by�em
przekonany, �e to powszechnie znany pogl�d.

I dlatego wci�� czuj� si� intelektualnie opluty reakcj�
autorytet�w r�nego asortymentu, o masie spo�ecznej nie
wspominaj�c.

Dzisiaj ogl�daj�c jaki� program niusowy uderzy�a mnie
kolejna tego typu afera. Tym razem prokurator krajowy
o�mieli� si� zauwa�y�, �e pedofilia pedofilii nier�wna.
Na t� okoliczno�� telewizja zrobi�a z niego skrajnego
kretyna, tudzie� rzecznika garstki zbocze�c�w. A ja
ca�y czas mialem �wiadomo��, ze on powiedzia� co�
absolutnie oczywistego. Nieomieszkali tak�e doda�,
�e mamy doczynienia z plag� krety�skich wypowiedzi,
powo�uj�c si� na przyk�ad Pani �rody.

Wi�c �piewam sobie za Kazikiem Staszewskim, o tak:

"Hehe...
A to nie jest manifest pacyfistyczny
To nie jest manifest �aden
Chyta ch�opc�w du�ych i ma�ych
Pleban jest peda�em
Nasz burmistrz jest z�odziejem
S�ysz�, �e �le si� tu dzieje
Wiadomo, niedziela nad ranem
Czapkujemy im z oddaniem
M�j �wiat, powiadam, jest chory
W�adaj� nim potwory
Jest coraz bardziej normalne
Tylko to co jest bardziej nachalne
Najlepsze jest to co siďż˝ sprzeda
Chujowe to co sprzedaďż˝ siďż˝ nie da
Ka�dy to widzi, w �rodku miasta
Statua z g�wna wyrasta"


--
Damian Konieczny-Winnicki
Dekameron Socjogramu


Umowa o stosunkach dyplomatycznych z Natanią

Lord Wander
 

Niniejszym ratyfikuj Umow o nawizaniu stosunkw dyplomatycznych z Natani. Wyraam zadowolenie, e ten dzielny kraj jako pierwszy uzna nasz niepodlego. Mam nadziej, e nasza wsppraca bdzie efektywna i trwaaMichas Winnicki-Konieczny

Prezydent Wandystanu****

Traktat o stosunkach dyplomatycznych pomidzy Krlestwem Natanii a Mandragoratem Wandystanu

Art. 1.
Krlestwo Natanii i Mandragorat Wandystanu postanawiaj uroczycie wyrzec si przemocy we wzajemnych stosunkach i rozwizywa wszelkie zaistniae spory na drodze dyplomatycznej.


Art. 2.
Wysokie Ukadajce si Strony postanawiaj nawiza stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorw.
Ambasador Mandragoratu Wandystanu powoywany jest przez Mandragora Socjogramu i musi otrzyma aprobat Krla Natanii.
Ambasador Krlestwa Natanii powoywany jest przez Krla Natanii musi otrzyma aprobat Mandragora Socjogramu.
Art. 3.
Ambasadorowi, na terytorium pastwa do ktrego zosta oddelegowany, przysuguje immunitet. Moe natomiast zosta wydalony z pastwa, do ktrego zosta oddelegowany, co nastpuje na dania wadz tego pastwa w cigu czterdziestu omiu godzin od powiadomienia.
Art. 4.
W Krlestwie Natanii ustanawia si wandyjskie Biskupstwo Przystani - podlege arcykapanowi Genosse-Wanda-Stadt. Gwarantuje si wolno wiary wandyjskiej. Biskupa Przystani powouje i odwouje Mandragor Jutrzenki spord mieszkacw Krlestwa Natanii.
Art. 5.
Traktat wchodzi w ycie z dniem ratyfikowania go przez wadze kadej z Wysokich Umawiajcych si Stron w trybie przyjtym przez Wysokie Umawiajce si Strony. Kada z Wysokich Umawiajcych si Stron notyfikuje drug Stron o ratyfikacji traktatu.
Art. 6.
Niniejszy traktat moe zosta wypowiedziany przez kad z Wysokich Umawiajacych si Stron w drodze notyfikacji wypowiedzenia drugiej Stronie. Traktat traci moc po upywie trzech dni od dnia notyfikacji jego wypowiedzenia.

_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


[Non-text portions of this message have been removed]


Re: PROKLAMACJA NIEPODLEGŁOŚCI

vhris_khazar <breathed@...>
 

"Mandragor Socjogramu" <sami-hypia@t...> wrote:
(...)
OGŁASZAMY

iż z dniem 11 grudnia Mandragorat Wandystanu staje się niepodległym
państwem wirtualnym. Niniejszym wchodzi w życie Konstytucja Grudniowa
z 6 XII 2004 roku. Dzień ogłoszenia niepodległości obchodzony będzie
co roku jako święto państwowe.
(...)

NIECH ŻYJE WANDYSTAN!
NIECH ŻYJE WANDA!
NIECH ŻYJE WIRTUALNY SOCJALIZM!

W Imię Sigmara Młotodzierżcy na cześć Wandystanu trzykrotne HURA!

Sigmarus IX (zwany Vhris Khazar)


Re: PROKLAMACJA NIEPODLEGŁOŚCI

khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@yahoogroups.com, "Mandragor Socjogramu"
<sami-hypia@t...> wrote:
Genosse-Wanda-Stadt, 11 grudnia 2004

My, Naród Wandejski- Synowie Ziemi Sarmackiej, którzy w poszukiwaniu
wolności i sprawiedliwości ludowej podążyli na poszukiwanie nowej
ziemi i objęli ją we władanie,

OGŁASZAMY

iż z dniem 11 grudnia Mandragorat Wandystanu staje się niepodległym
państwem wirtualnym. Niniejszym wchodzi w życie Konstytucja Grudniowa
z 6 XII 2004 roku. Dzień ogłoszenia niepodległości obchodzony będzie
co roku jako święto państwowe.


Apelujemy do wszystkich państw wirtualnych polskiego Internetu o
uznanie naszego państwa, które w dniu ogłoszenia niepodległości liczy
22 mieszkańców i 18 obywateli. Wandystan pragnie pokojowego
współistnienia na arenie międzynarodowej, prowadzić będzie politykę
opartą na współpracy i zdrowej rywalizacji. Wyrażamy chęć i gotowość
do zawarcia stosunków dyplomatycznych ze wszystkimi polskimi państwami
wirtualnymi.

NIECH ŻYJE WANDYSTAN!
NIECH ŻYJE WANDA!
NIECH ŻYJE WIRTUALNY SOCJALIZM!

Podpisano:

MANDRAGOR SOCJOGRAMU-
Michas Winnicki

MANDRAGOR JUTRZENKI-
Piotr Krupiński

DEKAMERON SOCJOGRAMU-
Damian Konieczny

DEKAMERON WSZECHJUTRZNI-
Tomasz Urban


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


Potwierdzam niniejszym mój podpis

Piotr Khand Krupiński
Mandragor Jutrzenki


PROKLAMACJA NIEPODLEGŁOŚCI

Lord Wander
 

Genosse-Wanda-Stadt, 11 grudnia 2004

My, Nard Wandejski- Synowie Ziemi Sarmackiej, ktrzy w poszukiwaniu wolnoci i sprawiedliwoci ludowej podyli na poszukiwanie nowej ziemi i objli j we wadanie,

OGASZAMY

i z dniem 11 grudnia Mandragorat Wandystanu staje si niepodlegym pastwem wirtualnym. Niniejszym wchodzi w ycie Konstytucja Grudniowa z 6 XII 2004 roku. Dzie ogoszenia niepodlegoci obchodzony bdzie co roku jako wito pastwowe.


Apelujemy do wszystkich pastw wirtualnych polskiego Internetu o uznanie naszego pastwa, ktre w dniu ogoszenia niepodlegoci liczy 22 mieszkacw i 18 obywateli. Wandystan pragnie pokojowego wspistnienia na arenie midzynarodowej, prowadzi bdzie polityk opart na wsppracy i zdrowej rywalizacji. Wyraamy ch i gotowo do zawarcia stosunkw dyplomatycznych ze wszystkimi polskimi pastwami wirtualnymi.

NIECH YJE WANDYSTAN!
NIECH YJE WANDA!
NIECH YJE WIRTUALNY SOCJALIZM!

Podpisano:

MANDRAGOR SOCJOGRAMU-
Michas Winnicki

MANDRAGOR JUTRZENKI-
Piotr Krupiski

DEKAMERON SOCJOGRAMU-
Damian Konieczny

DEKAMERON WSZECHJUTRZNI-
Tomasz Urban


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


Nowi Obywatele Wandystanu

Lord Wander
 

Nowymi Obywatelami Wandystanu staj si niniejszym:

1. Marcin Antczak
2. Aleksander Aziukiewicz
3. Bartek Baziski
4. Robert Janusz Czekaski
5. Przemysaw Figiel
6. Jedi Master
7. Marek Michaek
8. Salwador Salwadori
9. Jacek Skoczek

Tym samym liczba Obywateli signa 18-tu.

Gratuluj!

Mandragor Socjogramu
_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


Re: Wandystan: Re: Witam towarzyszy

Lord Wander
 

From: "khandkruper"

Poproszďż˝ o konkretne zadania.
Mozesz za�ozy� miasto. Albo zaj�c si� np. stolic�.

***********

Kochani, kochani- bez przesady z tymi miastami.

Moim zdaniem 3 jak na razie w zupe�no�ci wystarcz�- nie ma potrzeby mno�y�
byt�w ozdobnych, nie mog�cych z powodu braku kadr (i mieszka�c�w) pe�ni�
swojej roli.

Je�li tow. Gloniasz pragnie dzia�a� w urbanistyce, niech zajmie si� stolic�-
zgodnie z drugďż˝ z sugestii tow. Mandragora Jutrzenki.

m.


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


Nowa strona + symbole

khandkruper <khand@...>
 

Narazie wersja beta - bez np. naglowka... M. Sobczak przedstawil mi
jeden projekt ale nie wiem czy moze inną koncepcje nie wybiore.

dziala cala pierwsza strona kolumna (WANDYSTAN) + ustawy konstytucyjne
nie dziala reszta a w szegolnosci nie dziala formularz zapisu
(jutro zrobie do konca)

http://www.wandystan.work.only.pl

Po prowej strony doda sie niusy, dziennik ustaw. Czesc rozwiazan (np.
mapka) jest czysto tymczasowe. Co - prosze miec na wzgledzie. Chodzi o
to zeby byla strona - ktora wystarczy na ogloszenie niepodleglosci

Khand
Mandragor Jutrzenki

PS:
nastepnie dodam niusy
nastepnie przerobie nieco bank
nastepnie dodam system gospodarczy

PS2 :
zrobilem projekt ustawy o finansach publicznych - ktora przesle
niedlugo na liste


Re: Wandystan: Re: Symbole

gloniasz <gloniasz@...>
 

----- Original Message -----
From: "khandkruper" <khand@tlen.pl>


Czy posiadamy barwy narodowe? Bo jak nie, to nale�a�oby je stworzy�.
.. Nie �ammy wszeeelkich konwencji, nie;)?
gloniasz
Posiadamy zaraz umieszcze na stronie i dam link
Dzieki

gloniaszYahoo! Groups Links----------------------------------------------------------------------
Dzwonisz za granice? >>> http://link.interia.pl/f183f


Re: Symbole

khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@yahoogroups.com, "gloniasz" <gloniasz@i...> wrote:
Czy posiadamy barwy narodowe? Bo jak nie, to nale¿a³oby je stworzyæ.
.. Nie ³ammy wszeeelkich konwencji, nie;)?
gloniasz
Posiadamy zaraz umieszcze na stronie i dam link.

Khand


Re: Netykieta

khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@yahoogroups.com, "gloniasz" <gloniasz@i...> wrote:
Wiem, że ją znacie wszyscy... Ale można to opracować dla świętego
spokoju.

gloniasz
Ogolnie bedzie jakis kodeks wykroczen chyba bedzie albo cos takiego.
Mysle ze nie ma jednak co szlec - jak w KS - slowem slowo "dupa"
dopuszczalne bedzie a i mocniejsze cos - chyba nie urazi naszych uszu
jesli bedzie uzyte w odpowiednim kontekscie.

Czyli - moim zdaniem wiecej wolnosci. Ale to zdecyduje demokratyczne
wybrany parlament. Nie bede naduzywal prawa veta.

Khand