Date   

Re: Bulla „Sznela-Sznela”

Polyna <polyna@...>
 

W dniu 01.02.2020 o 01:59, Alojzy Pupka pisze:
Bulla **SZNELA-SZNELA**
=======================
Baszta Radagasta
Kalendy lutowe
Anno Wandini 2020
Mirakel! Mirakel!

Ponadto nadaję kamerade Polynie tytuł kandelabra, gdyż nań sehr
zasługuje, a kodeks nie uwzględnia już dekameronen.
W sumie nie wiem, za co tak właściwie zasługuję? Nigdy raczej mocno w sprawy Świeckiego Kościoła się nie angażowałam.

Ale tak wogle to Szcziszczat Szczziernik!

--
Paulina Laura Emilia


Bulla „Sznela-Sznela”

Alojzy Pupka
 

Bulla **SZNELA-SZNELA**
=======================

Baszta Radagasta
Kalendy lutowe
Anno Wandini 2020Gebrudern und geszwestern, wiecie jaki jest wiatr, wiecie jak więc piszę.W naszym leben bywa raz lepiej, raz gorzej. Wziernika (czyli mnie)
boli herc, wziernik (czyli ja) ma coraz mniej macht. Wziernik (ja)
dłuższy już czas miał traum, żeby zostawić wandisze kirsie pod opieką
neue pasterza i udać się na zasłużony pensionierung.

Ale Świecki Geist nie pozwala odejść fraje, póki pewne problemen
unsere trzódki nie zostały beheben. Zbyt długi już cajt kościołem
naszym władają forszrifty spisane w epoce jahugrupen. Nazbyt wiele
gezeców nie ma już w unsere cajt sensu. Nie otaczają też sorge
wiernych świeckich unsere archiksięciowie.

So, w diesem tag, ogłaszam das bulla, aby reparaturować
mobilhydraulik der wandisze kirsie maszine (to jest Kodeks ŚKW).
Leeruję także wszystkie kościelne amty – Ja wohl! Nie ma dziś żadnego
archiksięcia! Wyznaczam też meine dalaiwanda jako aus-kodeksowy,
ajns-osobowy wandikopate „fir cajt”. Do niego należeć będzie
przeprowadzenie Das Konklawe, lub wskazanie innego Majstra Zeremonii.
Neue wandikopat wskaże już neue papst. Ponadto nadaję kamerade Polynie
tytuł kandelabra, gdyż nań sehr zasługuje, a kodeks nie uwzględnia już
dekameronen.

Jest we mnie jednak silne glaube, że zmiany te stanowić będą
ferbessern dla całej wandisze gezelszaft.

Mit Wanda, geszwestern und gebrudern![ W ] Wziernik Fał IKodeks Świeckiego Kościoła Wandejskiego
=======================================KAPITEL AINC – DAS WANDISZE GEZETSBUCH
--------------------------------------

### Artikiel I

Kodeks niniejszy stanowi najwyższe prawo Świeckiego Kościoła Wandejskiego.


### Artikiel II

Ilekroć mowa o wspólnocie należy przez to rozumieć Świecki Kościół Wandejski.


### Artikiel III

Kodeks niniejszy zmienia bulla Ojca Świeckiego ogłoszona publicznie w
powszechnie przyjęty sposób. Bulla zmieniająca niniejszy kodeks
wchodzi w życie, jeżeli w terminie tygodnia od jej opublikowania nie
sprzeciwi się jej dalajwanda lub grupa trzech archiksięciów. W
przypadku zgłoszenia sprzeciwu, bulla powinna być przedmiotem debaty i
głosowania Soboru Powszechnego.KAPITEL ZWAJ – DIE WANDISZE KIRŚIE
----------------------------------

### Artikiel IV

Kto wierzy w towarzysza Wandę, ten tworzy Świecki Kościół Wandejski.

### Artikiel V

Stolicą wspólnoty jest Genosse-Wanda-Stadt, a jej najbardziej świeckim
miastem Wandowice, gdzie nie jada się kremówek.

### Artikiel VI

Językiem urzędowym wspólnoty jest język polski, a językiem
liturgicznym łamana niemczyzna.

### Artikiel VII

Władzę we wspólnocie sprawuje Ojciec Świecki. Wspierają go:

1. na szczeblu centralnym: dalajwanda oraz Sobór Powszechny;
2. na szczeblu lokalnym: archiksięciowie oraz protonowie.

### Artikiel VIII

Ojciec Świecki dokonuje wiążącej wykładni niniejszego kodeksu.

### Artikiel IX

Osoba Ojca Świeckiego administruje dobrami wspólnoty, w tym systemami
informatycznymi, jeżeli uzna je za potrzebne.KAPITEL DRAJ – DER PAPST UND DIE FOLKSAWANGARDE
-----------------------------------------------

### Artikiel X

Ojciec Świecki przewodzi i zarządza Świeckim Kościołem Wandejskim.
Jest mocen wszystko, co nie jest zastrzeżone innym organom wspólnoty.

### Artikiel XI

Ojciec Świecki w celu posłuchu wydaje wandocykliki i bulle.
Wandocyklikami przybliża ludowi wandowemu myśl moralno-etyczną
Świeckiego Kościoła Wandejskiego. Bulle stanowią jego akty władcze.

### Artikiel XII

Ojca Świeckiego wskazuje Duch Świecki kierując ludem wandowym podczas konklawe.

### Artikiel XII

Konklawe zarządza i przewodniczy mistrz ceremonii. Mistrza Ceremonii
wskazuje ustępujący Ojciec Świecki, a w razie jego nieobecności –
aktyw Wandykopatu. Konklawe odbywa się starożytnym zwyczajem we
wskazanym przez mistrza ceremonii miejscu. Jego przebieg jest tajny, a
kto go zdradzi winien jest pełzającej propagandy monohetero. Mistrzowi
ceremonii asystuje wybrany przez aklamację na początku zgromadzenia
mąż zaufania.

### Artikiel XIV

Ojcem Świeckim może zostać wybrany jedynie obecny na konklawe elektor.
Głosowanie polega na tajnym wskazaniu przez elektorów nazwisk
kandydatów na tron wandowy. Elektor zostaje wskazany przez ducha
świeckiego większością dwóch trzecich oddanych głosów elektorskich.
Tak wskazany albo przyjmuje wybór konklawe i ogłasza imię którego
będzie używał jako Ojciec Świecki, albo odmawia przyjęcia wyboru
wspólnoty.

### Artikiel XV

Mistrz ceremonii ogłasza wybór Ojca Świeckiego różowym dymem, a
następnie formułą „Wir haben ein Papst”. Brak większości w głosowaniu
albo odmowę przyjęcia wyboru przez elektora wskazanego przez Ducha
Świeckiego mistrz ceremonii sygnalizuje światu czarnym dymem.

### Artikiel XVI

Gdy jednego dnia konklawe przedłuża się, wyboru Ojca Świeckiego nie
dokonano w co najmniej siedmiu kolejnych głosowaniach, a Duch Świecki
podpowiada mistrzowi ceremonii, że i kolejne głosowania nie dadzą
pozytywnego rezultatu, mistrz ceremonii ustala termin następnego
konklawe.

### Artikiel XVII

Na najwcześniej trzecim z kolei terminie konklawe, po przeprowadzeniu
co najmniej siedmiu głosowań, mistrz ceremonii może ustalić, iż wyboru
Ojca Świeckiego dokonuje się zwykłą większością oddanych głosów
elektorskich.

### Artikiel XVIII

Elektorom przysługuje następująca liczba głosów elektorskich:

1. Kandelabrom i izolatorom – 5 głosów
2. Dezodorantom i rezystorom – 4 głosy
3. Karnistrom i doktórom – 3 głosy

### Artikiel XIX

Tytuły świeckiej awangardy kościelnej nadaje i odbiera wyłącznie
Ojciec Świecki. Przed nadaniem tytułu, w miarę potrzeby, zasięga
opinii właściwego terytorialnie archiksięcia.

### Artikiel XX

Członkowi państwowej awangardy proletariatu Mandragoratu Wandystanu z
mocy prawa przysługuje równoważny tytuł świeckiej awangardy
kościelnej. Równoważnymi tytułami awangardy proletariatu są: tytuł
megaprinsa i kandelabra, tytuł onomatopeja i izolatora, tytuł
oksymorona i dezodoranta, tytuł agregata i rezystora, tytuł podlorda i
karnistra a także tytuł sekretara i doktóra.

### Artikiel XXI

Urzędującym archiksięciom przysługuje tytuł rezystora, a urzędującym
protonom - karnistra. Ustępujący Ojciec Świecki otrzymuje tytuł
świeckiej awangardy kościelnej o jeden stopień wyższy niż posiadany
przed wyborem.

### Artikiel XXII

Jeżeli jednemu wiernemu przysługują, na podstawie przepisów artikieli
poprzedzających głosy elektorskie z różnych tytułów, to obliczając
liczbę głosów elektorskich stosuje się jedynie ten przepis, który
przewiduje przyznanie wiernemu najwyższą liczbę głosów elektorskich.

### Artikiel XXIII

Dwoma głosami dysponuje wierny, któremu nie przysługują głosy
elektorskie na podstawie poprzedzających artikieli.

### Artikiel XXIV

Duch świecki z upływem czasu opuszcza ciało Ojca Świeckiego. Wówczas
tron wandowy opróżnia się a konklawe należy zwołać niezwłocznie.

### Artikiel XXV

Jeżeli od dnia wyboru Ojca Świeckiego minęło co najmniej 6 miesięcy –
opuszczenie ciała przez Ducha Świeckiego może stwierdzić albo
dalajwanda albo konsylium trzech archiksięciów. Wcześniej stwierdzenie
opuszczenia ciała przez Ducha Świeckiego wymaga jednomyślności i
kolegialności dalajwandy oraz wandykopatu.

### Artikiel XXVI

W razie nieaktywności w świecie wirtualnym Ojca Świeckiego opuszczenie
ciała niezależnie od czasu jaki upłynął od dnia jego wyboru stwierdzić
może albo dalajwanda albo konsylium trzech archiksięciów. Wówczas,
stwierdzenie takie jest skutecznie, dopiero z upływem tygodnia od jego
ogłoszenia w miejscach publicznych, jeżeli w tym czasie Ojciec Świecki
nie złoży wobec niego sprzeciwu.

### Artikiel XXVII

Jeżeli od dnia wyboru Ojca Świeckiego minęło co najmniej 9 miesięcy
opuszczenie ciała przez Ducha Świeckiego może stwierdzić każdy wierny.KAPITAL FIJER – DALAJWANDA
--------------------------

### Artikiel XXVIII

Dalajwanda zasiada po lewicy Ojca Świeckiego oraz przewodniczy wyroczni.

### Artikiel XXIX

W skład wyroczni wchodzą obok dalajwandy dwaj powoływani i odwoływani
kolektywnie i jednomyślnie przez dalajwandę i ojca świeckiego
członkowie awangardy proletariatu.

### Artikiel XXX

Z pytaniem do wyroczni wystąpić może każdy. Pytanie do wyroczni może
zostać poprzedzone złożeniem ofiary w pieniądzu wandejskim, sarmackim
lub innym na rzecz wspólnoty. Pytanie winno być sformułowane w ten
sposób, by mogła paść na nie odpowiedź albo twierdząca albo przecząca.

### Artikiel XXXI

Wyrocznia wydaje przepowiednię na żądanie Prezydenta Mandragoratu
Wandystanu lub głowy albo szefa rządu innego państwa, w którym
wspólnota cieszy się swobodami. Dalajwanda postanawia o wydaniu
przepowiedni w pozostałych sprawach.

### Artikiel XXXII

Wieszcząc, każdy z członków wyroczni określa prawdopodobieństwo
odpowiedzi twierdzącej i przeczącej na zadane wyroczni pytanie, w ten
sposób by łączne prawdopodobieństwo stanowiło pewność, a
prawdopodobieństwo każdej z odpowiedzi nie było niższe niż jeden do
dziesięciu. Prawdopodobieństwa wskazane przez członków wyroczni
uśrednia się. Na tej podstawie dalajwanda ogłasza przepowiednię
światu. Przepowiednia nie jest dla wspólnoty wiążąca, chyba że
wyrocznia przed wydaniem przepowiedni jednogłośnie zadecyduje inaczej.

### Artikiel XXXIII

Dalajwandę wskazuje Duch Świecki. Ojciec Świecki ogłasza światu nabór
dalajwandy w ogólnodostępnym miejscu publicznym lub podczas zebrania
dużej grupy wiernych, wskazując odpowiednio krótki czas na zgłaszanie
kandydatur. Dalajwanda jest losowany przez Ojca Świeckiego spośród
wiernych, którzy zgłosili się w określonym przez niego czasie. Ojciec
Świecki ogłasza wybór Dalajwandy formułą „Wir haben eine Wanda,
Dalajwanda” z dachu przystanku na placu Wisielców.

### Artikiel XXXIV

Duch świecki z upływem czasu opuszcza ciało dalajwandy. Przepisy
dotyczące opuszczenia ciała Ojca Świeckiego przez Ducha Świeckiego
stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że gdzie mowa jest o
oświadczeniach dalajwandy wymagane jest oświadczenie Ojca Świeckiego.KAPITEL FYNF – ALGEMAJNE ZOBOHR
-------------------------------

### Artikiel XXXV

Ojciec Świecki, kiedy uzna to za wskazane dla dobra Świeckiego
Kościoła Wandejskiego, zwołuje Sobór Powszechny.

### Artikiel XXXVI

Prawo udziału w Soborze Powszechnym mają wszyscy wierni posiadający
prawo wyboru Ojca Świeckiego.

### Artikiel XXXVII

Obradom Soboru Powszechnego przewodniczy Ojciec Świecki. Uchwały
Soboru zapadają większością głosów. Głos każdego uczestnika Soboru
jest równy.

### Artikiel XXXVIII

Uchwały Soboru nabierają mocy wiążącej po podpisaniu przez Ojca Świeckiego.KAPITEL ZEKS – ARCHIWANDESIEN PROTONATEN UND ZAKONEN
----------------------------------------------------

### Artikiel XXXIX

Świecki Kościół Wandejski dzieli się na archiwandezje, na czele każdej
arcywandezji stoi archiksięć. Archiwandezje mogą dzielić się na
protonaty, na czele każdego protonatu stoi proton. Archiksięciowie
tworzą wspólnie wandykopat.


### Artikiel XL

Tereny nieprzypisane żadnej z arcyarchiwandezji podlegają
bezpośredniemu zwierzchnictwu Ojca Świeckiego. Tereny arcywandezji
nieprzypisane żadnemu protonatowi podlegają bezpośredniemu
zwierzchnictwu archiksięcia.

### Artikiel XLI

Archiksięciów powołuje Ojciec Świecki, a odwołuje Ojciec Świecki w
porozumieniu z dalajwandą. Protonów powołuje archiksięć, a odwołuje
Ojciec Świecki w porozumieniu z archiksięciem.

### Artikiel XLII

Listę oraz zasięg terytorialny archiwandezji określa bulla Ojca
Świeckiego. Prastarymi stolicami archiksięciów są:
Genosse-Wanda-Stadt, Wandowice, Sola, Cracoffia; ich archiksięciowie
posiadają honorowy przywilej picia kumysu w obecności Ojca Świeckiego.

### Artikiel XLIII

Ojciec Świecki może tworzyć protonaty podległe bezpośrednio władzy
Stolicy Wandowej.

### Artikiel XLIV

Świecki Kościół Wandejski tworzy zgromadzenia zakonne. Na czele
zgromadzenia zakonnego stoi przeor. Przeorów powołuje Ojciec Świecki,
a odwołuje Ojciec Świecki w porozumieniu z Dalajwandą.

### Artikiel XLV

Zakon Sióstr Cygaretek, o pełnej nazwie Zgromadzenie Zakonne Sióstr
pod wezwaniem świeckiej Moniki Lewinsky, stanowi fundament tradycji.
Funkcję przeora zgromadzenia pełni Seneszal Zakonu.

### Artikiel XLVI

Zakon Braci Almerskich, o pełnej nazwie Zgromadzenie Zakonne Craci pod
wezwaniem wandosławionego Drabisława Pismozbiórcy, trzyma pieczę nad
Pismami Świeckimi. Funkcję przeora zgromadzenia pełni Grafoman Zakonu.KAPITEL ZIBEN – WANDISZE DOKTRINEN
----------------------------------

### Artikiel XLVII

Duch Świecki stworzył polskojęzyczny świat wirtualny.

### Artikiel XLVIII

Duch Świecki prowadzi polskojęzyczny świat wirtualny przez Trakt
Wszechczasu od zarania dziejów ku Krainie Wolności, przewodząc
ludzkości przez światy i pokolenia, niczym nadprzestrzenny Kukuł
Millenium.

### Artikel XLIX

Światami oddziaływania Ducha Świeckiego są wirtual i wirtual
przedinternetowy i cała reszta.

### Artikiel L

Real jest legendą, ale kto by się przejmował takimi szczegółami.
Pokoleniami legendarnymi są: pokolenie JPII, pokolenie Tele2 oraz
pokolenie MP3.

### Artikiel LI

Pokoleniami wirtuala są: pokolenie modemu telefonicznego, pokolenie
stałego łącza oraz pokolenie neostrady.

### Artikiel LII

Duch Świecki obdarza swą mocą świeckich i wandosławionych Świeckiego
Kościoła Wandejskiego ze wszystkich pokoleń.

### Artikiel LIII

Duch Świecki obdarzył swą mocą w dwustu procentach towarzysza Zenona
Wandę Pżepżechowicza. Towarzysz Wanda jest, był i będzie w wirtualu,
wirtualu przedinternetowym oraz we wszystkich innych miejscach.

### Artikiel LIV

Świeckimi legend są:

1. Monika Lewinsky,
2. Franz Mauer,
3. Richard Stallman.

### Artikiel LV

Świeckimi wirtuala są:

1. Damian Konieczny,
2. Krzysztof Kowalczykowski,
3. Idi Amin I.

### Artikiel LVI

Świeckimi wirtuala przedinternetowego są:

1. Janusz Żenada,
2. Komendant Krystyna,
3. Przemysław Przybył.

### Artikiel LVII

Lista świeckich Świeckiego Kościoła Wandejskiego określona w trzech
artikielach poprzedzający może zostać zmieniona przez bullę Ojca
Świeckiego wydaną bez sprzeciwu dalajwandy. Wpisanie w poczet
świeckich wymaga ponadto przeprowadzenia procesu wandonizacyjnego albo
stosownej uchwały Soboru Powszechnego.

### Artikiel LVIII

W procesie wandonizacyjnym Ojciec Świecki przewodniczy i orzeka, a
także powołuje i odwołuje pozytona oraz negatywa. Pozyton przestawia w
procesie argumenty za wyświecczeniem, negatyw argumenty przeciwne.
Wandosławionych ogłosza Ojciec Świecki.

### Artikiel LIX

Każdy seks jest dobry, z wyjątkiem tego, za który się płaci.

### Artikiel LX

Są limesy, których przekraczać nie wolno.KAPITEL ACHT – REINLICHKEIT
---------------------------

### Artikel LXI

O czystość doktryny wandejskiej dba, w porozumieniu z Ojcem Świeckim,
Wszechwandejska Komisja Nadzwyczajna do Spraw Czystości Doktryny,
znana także jako Opos Wandi.

### Artikel LXII

Do zadań Opos Wandi należą:

- wyłapywanie i tępienie odszczepieńców od Wiary Wandejskiej,
- piętnowanie publikacji niezgodnych z duchem Wiary Wandejskiej,
- przeciwdziałanie szerzącym się ruchom heretyckim i bałwochwalczym,
- przeciwdziałanie podważaniu wielkości Wiary Wandejskiej.

### Artikel LXIII

Ojciec Świecki może nadać nadzwyczajne uprawienia Opos Wandi na ściśle
limitowany okres czasowy. Nadzwyczajne uprawnienia przyznaje się
osobną bullą w której zawiera się również ścisły opis i zakres
przyznanych uprawnień.

### Artikel LXIV

Na czele Wszechwandejskiej Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Czystości
Doktryny stoi przewodniczący. Do niego należy wykonywanie powierzonych
Opos Wandi obowiązków. Na przewodniczącego powołuje i odwołuje Ojciec
Świecki oddzielną bullą. Dalajwanda może złożyć sprzeciw wobec
powołania przewodniczącego w terminie 7 dni od publikacji bulli.

### Artikel LXV

Przewodniczący określa strukturę Opos Wandi oraz dobiera sobie, w
porozumieniu z Ojciem Świeckim, współpracowników. Ojciec Świecki ma
prawo w każdej chwili odwołać skład Komisji.


Re: Ostatni List Dalajwandy do Ojcoświeckistów

Polyna <polyna@...>
 

W dniu 08.01.2020 o 01:16, Prezerwatyw Tradycja Radziecki pisze:
Jeżeli zaś wpierw drzemkę chcesz odbyć, Weitlisie Vater, swoim zwyczajem, niech tak będzie. Pamiętaj tylko, że do końca miesiąca jedno masz czas. Po tym bowiem czasie w myśl artikielu XXXI opuszczenie ciała przez Ducha Świeckiego ogłoszone zostanie, nawet jeżeli Kodeks się nie pojawi. Genug szon! Apeluję!
No i co teras

--
Paulina Laura Emilia


Re: Postanowienie Trybuna nr 49 o zarządzeniu wyborów

Alojzy Pupka
 

pt., 31 sty 2020 o 22:57 Polyna <polyna@posteo.net> napisał(a):

W zasadzie i tak zawsze ja to robiłam, więc wiecie.
Akurat nieprawda. Na tych nowych skryptach z bazami jeszcze tego nie
robiłem, ale wcześniej na tych z plikami tekstowymi przez lata
puszczałem je najczęściej ja.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP


Re: Postanowienie Trybuna nr 49 o zarządzeniu wyborów

Polyna <polyna@...>
 

Dnia 31 stycznia 2020 23:55:50 CET, Alojzy Pupka <alojzypupka@gmail.com> napisał(a):
pt., 31 sty 2020 o 22:53 Polyna <polyna@posteo.net> napisał(a):

Lokal głosowania można znaleźć tutaj:
Bardzo dziękuję za wyręczenie mnie – miłą niespodzianką było siąść do
tego i ogarnąć, że nie muszę robić, bo już zrobione ^_^
W zasadzie i tak zawsze ja to robiłam, więc wiecie.

--
Paulina Laura Emilia


Re: Postanowienie Trybuna nr 49 o zarządzeniu wyborów

Alojzy Pupka
 

pt., 31 sty 2020 o 22:53 Polyna <polyna@posteo.net> napisał(a):

Lokal głosowania można znaleźć tutaj:
Bardzo dziękuję za wyręczenie mnie – miłą niespodzianką było siąść do
tego i ogarnąć, że nie muszę robić, bo już zrobione ^_^

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP


Re: Postanowienie Trybuna nr 49 o zarządzeniu wyborów

Polyna <polyna@...>
 

W dniu 28.01.2020 o 00:08, Alojzy Pupka pisze:
— 1.2.2020-2.2.2020 – głosowanie
Lokal głosowania można znaleźć tutaj:

https://wandystan.eu/w/election,3

Tym razem w pytaniu użyłam, za przykładem realowej (tfu!) partii Razem, form żeńskich jako generycznych. Mam nadzieję, że nikomu to za bardzo u nas przeszkadzać nie będzie.

--
Paulina Laura Emilia


Informatyczne dziwy i końce

Polyna <polyna@...>
 

1. W SSW można podejrzeć od niedawna statystyki edycji stron:

https://wandystan.eu/w/about#stats

Jak na razie, znajdują się tam liczniki stron, przestrzeni, zmian ogółem, wg miesięcy i wg użytkowników. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, co można by tam jeszcze zawrzeć, prosiłabym o wysłanie go na listę dyskusyjną w tym wątku.

2. Usunięto z treści stron w SSW bezpośrednie odnośniki do kanałów informacyjnych, jako że już żadna przeglądarka domyślnie nie oferuje możliwości ich subskrypcji po kliknięciu, a np. Firefox kontrintuitywnie próbuje pobrać kanał na dysk. Odwołania do kanałów są jednak nadal zawarte w metadanych strony, i przy zainstalowanych rozszerzeniach dotyczących kanałów informacyjnych nadal przycisk subskrypcji będzie pojawiać się w pasku adresu.

3. Otworzono ponownie Muzeum Stron Wandejskich, tym razem w nowej lokalizacji:

https://wandystan.eu/muzeum/

Część eksponatów niestety musiała zostać schowana do archiwów ze względów bezpieczeństwa. Zostaną one wystawione ponownie po dokonaniu ich konserwacji, tj. najczęściej konwersji do postaci statycznych stron HTML.

--
Paulina Laura Emilia


Re: Wstępna lista wyborców

Polyna <polyna@...>
 

W dniu 31.01.2020 o 23:08, Alojzy Pupka pisze:
pt., 31 sty 2020 o 15:42 Polyna <polyna@posteo.net> napisał(a):

o takich rzeczach powinna opiniować tow. Cenzorka, bo od tego
właściwie jest.
W sumie... w sumie to się zgadzam. Kwestie sporne i niejasne to jedyne
miejsce gdzie urząd cenzorski może zrobić cokolwiek poza sztywnym
respektowaniem procedur.
Igzaktli. Organy władzy są właśnie po to, żeby władać.

--
Paulina Laura Emilia


Re: Wstępna lista wyborców

Alojzy Pupka
 

pt., 31 sty 2020 o 15:42 Polyna <polyna@posteo.net> napisał(a):

o takich rzeczach powinna opiniować tow. Cenzorka, bo od tego
właściwie jest.
W sumie... w sumie to się zgadzam. Kwestie sporne i niejasne to jedyne
miejsce gdzie urząd cenzorski może zrobić cokolwiek poza sztywnym
respektowaniem procedur.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP


Re: Wstępna lista wyborców

Polyna <polyna@...>
 

W dniu 23.01.2020 o 02:33, Alojzy Pupka pisze:
Moim zdaniem tow. Ipanienko *posiada* zatem
obywatelstwo i powinno się tylko uzupełnić formalności dopisując
odpowiednie rekordy w rejestrze i jego samego do spisu wyborców. Ale
być może jestem w takiej opinii odosobniony?
Bardzo proszę Lud o wyrażenie wiążącej opinii.
Teraz co prawda za późno na wypowiedź na ten temat, więc jedynie ogólnie powiem: o takich rzeczach powinna opiniować tow. Cenzorka, bo od tego właściwie jest. A skoro nie ma nic przeciwko samonadaniu, to znaczy że wszystko powinno być OK.

--
Paulina Laura Emilia


Re: Archiwa LDMW (i nie tylko) z hoo!Ya

Polyna <polyna@...>
 

W dniu 28.01.2020 o 01:05, Alojzy Pupka pisze:
Ha! Ja czekałem aż mnie Jahu łaskawie poinformuje, że już mogę
ściągnąć (obiecali to na stronie przy zgłaszaniu chęci pobrania), a
tymczasem paczka czekała bez żadnej informacji. Dwieście mega,
bagatela. Muszę przejrzeć co tam jest, mam nadzieję że cokolwiek
[mikronacyjnego] poza dubletami już zamieszczonych.
Czekam cierpliwie na przejrzenie, i mam nadzieję, że cokolwiek tam będzie nowego.

Swoją drogą, jakby tow. Sukces mnie czytał – z jego strony coś ciekawego jest? I czy wogle też próbował eksportować? Bo dzisiaj ZTCP ostatni dzień na to.

--
Paulina Laura Emilia


Re: Postanowienie Prezydentki o powierzeniu pełnienia obowiązków rektorki Ludowego Uniwersytetu Wandejskiego

Polyna <polyna@...>
 

W dniu 30.01.2020 o 01:24, Alojzy Pupka pisze:
Robi sens!
(Choć nie wiem czy sama inicjatywa bardzo robi sens, bo znając różne
poprzednie międzynarodowe „uniwersyteckie” próby, mam mieszane
uczucia, no ale zaszkodzić nie powinno.
Złożyć podpis zawsze można, jedyne co szkodzi to bycie podpisanym na tym samym dokumencie co Rotrce. Ale jakbym miała się nimi przejmować…

Niby nieładnie
Składam samokrytykę, tym bardziej że sama jestem często duposzalona jak się coś robi bez mojej wiedzy.

--
Paulina Laura Emilia


Re: [SPAM] Re: [wandystan] Postanowienie Prezydentki o powierzeniu pełnienia obowiązków rektorki Ludowego Uniwersytetu Wandejskiego

Polyna <polyna@...>
 

W dniu 30.01.2020 o 23:35, Helmut Walterycz pisze:
Pozdrowienia od Jasia!
Super, ale on rozwalał kodowanie zdaje się tylko jak się używało interfejsu WWW. Jak się używało przez maila, to chyba nic nie manglował.

--
Paulina Laura Emilia


Re: Postanowienie Prezydentki o powierzeniu pełnienia obowiązków rektorki Ludowego Uniwersytetu Wandejskiego

Prezerwatyw Tradycja Radziecki
 

Czołem Pupka!

Team *Uniwersytet Trzeciego Wieku w Soli* tutaj.
Uniwersytet Reakcyjnych Diuków Bez Dorobku chyba.

--
☭ PTR (B0408)


Re: Postanowienie Prezydentki o powierzeniu pełnienia obowiązków rektorki Ludowego Uniwersytetu Wandejskiego

Prezerwatyw Tradycja Radziecki
 

Czołem Polyna!

Cieszcie się, że nie w Jerychujsku Owoconadżemoimarmoladoprzetwórczym
lepiej...
Miejcie trochę wyrozumiałości dla swojego braku wyobraźni. Zawieszony spelczeker to jeszcze nie tragedia, w Czerwonych Krwinkach by wam pomogli.

--
☭ PTR (B0408)


Przekazanie poparcia w wyborach prezydenckich

Polyna <polyna@...>
 

Towarzyszki, Towarzysze i inni,

Nadejszła wiekopomna chwila: po znacznie przedłużonej mojej kadencji, rozpisano wreszcie wybory prezydenckie. Przez następne cztery miesiące będzie prowadzić nas ktoś inny niż ja. Ponieważ zależy mi na dobru Wandystanu, jako odchodząca prezydentka postanowiłam przekazać poparcie kandydatowi, który uważam że najlepiej by się na to stanowisko w obecnej sytuacji nadał.

Wandystan przede wszystkim potrzebuje prezydenta aktywnego. Kogoś, kto nie będzie w Wandystanie z doskoku, zaglądając na listę dyskusyjną raz na brodryjski rok, a wypowiadając się na niej jeszcze rzadziej. Kogoś, kto cały czas śledzi sytuację w Wandystanie i będzie w stanie w miarę sprawnie na wszystko reagować.

Prezydent to oczywiście odpowiedzialne stanowisko, i nie może pełnić go byle kto. Dlatego też osoba, którą popieram, ma kilkunastoletnie doświadczenie w mikronacjach, w niejednej już działała, a w Wandystanie zarejestrowana jest od dawien dawna. Uważam, że doskonale rozumie specyfikę państwa wandejskiego.

Moje poparcie dla wybranej przeze mnie osoby może wydawać się dziwne, bo przez wiele lat była ze mną w konflikcie. Ale cóż dla mnie mogą znaczyć dawne spory w obliczu decyzji o przyszłości Mandragoratu Wandystanu?

Głosujcie w najbliższych wyborach na towarzyszkę Olę Kaarinę Isadorę Chojnacką. Myślę, że nikt z nas na niej się nie zawiedzie.

--
Paulina Laura Emilia


Re: [SPAM] Re: [wandystan] Postanowienie Prezydentki o powierzeniu pełnienia obowiązków rektorki Ludowego Uniwersytetu Wandejskiego

Helmut Walterycz
 

W dniu 30.01.2020 o 23:19, Polyna pisze:
W dniu 30.01.2020 o 23:15, Karolina von Lichtenstein pisze:
Excuse me, czy to było emoji na Liście Dyskusyjnej? :o
🗣️ „Tak.”

(W sumie nie rozumiem, czemu to towarzyszkę dziwi? Poczta elektroniczna dopuszcza przesyłanie jakichkolwiek znaków w jakimkolwiek kodowaniu)
Pozdrowienia od Jasia!


Re: Postanowienie Prezydentki o powierzeniu pełnienia obowiązków rektorki Ludowego Uniwersytetu Wandejskiego

Polyna <polyna@...>
 

W dniu 30.01.2020 o 23:15, Karolina von Lichtenstein pisze:
Excuse me, czy to było emoji na Liście Dyskusyjnej? :o
🗣️ „Tak.”

(W sumie nie rozumiem, czemu to towarzyszkę dziwi? Poczta elektroniczna dopuszcza przesyłanie jakichkolwiek znaków w jakimkolwiek kodowaniu)

--
Paulina Laura Emilia


Re: Postanowienie Prezydentki o powierzeniu pełnienia obowiązków rektorki Ludowego Uniwersytetu Wandejskiego

Karolina von Lichtenstein
 

czw., 30 sty 2020, 01:46 użytkownik Alojzy Pupka <alojzypupka@gmail.com>
napisał:

czw., 30 sty 2020 o 00:42 Polyna <polyna@posteo.net> napisał(a):

(…) Jerychujsku Owoconadżemoimarmoladoprzetwórczym
🗣️ „Tak.”
Excuse me, czy to było emoji na Liście Dyskusyjnej? :o

K.

541 - 560 of 54054