Date   
Re: Wandystan: Re: Wstepna lista obywateli MW

ANP <grzegorzdstunza@...>
 

W dniu 16 listopada 2012 18:31 uytkownik Silent Man <
ksiestwo.sarmacji@...> napisa:Zgaszam ch doczenia. Cauj.


A ja jestem wolnym Wandem.

--
ANP


[Non-text portions of this message have been removed]

Re: Wstepna lista obywateli MW

pmk
 

PTR:
W związku z finalizowaniem kwesti związanych z wyborami,
przypominam wstępną listę obywateli wandejskich.
Obecność na niej jest obowiązkowa, aby zostać
uwzględnionym w prawach wyborczych (czynnych i biernych).
Zachęcam szczególnie nowych, niedawno przeprowadzonych
towarzyszy (tow. Albert, tow. Gauleiter) do dołączenia - w
ich wypadku wystarczy zgłosić chęć dołączenia tutaj
lub na LDMW.
WSTĘPNA LISTA OBYWATELI WANDEJSKICH
1. tow. Michaelus, Michał
2. tow. Winnicki, Michał Feliks
3. tow. Pupka-Bumbum, Alojzy
4. tow. Radziecki, Prezerwatyw Tradycja
5. tow. Karakachanow, Leszek
6. tow. Ciupak, Paweł Michaiłowicz
7. tow. Lepki, Katiuszyn Rewoluty
PTR:
(zmiana w stosunku do poprzedniej - skreślenie JKM Piotra
Grzegorza po jego ucieczce do CdB)
Zgłaszam chęć dołączenia. Całuję.--
Silent Man

Wiadomość została dodana na Forum Centralnym w podforum Życie Wandystanu, w wątku Wstępna lista obywateli MW pod adresem http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=275&t=8651&p=89249#p89249.
Aby na nią odpowiedzieć, udaj się pod powyższy adres. Odpowiedź na LDMW nie dotrze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych.

Re: Wandystan: Postanowienie Prezydenta w sprawie określenia składu Rady Komisarzy Ludowych

Alojzy Pupka
 

W dniu 16 listopada 2012 17:31 użytkownik Paweł Ciupak
<towarzysz.ciupak@...> napisał:

(...) tow. Leszka Karakachanowa Sra. (...)
Nie mówi się że „sra”, tylko że „robi kupę”. Badum ts.

Gratsy dla nowej RKL, skład jest doborowy i profesjonalny. Liczę
że wreszcie nasze systemy zaczną działać, nasza socjalistyczna
gospodarka zdejmie klapki z oczu v-kurwinistom, wandejskie skoki
narciarskie powrócą do świetności, a kultura i zewnętrzny nasz
wizerunek będą kwitnąć jak zawsze!

Czekam z niecierpliwością na pierwsze *posunięcia* (hehe) nowej
RKL.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
komisarz ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Re: Wandystan: Finanse GWS

Alojzy Pupka
 

W dniu 11 listopada 2012 19:56 użytkownik Jan Zaorski
<zaorski1@...> napisał:

Drugi sposób, który jest o wiele pewniejszy co to uzyskanie zysków. To
refundacja wsi prywatnych do 100% mieszkańców, który mają poniżej 500
korców na dzień. Nie wiem ile by to wyniosło dokładnie jakby wykraczało
powyżej budżetu wtedy refundacji z 100% dalibyśmy 50% dzięki temu zabiegowi
byśmy mieli produkcje dzienną na poziomie 10 367 korczów co by dało
przychód 113 830 co by dało o 5 413 libertów więcej w budżecie. Widziałem,
że Tow. Winnicki mam ogrom środków finansowych może dałby się go namówić
aby się dołożenie do tego celu i wtedy byśmy refundowali wsie do poziomu
700 korczów dzienne co by dało produkcje dzienną 11 527 i dałoby przychód
rzędu 126 566 libertów czyli o 18 149 libertów więcej.
Wobec tego co piszecie na własny koszt rozbudowałem sobie wioseczki do
poziomu produkcji 500 korców/dz, wcześniej tego nie robiłem bo mi osobiście
na kasie nie zależy, a nie pomyślałem o tym, że to wpływa również na wpływy
do miejskiej kasy. Jestem za refundacją, to może przyciągnąć nowych miesz-
kańców.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
komisarz ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Postanowienie Prezydenta w sprawie określenia składu Rady Komisarzy Ludowych

Paweł Ciupak
 

Postanowienie Prezydenta Mandragoratu Wandystanu z dnia 16 listopada 2012
w sprawie określenia składu Rady Komisarzy Ludowych

1. Powołuję na stanowisko Komisarza Ludowego do spraw Zewnętrznych tow. Prezerwatywa Tradycję Radzieckiego.
2. Powołuję na stanowisko Komisarza Ludowego do spraw Kultury i Promocji
tow. Leszka Karakachanowa Sra.
3. Powołuję na stanowisko Komisarza Ludowego do spraw Sportu tow. Michała
Michaelusa.
4. Powołuję na stanowisko Komisarza Ludowego do spraw Finansów i
Gospodarki tow. Katiuszyna Rewolutego Lepkiego.
5. Powołuję na stanowisko Komisarza Ludowego do spraw Informatycznych tow.
Pawła Ciupaka.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

--
(—) Paweł Ciupak,
Prezydent Mandragoratu Wandystanu

Re: Wandystan: bulla papieska z dnia 09.11.2012

Alojzy Pupka
 

W dniu 9 listopada 2012 13:12 użytkownik Hodża I
<edkum.spirytkum@...> napisał:

Planuję również powołać osoby do archiwandezji. Chętnych do objęcia
stanowisk proszę o wypowiedź tu:
I co, nie ma chętnych?

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
komisarz ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Edykt Prezydenta w sprawie określenia organizacji i trybu pracy Rady Komisarzy Ludowych

Paweł Ciupak
 

Edykt Prezydenta Mandragoratu Wandystanu z dnia 16 listopada 2012 r.
w sprawie określenia organizacji i trybu pracy Rady Komisarzy Ludowych

Na podstawie art. 5 Konstytucji Mandragoratu Wandystanu z dnia 7
października 2012 r. stanowię, co następuje:

§1.
W skład Rady Komisarzy Ludowych wchodzi Prezydent Mandragoratu Wandystanu
(dalej zwany Prezydentem) oraz powoływani i odwoływani przezeń Komisarze
Ludowi (dalej zwani Komisarzami).

§2.
Urzędem Prezydenta jest Kancelaria.

§3.
Komisarzami Ludowymi są:
• Komisarz Ludowy do spraw Zewnętrznych,
• Komisarz Ludowy do spraw Kultury i Promocji,
• Komisarz Ludowy do spraw Sportu,
• Komisarz Ludowy do spraw Finansów i Gospodarki,
• Komisarz Ludowy do spraw Informatycznych.

§4.
Urzędem Komisarza jest Komisariat.

§5.
1. Prezydent, w razie potrzeby powołuje i odwołuje wiceprezydenta.
2. Wiceprezydentem może być wyłącznie jeden z Komisarzy Ludowych.
3. Wiceprezydent, w razie nieobecności Prezydenta wykonuje jego zadania.
4. W razie nieobecności Prezydenta i Wiceprezydenta obowiązki i zadania
Prezydenta wykonuje wskazany przez Prezydenta Komisarz Ludowy.

§6.
Prezydent Wandystanu:
• Reprezentuje Radę Komisarzy Ludowych.
• Przewodniczy Radzie Komisarzy Ludowych.
• Mianuje i odwołuje Komisarzy Ludowych w Komisariatach Ludowych.
• Powołuje, łączy i znosi Komisariaty Ludowe.
• Przygotowuje oraz opiniuje projekty dokumentów rządowych z zakresuswojej
właściwości.
• Prowadzi politykę bezpieczeństwa państwa, w szczególności nadzoruje
jednostki mundurowe.
• Sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym państwa.
• Sprawuje nadzór nad urzędami utworzonymi przez Radę Komisarzy Ludowych,
chyba, że powierzy ona nadzór komu innemu oraz innymi urzędami, jeśli
nadzór nad nimi został przekazany Radzie Komisarzy Ludowych.
• Określa organizację Kancelarii Prezydenta.

§7.
Komisarz Ludowy do spraw Zewnętrznych:
• Odpowiada za kontakt Mandragoratu Wandystanu z władzami Księstwa
Sarmacji oraz jego prowincjami, a także innymi państwami wirtualnymi.
• Powołuje zagraniczne biura Mandragoratu Wandystanu i mianuje ich
komisarzy.
• Przygotowuje i opiniuje dokumenty rządowe w sprawach wchodzących w
zakres jego kompetencji.
• Określa organizację Komisariatu Ludowego do spraw Zewnętrznych.

§8.
Komisarz Ludowy do spraw Kultury i Promocji:
• Prowadzi politykę kulturalno-oświatową kraju.
• Czuwa nad zachowaniem dorobku materialnego i niematerialnego kultury
wandejskiej.
• Wyraża zgodę na sprzedaż państwowych dóbr kulturalnych.
• Opisuje i klasyfikuje dziedzictwo narodowe.
• Wspiera inicjatywy edukacyjno-kulturalne.
• Tworzy i znosi państwowe instytucje oświatowe i kulturalne.
• Prowadzi politykę promocyjną kraju.
• Udziela nowym mieszkańcom informacji.
• Przygotowuje i opiniuje dokumenty rządowe w sprawach wchodzących w
zakres jego kompetencji.
• Określa organizację Komisariatu Ludowego do spraw Kultury i Promocji.

§9.
Komisarz Ludowy do spraw Sportu:
• Tworzy i znosi państwowe instytucje sportowe.
• Wspiera inicjatywy sportowe poprzez organizowanie turniejów, udział w
nich i zachęcanie do udziału innych Wandejczyków,
• Nadzoruje rozgrywki ligowe w różnych dyscyplinach.
• Nagradza wybitnych uczestników gier sportowych ustalonymi przez siebie
nagrodami.
• Określa organizację Komisariatu Ludowego do spraw Sportu.

§10.
Komisarz Ludowy do spraw Finansów i Gospodarki:
• Kieruje i prowadzi politykę gospodarczą państwa.
• Koordynuje i prowadzi politykę transportową kraju.
• Reprezentuje Skarb Państwa.
• Ogłasza zamówienia publiczne.
• Zapewnia obsługę budżetu państwa, w szczególności dokonuje wypłat i
przelewów z kont państwowych.
• Przygotowuje i opiniuje dokumenty rządowe w sprawach wchodzących w
zakres jego kompetencji.
• Określa organizację Komisariatu Ludowego do spraw Finansów i Gospodarki.

§11.
Komisarz Ludowy do spraw Informatycznych:
• Wykonuje i aktualizuje witrynę Rady Komisarzy Ludowych, Kancelarii
Prezydenta, Komisariatów Ludowych oraz innych państwowych instytucji i
urzędów.
• Zapewnia wsparcie informatyczne dla wszelakich projektów realizowanych
przez Radę Komisarzy Ludowych.
• Przygotowuje i opiniuje dokumenty rządowe w sprawach wchodzących w
zakres jego kompetencji.
• Określa organizację Komisariatu Ludowego do spraw Informatycznych.

§12.
Dokumentami rządowymi są edykty, zarządzenia, decyzje i uchwały Rady
Komisarzy Ludowych oraz odpowiedzi, sprawozdania, stanowiska oraz analizy
problemowe i inne materiały niezbędne do pracy Rady Komisarzy Ludowych, a
także projekty ustaw kierowane do Churału Ludowego oraz wszelakie wnioski
do pozostałych organów i urzędów państwowych.

§13.
Nad dokumentami rządowymi, których charakter tego wymaga, przeprowadza się
głosowanie poprzedzone dyskusją. Czas dyskusji i głosowania określa
Prezydent.

§14.
Rada Komisarzy Ludowych obraduje na liście dyskusyjnej. Lista dyskusyjna
jest zamknięta dla publiczności. Osobami uprawnionymi do bycia członkami
listy dyskusyjnej Rady Komisarzy Ludowych są Prezydent, Komisarze Ludowi i
Sekretarze Stanu (bez prawa głosowania) oraz Mandragorzy (jako
obserwatorzy).

§15.
Edykt wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

--
/—/ Paweł Ciupak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu

Re: Wandystan: Wyniki wyborów prezydenckich

Paweł Ciupak
 

W dniu 16.11.2012 o 14:23 Alojzy Pupka-Bumbum <@alojzypupka>
pisze:

Gratuluję!
Dziękuję, i poproszę tow. Mandragora o określenie i przeprowadzenie
ceremoniału zaprzysiężenia, jak to jest przepisane ordynacją wyborczą.

--
Paweł Ciupak, wypierdalać

Re: Wandystan: Tradycja

Alojzy Pupka
 

W dniu 14 listopada 2012 23:09 użytkownik Zgroza <llll@...> napisał:

Czemu w akcie o powołaniu marszałka grodziska kamaryla nie uznała za
stosowne umieścić mojego identyfikatora? Czy jest to jakiś nowy* obyczaj
w Burgburgu? To zdecydowanie niewandne, bo zastępuje neutralne
światopoglądowo ID imionami, których potem obywatele w drodze przemiany
wewnętrznej chcieliby się pozbyć na zawsze.

*nowy - młodszy, niż pierwsza inkorporacja Sclavinii
Chyba już od dość dawna ID są tylko reminiscencją tego, czym były dawniej,
a może szkoda, zwłaszcza w czasach kiedy nazwiska zmieniają się u niek-
tórych szybciej, niż miesiące w kalendarzu...

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
komisarz ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Re: Wandystan: Wyniki wyborów prezydenckich

Alojzy Pupka
 

W dniu 15 listopada 2012 11:29 użytkownik Paweł Ciupak
<towarzysz.ciupak@...> napisał:

W związku z tym, ogłaszam, że nowym Prezydentem Mandragoratu Wandystanu
został tow. PAWEŁ CIUPAK.
Gratuluję! Kto głosował na nie?! Przyznawać się, ale już!

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
komisarz ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP

Re: Wandystan: Wyniki wyborów prezydenckich

Paweł Ciupak
 

W dniu 15.11.2012 o 22:56 Michał Michaelus <michaelus@...> pisze:

To chyba jakieś żarty. Kpina z demokracji...
Co jest wg towarzysza kpiną z demokracji?
Głos na NIE! Powinno być 100% na TAK!
No i frekwencja 100-procentowa!

(ale za to zbukkakujcie Albida.)

--
Paweł Ciupak, wypierdalać

Re: Wandystan: Wyniki wyborów prezydenckich

Michal Michaelus
 

W dniu 2012-11-15 22:05, Paweďż˝ Ciupak pisze:
W dniu 15.11.2012 o 18:57 Michaďż˝ Michaelus <michaelus@...> pisze:

To chyba jakie� �arty. Kpina z demokracji...
Co jest wg towarzysza kpinďż˝ z demokracji?
G�os na NIE! Powinno by� 100% na TAK!

--
Michaďż˝ Michaelus

Re: Wandystan: Wyniki wyborów prezydenckich

Paweł Ciupak
 

W dniu 15.11.2012 o 18:57 Michał Michaelus <michaelus@...> pisze:

To chyba jakieś żarty. Kpina z demokracji...
Co jest wg towarzysza kpiną z demokracji?

--
Paweł Ciupak, wypierdalać

Re: Wandystan: Wyniki wyborów prezydenckich

Michal Michaelus
 

W dniu 2012-11-15 11:29, Paweďż˝ Ciupak pisze:
FREKWENCJA WYBORCZA wynosi�a 89%, co oznacza, �e w wyborach prezydenckich
g�os odda�o 8 obywateli na 9.

88%, czyli 7 wyborc�w odda�o g�os ZA tym, aby Pawe� Ciupak zosta�
Prezydentem MW.
12%, czyli 1 wyborca oda� g�os PRZECIW jego kandydaturze.

W zwi�zku z tym, og�aszam, �e nowym Prezydentem Mandragoratu Wandystanu
zostaďż˝ tow. PAWEďż˝ CIUPAK.
To chyba jakie� �arty. Kpina z demokracji...

--
Michaďż˝ Michaelus

Re: Wandystan: Wyniki wyborów prezydenckich

Helmut Walterycz
 

On 2012-11-15 17:06, Grigorij wrote:
W dniu 15 listopada 2012 11:29 u�ytkownik Pawe� Ciupak
<towarzysz.ciupak@...> napisaďż˝:
W zwi�zku z tym, og�aszam, �e nowym Prezydentem Mandragoratu Wandystanu
zostaďż˝ tow. PAWEďż˝ CIUPAK.
Ja r�wnie� publicznie deklaruj�, �e popar�em tow. Ciupaka.

Wierz�, �e to by�o przeoczenie i kto� �le klikn�� po prostu. Innego wyt�umaczenia do tak ra��co z�ego wype�nienia obowi�zku Wanda nie widz�.

--
Bonek

Re: Wandystan: Wyniki wyborów prezydenckich

Grigorij
 

W dniu 15 listopada 2012 11:29 użytkownik Paweł Ciupak
<towarzysz.ciupak@...> napisał:
W związku z tym, ogłaszam, że nowym Prezydentem Mandragoratu Wandystanu
został tow. PAWEŁ CIUPAK.
El Presidente Ciuad de Bravo, składa swojemu wandejskiemu
odpowiednikowi serdeczne życzenia i wyrazy poparcia, zapewniając o
nieustającej przyjaźni południowobaridajsko-wandejskiej. Niech żyje!

--
Grigorij,
El Presidente

Re: Wandystan: Wyniki wyborów prezydenckich

Tow. Radziecki
 

Czołem Paweł!

W związku z tym, ogłaszam, że nowym
Prezydentem Mandragoratu Wandystanu
został tow. PAWEŁ CIUPAK.
Wypierdalać! Szcziszat!

Ze swojej strony domagam się ścigania sabotażysty, który zagłosował
wbrew jedynej słusznej linii partii, niszcząc jedność narodową. Należy
go przykładnie osądzić, skazać i rozstrzelać za godzenie w interes
Ludu Pracującego Miast i Wsi.


--
☭ PTR

Re: Wandystan: Wyniki wyborów prezydenckich

"Podpułkownik Winnicki
 

W dniu 15 listopada 2012 11:29 użytkownik Paweł Ciupak
<towarzysz.ciupak@...> napisał:
FREKWENCJA WYBORCZA wynosiła 89%, co oznacza, że w wyborach prezydenckich
głos oddało 8 obywateli na 9.

88%, czyli 7 wyborców oddało głos ZA tym, aby Paweł Ciupak został
Prezydentem MW.
12%, czyli 1 wyborca odał głos PRZECIW jego kandydaturze.

W związku z tym, ogłaszam, że nowym Prezydentem Mandragoratu Wandystanu
został tow. PAWEŁ CIUPAK.

NIECH ŻYJE!

Precz z elementem antysocjalistycznym, który głosował przeciw!

Żądam samokrytyki odszczepieńca!

--

pplk Defloriusz Dyman Wander
Mandragor Senior

Re: Wandystan: Wybory do Churału i na Prezydenta

Paweł Ciupak
 

W dniu 12.11.2012 o 19:57 Prezerwatyw Tradycja Radziecki
<ks.radetzky@...> pisze:

- W związku z brakiem kandydatur na kwiatonów Churału Ludowego,
zarządza się przedłużenie terminu ich zgłaszania do dnia 15 listopada.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mas ludowych, Komunistyczna Partia
Sarmacji (wandów) zgłasza następujących kandydatów na kwiatonów,
tworzących listę wyborczą KPS(w):

* Paweł Ciupak
* Michał Michaelus
* Alojzy Pupka-Bumbum
* Prezerwatyw Tradycja Radziecki
* Leszek Karakachanow Senior

--
Paweł Ciupak, wypierdalać

Wyniki wyborów prezydenckich

Paweł Ciupak
 

FREKWENCJA WYBORCZA wynosiła 89%, co oznacza, że w wyborach prezydenckich
głos oddało 8 obywateli na 9.

88%, czyli 7 wyborców oddało głos ZA tym, aby Paweł Ciupak został
Prezydentem MW.
12%, czyli 1 wyborca odał głos PRZECIW jego kandydaturze.

W związku z tym, ogłaszam, że nowym Prezydentem Mandragoratu Wandystanu
został tow. PAWEŁ CIUPAK.

--
Paweł Ciupak, wypierdalać