Wandystan: Debata Nr 1


Krzysiek <krzyss86@...>
 

W dniu 8 grudnia minister Magdalena �roda, pe�nomocnik do spraw r�wnego
statusu kobiet i m�czyzn oznajmi�a na konferncji w Sztokholmie:

"Katolicyzm nie wspiera bezpo�rednio, ale te� nie sprzeciwia si� przemocy
wobec kobiet. Ale s� po�rednie zwi�zki przez kultur�, kt�ra jest silnie
oparta na religii".

Pragn��bym pozna� opini� Pa�stwa na temat tego wydarzenia.

*************

�roda musi odej��!!!

Tow. Krzysztof Szczucki
Komisarz Winnicy


Michał Sobczak <ramzes@...>
 

-----Original Message-----
From: Krzysiek [mailto:krzyss86@wp.pl]
Sent: Friday, December 10, 2004 8:22 PM
To: wandystan@yahoogroups.com
Subject: Re: Wandystan: Debata Nr 1

W dniu 8 grudnia minister Magdalena Środa, pełnomocnik do spraw
równego
statusu kobiet i mężczyzn oznajmiła na konferncji w Sztokholmie:

"Katolicyzm nie wspiera bezpośrednio, ale też nie sprzeciwia się
przemocy
wobec kobiet. Ale są pośrednie związki przez kulturę, która jest
silnie
oparta na religii".

Pragnąłbym poznać opinię Państwa na temat tego wydarzenia.
*************
Środa musi odejść!!!
Oj chyba opracowywanie ukazu w sprawie powszechnie obowiązującego
wzoru kieliszka do wódki pochłonęło zbyt dużo czasu, bo już mówisz jak
Lepper :D

A swoją drogą, to jej wypowiedź faktycznie jest poniżej krytyki i
zastanawiam się, czy umieścić ją poniżej poziomu wypowiedzi v-ce
Ministra Niżankowskiego (czy jak się go pisze :)), czy jednak
wypowiedź wiceministra wywołała u mnie większy atak śmiechu :).
Niedługo była [mam nadzieję :)] pełnomocnik Rządu, ma chyba jakiś uraz
z dzieciństwa na punkcie równego statusu kobiet i mężczyzn...
Najbardziej rozbawił mnie fragment: "[Kościół- przyp. mój] jest to
struktura opierająca się na patriarchalnej dominacji Boga Ojca, a
mniej ważna jest rola kobiet [...]", co oznacza ni mniej ni więcej
tyle, że kościół odgrywa negatywna rolę, dlatego, że Bóg jest
mężczyzną :D

Przy pomocy osób, jak p. Środa, czy p. Niżankowski, Polska skutecznie
ośmiesza się na arenie międzynarodowej...

--
Michał Sobczak
ramzes@moja.infojama.pl
gg:3186643
ICQ:331193240


MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello Michaďż˝,
Friday, December 10, 2004, you wrote:

MS> dlatego �e B�g jest
MS> m�czyzn� :D

M�czyzn� mo�e by� cz�owiek.
A B�g nie jest cz�owiekiem. Wi�c nie mo�e by� m�czyzn� :)


***
Marcusler

Staro�� nie jest niczym innym, jak tylko powt�rzeniem wieku dzieci�cego. - Arystoteles


khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@yahoogroups.com, MarcusleR <marcusler@t...> wrote:
Hello Michał,
Friday, December 10, 2004, you wrote:

MS> dlatego że Bóg jest
MS> mężczyzną :D

Mężczyzną może być człowiek.
A Bóg nie jest człowiekiem. Więc nie może być mężczyzną :)
A Wanda?

Khand


Michał Sobczak <ramzes@...>
 

-----Original Message-----
From: MarcusleR [mailto:marcusler@tlen.pl]
Sent: Friday, December 10, 2004 9:28 PM
To: Michał Sobczak
Subject: Re[2]: Wandystan: Debata Nr 1


Mężczyzną może być człowiek.
A Bóg nie jest człowiekiem. Więc nie może być mężczyzną :)
Może źle się wyraziłem, ale chodziło mi o to, że o Bogu mówi się w
rodzaju męskim...

A religia... Owszem. Jest pewnym hamulcem postępu jeśli chodzi o
równouprawnienie kobiet i mężczyzn (patrz np. kapłani, którymi mogą
być tylko mężczyźni i z tego co wiem, nie ma to żadnego głębszego
uzasadnienia, poza zwyczajem, czy tradycja matki wychowującej dzieci i
gotującej mężowi), ale argumentacja Pani Pełnomocnik w ogóle do mnie
nie trafia... Wręcz chciałoby się powiedzieć- śmieszy...

--
Michał Sobczak
ramzes@moja.infojama.pl
gg:3186643
ICQ:331193240


Krzysiek <krzyss86@...>
 

Mo�e �le si� wyrazi�em, ale chodzi�o mi o to, �e o Bogu m�wi si� w
rodzaju m�skim...

A religia... Owszem. Jest pewnym hamulcem post�pu je�li chodzi o
r�wnouprawnienie kobiet i m�czyzn (patrz np. kap�ani, kt�rymi mog�
by� tylko m�czy�ni i z tego co wiem, nie ma to �adnego g��bszego
uzasadnienia, poza zwyczajem, czy tradycja matki wychowuj�cej dzieci i
gotuj�cej m�owi), ale argumentacja Pani Pe�nomocnik w og�le do mnie
nie trafia... Wr�cz chcia�oby si� powiedzie�- �mieszy...

*************

Pami�tajcie, �e religia nie mo�e by� post�powa. Religia katolicka istnieje
w�asnie dzi�ki temy, �e od 2 tysi�cy lat g�osi t� sam� nauk�. Ko�ci� w
�adnym wypadku nie sprzeciwia si� r�wnouprawnieniu kobiet, sprzeciwa si�
tzw. wojuj�cemu feminizmowi, kt�ry szuka dziury w ca�ym. Nie zapominajmy, �e
nikt tak jak kobieta nie podtrzyma ogniska domowego. Z uwarunkowaďż˝
psychologicznych wynika fakt, �e kobieta nigdy nie b�dzie zdolna do tego, co
m�czyzna i odwrotnie. Ko�ci� stoi te� na stra�y praw moralnych, kt�rych
granice niekt�rze staraj� si� przesuwa�. A to, �e kap�anami s� me�czy�ni
wynika wyra�nie z Pisma Swi�tego,w kt�rym Jezus w�a�nie m�czyzn wybiera na
kap�an�w.


Krzysztof Szczucki
--
Michaďż˝ Sobczak
ramzes@moja.infojama.pl
gg:3186643
ICQ:331193240


Yahoo! Groups Links


MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello khandkruper,
Friday, December 10, 2004, you wrote:

k> A Wanda?

Ja nie piszďż˝ Towarzyszu o Wandzie, tylko o konkretnym Bogu-Jahwe.


***
Marcusler

Z muzyk� powinno by� w�a�nie tak jak z �yciem: i dobrze, i �le, i powa�nie, i �miesznie. - Jerzy Waldorff


MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello Krzysiek,
Friday, December 10, 2004, you wrote:

K> Ko�ci� stoi te� na stra�y praw moralnych, kt�rych
K> granice niekt�rze staraj� si� przesuwa�.

Ko�ci� znaczy si�.. ? ks. Jankowski, bp Paetz i ci inni, kt�rych
sprawy nie wysz�y na �wiat�o dzienne..


***
Marcusler

Z tego, i� kto� o cnotach rozprawia, nie mo�na wnosi�, �e sam cnoty posiad�. - Konfucjusz


Krzysiek <krzyss86@...>
 

Ko�ci� znaczy si�.. ? ks. Jankowski, bp Paetz i ci inni, kt�rych
sprawy nie wysz�y na �wiat�o dzienne..

***********

W ka�dej grupie znajduja si� czarne owce, a co dopiero w tak du�ej jak
Ko�ci� Katolicki. Poza tym Ko�ci� to nie tylko kap�ani ale ca�a wsp�lnota
ludzi wierz�cych. Zauwa� te�, �e sam sobie przeczysz. Gdyby te spawy nie
wysz�y na �wiat�o dzienne, to by� o nich teraz nic nie wiedzia�.

Krzysztof Szczucki


khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@yahoogroups.com, "Krzysiek" <krzyss86@w...> wrote:

Pamiętajcie, że religia nie może być postępowa. Religia katolicka
istnieje
własnie dzięki temy, że od 2 tysięcy lat głosi tą samą naukę.
Kościół w
żadnym wypadku nie sprzeciwia się równouprawnieniu kobiet, sprzeciwa
się
tzw. wojującemu feminizmowi, który szuka dziury w całym. Nie
zapominajmy, że
nikt tak jak kobieta nie podtrzyma ogniska domowego. Z uwarunkować
psychologicznych wynika fakt, że kobieta nigdy nie będzie zdolna do
tego, co
mężczyzna i odwrotnie. Kościół stoi też na straży praw moralnych,
których
granice niektórze starają się przesuwać. A to, że kapłanami są
meżczyźni
wynika wyraźnie z Pisma Swiętego,w którym Jezus właśnie mężczyzn
wybiera na
kapłanów.
Zgadzam sie w 100% jako Polak. Ale jako mandragor komunistycznej
jutrzenki muszę powiedzieć temu nie :D

Khand


MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello Krzysiek,
Friday, December 10, 2004, you wrote:

K> W ka�dej grupie znajduja si� czarne owce, a co dopiero w tak du�ej jak
K> Ko�ci� Katolicki. Poza tym Ko�ci� to nie tylko kap�ani ale ca�a wsp�lnota
K> ludzi wierz�cych. Zauwa� te�, �e sam sobie przeczysz. Gdyby te spawy nie
K> wysz�y na �wiat�o dzienne, to by� o nich teraz nic nie wiedzia�.

Dzi�ki temu, �e te sprawy wysz�y na jaw mam podstaw�, aby s�dzi�, i�
takich spraw jest wi�cej.


***
Marcusler

Rzeczpospolite b�d�, jakie ich m�odzie�y chowanie. - Akt fundacyjny Akademii Zamojskiej


gloniasz <gloniasz@...>
 

----- Original Message -----
From: "Krzysiek" <krzyss86@wp.pl>W ka�dej grupie znajduja si� czarne owce, a co dopiero w tak du�ej jak
Ko�ci� Katolicki. Poza tym Ko�ci� to nie tylko kap�ani ale ca�a wsp�lnota
ludzi wierz�cych. Zauwa� te�, �e sam sobie przeczysz. Gdyby te spawy nie
wysz�y na �wiat�o dzienne, to by� o nich teraz nic nie wiedzia�.
heh...
Koszmarmy Ko�ci� Katolicki (KKK), Ku-Klux-Klan(KKK)... Pozytywy, nie?
Dan Brown rlz

gloniasz - m�wcie mi Langdon;)----------------------------------------------------------------------
Dzwonisz za granice? >>> http://link.interia.pl/f183f


Mirth <Mirthandil@...>
 

Micha� napisa�e�(a�),MS> Przy pomocy os�b, jak p. �roda, czy p.
MS> Ni�ankowski, Polska skutecznie
MS> o�miesza si� na arenie mi�dzynarodowej...

Na arenie mi�dzynarodowej nikt nigdy nie us�yszy o
wypowiedzi Pani �rody. Chyba, �e w kontek�cie
ewentualnych prze�ladowa� za pogl�dy sprzeczne
z interesami Ko�cio�a Katolickiego. To raz.

A dwa - mnie osobi�cie bardziej o�miesza obecno�� w
Parlamencie Europejskim pos��w z ramienia LPR,
domagaj�cych si� wieszania w tym gmachu krzy�y.
To jest po prostu powalaj�cy brak gustu.
W tym sezonie modne s� p�ksi�yce.--
Damian Konieczny-Winnicki
Dekameron Socjogramu


Mirth <Mirthandil@...>
 

MarcusleR napisa�e�(a�),M> M�czyzn� mo�e by� cz�owiek.
M> A B�g nie jest cz�owiekiem. Wi�c nie mo�e by� m�czyzn� :)

To nie tak.

B�g stworzy� cz�owieka na swoje podobie�stwo.
Dopiero p�niej podarowa� mu kobiet�.


Zgodnie z objawieniem judaistyczno-chrze�cija�skim,
rzecz jasna.


--
Damian Konieczny-Winnicki
Dekameron Socjogramu


Mirth <Mirthandil@...>
 

Krzysiek napisa�e�(a�),


K> Pami�tajcie, �e religia nie mo�e by� post�powa.

Mo�e by�.

K> Religia katolicka istnieje
K> w�asnie dzi�ki temy, �e od 2 tysi�cy lat g�osi
K> tďż˝ samďż˝ naukďż˝.

Nie g�osi wci�� tej samej nauki. Augustynizm. Tomizm.
Neotomizm. Filozofia chrze�cija�ska podlega nie tylko
ewolucji, ale i zwyczajnym trawestacjom.


K> Z uwarunkowaďż˝
K> psychologicznych wynika fakt, �e kobieta nigdy
K> nie b�dzie zdolna do tego, co
K> m�czyzna i odwrotnie.

Nieprawda.

Z uwarunkowaďż˝ psychologicznych nic takiego
nie wynika. Z uwarunkowaďż˝ biologicznych - jak
najbardziej.--
Damian Konieczny-Winnicki
Dekameron Socjogramu


Krzysiek <krzyss86@...>
 


Na arenie mi�dzynarodowej nikt nigdy nie us�yszy o
wypowiedzi Pani �rody. Chyba, �e w kontek�cie
ewentualnych prze�ladowa� za pogl�dy sprzeczne
z interesami Ko�cio�a Katolickiego. To raz.

A dwa - mnie osobi�cie bardziej o�miesza obecno�� w
Parlamencie Europejskim pos��w z ramienia LPR,
domagaj�cych si� wieszania w tym gmachu krzy�y.
To jest po prostu powalaj�cy brak gustu.
W tym sezonie modne s� p�ksi�yce.

Nigdy LPR nie popiera�em ale krzy�y mog� si� jednak domaga�. Nie
zapominajmym, �e to w�a�nie g��wnie chrze�cija�stwo zbudowa�o Euop�.
Dzia�ania niekt�rych Pa�stw Europy, by temu zaprzeczy� s� �a�osne.

Krzysiek Szczucki
Komisarz Winnicy


Lord Wander
 

From: "Michaďż˝ Sobczak"


M�czyzn� mo�e by� cz�owiek.
A B�g nie jest cz�owiekiem. Wi�c nie mo�e by� m�czyzn� :)
Mo�e �le si� wyrazi�em, ale chodzi�o mi o to, �e o Bogu m�wi si� w
rodzaju m�skim...

A religia... Owszem. Jest pewnym hamulcem post�pu je�li chodzi o
r�wnouprawnienie kobiet i m�czyzn (patrz np. kap�ani, kt�rymi mog�
by� tylko m�czy�ni i z tego co wiem, nie ma to �adnego g��bszego
uzasadnienia, poza zwyczajem, czy tradycja matki wychowuj�cej dzieci i
gotuj�cej m�owi), ale argumentacja Pani Pe�nomocnik w og�le do mnie
nie trafia... Wr�cz chcia�oby si� powiedzie�- �mieszy...

***************

Pragn� zauwa�y�, �e w niniejszym po�cie potwierdzi�e� argumentacj� Pani
Minister.

Popatrzmy- "o Bogu m�wi si� w rodzaju m�skim".

Ano w�a�nie. Gdyby kultura kraj�w katolickich nie by�a skrajnie
patriarchalna o Bogu nie m�wi�oby si� w rodzaju m�skim, tylko �e�skim lub-
co prawdopodobniejsze- nijakim. Przemoc wobec kobiet wynika z pod�wiadomego
uznania kobiety za jednostk� nier�wnoprawn� m�czy�nie. Takie rozumowanie
mo�liwe jest na szerok� skal� tylko w spo�ecze�stwach patriarchalnych,
dlatego te� przemoc wobec kobiet najszerzej wyst�puje w �wiecie islamu i
chrze�cija�stwa, a dok�adniej w tych krajach chrze�cija�skich, w kt�rych
religia odgrywa du�� rol� spo�eczn�- na przyk�ad w POlsce. Zwr��my6 uwag� na
to, �e w Holandii czy Szwecji przypadki takie s� nieliczn� patologi� obecn�
g��wnie w�r�d muzu�ma�skich imigrant�w, a w Polsce wprost przeciwnie.

Zdanie wypowiedziane przez Pani� Minister jest wi�c prawdziwe- katolicko��
naszego spo�ecze�stwa jest jednym z g��wnych katalizator�w. Pami�tajmy �e
minister Kapera blokowa� powszechne programy antyprzemocowe w�a�nie z
religijnych pobudek.

Histeria �rodowisk ko�cielnych i proko�cilnych wcale mnie nie dziwi. Cieszy
natomiast, �e chocia� "Wyborcza" potrafi�a �rody broni�.

m.


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


Lord Wander
 

From: "Krzysiek"


Nigdy LPR nie popiera�em ale krzy�y mog� si� jednak domaga�. Nie
zapominajmym, �e to w�a�nie g��wnie chrze�cija�stwo zbudowa�o Euop�.
Dzia�ania niekt�rych Pa�stw Europy, by temu zaprzeczy� s� �a�osne.
Krzysiu drogi, �adne z pa�stw europejskich nie neguje roli chrze�cija�stwa w
historii Europy. Tam jednak oczywisto�ci� jest co�, co dla POlak�w d�ugo
jeszcze nie b�dzie oczywiste- mianowicie �wiecko�� pa�stwa. Krzy�e wisie� w
miejscach obrad w�adzy politycznej nie powinny, podobnie zreszt� jak
p�ksi�yce, bo w�adza pa�stwowa dotyczy ca�o�ci spo�ecze�stwa i j�zyk
religii nie ma do niej zastosowania. Miejscem w�a�ciwym dla religijnych
symboli s� �wi�tynie. Sala obrad PE jest miejscem w�a�ciwym dla flagi Unii i
flag pa�stw cz�onkowskich- �adnych Gwiazd Dawida, krzy�y i p�ksi�yc�w tam
by� nie powinno i nie b�dzie.

m.


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@yahoogroups.com, "Mandragor Socjogramu"
<sami-hypia@t...> wrote:


Krzysiu drogi, żadne z państw europejskich nie neguje roli
chrześcijaństwa w
historii Europy. Tam jednak oczywistością jest coś, co dla POlaków
długo
jeszcze nie będzie oczywiste- mianowicie świeckość państwa. Krzyże
wisieć w
miejscach obrad władzy politycznej nie powinny, podobnie zresztą jak
półksiężyce, bo władza państwowa dotyczy całości społeczeństwa i
język
religii nie ma do niej zastosowania. Miejscem właściwym dla
religijnych
symboli są świątynie. Sala obrad PE jest miejscem właściwym dla
flagi Unii i
flag państw członkowskich- żadnych Gwiazd Dawida, krzyży i
półksiężyców tam
być nie powinno i nie będzie.
Nie zgadzam sie w gmachuy Churału Ludowego powinna wisiec Wandystyka!

Khand


Mirth <Mirthandil@...>
 

Mandragor napisa�e�(a�),MS> p�ksi�yc�w tam
MS> by� nie powinno i nie b�dzie.

Nawet jednego? Takiego malutkiego? Z buziďż˝. Albo
ksi�dzem Twardowskim.

:-(


--
Damian Konieczny-Winnicki
Dekameron Socjogramu