Wandystan: Debata Nr 1


MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello Mandragor,
Friday, December 10, 2004, you wrote:

MS> Pragn��bym pozna� opini� Pa�stwa na temat tego wydarzenia.

Popieram t� pani�. Nic doda� nic uj��.


***
Marcusler

�mier�? Niewa�ne! �ycie? Niewa�ne! Wa�ne - zwyci�y�. - Jan Brzechwa