Topics

Wandystan: Debata nr 2


Krzysiek <krzyss86@...>
 

W dzisiejszej Gazecie Wyborczej przeczyta�em:

"Zapominamy �e korepetycje psuj� ca�� edukacj�. Je�li s� powszechne, to
szko�a sobie odpuszcza i zani�a poziom. (...) przynajmniej cz�� korepetycji
to korupcja, je�li ucze� prosi swoj� matematyczk� o korki, ona zwykle
odmawia, ale podaje namiar na kole�ank� z innej szko�y. ta z kolei swoich
uczni�w wysy�a do tej pierwszej (...) Z�e strony korepetycji przewa�aj�
(...) To narz�dzie segregacji, p�ac� g��wnie rodziny z miast, z wy�szym
wykszta�ceniem (...)"

Bardzo jestem ciekaw, jak moi drodzy wsp�obywatele- kt�rych w wi�kszo�ci
problem dotyczy bezpo�rednio- ustosunkowuj� si� do powy�szych opinii. Czy
rzeczywi�cie korepetycje s� "plag�"?

****************

Ja jako liberaďż˝ odrzucam historyjki o wszelkich segregacjach i
niesprawiedliwo�ci spo�ecznej.

Tow. Krzysztof Szczucki
Podlord
Komisarz Winnicy