Topics

Wandystan: POPRAWKI

Michał Sobczak <ramzes@...>
 

Witam.

a_medyceusz@..., dnia 22 stycznia 2005 (19:28:34) napisaďż˝(a):


2. W artykule 4. dodanie punktu:
�- 3.Na wniosek Buduara Komisarz w�a�ciwy do spraw administracji bada
zgodno�� uchwa�y z prawem Wandytanu. W razie stwierdzenia niezgodno�ci
uchwa�y z prawem Wandystanu, Komisarz Ludowy w�a�ciwy do spraw administracji
uchyla uchwa��.
Towarzysz wybaczy, ale od tego jest s�d, a nie Komisarz...

4. Dodanie artyku�u 9. o tre�ci
- Buduar na wniosek Rady Gminy zwraca si� do osoby posiadaj�cej inicjatyw�
ustawodawcz�, aby ta�wyst�pi�a do Chura�u z wnioskiem o nowelizacj� ustawy o
samorz�dzie terytorialnym. Chura� ludowy przyjmuje lub odrzuca wniosek
zwyk�� wi�kszo�ci� g�os�w.
Zn�w dla �cis�o�ci: nie Rada Gminy a Gminna Rada Narodowa... :)

Czy mogďż˝ prosiďż˝ o uzasadnienie tej poprawki?

Buduar mo�e zwr�ci� si� do osoby posiadaj�cej inicjatyw� ustawodawcz� z pro�b� o wyst�pienie z inicjatyw� zmiany jakiejkolwiek ustawy i to nawet bez tego przepisu. Oczywi�cie osoba taka mo�e pro�b� ola�. Moim zdaniem niedopuszczalny jest zapis, �e osoba, do kt�rej wniosek si� skieruje, musi taki wniosek przed�o�y� Chura�owi, bo ponosi ona polityczn� odpowiedzialno�� za swoje inicjatywy i nie mo�e by� mowy o zmuszeniu osoby do skierowania projektu ustawy, kt�ry do takiej osoby wcale nie trafia...

Co prawda nie wynika to jednoznacznie z poprawki, ale je�li taka osoba mog�aby wniosek ola�, to nie widze potrzeby zapisywania tego w ustawie, wi�c s�dz�, �e projektodawcy chodzi�o o to, �eby osoba maj�ca inicjatyw� MUSIA�A taki wniosek skierowa� pod obrady Chura�u.

To, �e Chura� ustaw� o zmianiu ustawy [tak jak ka�d� inn� pr�cz konstytucyjnej z reszt�...] uchwala zwyk�a wi�kszo�ci� g�os�w, wi�c nie widz� potrzby zapisywania tego po raz wt�ry.

--
Michaďż˝ Sobczak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
*** http://www.wandystan.work.only.pl/ ***
Gadu- gadu: 3186643 :: ICQ:331193240

a_medyceusz@...
 

Uytkownik Micha Sobczak napisa:
Witam.

a_medyceusz@..., dnia 22 stycznia 2005 (19:28:34) napisa(a):


2. W artykule 4. dodanie punktu:
- 3.Na wniosek Buduara Komisarz waciwy do spraw administracji bada
zgodno uchway z prawem Wandytanu. W razie stwierdzenia niezgodnoci
uchway z prawem Wandystanu, Komisarz Ludowy waciwy do spraw
administracji
uchyla uchwa.
Towarzysz wybaczy, ale od tego jest sd, a nie Komisarz...

4. Dodanie artykuu 9. o treci
- Buduar na wniosek Rady Gminy zwraca si do osoby posiadajcej
inicjatyw
ustawodawcz, aby tawystpia do Churau z wnioskiem o nowelizacj
ustawy o
samorzdzie terytorialnym. Chura ludowy przyjmuje lub odrzuca wniosek
zwyk wikszoci gosw.
Znw dla cisoci: nie Rada Gminy a Gminna Rada Narodowa... :)

Czy mog prosi o uzasadnienie tej poprawki?

Buduar moe zwrci si do osoby posiadajcej inicjatyw ustawodawcz z
prob o wystpienie z inicjatyw zmiany jakiejkolwiek ustawy i to nawet bez
tego przepisu. Oczywicie osoba taka moe prob ola. Moim zdaniem
niedopuszczalny jest zapis, e osoba, do ktrej wniosek si skieruje, musi
taki wniosek przedoy Churaowi, bo ponosi ona polityczn odpowiedzialno
za swoje inicjatywy i nie moe by mowy o zmuszeniu osoby do skierowania
projektu ustawy, ktry do takiej osoby wcale nie trafia...

Co prawda nie wynika to jednoznacznie z poprawki, ale jeli taka osoba
mogaby wniosek ola, to nie widze potrzeby zapisywania tego w ustawie, wic
sdz, e projektodawcy chodzio o to, eby osoba majca inicjatyw MUSIAA
taki wniosek skierowa pod obrady Churau.

To, e Chura ustaw o zmianiu ustawy [tak jak kad inn prcz
konstytucyjnej z reszt...] uchwala zwyka wikszoci gosw, wic nie
widz potrzby zapisywania tego po raz wtry.

--
Micha Sobczak
Prezydent Mandragoratu Wandystanu
*** http://www.wandystan.work.only.pl/ ***
-----------------------------------------------------------------

jasne nie ma przymuszania . moze byc sedzia w zasadzie :] okej to poprawione
a od swego nie odejde :P


---------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam, sekretar Arivio Medyceusz


[Non-text portions of this message have been removed]