Topics

Wandystan: Projekt konstytucji


Helmut Walterycz
 

On 2012-07-04 08:13, Prezerwatyw Tradycja Radziecki wrote:
Czołem Wandystan!

Po krótkiej pracy wysmażyłem na bazie dwóch poprzednich konstytucji -
minimalny akt zasadniczy. Starałem się, żeby zawierał wszystko co
najważniejsze, a jednocześnie był stosunkowo krótki. W porównaniu do
poprzedniej konstytucji (z 2009 r.) - tylko dwa artykuły mniej, ale za
to treść to tylko 1/4 tamtej (w przybliżeniu). Przydałby się ktoś, kto
by to przejrzał w zakresie zgodności z prawem Sarmacji (porównywałem z
innymi aktami zasadniczymi części składowych i nie widzę wielkich
odstępstw, ale mogłem coś tendencyjnie przegapić).

====================
Konstytucja Mandragoratu Wandystanu


Preambuła
Lud pracujący wyrąbał sobie mieczem drogę przez dzieje. Wolnościowe
tradycje polskojęzycznego świata wirtualnego znalazły ucieleśnienie w
państwie wandejskim. Mandragorat Wandystanu zwycięsko odpierał kolejne
ataki monarchofaszyzmu na wolność, przeciwstawiając: cenzurze -
swobodę wypowiedzi oraz gwarancje pluralizmu politycznego; grabieżom
mienia - poszanowanie własności; kinderneostradyzmowi - indywidualizm;
monarchofaszystowskiej tyranii - władzę ludową.

Pamiętając o wiekopomnym wkładzie wandyzmu-konieczyczmu w dorobek
światowej myśli politycznej, filozoficznej, ekonomicznej, estetycznej
oraz moralnoetycznej, My, Lud Wandejski, chcąc zabezpieczyć nasze
prawa w świetle powtórnego zjednoczenia z Księstwem Sarmacji,
stanowimy niniejszą konstytucję, wyrażającą zasady wolności i
sprawiedliwości klasowej, w obronie, których będziemy, kurwa, jak
brzytwa.


Artykuł 1. Mandragorat Wandystanu jest fajnym państwem wirtualnym,
posiadającym wiele zalet. Jawnych i ukrytych. Również. Władza w
Mandragoracie Wandystanu należy do ludu pracującego wandejskich miast
i wsi - robotników, chłopów oraz postępowej inteligencji. Lud
pracujący sprawuje władzę państwową przez swoich przedstawicieli albo
bezpośrednio.

Artykuł 2. Prawa Mandragoratu Wandystanu są wyrazem interesów i woli
Ludu Pracującego. Lud Pracujący stanowi prawo w drodze ustaw, zgodnych
z niniejszą Konstytucją. Lud pracujący w drodze ustawy powierza
wydawanie edyktów wykonawczych organom państwa. Edykty wykonawcze
wydaje się w granicach upoważnienia, w celu urzeczywistnienia woli
ludu pracującego.

Artykuł 3. Lud powierza sprawowanie władzy wykonawczej Prezydentowi,
Radzie Komisarzy Ludowych oraz podległemu Prezydentowi aparatowi
administracyjnemu. Lud powierza sprawowanie władzy ustawodawczej
Churałowi Ludowemu. Lud powierza Mandragorom nadzór nad prawidłowym
funkcjonowaniem państwa oraz zezwala i zobowiązuje ich do działania w
zastępstwie nieobecnych bądź nie powołanych urzędników, kiedy zachodzi
taka konieczność.

Artykuł 4. Gwarantem ciągłości i jedności władzy ludowej są
Mandragorzy – Ukochany Przywódca, Mandragor Jutrzenki oraz Serdeczny
Przywódca, Mandragor Socjogramu. Mandragorzy tworzą Kolektyw,
jednomyślnie podejmując decyzje leżące w ich zakresie
odpowiedzialności. Ewentualny podział zadań Kolektywu między
Mandragorów reguluje ustawa. Mandragor, ustępując, za zgodą Churału
Ludowego wskazuje swojego następcę. W wypadku nie udzielenia zgody
przez Churał, lub nie wskazania następcy, Mandragor wybierany jest w
wyborach powszechnych z zastosowaniem przepisów właściwych do wyboru
prezydenta.

Artykuł 5. Najwyższą władza państwową sprawuje Drogi Lider - Prezydent
Mandragoratu Wandystanu. Jest zwierzchnikiem aparatu
administracyjnego, a w szczególności powołuje, stoi na czele i kieruje
pracami Rady Komisarzy Ludowych. Wydaje edykty wykonawcze w zakresie
nie zastrzeżonym dla innych organów państwowych. Prezydent
reprezentuje Mandragorat poza jego granicami. Prezydent wybierany jest
w powszechnych wyborach przez ogół obywateli.

Artykuł 6. Churał Ludowy jest naczelnym organem prawodawczym
składającym się z kwiatonów. Churał może mieć charakter powszechny –
wówczas każdy obywatel staje się kwiatonem; lub kadencyjny – wówczas
ustawa określa liczbę kwiatonów, czas sprawowania przez nich mandatów
oraz szczegóły ich wyboru. Churał uchwala ustawy oraz swój regulamin;
podejmuje uchwały w pozostałych sprawach. Pracom Churału Ludowego
przewodniczy Mandragor Socjogramu lub wybrany przez Churał
przewodniczący.

Artykuł 7. Obywatelstwo wandejskie nadawane jest przez Prezydenta
aktywnym budowniczym Mandragoratu Wandystanu, a odbierane tym, którzy
aktywnego budowania zaniechali. W zakresie nadania bądź odebrania
obywatelstwa przysługuje skarga do Kolektywu Mandragorskiego.
Urzędnicy muszą posiadać obywatelstwo wandejskie.

Artykuł 8. Przodownicy aktywności społecznej otoczeni są powszechnym
szacunkiem narodu, tworzą awangardę proletariatu. Tytuły awangardy a
także ordery państwowe nadawane są przez Kolektyw Mandragorski. Tytuły
awangardy nie wiążą się z żadnymi przywilejami o charakterze
politycznym.

Artykuł 9. Mandragorat Wandystanu, utrwalając i pomnażając zdobycze
ludu pracującego, umacnia i rozszerza prawa i wolności człowieka i
obywatela. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów,
pozyskiwania i rozpowszechnia informacji oraz wolność i tajemnicę
komunikowania się. Cenzura prewencyjna jest zakazana.

Artykuł 10. Zmiany konstytucji dokonuje Churał Ludowy, z własnej
inicjatywy bądź na wniosek Prezydenta, Mandragora lub grupy co
najmniej trzech obywateli. Zmiana Konstytucji dla swej ważności wymaga
zgody Kolektywu Mandragorskiego.

====================

Mam nadzieję na jakiś odzew...
nieudzielenia razem. Poza tym git.

--
kwiaton B0553


Tow. Radziecki
 

Czołem Bonawentura!

nieudzielenia razem.
I - tuż obok - niewskazania. Do poprawki.

Poza tym git.
Jak git, to przepychamy przez Pupkę?

--
☭ PTR


Alojzy Pupka
 

2012/7/5 Prezerwatyw Tradycja Radziecki <ks.radetzky@gmail.com>:

Jak git, to przepychamy przez Pupkę?
Pupka ma rozgrzebany i prawie skończony swój projekt, już widzi
że bardziej „grzeczny”, ale też bardziej typowy dla *małej* konsty-
tucji, bo ta propozycja jest typowo dużokonstytucyjna. Ale to nie
znaczy że Pupka oleje tę propozycję − on ją przeczyta uważnie,
porówna w szczegółach ze swoją i skonfrontuje obie. Publicznie.
Ale teraz Pupka pójdzie spać, bo już pada z nóg.

Btw, Pupka już jakiś czas temu byłby w stanie się sprawą zająć,
gdyby większość jego uwagi nie musiała być zwrócona na stosun-
ki z centralą i na neutralizowanie działań mających na celu skłó-
cenie z nią Mandragoratu. Z tego miejsca pozdrawia grających
w tym procederze (ramię w ramię, mimo że z różnych frontów)
pmk i Ciupaka, oraz drugi szereg: prefekta Suszka i Radzieckie-
go (którego konstruktywniejszą ostatnio postawą jest pozytywnie
zaskoczony, zbudowany i trochę nawet zawstydzony.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
komisarz ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP


Tow. Radziecki
 

Czołem Pupka!

Pupka ma rozgrzebany i prawie skończony swój projekt, już widzi
że bardziej „grzeczny”, ale też bardziej typowy dla *małej* konsty-
tucji, bo ta propozycja jest typowo dużokonstytucyjna. Ale to nie
znaczy że Pupka oleje tę propozycję − on ją przeczyta uważnie,
porówna w szczegółach ze swoją i skonfrontuje obie. Publicznie.
Ok, to czekam. W międzyczasie poruszę tylko jedną kwestię:

Pytanie - czy jest sens w ogóle bawić się w małą konstytucję? Wszystko
i tak się wlecze i nie ma potrzeby ekspresowego wprowadzania
tymczasowych regulacji.

Btw, Pupka już jakiś czas temu byłby w stanie się sprawą zająć,
gdyby większość jego uwagi nie musiała być zwrócona na stosun-
ki z centralą i na neutralizowanie działań mających na celu skłó-
cenie z nią Mandragoratu.
Pytanie - czy Centrala (o kogo zresztą chodzi - o Kanclerza?) nie może
sie pofatygować tutaj? Ja parę razy już się na FC wybrałem, teraz może
jakaś demonstracja dobrej woli ze strony Centrali? Wtedy nie tylko wy
musielibyście się zajmować neutralizacją, a można by podjąć
jakikolwiek dialog.

(którego konstruktywniejszą ostatnio postawą jest pozytywnie
zaskoczony, zbudowany i trochę nawet zawstydzony.
Serce me w piersi zatrzepotało. Za tow. Boxerem powtórzę "Będę
pracować jeszcze więcej"

--
☭ PTR


Alojzy Pupka
 

W dniu 5 lipca 2012 03:12 użytkownik Prezerwatyw Tradycja Radziecki
<ks.radetzky@gmail.com> napisał:

Pytanie - czy jest sens w ogóle bawić się w małą konstytucję? Wszystko
i tak się wlecze i nie ma potrzeby ekspresowego wprowadzania
tymczasowych regulacji.
Pomijając fakt, że mała konstytucja została zapisana w traktacie (to by
się pewnie dało obejść, uchwalenie od razu „dużej” konstytucji nie byłoby
imo niezgodne z duchem postanowień zjednoczeniowych), to przyświeca
bawieniu się w konstytucję małą taka myśl, żeby ustalić podstawowe za-
sady funkcjonowania ustroju, ale już w szczegółach decyzję o przyszłym
urządzeniu całego Mandragoratu zostawić Churałowi. Moim zdaniem
jest sens.

Pytanie - czy Centrala (o kogo zresztą chodzi - o Kanclerza?) nie może
sie pofatygować tutaj? Ja parę razy już się na FC wybrałem, teraz może
jakaś demonstracja dobrej woli ze strony Centrali? Wtedy nie tylko wy
musielibyście się zajmować neutralizacją, a można by podjąć
jakikolwiek dialog.
Faktycznie, nie powinienem mówić o Centrali, bo Centrala to w zasadzie
Książę, Kanclerz etc., z którymi spięć nie ma, wręcz przeciwnie. Miałem
na myśli raczej „centralizatorów”, czy raczej jednego Centralizatora. No i
tych, którym nie przeszkadza jego rola szarej eminencji pociągającej za
sznurki w niemal każdej sprawie.

A Pierwszy Centralizator KS, skoro pytacie, na LDMW na pewno się nie
pojawi.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
akć mdgr ppłk Alojzy Pupka-Bumbum
komisarz ― elektron ― esencjat

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP


Tow. Radziecki
 

Czołem Pupka!

Pomijając fakt, że mała konstytucja została zapisana w traktacie (to by
się pewnie dało obejść, uchwalenie od razu „dużej” konstytucji nie byłoby
imo niezgodne z duchem postanowień zjednoczeniowych),
Tak, już mieliśmy dowód, że traktat da się obejść... a właściwie to
przejechać się przez środek, bo czemu nie?

to przyświeca
bawieniu się w konstytucję małą taka myśl, żeby ustalić podstawowe za-
sady funkcjonowania ustroju, ale już w szczegółach decyzję o przyszłym
urządzeniu całego Mandragoratu zostawić Churałowi. Moim zdaniem
jest sens.

Faktycznie, nie powinienem mówić o Centrali, bo Centrala to w zasadzie
Książę, Kanclerz etc., z którymi spięć nie ma, wręcz przeciwnie.
Faktycznie wręcz przeciwnie. Książę nie powoduje spięć, Książę po
prostu ma zasady w głębokim poważaniu i przekłada sarmackie procedurki
nad sprawiedliwość.

Miałem
na myśli raczej „centralizatorów”, czy raczej jednego Centralizatora. No i
tych, którym nie przeszkadza jego rola szarej eminencji pociągającej za
sznurki w niemal każdej sprawie.
W takim razie lejmy na to ciepłym moczem. Zero kontaktu z tą osobą,
brak brania jej w ogóle pod uwagę. Kontakt z całą resztą reżimu, ale
to tyle. Jak się czegoś nie da załatwić - to nie załatwiajmy i
zobaczmy kto na tym więcej straci. Generalnie co za zysk z tego
zjednoczenia, skoro ani tego napływu mieszkańców nie mamy, a tylko
dodatkowe problemy z dogadaniem się i udowadnianiem, że nie jesteśmy
wielbłądami?

--
☭ PTR


Tow. Radziecki
 

Czołem Ja!

Za szybko wysłałem, nie dopisałem odpowiedzi na ten fragment.

to przyświeca
bawieniu się w konstytucję małą taka myśl, żeby ustalić podstawowe za-
sady funkcjonowania ustroju, ale już w szczegółach decyzję o przyszłym
urządzeniu całego Mandragoratu zostawić Churałowi. Moim zdaniem
jest sens.
Na pewno? Churał, przynajmniej na początku, będzie i tak powszechny.
To co szkodzi po prostu zebrać się teraz i z miejsca uchwalić nową
konstytucję?

Względnie, zrobić minimum minimorum:

Artykuł 1.
Mandragorat Wandystanu jest fajnym państwem wirtualnym, posiadającym
wiele zalet. Jawnych i ukrytych. Również.

Artykuł 2.
Do czasu uchwalenia pełnoprawnej konstytucji, Lud powierza sprawowanie
pełnej, jednolitej władzy państwowej Kolektywowi Mandragorskiemu.
Reguluje on tymczasowe działanie państwa w drodze edyktów i sprawuje
władzę bezpośrednio lub poprzez powoływanych przez siebie urzędników.
W sprawach kardynalnych zaciąga opinii Churału Powszechnego, w skład
którego mogą wejść wszyscy mieszkańcy Mandragoratu.

Artykuł 3.
Pełnoprawną konstytucję Mandragoratu Wandystanu uchwali Churał
Powszechny, a wejdzie ona w życie po jej podpisaniu przez Kolektyw
Mandragorski.--
☭ PTR


Helmut Walterycz
 

On 2012-07-05 02:17, Alojzy Pupka-Bumbum wrote:
2012/7/5 Prezerwatyw Tradycja Radziecki<ks.radetzky@gmail.com>:

Jak git, to przepychamy przez Pupkę?
Pupka ma rozgrzebany i prawie skończony swój projekt, już widzi
że bardziej „grzeczny”, ale też bardziej typowy dla *małej* konsty-
tucji, bo ta propozycja jest typowo dużokonstytucyjna. Ale to nie
znaczy że Pupka oleje tę propozycję − on ją przeczyta uważnie,
porówna w szczegółach ze swoją i skonfrontuje obie. Publicznie.
Ale teraz Pupka pójdzie spać, bo już pada z nóg.
Skoro Wszechstron lider ma jakiś fajny projekt w zanadrzu, czemu nie uchwalić najpierw małej, a zaraz potem dużej?

Btw, Pupka już jakiś czas temu byłby w stanie się sprawą zająć,
gdyby większość jego uwagi nie musiała być zwrócona na stosun-
ki z centralą i na neutralizowanie działań mających na celu skłó-
cenie z nią Mandragoratu. Z tego miejsca pozdrawia grających
w tym procederze (ramię w ramię, mimo że z różnych frontów)
pmk i Ciupaka, oraz drugi szereg: prefekta Suszka i Radzieckie-
go (którego konstruktywniejszą ostatnio postawą jest pozytywnie
zaskoczony, zbudowany i trochę nawet zawstydzony.
Towarzysz Pupka pamięta, że w ten weekend pije na Światowym Zlocie Związku Zawodowego Szwaczek Baridajskich w mieście Cracoffia.

Bananów i słodkości,

--
weteran walk


Tow. Radziecki
 

Czołem Bonawentura!

Skoro Wszechstron lider ma jakiś fajny projekt w zanadrzu, czemu nie
uchwalić najpierw małej, a zaraz potem dużej?
Mówię temu stanowcze "czemu by nie?". Szkoda tylko, że kiedy wcześniej
pytałem o istnienie takowego projektu, to odpowiedzi się nie
doczekałem. Nie rozumiem przy tym tłumaczenia Pupki, ze woli zajmować
się całkowicie zbędnym przeciwdziałaniem wobec prowokacji ob.
Goateckiego, zamiast tym co naprawdę leży w interesie MW - czyli
sprawami wewnętrznymi.

--
☭ PTR