Topics

TRYBUNAŁ LUDOWY IM. TAJNYCH JAWNYCH TRYBUNAŁÓW


Jezus Ipanienko
 

Genosse-Wanda-Stadt, dn. 17 maja Anno Wandini 2020

W E Z W A N I E
do złożenia wyjaśnień

W związku z postępowaniem toczącym się przed Trybunałem Ludowym im.
Tajnych Jawnych Trybunałów, niniejszym pismem wzywa się do złożenia
wyjaśnień oskarżonych w poniższych sprawach:

(A.) tow. Olę Isaadorę Karinę Chojnacką -- w sprawie wydania aktów
prawnych pozbawiających obywatelstwa tow. T. Ingawaara i tow. H.
Pohla;

(B.) tow. PLNę -- w sprawie ekspulsji tow. T. Ingawaara i tow. H.
Pohla z Listy Dyskusyjnej Mandragoratu Wandystanu; a także w sprawie
opublikowania w Dzienniku Praw aktu prawnego (pozbawienie obywatelstwa
samej siebie) jako osoba do tego nieuprawniona;

Dopuszcza się dodatkowe złożenie wyjaśnień przez wyżej wymienione jako
świadkiń w sprawach dotyczących drugiej osoby.

Trybunał Ludowy im. Tajnych Jawnych Trybunałów poucza, że w sytuacji
braku złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty niniejszego
wezwania, tam gdzie będzie to możliwe na poczet wyjaśnień zostaną
uwzględnione wypowiedzi wygłoszone w sprawie uprzednio na Liście
Dyskusyjnej Mandragoratu Wandystanu.

Tam, gdzie żadnych wyjaśnień uprzednio nie złożono, po upłynięciu
wyżej wymienionego terminu Trybunał Ludowy im. Tajnych Jawnych
Trybunałów stwierdzi odmowę złożenia wyjaśnień.

- - - ☭ - - -

Trybunał Ludowy im. Tajnych Jawnych Trybunałów
ul. Ofiar KL Morvenau 14
WAN-GWS Genosse-Wanda-Stadt

Podpisano w składzie:

(-) Alojzy Pupka

(-) Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar

(-) Prezerwatyw Tradycja Radziecki a.k.a. Raul Urban III