Bulla „Sznela-Sznela”


Alojzy Pupka
 

Bulla **SZNELA-SZNELA**
=======================

Baszta Radagasta
Kalendy lutowe
Anno Wandini 2020Gebrudern und geszwestern, wiecie jaki jest wiatr, wiecie jak więc piszę.W naszym leben bywa raz lepiej, raz gorzej. Wziernika (czyli mnie)
boli herc, wziernik (czyli ja) ma coraz mniej macht. Wziernik (ja)
dłuższy już czas miał traum, żeby zostawić wandisze kirsie pod opieką
neue pasterza i udać się na zasłużony pensionierung.

Ale Świecki Geist nie pozwala odejść fraje, póki pewne problemen
unsere trzódki nie zostały beheben. Zbyt długi już cajt kościołem
naszym władają forszrifty spisane w epoce jahugrupen. Nazbyt wiele
gezeców nie ma już w unsere cajt sensu. Nie otaczają też sorge
wiernych świeckich unsere archiksięciowie.

So, w diesem tag, ogłaszam das bulla, aby reparaturować
mobilhydraulik der wandisze kirsie maszine (to jest Kodeks ŚKW).
Leeruję także wszystkie kościelne amty – Ja wohl! Nie ma dziś żadnego
archiksięcia! Wyznaczam też meine dalaiwanda jako aus-kodeksowy,
ajns-osobowy wandikopate „fir cajt”. Do niego należeć będzie
przeprowadzenie Das Konklawe, lub wskazanie innego Majstra Zeremonii.
Neue wandikopat wskaże już neue papst. Ponadto nadaję kamerade Polynie
tytuł kandelabra, gdyż nań sehr zasługuje, a kodeks nie uwzględnia już
dekameronen.

Jest we mnie jednak silne glaube, że zmiany te stanowić będą
ferbessern dla całej wandisze gezelszaft.

Mit Wanda, geszwestern und gebrudern![ W ] Wziernik Fał IKodeks Świeckiego Kościoła Wandejskiego
=======================================KAPITEL AINC – DAS WANDISZE GEZETSBUCH
--------------------------------------

### Artikiel I

Kodeks niniejszy stanowi najwyższe prawo Świeckiego Kościoła Wandejskiego.


### Artikiel II

Ilekroć mowa o wspólnocie należy przez to rozumieć Świecki Kościół Wandejski.


### Artikiel III

Kodeks niniejszy zmienia bulla Ojca Świeckiego ogłoszona publicznie w
powszechnie przyjęty sposób. Bulla zmieniająca niniejszy kodeks
wchodzi w życie, jeżeli w terminie tygodnia od jej opublikowania nie
sprzeciwi się jej dalajwanda lub grupa trzech archiksięciów. W
przypadku zgłoszenia sprzeciwu, bulla powinna być przedmiotem debaty i
głosowania Soboru Powszechnego.KAPITEL ZWAJ – DIE WANDISZE KIRŚIE
----------------------------------

### Artikiel IV

Kto wierzy w towarzysza Wandę, ten tworzy Świecki Kościół Wandejski.

### Artikiel V

Stolicą wspólnoty jest Genosse-Wanda-Stadt, a jej najbardziej świeckim
miastem Wandowice, gdzie nie jada się kremówek.

### Artikiel VI

Językiem urzędowym wspólnoty jest język polski, a językiem
liturgicznym łamana niemczyzna.

### Artikiel VII

Władzę we wspólnocie sprawuje Ojciec Świecki. Wspierają go:

1. na szczeblu centralnym: dalajwanda oraz Sobór Powszechny;
2. na szczeblu lokalnym: archiksięciowie oraz protonowie.

### Artikiel VIII

Ojciec Świecki dokonuje wiążącej wykładni niniejszego kodeksu.

### Artikiel IX

Osoba Ojca Świeckiego administruje dobrami wspólnoty, w tym systemami
informatycznymi, jeżeli uzna je za potrzebne.KAPITEL DRAJ – DER PAPST UND DIE FOLKSAWANGARDE
-----------------------------------------------

### Artikiel X

Ojciec Świecki przewodzi i zarządza Świeckim Kościołem Wandejskim.
Jest mocen wszystko, co nie jest zastrzeżone innym organom wspólnoty.

### Artikiel XI

Ojciec Świecki w celu posłuchu wydaje wandocykliki i bulle.
Wandocyklikami przybliża ludowi wandowemu myśl moralno-etyczną
Świeckiego Kościoła Wandejskiego. Bulle stanowią jego akty władcze.

### Artikiel XII

Ojca Świeckiego wskazuje Duch Świecki kierując ludem wandowym podczas konklawe.

### Artikiel XII

Konklawe zarządza i przewodniczy mistrz ceremonii. Mistrza Ceremonii
wskazuje ustępujący Ojciec Świecki, a w razie jego nieobecności –
aktyw Wandykopatu. Konklawe odbywa się starożytnym zwyczajem we
wskazanym przez mistrza ceremonii miejscu. Jego przebieg jest tajny, a
kto go zdradzi winien jest pełzającej propagandy monohetero. Mistrzowi
ceremonii asystuje wybrany przez aklamację na początku zgromadzenia
mąż zaufania.

### Artikiel XIV

Ojcem Świeckim może zostać wybrany jedynie obecny na konklawe elektor.
Głosowanie polega na tajnym wskazaniu przez elektorów nazwisk
kandydatów na tron wandowy. Elektor zostaje wskazany przez ducha
świeckiego większością dwóch trzecich oddanych głosów elektorskich.
Tak wskazany albo przyjmuje wybór konklawe i ogłasza imię którego
będzie używał jako Ojciec Świecki, albo odmawia przyjęcia wyboru
wspólnoty.

### Artikiel XV

Mistrz ceremonii ogłasza wybór Ojca Świeckiego różowym dymem, a
następnie formułą „Wir haben ein Papst”. Brak większości w głosowaniu
albo odmowę przyjęcia wyboru przez elektora wskazanego przez Ducha
Świeckiego mistrz ceremonii sygnalizuje światu czarnym dymem.

### Artikiel XVI

Gdy jednego dnia konklawe przedłuża się, wyboru Ojca Świeckiego nie
dokonano w co najmniej siedmiu kolejnych głosowaniach, a Duch Świecki
podpowiada mistrzowi ceremonii, że i kolejne głosowania nie dadzą
pozytywnego rezultatu, mistrz ceremonii ustala termin następnego
konklawe.

### Artikiel XVII

Na najwcześniej trzecim z kolei terminie konklawe, po przeprowadzeniu
co najmniej siedmiu głosowań, mistrz ceremonii może ustalić, iż wyboru
Ojca Świeckiego dokonuje się zwykłą większością oddanych głosów
elektorskich.

### Artikiel XVIII

Elektorom przysługuje następująca liczba głosów elektorskich:

1. Kandelabrom i izolatorom – 5 głosów
2. Dezodorantom i rezystorom – 4 głosy
3. Karnistrom i doktórom – 3 głosy

### Artikiel XIX

Tytuły świeckiej awangardy kościelnej nadaje i odbiera wyłącznie
Ojciec Świecki. Przed nadaniem tytułu, w miarę potrzeby, zasięga
opinii właściwego terytorialnie archiksięcia.

### Artikiel XX

Członkowi państwowej awangardy proletariatu Mandragoratu Wandystanu z
mocy prawa przysługuje równoważny tytuł świeckiej awangardy
kościelnej. Równoważnymi tytułami awangardy proletariatu są: tytuł
megaprinsa i kandelabra, tytuł onomatopeja i izolatora, tytuł
oksymorona i dezodoranta, tytuł agregata i rezystora, tytuł podlorda i
karnistra a także tytuł sekretara i doktóra.

### Artikiel XXI

Urzędującym archiksięciom przysługuje tytuł rezystora, a urzędującym
protonom - karnistra. Ustępujący Ojciec Świecki otrzymuje tytuł
świeckiej awangardy kościelnej o jeden stopień wyższy niż posiadany
przed wyborem.

### Artikiel XXII

Jeżeli jednemu wiernemu przysługują, na podstawie przepisów artikieli
poprzedzających głosy elektorskie z różnych tytułów, to obliczając
liczbę głosów elektorskich stosuje się jedynie ten przepis, który
przewiduje przyznanie wiernemu najwyższą liczbę głosów elektorskich.

### Artikiel XXIII

Dwoma głosami dysponuje wierny, któremu nie przysługują głosy
elektorskie na podstawie poprzedzających artikieli.

### Artikiel XXIV

Duch świecki z upływem czasu opuszcza ciało Ojca Świeckiego. Wówczas
tron wandowy opróżnia się a konklawe należy zwołać niezwłocznie.

### Artikiel XXV

Jeżeli od dnia wyboru Ojca Świeckiego minęło co najmniej 6 miesięcy –
opuszczenie ciała przez Ducha Świeckiego może stwierdzić albo
dalajwanda albo konsylium trzech archiksięciów. Wcześniej stwierdzenie
opuszczenia ciała przez Ducha Świeckiego wymaga jednomyślności i
kolegialności dalajwandy oraz wandykopatu.

### Artikiel XXVI

W razie nieaktywności w świecie wirtualnym Ojca Świeckiego opuszczenie
ciała niezależnie od czasu jaki upłynął od dnia jego wyboru stwierdzić
może albo dalajwanda albo konsylium trzech archiksięciów. Wówczas,
stwierdzenie takie jest skutecznie, dopiero z upływem tygodnia od jego
ogłoszenia w miejscach publicznych, jeżeli w tym czasie Ojciec Świecki
nie złoży wobec niego sprzeciwu.

### Artikiel XXVII

Jeżeli od dnia wyboru Ojca Świeckiego minęło co najmniej 9 miesięcy
opuszczenie ciała przez Ducha Świeckiego może stwierdzić każdy wierny.KAPITAL FIJER – DALAJWANDA
--------------------------

### Artikiel XXVIII

Dalajwanda zasiada po lewicy Ojca Świeckiego oraz przewodniczy wyroczni.

### Artikiel XXIX

W skład wyroczni wchodzą obok dalajwandy dwaj powoływani i odwoływani
kolektywnie i jednomyślnie przez dalajwandę i ojca świeckiego
członkowie awangardy proletariatu.

### Artikiel XXX

Z pytaniem do wyroczni wystąpić może każdy. Pytanie do wyroczni może
zostać poprzedzone złożeniem ofiary w pieniądzu wandejskim, sarmackim
lub innym na rzecz wspólnoty. Pytanie winno być sformułowane w ten
sposób, by mogła paść na nie odpowiedź albo twierdząca albo przecząca.

### Artikiel XXXI

Wyrocznia wydaje przepowiednię na żądanie Prezydenta Mandragoratu
Wandystanu lub głowy albo szefa rządu innego państwa, w którym
wspólnota cieszy się swobodami. Dalajwanda postanawia o wydaniu
przepowiedni w pozostałych sprawach.

### Artikiel XXXII

Wieszcząc, każdy z członków wyroczni określa prawdopodobieństwo
odpowiedzi twierdzącej i przeczącej na zadane wyroczni pytanie, w ten
sposób by łączne prawdopodobieństwo stanowiło pewność, a
prawdopodobieństwo każdej z odpowiedzi nie było niższe niż jeden do
dziesięciu. Prawdopodobieństwa wskazane przez członków wyroczni
uśrednia się. Na tej podstawie dalajwanda ogłasza przepowiednię
światu. Przepowiednia nie jest dla wspólnoty wiążąca, chyba że
wyrocznia przed wydaniem przepowiedni jednogłośnie zadecyduje inaczej.

### Artikiel XXXIII

Dalajwandę wskazuje Duch Świecki. Ojciec Świecki ogłasza światu nabór
dalajwandy w ogólnodostępnym miejscu publicznym lub podczas zebrania
dużej grupy wiernych, wskazując odpowiednio krótki czas na zgłaszanie
kandydatur. Dalajwanda jest losowany przez Ojca Świeckiego spośród
wiernych, którzy zgłosili się w określonym przez niego czasie. Ojciec
Świecki ogłasza wybór Dalajwandy formułą „Wir haben eine Wanda,
Dalajwanda” z dachu przystanku na placu Wisielców.

### Artikiel XXXIV

Duch świecki z upływem czasu opuszcza ciało dalajwandy. Przepisy
dotyczące opuszczenia ciała Ojca Świeckiego przez Ducha Świeckiego
stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że gdzie mowa jest o
oświadczeniach dalajwandy wymagane jest oświadczenie Ojca Świeckiego.KAPITEL FYNF – ALGEMAJNE ZOBOHR
-------------------------------

### Artikiel XXXV

Ojciec Świecki, kiedy uzna to za wskazane dla dobra Świeckiego
Kościoła Wandejskiego, zwołuje Sobór Powszechny.

### Artikiel XXXVI

Prawo udziału w Soborze Powszechnym mają wszyscy wierni posiadający
prawo wyboru Ojca Świeckiego.

### Artikiel XXXVII

Obradom Soboru Powszechnego przewodniczy Ojciec Świecki. Uchwały
Soboru zapadają większością głosów. Głos każdego uczestnika Soboru
jest równy.

### Artikiel XXXVIII

Uchwały Soboru nabierają mocy wiążącej po podpisaniu przez Ojca Świeckiego.KAPITEL ZEKS – ARCHIWANDESIEN PROTONATEN UND ZAKONEN
----------------------------------------------------

### Artikiel XXXIX

Świecki Kościół Wandejski dzieli się na archiwandezje, na czele każdej
arcywandezji stoi archiksięć. Archiwandezje mogą dzielić się na
protonaty, na czele każdego protonatu stoi proton. Archiksięciowie
tworzą wspólnie wandykopat.


### Artikiel XL

Tereny nieprzypisane żadnej z arcyarchiwandezji podlegają
bezpośredniemu zwierzchnictwu Ojca Świeckiego. Tereny arcywandezji
nieprzypisane żadnemu protonatowi podlegają bezpośredniemu
zwierzchnictwu archiksięcia.

### Artikiel XLI

Archiksięciów powołuje Ojciec Świecki, a odwołuje Ojciec Świecki w
porozumieniu z dalajwandą. Protonów powołuje archiksięć, a odwołuje
Ojciec Świecki w porozumieniu z archiksięciem.

### Artikiel XLII

Listę oraz zasięg terytorialny archiwandezji określa bulla Ojca
Świeckiego. Prastarymi stolicami archiksięciów są:
Genosse-Wanda-Stadt, Wandowice, Sola, Cracoffia; ich archiksięciowie
posiadają honorowy przywilej picia kumysu w obecności Ojca Świeckiego.

### Artikiel XLIII

Ojciec Świecki może tworzyć protonaty podległe bezpośrednio władzy
Stolicy Wandowej.

### Artikiel XLIV

Świecki Kościół Wandejski tworzy zgromadzenia zakonne. Na czele
zgromadzenia zakonnego stoi przeor. Przeorów powołuje Ojciec Świecki,
a odwołuje Ojciec Świecki w porozumieniu z Dalajwandą.

### Artikiel XLV

Zakon Sióstr Cygaretek, o pełnej nazwie Zgromadzenie Zakonne Sióstr
pod wezwaniem świeckiej Moniki Lewinsky, stanowi fundament tradycji.
Funkcję przeora zgromadzenia pełni Seneszal Zakonu.

### Artikiel XLVI

Zakon Braci Almerskich, o pełnej nazwie Zgromadzenie Zakonne Craci pod
wezwaniem wandosławionego Drabisława Pismozbiórcy, trzyma pieczę nad
Pismami Świeckimi. Funkcję przeora zgromadzenia pełni Grafoman Zakonu.KAPITEL ZIBEN – WANDISZE DOKTRINEN
----------------------------------

### Artikiel XLVII

Duch Świecki stworzył polskojęzyczny świat wirtualny.

### Artikiel XLVIII

Duch Świecki prowadzi polskojęzyczny świat wirtualny przez Trakt
Wszechczasu od zarania dziejów ku Krainie Wolności, przewodząc
ludzkości przez światy i pokolenia, niczym nadprzestrzenny Kukuł
Millenium.

### Artikel XLIX

Światami oddziaływania Ducha Świeckiego są wirtual i wirtual
przedinternetowy i cała reszta.

### Artikiel L

Real jest legendą, ale kto by się przejmował takimi szczegółami.
Pokoleniami legendarnymi są: pokolenie JPII, pokolenie Tele2 oraz
pokolenie MP3.

### Artikiel LI

Pokoleniami wirtuala są: pokolenie modemu telefonicznego, pokolenie
stałego łącza oraz pokolenie neostrady.

### Artikiel LII

Duch Świecki obdarza swą mocą świeckich i wandosławionych Świeckiego
Kościoła Wandejskiego ze wszystkich pokoleń.

### Artikiel LIII

Duch Świecki obdarzył swą mocą w dwustu procentach towarzysza Zenona
Wandę Pżepżechowicza. Towarzysz Wanda jest, był i będzie w wirtualu,
wirtualu przedinternetowym oraz we wszystkich innych miejscach.

### Artikiel LIV

Świeckimi legend są:

1. Monika Lewinsky,
2. Franz Mauer,
3. Richard Stallman.

### Artikiel LV

Świeckimi wirtuala są:

1. Damian Konieczny,
2. Krzysztof Kowalczykowski,
3. Idi Amin I.

### Artikiel LVI

Świeckimi wirtuala przedinternetowego są:

1. Janusz Żenada,
2. Komendant Krystyna,
3. Przemysław Przybył.

### Artikiel LVII

Lista świeckich Świeckiego Kościoła Wandejskiego określona w trzech
artikielach poprzedzający może zostać zmieniona przez bullę Ojca
Świeckiego wydaną bez sprzeciwu dalajwandy. Wpisanie w poczet
świeckich wymaga ponadto przeprowadzenia procesu wandonizacyjnego albo
stosownej uchwały Soboru Powszechnego.

### Artikiel LVIII

W procesie wandonizacyjnym Ojciec Świecki przewodniczy i orzeka, a
także powołuje i odwołuje pozytona oraz negatywa. Pozyton przestawia w
procesie argumenty za wyświecczeniem, negatyw argumenty przeciwne.
Wandosławionych ogłosza Ojciec Świecki.

### Artikiel LIX

Każdy seks jest dobry, z wyjątkiem tego, za który się płaci.

### Artikiel LX

Są limesy, których przekraczać nie wolno.KAPITEL ACHT – REINLICHKEIT
---------------------------

### Artikel LXI

O czystość doktryny wandejskiej dba, w porozumieniu z Ojcem Świeckim,
Wszechwandejska Komisja Nadzwyczajna do Spraw Czystości Doktryny,
znana także jako Opos Wandi.

### Artikel LXII

Do zadań Opos Wandi należą:

- wyłapywanie i tępienie odszczepieńców od Wiary Wandejskiej,
- piętnowanie publikacji niezgodnych z duchem Wiary Wandejskiej,
- przeciwdziałanie szerzącym się ruchom heretyckim i bałwochwalczym,
- przeciwdziałanie podważaniu wielkości Wiary Wandejskiej.

### Artikel LXIII

Ojciec Świecki może nadać nadzwyczajne uprawienia Opos Wandi na ściśle
limitowany okres czasowy. Nadzwyczajne uprawnienia przyznaje się
osobną bullą w której zawiera się również ścisły opis i zakres
przyznanych uprawnień.

### Artikel LXIV

Na czele Wszechwandejskiej Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Czystości
Doktryny stoi przewodniczący. Do niego należy wykonywanie powierzonych
Opos Wandi obowiązków. Na przewodniczącego powołuje i odwołuje Ojciec
Świecki oddzielną bullą. Dalajwanda może złożyć sprzeciw wobec
powołania przewodniczącego w terminie 7 dni od publikacji bulli.

### Artikel LXV

Przewodniczący określa strukturę Opos Wandi oraz dobiera sobie, w
porozumieniu z Ojciem Świeckim, współpracowników. Ojciec Świecki ma
prawo w każdej chwili odwołać skład Komisji.


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 01.02.2020 o 01:59, Alojzy Pupka pisze:
Bulla **SZNELA-SZNELA**
=======================
Baszta Radagasta
Kalendy lutowe
Anno Wandini 2020
Mirakel! Mirakel!

Ponadto nadaję kamerade Polynie tytuł kandelabra, gdyż nań sehr
zasługuje, a kodeks nie uwzględnia już dekameronen.
W sumie nie wiem, za co tak właściwie zasługuję? Nigdy raczej mocno w sprawy Świeckiego Kościoła się nie angażowałam.

Ale tak wogle to Szcziszczat Szczziernik!

--
Paulina Laura Emilia


Alojzy Pupka
 

sob., 1 lut 2020 o 01:12 Polyna <polyna@posteo.net> napisał(a):

Mirakel! Mirakel!
Duch Wandy wieje kędy chce!

W sumie nie wiem, za co tak właściwie zasługuję? Nigdy raczej mocno w
sprawy Świeckiego Kościoła się nie angażowałam.
Ale proszę bez takich, wszyscy dobrze wiedzą, że się towarzyszka
angażowała. Zastanawiałem się nad ogryzkowym uwzględnieniem
Dekameronów w artikelu o ekwiwalencji, ale takie rozwiązanie jest imho
lepsze. Wandosławię!

--
Wziernix


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 01.02.2020 o 02:18, Alojzy Pupka pisze:
Duch Wandy wieje kędy chce!
Myślałam że wiał kiedy chciał w dawnozamierzchłych czasach, kiedy to np. można było głosić kazania w duchu katolickim (tfu!), a obecnie ma już dokładnie określony kierunek i zwrot?

Ale proszę bez takich, wszyscy dobrze wiedzą, że się towarzyszka
angażowała.
Kilka razy byłam na Mitdejmszlislu, oprócz tego was poganiałam parę razy z Gezecbuchem, ale poza tym? Nah.

--
Paulina Laura Emilia


Alojzy Pupka
 

sob., 1 lut 2020 o 01:23 Polyna <polyna@posteo.net> napisał(a):

Myślałam że wiał kiedy chciał w dawnozamierzchłych czasach, kiedy to np.
można było głosić kazania w duchu katolickim (tfu!), a obecnie ma już
dokładnie określony kierunek i zwrot?
Wieje kędy chce......
Ale z określonym kierunkiem i zwrotem................
Czasem nawet ku E3...............................................

Kilka razy byłam na Mitdejmszlislu, oprócz tego was poganiałam parę razy
z Gezecbuchem, ale poza tym? Nah.
Jak zrobimy towarzyszce BENEFIS w Radiu Wandyja, to wyliczę wasze
zasługi (to będzie długa audycja), a tej nocy na piśmie jakoś mi się
nie chce, hyhy.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 01.02.2020 o 02:29, Alojzy Pupka pisze:
Jak zrobimy towarzyszce BENEFIS w Radiu Wandyja, to wyliczę wasze
zasługi
TFW nawet o moich rzekomych zasługach się dowiem ostatnia.

A dobra, jeszcze raz na Mitszlislu wylosowałam chyba obecnego (czy to był poprzedni) Dalleiwandę. Faktycznie materiał na kandelabrę (kandelę? jakiś_rodzaj_świecznika_rodzaju_f?).

--
Paulina Laura Emilia


Alojzy Pupka
 

sob., 1 lut 2020 o 01:35 Polyna <polyna@posteo.net> napisał(a):

(...) kandelabrę (kandelę?
jakiś_rodzaj_świecznika_rodzaju_f?).
......................................
............. m e n o r ę ............
:x

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 01.02.2020 o 02:46, Alojzy Pupka pisze:
......................................
............. m e n o r ę ............
:x
Aaaaaaaaaaa, syjonizm atakuje.

--
Paulina Laura Emilia


Alojzy Pupka
 

sob., 1 lut 2020 o 01:53 Polyna <polyna@posteo.net> napisał(a):

............. m e n o r ę ............
:x
Aaaaaaaaaaa, syjonizm atakuje.
Nie no, tak serio, to jeśli szukamy feminatywu od słowa `kandelabr` i
nie satysfakcjonuje nas `kandelabra` (lub chcemy po prostu zrobić to
bardziej po wandejsku), to ja bym forsował:
https://mm.pwn.pl/doro/396/042/04295/042954-00.png

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 01.02.2020 o 02:55, Alojzy Pupka pisze:
Nie no, tak serio, to jeśli szukamy feminatywu od słowa `kandelabr` i
nie satysfakcjonuje nas `kandelabra` (lub chcemy po prostu zrobić to
bardziej po wandejsku), to ja bym forsował:
https://mm.pwn.pl/doro/396/042/04295/042954-00.png
Robi sens.

W sumie, przydałoby się ustalić oficjalne formy feminatywne tytułów kościelnych – ostatnio właśnie ich potrzebowałam do mojego pewnego projekciku, i to co wymyśliłam było, well… dość słabe:

https://u.wandystan.eu/phxqbv.png

(tak, akurat miałam to w tle otwarte przypadgiem xD)

--
Paulina Laura Emilia


Alojzy Pupka
 

sob., 1 lut 2020 o 02:01 Polyna <polyna@posteo.net> napisał(a):

https://u.wandystan.eu/phxqbv.png
Izolatka imho bdb.
Zamiast rezystantki proponowałby rezystancję.
No i meluzyna.

A co do pozostałych nie mam pomysłu. Zaproponowane są trochę
defaultowe, ale to nie zawsze coś złego od razu.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP


Prezerwatyw Tradycja Radziecki
 

Czołem Wziernik!

Bulla **SZNELA-SZNELA**
Dopełniło się! Herzen hoch! Szcziszczat Szcziernik Fał!

--
☭ PTR (B0408)


Prezerwatyw Tradycja Radziecki
 

Czołem Alojzy!

A co do pozostałych nie mam pomysłu. Zaproponowane są trochę
defaultowe, ale to nie zawsze coś złego od razu.
Proponuję doktrynę zamiast doktresy.
Dezodorata mi się podoba, przy tym bym został.

Nie mam za bardzo pomysłu na żeńskiego karnistra.

--
☭ PTR (B0408)


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 01.02.2020 o 12:46, Prezerwatyw Tradycja Radziecki pisze:
Proponuję doktrynę zamiast doktresy.
Nad tym też myślałam. Ale uznałam, że za bardzo będzie się myliło: doktryna Świeckiego Kościoła as in zbiór wierzeń, vs doktryna Świeckiego Kościoła as in tytuł kościelny.

--
Paulina Laura Emilia


Tow. Radziecki
 

Czołem Paulina!

Nad tym też myślałam. Ale uznałam, że za bardzo będzie się myliło:
doktryna Świeckiego Kościoła as in zbiór wierzeń, vs doktryna Świeckiego
Kościoła as in tytuł kościelny.
Myślę że zakres tematyczny ewentualnych dyskusji wskazywałby dość
jasno kontekst... A nawet jeśli nie, to powiedzmy sobie szczerze,
Wandejczycy i Wandejki uwielbiają tego typu niejednoznaczności w
języku, a ich eksploatacja przynosi dużo satysfakcji. Ze swojej strony
obstawałbym przy tej nazwie.

--
☭ PTR


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 03.02.2020 o 22:22, Tow. Radziecki pisze:
Czołem Paulina!

Nad tym też myślałam. Ale uznałam, że za bardzo będzie się myliło:
doktryna Świeckiego Kościoła as in zbiór wierzeń, vs doktryna Świeckiego
Kościoła as in tytuł kościelny.
Myślę że zakres tematyczny ewentualnych dyskusji wskazywałby dość
jasno kontekst...
Czy ja wiem? Potrzebowałam tego do kontekstu takiego:

https://i.imgur.com/Vq2phRh.png

No i… dla mnie nie brzmi to zbyt dobrze.

--
Paulina Laura Emilia


Prezerwatyw Tradycja Radziecki
 

Czołem Paulina!

Czy ja wiem? Potrzebowałam tego do kontekstu takiego:
https://i.imgur.com/Vq2phRh.png
No i… dla mnie nie brzmi to zbyt dobrze.
IMO nie dziwniej od dokerki w zodiaku rewolucyjnym ;) Poza tym nie udawajmy, Wandystan z założenia jest mało przejrzysty dla niewtajemniczonych, jedna doktryna w tą czy w tamtą raczej nie zmieni tej sytuacji a wtajemniczeni będą raczej wiedzieć ocb ;-)

--
☭ PTR (B0408)


Alojzy Pupka
 

pon., 3 lut 2020 o 21:40 Prezerwatyw Tradycja Radziecki
<ksradetzky@gmail.com> napisał(a):

Czy ja wiem? Potrzebowałam tego do kontekstu takiego:
https://i.imgur.com/Vq2phRh.png
No i… dla mnie nie brzmi to zbyt dobrze.
IMO nie dziwniej od dokerki w zodiaku rewolucyjnym ;) Poza tym nie udawajmy, Wandystan z założenia jest mało przejrzysty dla niewtajemniczonych, jedna doktryna w tą czy w tamtą raczej nie zmieni tej sytuacji a wtajemniczeni będą raczej wiedzieć ocb ;-)
Zasekundowane. Jeśli chcemy przejrzystości z zewnątrz, to w takich
zastosowaniach można dodać klikalną gwiazdkę przy terminie czy coś
(wiem, wiem, ux horror), albo po prostu link do strony z
objaśnieniami. Ale nie wydaje mi się, żeby to było konieczne.

--
z socjalistycznym pozdrowieniem
ppłk Pupka

„Głównego źródła zła należy doszukiwać się w liberalizacji
poglądów i stanowisk odnośnie szeregu ważnych spraw.
I to zło musimy wykorzenić od podstaw.”
– Enwer Hodża na IV plenum KC APP


Polyna <polyna@...>
 

W dniu 03.02.2020 o 22:47, Alojzy Pupka pisze:
Zasekundowane. Jeśli chcemy przejrzystości z zewnątrz, to w takich
zastosowaniach można dodać klikalną gwiazdkę przy terminie czy coś
(wiem, wiem, ux horror)
…i przepisanie przeze mnie całego kodu odpowiedzialnego za generowanie tego tylko dla pojedynczego przypadku. Meh.

Oczywiście tytuły będą ostatecznie takie jak ustalone, ale wiedzcie, że nie mam pozytywnego podejścia do tego.

--
Paulina Laura Emilia