Topics

Fw: Debata nr 2


Lord Wander
 

----- Original Message -----
From: "salwadori" <amish@...>
To: "Mandragor Socjogramu" <sami-hypia@...>
Sent: Tuesday, December 14, 2004 3:03 PM
Subject: Re: Debata nr 2--- In wandystan@..., "Mandragor Socjogramu"
<sami-hypia@t...> wrote:
W dzisiejszej Gazecie Wyborczej przeczyta�em:

"Zapominamy �e korepetycje psuj� ca�� edukacj�. Je�li s� powszechne,
to szko�a sobie odpuszcza i zani�a poziom. (...) przynajmniej cz��
korepetycji to korupcja, je�li ucze� prosi swoj� matematyczk� o korki,
ona zwykle odmawia, ale podaje namiar na kole�ank� z innej szko�y. ta
z kolei swoich uczni�w wysy�a do tej pierwszej (...) Z�e strony
korepetycji przewa�aj� (...) To narz�dzie segregacji, p�ac� g��wnie
rodziny z miast, z wy�szym wykszta�ceniem (...)"

Bardzo jestem ciekaw, jak moi drodzy wsp�obywatele- kt�rych w
wi�kszo�ci problem dotyczy bezpo�rednio- ustosunkowuj� si� do
powy�szych >opinii. Czy rzeczywi�cie korepetycje s� "plag�"?

Z uwagi na to �e ucz�szczam do liceum uznawanego za "do��" dobre (dwa
lata temu by�o w pierwszej X w kraju) i w dodatku chodz� do klasy
maturalnej, pozwol� sobie zabra� g�os w tej sprawie.

Szczytem marze� by�aby sytuacja gdyby wyznacznikiem tempa realizacji
programu szkolnego byďż˝ uczeďż˝, nie zaďż˝ metodyk. Szczytem marzeďż˝ byloby
gdyby nauczyciele po�wi�cali s�abszym uczniom troch� wi�cej czasu ni�
na same poprawkowe sprawdziany. Szczytem marze� by�yby zaj�cia
pozalekcyjne dost�pne za darmo dla wszystkich uczni�w.

Niestety powy�sze pro�by �yczenia nijak maj� si� do rzeczywisto�ci,
kwalifikuj� si� co najwy�ej do listu do �w. Miko�aja. Obok silnej
grupy nauczycieli z pasj� jakich poznalem w swoim �yciu, znam szereg
"odwalaczy", "udupiaczy" i, m�wi�c kolokwialnie "skur****i". Nie
obchodzi ich ucze�, w dupie maj� fakt, �e nie ka�dy musi by�
olimpijczykiem. I w takich wypadkach cz�sto �eby zda� do kolejnej,
upragnionej klasy, korepetycje sďż˝ nieodzowne...

Inna sprawa to absolutna niedemokratyczno�� korepetycji; niestety nie
ka�dego jest na nie sta�. Daj� zdecydowane fory zamo�niejszym, uwalaj�
ubo�szych. No i, jak ka�da bran�a w Polsce dzia�aj� w do�� niejsanych,
�rednio uczciwych warunkach...


Salwador Salwadori


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )