Topics

Informacja o zwróceniu wniosku Pretora


Tow. Radziecki
 

Towarzysze,

Dla przejrzystości działalności Prezydenta oraz Pretury informuję co następuje:

- w dniu 6.04.2020 r. wpłynął na ręce Prezydenta wniosek - odwołanie
od decyzji Cenzorki nr 36. Odwołanie wniósł Pretor Helmut Walterycz.

- Poddałem wniosek ocenie formalnej. Teoretycznie ustawa w art. 3 nie
precyzuje, kto wnosi odwołanie na ręce Prezydenta od cenzorskiej
decyzji, w praktyce odwołującym zawsze jest osoba, której odebrano
obrano obywatelstwa. Wynika to z czystej praktyczności - jeżeli taka
osoba nie fatyguje się aby od odebrania się odwołać, to niezależnie od
tego, czy procedury zostały prawidłowo zastosowane, można przyjąć że
osoba taka obywatelstwem nie jest zainteresowana. Oczywiście od tej
zasady można by przyjąć odstępstwa - różne przyczyny w rodzaju braku
dostępu, braku możliwości podjęcia działań z przyczyn sił wyższych,
wskazanie pełnomocnika - i byłbym skłonny je uwzględnić. Z wniosku
tow. Helmuta nie wynika jednak aby działał z upoważnienia tow. Pohla,
nie zostało to przynajmniej w sposób wystarczający wskazane.

- Poddałem zaistniałą sytuację ocenie z punktu widzenia fajnego
państwa, jakim niewątpliwie jest Mandragorat Wandystanu. O ile
widziałbym generalnie za słuszną sytuację, w której państwo ludowe
samodzielnie dokonuje korekty decyzji błędnych bądź nieuprawnionych,
bez konieczności angażowania ewentualnych poszkodowanych taką decyzją,
jednocześnie mam poczucie, że stanowiłoby by to nadmierne rozszerzenie
uprawnień Prezydenckich, który z organu odwoławczego zmieniłby się z
poduszczenia Trybuna w organ o charakterze sądu konstytucyjnego - a
funkcję tę tradycyjnie powierza się sądom czy trybunałom
najwyższym/konstytucyjnym.

- W związku z powyższym podjąłem decyzję o zwróceniu wniosku z
adnotacją, że wniosła go osoba do tego nieuprawniona.

- Takie a nie inne postępowanie wobec tego wniosku nie jest związane z
przedmiotową oceną słuszności bądź nie Decyzji Cenzorki. Zachęcam
osobę wprost zainteresowaną, tj. tow. Helmuta Pohla, do złożenia
wniosku osobiście aby można było się zająć tą sprawą.

DW. Pretor, Cenzorka, tow. Helmut Pohl;

--
☭ PTR