Topics

Projekt ustawy o urzędzie Prezydenta


Lord Wander
 

USTAWA CHURAU LUDOWEGO nr 1

o urzdzie Prezydenta WandystanuArt 1

Bierne prawo wyborcze w wyborach Prezydenta przysuguje wszystkim Obywatelom ktrzy:

a/ najpniej w pierwszym dniu wyborw ukoczyli 15 rok ycia,

b/ posiadaj obywatelstwo Wandystanu od co najmniej 30 dni, liczc od pierwszego dnia wyborw.

Czynne prawo wyborcze jest powinnoci obywatelsk.

Art.2

Prawo zgaszania kandydatur przysuguje:

a/ partiom politycznym,

b/ organizacjom spoecznym,

c/ obywatelom,

przy czym kady z podmiotw moe zgosi tylko jedn kandydatur.

Art.3

Wybory przeprowadza Ludowy Komitet Wyborczy skadajcy si z Mandragorw, Dekameronw i sdziw Trybunau Ludowego. Komitet wyania ze swego grona przewodniczcego. Do zada komitetu naley:

a/ rejestracja kandydatw

b/ przygotowanie skryptw wyborczych

c/ przeprowadzenie gosowania

d/ podanie do wiadomoci wyniku wyborw.

Art.4

Wybory trwaj 7 dni, przy czym pierwsze 3 dni s okresem oficjalnych: zgaszania i rejestracji kandydatur, za kolejne 4 dni s okresem gosowania. Okres gosowania moe by skrcony w przypadku wczeniejszego osignicia stuprocentowej frekwencji.

Art.5

Komitet podaje wynik wyborw do wiadomoci publicznej niezwocznie po podliczeniu gosw. Jeli aden z kandydatw nie uzyska ponad poowy gosw drugie gosowanie rozpoczyna si nie wczeniej ni 3 dni i nie pniej ni 7 dni od daty ogoszenia wyniku. Prezydent-elekt musi w cigu 5 dni od daty ogoszenia ostatecznego wyniku zoy wobec Mandragora Socjogramu i Ludu Wandejskiego przysig o treci:

"Ja,{imi i nazwisko}, przysigam sprawowa urzd Prezydenta Wandystanu w zgodzie z prawem i etyk socjalistyczn, w posuszestwie Mandragorom i w zgodzie z rewolucyjnym duchem wszechczasw. Przysigam nie szczdzi trudu w budowie silnego Wandystanu, nieustawa w wysikach i pracy, sprawowa Urzd godnie i z honorem, by przysporzy Obywatelom dobrostan, a Ojczynie uznanie i dobre imi."

Art.6

W razie podjcia przez Chura Ludowy uchway skracajcej kadencj Prezydenta nowe wybory musz si rozpocz nie pniej ni po 10 dniach od podjcia uchway. W wyborach tych nie moe kandydowa osoba, ktra sprawowaa Urzd Prezydenta za tej skrconej kadencji.

Art.7

Prezydent realizuje swoje kompetencje w drodze wydawania dekretw.

Prezydent w terminie 7 dni od dnia zoenia przysigi jest zobowizany powoa Rad Komisarzu Ludowych. Szczegow struktur Rady i podzia kompetencji w jej skadzie wyznacza Prezydent, z zastrzeeniem, e w skadzie Rady musz znale si osoby(a) odpowiedzialne(a) za infrastruktur informatyczn, kultur i promocj.

Art.8

Ustawa wchodzi w ycie z dniem ogoszenia, z wyjtkiem art.1 pkt b, ktry wchodzi w ycie z dniem 1 lutego 2005 r._________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


[Non-text portions of this message have been removed]


khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@..., "Mandragor Socjogramu"
<sami-hypia@t...> wrote:
USTAWA CHURAŁU LUDOWEGO nr 1

o urzędzie Prezydenta WandystanuArt 1

Bierne prawo wyborcze w wyborach Prezydenta przysługuje wszystkim
Obywatelom którzy:

a/ najpóźniej w pierwszym dniu wyborów ukończyli 15 rok życia,

b/ posiadają obywatelstwo Wandystanu od co najmniej 30 dni, licząc
od pierwszego dnia wyborów.

Czynne prawo wyborcze jest powinnością obywatelską.

Art.2

Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje:

a/ partiom politycznym,

b/ organizacjom społecznym,

c/ obywatelom,

przy czym każdy z podmiotów może zgłosić tylko jedną kandydaturę.

Art.3

Wybory przeprowadza Ludowy Komitet Wyborczy składający się z
Mandragorów, Dekameronów i sędziów Trybunału Ludowego. Komitet wyłania
ze swego grona przewodniczącego. Do zadań komitetu należy:

a/ rejestracja kandydatów

b/ przygotowanie skryptów wyborczych

c/ przeprowadzenie głosowania

d/ podanie do wiadomości wyniku wyborów.

Art.4

Wybory trwają 7 dni, przy czym pierwsze 3 dni są okresem
oficjalnych: zgłaszania i rejestracji kandydatur, zaś kolejne 4 dni są
okresem głosowania. Okres głosowania może być skrócony w przypadku
wcześniejszego osiągnięcia stuprocentowej frekwencji.

Art.5

Komitet podaje wynik wyborów do wiadomości publicznej niezwłocznie
po podliczeniu głosów. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyskał ponad
połowy głosów drugie głosowanie rozpoczyna się nie wcześniej niż 3 dni
i nie później niż 7 dni od daty ogłoszenia wyniku. Prezydent-elekt
musi w ciągu 5 dni od daty ogłoszenia ostatecznego wyniku złożyć wobec
Mandragora Socjogramu i Ludu Wandejskiego przysięgę o treści:

"Ja,{imię i nazwisko}, przysięgam sprawować urząd Prezydenta
Wandystanu w zgodzie z prawem i etyką socjalistyczną, w posłuszeństwie
Mandragorom i w zgodzie z rewolucyjnym duchem wszechczasów. Przysięgam
nie szczędzić trudu w budowie silnego Wandystanu, nieustawać w
wysiłkach i pracy, sprawować Urząd godnie i z honorem, by przysporzyć
Obywatelom dobrostan, a Ojczyźnie uznanie i dobre imię."

Art.6

W razie podjęcia przez Churał Ludowy uchwały skracającej kadencję
Prezydenta nowe wybory muszą się rozpocząć nie później niż po 10
dniach od podjęcia uchwały. W wyborach tych nie może kandydować osoba,
która sprawowała Urząd Prezydenta za tej skróconej kadencji.

Art.7

Prezydent realizuje swoje kompetencje w drodze wydawania dekretów.

Prezydent w terminie 7 dni od dnia złożenia przysięgi jest
zobowiązany powołać Radę Komisarzu Ludowych. Szczegółową strukturę
Rady i podział kompetencji w jej składzie wyznacza Prezydent, z
zastrzeżeniem, że w składzie Rady muszą znaleźć się osoby(a)
odpowiedzialne(a) za infrastrukturę informatyczną, kulturę i promocję.

Art.8

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem art.1 pkt b,
który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2005 r.
Towarzyszu mandragorze :
1) albo zmieni sie wyraz "dekretów" na "edyktów" albo ja zmienie w
konstutucji akty o randze polskich rozporządzeń na dekrety. W sumie
dekrety mi się bardziej podoba - a jeszcze nie ogłosiliśmy
niepodległości więc zmiany redakcyjne są moim zdaniem na miejscu.

2) Konstytucja stanowi ze wybory przeprowadza Towarzysz Mandragor a
nie jakaś tam komisja - dlatego - wnosze o zmiene chociaz w takim
stopniu, żeby tow. socjomandragor był jej przewodniczącym. Skromność
nie jest tutaj wskazana towarzyszu.

3) Zrobiłem już sporo ze strony głównej myślę że jutro można ogłaszać
niepodległośc - przydałby się kontakt na priv.

4) pozatym - jestem za ustawą - jednak proponuję zmiany o których
wyżej.

Khand