Topics

Umowa o stosunkach dyplomatycznych z Natanią


Lord Wander
 

Niniejszym ratyfikuj Umow o nawizaniu stosunkw dyplomatycznych z Natani. Wyraam zadowolenie, e ten dzielny kraj jako pierwszy uzna nasz niepodlego. Mam nadziej, e nasza wsppraca bdzie efektywna i trwaaMichas Winnicki-Konieczny

Prezydent Wandystanu****

Traktat o stosunkach dyplomatycznych pomidzy Krlestwem Natanii a Mandragoratem Wandystanu

Art. 1.
Krlestwo Natanii i Mandragorat Wandystanu postanawiaj uroczycie wyrzec si przemocy we wzajemnych stosunkach i rozwizywa wszelkie zaistniae spory na drodze dyplomatycznej.


Art. 2.
Wysokie Ukadajce si Strony postanawiaj nawiza stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorw.
Ambasador Mandragoratu Wandystanu powoywany jest przez Mandragora Socjogramu i musi otrzyma aprobat Krla Natanii.
Ambasador Krlestwa Natanii powoywany jest przez Krla Natanii musi otrzyma aprobat Mandragora Socjogramu.
Art. 3.
Ambasadorowi, na terytorium pastwa do ktrego zosta oddelegowany, przysuguje immunitet. Moe natomiast zosta wydalony z pastwa, do ktrego zosta oddelegowany, co nastpuje na dania wadz tego pastwa w cigu czterdziestu omiu godzin od powiadomienia.
Art. 4.
W Krlestwie Natanii ustanawia si wandyjskie Biskupstwo Przystani - podlege arcykapanowi Genosse-Wanda-Stadt. Gwarantuje si wolno wiary wandyjskiej. Biskupa Przystani powouje i odwouje Mandragor Jutrzenki spord mieszkacw Krlestwa Natanii.
Art. 5.
Traktat wchodzi w ycie z dniem ratyfikowania go przez wadze kadej z Wysokich Umawiajcych si Stron w trybie przyjtym przez Wysokie Umawiajce si Strony. Kada z Wysokich Umawiajcych si Stron notyfikuje drug Stron o ratyfikacji traktatu.
Art. 6.
Niniejszy traktat moe zosta wypowiedziany przez kad z Wysokich Umawiajacych si Stron w drodze notyfikacji wypowiedzenia drugiej Stronie. Traktat traci moc po upywie trzech dni od dnia notyfikacji jego wypowiedzenia.

_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )


[Non-text portions of this message have been removed]


khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@..., "Mandragor Socjogramu"
<sami-hypia@t...> wrote:
Niniejszym ratyfikuję Umowę o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z
Natanią. Wyrażam zadowolenie, że ten dzielny kraj jako pierwszy uznał
naszą niepodległość. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie
efektywna i trwałaMichas Winnicki-Konieczny

Prezydent Wandystanu
Tow. Mandragorze - bardzo dobry krok - ja tylko w kwestii formalnej -
Prezydent PODPISUJE UMOWĘ - i to mialo miejsce. Natomiast umowy
miedzynarodowe RATYFIKUJE zgodnie z konstytucją Churał Ludowy. Zatem
kazda podpisana umowa musi być jeszcze ratyfikowana przez Churał.
Prosze o zarzadzenie glosowania w tej kwestii.

Khand
Mandragor Jutrzenki