Topics

Wandystan a kwestia dreamoscholandzka


Lord Wander
 

Towarzysze!
Obywatele!
Mieszka�cy!

Zdaj� sobie spraw� z tego, �e ko�a reakcyjne w Sarmacji, Dreamlandzie czy
Scholandii mog� reagowa� negatywnie na nasz� niepodleg�o��. Mog� nie chcie�
jej uzna�, mog� te�- i czyni� to- opluwa� nasze robotniczo-ch�opskie
pa�stwo. Ocieraj�c twarz z bur�uazyjnych plwocin pami�tajmy jednak o tym, �e
prawdziwy komunista jest w stanie wznie�� si� ponad chwilowe niedogodno�ci.
W historii ruchu robotniczego wiele by�o moment�w trudnych. Jednak nasi
poprzednicy, od Marksa po Ceausescu umieli w odpowiednim momencie zachowaďż˝
zimnďż˝ krew.

Jako Mandragor Socjogramu i tymczasowy Prezydent Wandystanu chcďż˝ oznajmiďż˝,
�e nawi�zanie stosunk�w dyplomatycznych z pa�stwami wirtualno-bur�uazyjnymi
jest przeze mnie planowane i mam na nie nadziej�. Nawet bur�uazyjny
Dreamland, czy reakcyjna Scholandia mog� �y� z naszym socjalistycznym
Narodem w przyja�ni, a przynajmniej w poszanowaniu. Z moich ust nie padn�
s�owa wulgarnej krytyki pod adresem tych pa�stw nie dlatego, �e jestem
s��bym przyw�dc�, lecz dlatego, �e g��bokie pok�ady mojej
internacjonalistycznej godno�ci m�wi�: jest mo�liwa pokojowa wsp�praca
mi�dzy pa�twami o r�nych systemach ideowych i gospodarczych. Jest mo�liwa
zmiana odgrywanej wirtualnie roli- bo przecie� na tym polega v-�wiat, na
odgrywaniu wybranych przez siebie spo�ecznych r�l.

Towarzysze!

Nie odrzucajmy wsp�pracy mi�dzynarodowej. Tylko tym sposobem dotrzemy do
prawdziwego systemu wszech v-�wiatowej rewolucji.

Mandragor Socjogramu
tymczasowy Prezydent Wandystanu
pp�k Micha� Winnicki


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )