Topics

Wandystan: Debata Nr 1


Mirth <Mirthandil@...>
 

Mandragor napisa�e�(a�),


MS> "Katolicyzm nie wspiera bezpo�rednio, ale te�
MS> nie sprzeciwia siďż˝ przemocy wobec kobiet. Ale sďż˝
MS> po�rednie zwi�zki przez kultur�, kt�ra jest silnie
MS> oparta na religii".

Ja si� z Pani� �rod� zgadzam. Wi�cej, nie widz� nic
specjalnie odkrywczego w tej wypowiedzi - by�em
przekonany, �e to powszechnie znany pogl�d.

I dlatego wci�� czuj� si� intelektualnie opluty reakcj�
autorytet�w r�nego asortymentu, o masie spo�ecznej nie
wspominaj�c.

Dzisiaj ogl�daj�c jaki� program niusowy uderzy�a mnie
kolejna tego typu afera. Tym razem prokurator krajowy
o�mieli� si� zauwa�y�, �e pedofilia pedofilii nier�wna.
Na t� okoliczno�� telewizja zrobi�a z niego skrajnego
kretyna, tudzie� rzecznika garstki zbocze�c�w. A ja
ca�y czas mialem �wiadomo��, ze on powiedzia� co�
absolutnie oczywistego. Nieomieszkali tak�e doda�,
�e mamy doczynienia z plag� krety�skich wypowiedzi,
powo�uj�c si� na przyk�ad Pani �rody.

Wi�c �piewam sobie za Kazikiem Staszewskim, o tak:

"Hehe...
A to nie jest manifest pacyfistyczny
To nie jest manifest �aden
Chyta ch�opc�w du�ych i ma�ych
Pleban jest peda�em
Nasz burmistrz jest z�odziejem
S�ysz�, �e �le si� tu dzieje
Wiadomo, niedziela nad ranem
Czapkujemy im z oddaniem
M�j �wiat, powiadam, jest chory
W�adaj� nim potwory
Jest coraz bardziej normalne
Tylko to co jest bardziej nachalne
Najlepsze jest to co siďż˝ sprzeda
Chujowe to co sprzedaďż˝ siďż˝ nie da
Ka�dy to widzi, w �rodku miasta
Statua z g�wna wyrasta"


--
Damian Konieczny-Winnicki
Dekameron Socjogramu