Topics

Wandystan: Dotychczasowe prace :


MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello khandkruper,
Thursday, December 2, 2004, 2:19:41 PM, you wrote:


k> 1. konstytucja
k> http://www.wandystan.work.only.pl/konstytucja.html

Jakie uprawnienia b�dzie mia� Prezydent?


***
Marcusler


Lord Wander
 

From: "MarcusleR"Hello khandkruper,
Thursday, December 2, 2004, 2:19:41 PM, you wrote:


k> 1. konstytucja
k> http://www.wandystan.work.only.pl/konstytucja.html

Jakie uprawnienia b�dzie mia� Prezydent?


B�dzie rz�dzi�.

My�l�, �e Mandragorzy powinni tylko pilnowa� czy nikt pa�stwa nie
rozpieprza, a poza tym nie utrudnia� Prezydentowi rz�dzenia. Umo�liwi to
szerszy wp�yw wyborc�w na proces decyzyjny ni� np w Sarmacji, gdzie z
wolno�ciami �wiatopogl�dowymi kiepsko. W moich marzeniach Prezydent nie jest
ograniczany przez Mandragor�w w swych dzia�aniach, w ko�cu i tak to
Mandragorzy dysponuj� w�adz� demiurgiczn�. Oby�my pozostawili w�adzy ludowej
wolnďż˝ wolďż˝.

m.w-k.


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )