Topics

Wandystan: Powitanie


Lord Wander
 

From: "Konrad von Staufen"


St. Leon, dn. 11 grudnia roku pa�skiego 2004

Towarzysze Mandragorzy (Wasze Kr�lewskiego Mo�ci)
Towarzysze Dekameronowie (Wasza Kr�lewskie Wysoko�ci)
I wy wszyscy przedstawiciele ludu pracuj�cego Wandystanu

Jako nowy urzytkowni listy dyskusyjnej, chcia�bym si� przedstawi�. Jestem
Ministrem Spraw Zagranicznych Kr�lewskiego Rz�du Scholandii. Zapisa�em si�
na ta list� aby m�c by� aktywnym obserwatorem wzrostu Mandragoratu.
Chcia�bym te� z�ozy� najlepsze zyczenia dla wszystkich obywateli z okazji
uzyskania niepodleg�o�ci.

Niech �yje Wanda!

*************

Witamy serdecznie Jego Ekscelencj� Ministra von Staufena, jak�e bliskiego
kr�gom sarmackiej lewicy rewolucyjnej. Cieszy nas uwaga, z jak� scholandzkie
MSZ obserwuje wandejski proces narodowowyzwole�czy.

Niech �yje przyjazn postepowych kregow scholandzkich i wandejskich!

Michas Winnicki
tymczasowy Prezydent Wandystanu


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )