Topics

Wandystan: Projekt ustawy o urzędzie Prezydenta


Krzysiek <krzyss86@...>
 

USTAWA CHURA�U LUDOWEGO nr 1

o urz�dzie Prezydenta WandystanuArt 1

Bierne prawo wyborcze w wyborach Prezydenta przys�uguje wszystkim Obywatelom
kt�rzy:

a/ najp�niej w pierwszym dniu wybor�w uko�czyli 15 rok �ycia,

b/ posiadaj� obywatelstwo Wandystanu od co najmniej 30 dni, licz�c od
**pierwszego dnia wybor�w**. (mo�na wnioskowa�, ustawodawca chce liczy�
okres posiadania obywatelstwa do piero od rozpocz�cia wybor�w).

Czynne prawo wyborcze jest powinno�ci� obywatelsk�.

Art.2

Prawo zg�aszania kandydatur przys�uguje:

a/ partiom politycznym,

b/ organizacjom spo�ecznym,

c/ obywatelom,

przy czym ka�dy z podmiot�w mo�e zg�osi� tylko jedn� kandydatur�.

Art.3

Wybory przeprowadza Ludowy Komitet Wyborczy sk�adaj�cy si� z Mandragor�w,
Dekameron�w i s�dzi�w Trybuna�u Ludowego. Komitet wy�ania ze swego grona
przewodnicz�cego. Do zada� komitetu nale�y:

a/ rejestracja kandydat�w

b/ przygotowanie skrypt�w wyborczych

c/ przeprowadzenie g�osowania

d/ podanie do wiadomo�ci wyniku wybor�w.

Art.4

Wybory trwajďż˝ 7 dni, przy czym pierwsze 3 dni sďż˝ okresem oficjalnych:
zg�aszania i rejestracji kandydatur, za� kolejne 4 dni s� okresem
g�osowania. Okres g�osowania mo�e by� skr�cony w przypadku wcze�niejszego
osi�gni�cia stuprocentowej frekwencji.

Art.5

Komitet podaje wynik wybor�w do wiadomo�ci publicznej niezw�ocznie po
podliczeniu g�os�w. Je�li �aden z kandydat�w nie uzyska� ponad po�owy g�os�w
drugie g�osowanie rozpoczyna si� nie wcze�niej ni� 3 dni i nie p�niej ni� 7
dni od daty og�oszenia wyniku. Prezydent-elekt musi w ci�gu 5 dni od daty
og�oszenia ostatecznego wyniku z�o�y� wobec Mandragora Socjogramu i Ludu
Wandejskiego przysi�g� o tre�ci:

"Ja,{imi� i nazwisko}, przysi�gam sprawowa� urz�d Prezydenta Wandystanu w
zgodzie z prawem i etyk� socjalistyczn�, w pos�usze�stwie Mandragorom i w
zgodzie z rewolucyjnym duchem wszechczas�w. Przysi�gam nie szcz�dzi� trudu w
budowie silnego Wandystanu, nieustawa� w wysi�kach i pracy, sprawowa� Urz�d
godnie i z honorem, by przysporzy� Obywatelom dobrostan, a Ojczy�nie uznanie
i dobre imiďż˝."

Art.6

**W razie podj�cia przez Chura� Ludowy uchwa�y skracaj�cej kadencj�** (jak�
wi�kszo�ci�, decyzja powinna by� w miar� trudna do podj�cia) Prezydenta nowe
wybory musz� si� rozpocz�� nie p�niej ni� po 10 dniach od podj�cia uchwa�y.
W wyborach tych nie mo�e kandydowa� osoba, kt�ra sprawowa�a Urz�d Prezydenta
za tej skr�conej kadencji.

Art.7

Prezydent realizuje **swoje kompetencje w drodze wydawania dekret�w **(a
jakie dok�adnie s� te kompetencje, nale�y wymieni� enumeratywnie)..

Prezydent w terminie 7 dni od dnia z�o�enia przysi�gi jest zobowi�zany
powo�a� Rad� Komisarzu Ludowych. Szczeg�ow� struktur� Rady i podzia�
kompetencji w jej sk�adzie wyznacza Prezydent, z zastrze�eniem, �e w
sk�adzie Rady musz� znale�� si� osoby(a) odpowiedzialne(a) za infrastruktur�
informatycznďż˝, kulturďż˝ i promocjďż˝.

Art.8

Ustawa wchodzi w �ycie z dniem og�oszenia, z wyj�tkiem art.1 pkt b, kt�ry
wchodzi w �ycie z dniem 1 lutego 2005

******************

Powy�ej zaznaczy�em (**) fragmenty ustawy budz�ce moje w�tpliwo�ci i w
nawiasach napisa�em dlaczego.

Tow. Krzysztof Szczucki
Komisarz Winnicy


khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@..., "Krzysiek" <krzyss86@w...> wrote:

**W razie podjęcia przez Churał Ludowy uchwały skracającej
kadencję** (jaką
większością, decyzja powinna być w miarę trudna do podjęcia)
Prezydenta nowePrezydent realizuje **swoje kompetencje w drodze wydawania dekretów
**(a
jakie dokładnie są te kompetencje, należy wymienić enumeratywnie)..
Jezeli chodzi o wiekszosc o ktorej mowa w przepisie dotyczacym Churału
Ludowego to jest ona określona w Konstytucji
::Kadencja prezydenta Wandystanu może być skrócona uchwałą Churału
Ludowego::
co oznacza nie mniej ni wiecej tylko uchwałę zwykłą (która jest trudno
podjac bo wymaga taka zgody mandragorów - i to obydwóch - a ja z
powodów politycznych nie bede usuwał prezydentów - tylko z powodów
pozapolitycznych (np. zdrady, nieobecnosci itp)

Co do kompetencji i enumeracji - to znow CAŁA WŁADZA wykonawcza nalezy
do prezydenta z wyjątkiem zasteżonej dla innych organow - wiec nie ma
sensu wymieniac enumeratywnie - bo się nie da. Wszystko co nie jest
mandragorów, co nie jest samorzadu terytorialnego (powinna byc ustawa
lub chociazby zwyczaj ktory sie ukształtuje) co nie jest kompetencją
sądów, prokuratury JEST KOMPETENCJĄ PREZYDENTA.

Co do przepisu o terminie to chyba masz racje - mozna inaczej
sformułowac - ale ratio legis z tym 30dniowym okresem przejsciowym
jest sluszne i to jak najbardziej - chociaz nie wiem czy w pierwszych
wyborach (moze cos nie doczytalem - ale powinien byc przepis
przejsciowy)

Khand


jedi_szef@...
 

Ja- na prezydenta ;-)


khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@..., jedi_szef@o... wrote:
Ja- na prezydenta ;-)
będą wybory...
A masz obywatelstwo <pytane z powagą>

Khand