Topics

Wandystan: PROKLAMACJA NIEPODLEG£O¦CI


Salwador Salwadori <amish@...>
 

Mandragor Socjogramu wrote:

Genosse-Wanda-Stadt, 11 grudnia 2004

My, Naród Wandejski- Synowie Ziemi Sarmackiej, którzy w poszukiwaniu wolno¶ci i sprawiedliwo¶ci ludowej pod±¿yli na poszukiwanie nowej ziemi i objêli j± we w³adanie,

OG£ASZAMY

i¿ z dniem 11 grudnia Mandragorat Wandystanu staje siê niepodleg³ym pañstwem wirtualnym. Niniejszym wchodzi w ¿ycie Konstytucja Grudniowa z 6 XII 2004 roku. Dzieñ og³oszenia niepodleg³o¶ci obchodzony bêdzie co roku jako ¶wiêto pañstwowe.


Apelujemy do wszystkich pañstw wirtualnych polskiego Internetu o uznanie naszego pañstwa, które w dniu og³oszenia niepodleg³o¶ci liczy 22 mieszkañców i 18 obywateli. Wandystan pragnie pokojowego wspó³istnienia na arenie miêdzynarodowej, prowadziæ bêdzie politykê opart± na wspó³pracy i zdrowej rywalizacji. Wyra¿amy chêæ i gotowo¶æ do zawarcia stosunków dyplomatycznych ze wszystkimi polskimi pañstwami wirtualnymi.

NIECH ¯YJE WANDYSTAN!
NIECH ¯YJE WANDA!
NIECH ¯YJE WIRTUALNY SOCJALIZM!

Podpisano:

MANDRAGOR SOCJOGRAMU-
Michas Winnicki

MANDRAGOR JUTRZENKI-
Piotr Krupiñski

DEKAMERON SOCJOGRAMU-
Damian Konieczny

DEKAMERON WSZECHJUTRZNI-
Tomasz Urban
W tej wiekopomnej chwili pozostaje mi tylko zakrzyknąć ochoczo:

Vivat Wanda!!!
Vivat socjalizm!!!
Vivat Wandystan!!!

Salwador Salwadori