Topics

Wandystan: Witam


Lord Wander
 

From: "Aleksander Keller"


Witam Towarzyszy.

Dokona�em niejako reaktywacji po samob�jstwie w Kr�lestwie Dreamlandu,
gdzie
mi�dzy innymi by�em za�ozycielem i przewodnicz�cym Socjaldemokratycznej
Partii Dreamlandu (...)
Witam serdecznie Towarzysza Kellera i serdecznie dzi�kuj� za przyj�cie mojej
propozycji azylu politycznego.

Poniewa� Wandystan jest pa�stwem rodz�cym si�, ka�da pomoc b�dzie mile
przyj�ta i ka�de dzia�anie spotka si� z pozytywny przyj�ciem. Wszystko co
powi�kszy spo�eczny czy kulturowy potencja� Wandystanu b�dzie mile widziane.

Ciekawostki z obrad Dreamlandzkiego Sejmu -rewelacja, prosimy o wi�cej!

Uwaga o charakterze technicznym-
Co prawda archiwum tej listy jest niedost�pne dla nie-cz�onk�w, ale lepiej
dmucha� na zimne, je�li chce Towarzysz zachowa� pewne fakty w tajemnicy,
lepiej ich nie upubliczniaďż˝.

Pozdrawiam w nadziei na dobr� wsp�prac�,

Mandragor Socjogramu


_________________________________________________________________
List sprawdzony skanerem poczty mks_vir ( http://www.mks.com.pl )