Topics

Witam


Bartłomiej Jasiński <b_jasinski@...>
 

Witam Towarzyszy.

Dokona�em niejako reaktywacji po samob�jstwie w Kr�lestwie Dreamlandu, gdzie mi�dzy innymi by�em za�ozycielem i przewodnicz�cym Socjaldemokratycznej Partii Dreamlandu. Za namow� Tow. Prezydenta postanowi�em wprowadzi� si� do Wandystan. Mam du�e do�wiadczenie polityczne, by�em pos�em I i II Kadencji Izby Poselskiej, Premierem jeszcze za czas�w Federacyjnego Kr�lestwa Dreamlandu, ministrem gospodarki i finans�w w kolejnych rz�dach , przej�ciowo szefem MSW, abasadorem i wreszcie wyk�adowc� uniwersyteckim i dwa razy rektorem. Licz� na propozycj� jakiej� pracy, dzia�ania.

Ciekawostka z Obrad Izby Poselskiej (�r�d�o pose� SPD William Cromwell - prywatnie m�j brat):

pose� Pavel markiz Svoboda - Minister Spraw Zagranicznych w czasie debaty nt. votum nieufno�ci wobec niego:

"Jestem w pe�ni �wiadomy tego, czym jest moje stanowisko i jaki jest jego
zwi�zek ze stanowiskiem resortu, kt�rym steruj�. Stanowisko swoje wyrazi�em
jasno i nie zamierzam go zmienia�. Mo�e Wandystan b�dzie r�wnorz�dnym
partnerem Dreamlandu, ale raczej nie za mojej kadencji. Przyw�dca
wandysta�skiej organizacji obra�a� Kr�la Dreamlandu i knu� sk��cenie
Kr�lestwa ze Scholandi�. Organizacja wandysta�ska przyw�aszczy�a sobie bez
pytania map� polskich pa�stw wirtualnych autorstwa Dreamlandu i samowolnie
si� na niej dorysowa�a. Nadmieni�, �e upublicznili wersj� niejawn�, kt�r�
otrzymali poufnie ze wzgl�du na zajmowane przez nich w�wczas stanowiska w
rz�dzie Sarmacji. Nie uwa�am takiej osoby ani takiej organizacji za
wiarygodnego partnera."

pose� Edward diuk Krieg - ex Premier - Marsza�ek Dworu Kr�lewskiego w czasie w/w debaty:

"Chcia�bym wyrazi� tylko swoje zdziwienie, �e z wylicze� Pana Pos�a
wynika, i� lepiej by�oby "zsolidaryzowa� si� z uchod�cami" - co SPD
zreszt� ju� publicznie zrobi�o - i zepsu� sobie w ten spos�b stosunki
z Sarmacj�. Wandystan kiedy� mo�e b�dzie licz�cym si� pa�stwem
wirtualnym. Na razie to tylko zal��ek eksperymentu maj�cego na celu
sprawdzenie, jak zachowuje siďż˝ socjalizm w warunkach wirtualnych. Coďż˝
jak siostra Nietzschego hoduj�ca Uebermenscha w d�ungli. Nic
szczeg�lnie absorbuj�cego, nic sensownego i nic, co przetrwa�oby
wieki."


Jestem w stanie zagwaratowa� przep�yw takich ciekawostek...

Jest jeszcze jedna kwestia - w Wandystanie nie mog�, przynajmniej w chwili obecnej, u�ywa� swojego imienia i nazwiska a jedynie b�d� si� pos�ugiwa� pseudo, prosz� o zachowanie dyskrecji.

z pozdrowieniami

prof. Bart�omiej Jasi�ski

tzn.

Aleksander Keller


khandkruper <khand@...>
 

--- In wandystan@..., Bartłomiej Jasiński <b_jasinski@p...
wrote:
Witam Towarzyszy.
Witamy serdecznie!

Dokonałem niejako reaktywacji po samobójstwie w Królestwie
Dreamlandu, gdzie
między innymi byłem załozycielem i przewodniczącym
Socjaldemokratycznej
Partii Dreamlandu. Za namową Tow. Prezydenta postanowiłem wprowadzić
się do
Wandystan. Mam duże doświadczenie polityczne, byłem posłem I i II
Kadencji
Izby Poselskiej, Premierem jeszcze za czasów Federacyjnego Królestwa
Dreamlandu, ministrem gospodarki i finansów w kolejnych rządach ,
przejściowo szefem MSW, abasadorem i wreszcie wykładowcą
uniwersyteckim i
dwa razy rektorem. Liczę na propozycję jakiejś pracy, działania.
Licze, ze z takim doswiadczeniem politycznym - zajmie sie Pan
Polityką. Zalezy nam takze na ucisnionym narodzie Dreamlandzkim - jest
pan naturalnym przywodca ludowym niczym Che dla krajow III Swiata.
Moze jakies miasto dla dreamlandczykow? W koncu byc moze beda tacy
ktorzy chcieliby sie osiedlic.

Ciekawostka z Obrad Izby Poselskiej (źródło poseł SPD William
Cromwell - prywatnie mój brat):

poseł Pavel markiz Svoboda - Minister Spraw Zagranicznych w czasie
debaty
nt. votum nieufności wobec niego:

"Jestem w pełni świadomy tego, czym jest moje stanowisko i jaki jest
jego
związek ze stanowiskiem resortu, którym steruję. Stanowisko swoje
wyraziłem
jasno i nie zamierzam go zmieniać. Może Wandystan będzie
równorzędnym
partnerem Dreamlandu, ale raczej nie za mojej kadencji. Przywódca
wandystańskiej organizacji obrażał Króla Dreamlandu i knuł skłócenie
Królestwa ze Scholandią. Organizacja wandystańska przywłaszczyła
sobie bez
pytania mapę polskich państw wirtualnych autorstwa Dreamlandu i
samowolnie
się na niej dorysowała. Nadmienię, że upublicznili wersję niejawną,
którą
otrzymali poufnie ze względu na zajmowane przez nich wówczas
stanowiska w
rządzie Sarmacji. Nie uważam takiej osoby ani takiej organizacji za
wiarygodnego partnera."
Nie jest to prawda - a raczej totalna bzdura. Mapka pochodzi ze stron
Surmali - i jest ogolnie dostepna - przemalowalem tylko baridas na
kolor dreamlandzki - a to ze Baridas jest anektowany jest totalnie
prawdziwe. Co do dorysowania - to jak inaczej sobie wyobraza W.Cz. pan
minister umieszczenie nas w v-swiecie. Oczywiscie cos takiego nie
zobowiazuje... D, S. i Sch - ale - moze - droga umow.

Jedyne co wykorzystalem to proporajcje mapki : Skoro D. ma 5 S i Sch
po 3 to nasze panstwo ma ok. 1,5 co jest bardzo mało czyli do
zaakcepotwania przez innych. I tej mapy bedziemy sie trzymali


poseł Edward diuk Krieg - ex Premier - Marszałek Dworu Królewskiego
w czasie
w/w debaty:

"Chciałbym wyrazić tylko swoje zdziwienie, że z wyliczeń Pana Posła
wynika, iż lepiej byłoby "zsolidaryzować się z uchodźcami" - co SPD
zresztą już publicznie zrobiło - i zepsuć sobie w ten sposób
stosunki
z Sarmacją. Wandystan kiedyś może będzie liczącym się państwem
wirtualnym. Na razie to tylko zalążek eksperymentu mającego na celu
sprawdzenie, jak zachowuje się socjalizm w warunkach wirtualnych.
Coś
jak siostra Nietzschego hodująca Uebermenscha w dżungli. Nic
szczególnie absorbującego, nic sensownego i nic, co przetrwałoby
wieki."
Znow blad. Po pierwsze Sarmacja - nie jest negatywnie nastawiona do
Wandystanu. Tworzymy w duzej czesci ten sam sarmacki narod. Teraz
dochodzi Pan jako Dreamlandczyk - zapisani sa tez na liste
Scholandczycy - zgodnie z haslem tow. Wandy Proletariusze Wszystkich
V-krajow laczcie sie.

Juz pomijajac fakt - ze jestesmy demokracja pluralistyczna:)
Eksperymentem - jest raczej to czy da sie rzadzic w wirtualu
DEMOKRATYCZNIE.

Jestem w stanie zagwaratować przepływ takich ciekawostek...

Jest jeszcze jedna kwestia - w Wandystanie nie mogę, przynajmniej w
chwili
obecnej, używać swojego imienia i nazwiska a jedynie będę się
posługiwał
pseudo, proszę o zachowanie dyskrecji.
z pozdrowieniami
prof. Bartłomiej Jasiński
tzn.
Aleksander Keller
Prosze takze wszystkich o dyskrecje. Zalezy mi na dobrych stosunkach z
Krolestwem Dreamlandu. Oczywiscie nie stoi to w sprzecznosci - z tym
ze KAZDY - takze p. B. Jasinski - ma prawo zamieszkac w naszym Kraju a
my obowiazek - wojownika o wolnosc ludowa przyjac!

Zycze milego pobytu - towarzyszu!

Khand