Topics

WNIOSEK O NADANIE OBYWATELSTWA


Aleksander Keller <aleksander.keller@...>
 

WNIOSEK O NADANIE OBYWATELSTWA


Towarzysz
Mandagor Socjogramu!


Towarzyszu!

Wnosz� o nadanie mi obywatelstwa Wandystanu - Republiki Socjalistycznej. Moje pogl�dy s�dz� s� zgodne z ideami markizmu i leninizmu. Pragn� realizowa� polityk� pa�stwa socjalistycznego. Chc� w�o�y� sw�j wk�ad w budow� Wandystanu, posiadam ku temu do�wiadczenie nabyte jeszcze w bur�uazyjnym Dreamlandzie, gdzie by�em politykiem socjaldemokracji.

z powa�aniem

Aleksander Keller