Topics

Zgłoszenie kandydatury - ERRATA


MarcusleR <marcusler@...>
 

Hello MarcusleR,
Tuesday, December 14, 2004, you wrote:

M> W imieniu swoim i w�asnym zg�aszam siebie - Tomasza Goli�skiego do
M> startu w wyborach na urz�d Prezydenta Mandragoratu Wandystanu.

pomy�ka :D
W imieniu swoim i Ligi Obrony Komunizmu zg�aszam swoj� kandydatur� :)


***
Marcusler

�mier�? Niewa�ne! �ycie? Niewa�ne! Wa�ne - zwyci�y�. - Jan Brzechwa